Buildroid offentliggör tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Netmore Group

| 9 juni, 2021 | 0 kommentarer

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, någon jurisdiktion där distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler. Erbjudandet riktar sig inte till (och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av) personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Thailand eller USA eller personer vars accept av Erbjudandet skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller att registreringar sker eller att några andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Buildroid Invest AB (”Buildroid”), som kontrolleras gemensamt av Vincero AB och Stronghold Invest AB, lämnade den 11 maj 2021 ett kontant budpliktsbud till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Netmore Group AB (”Netmore”) om förvärv av samtliga aktier av serie B samt konvertibler i Bolaget (”Erbjudandet”). En erbjudandehandling avseende Erbjudandet offentliggjordes den 26 maj 2021 (”Erbjudandehandlingen”).

Den 9 juni 2021 offentliggjorde Netmore ett uttalande från sin styrelse avseende Erbjudandet samt en fairness opinion som avgetts av KPMG Corporate Finance. Buildroid har med anledning därav upprättat ett tillägg till Erbjudandehandlingen som innehåller uttalandet från Netmores styrelse samt fairness opinion från KPMG Corporate Finance (”Tilläggshandlingen”).

Tilläggshandlingen har offentliggjorts i dag och finns tillgänglig på Hagberg & Aneborns webbplats (www.hagberganeborn.se) och Buildroids webbplats (www.buildroid.com). Tilläggshandlingen ska i alla avseende läsas tillsammans med och utgör en integrerad del av Erbjudandehandlingen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto Rutili, verkställande direktör Vincero AB

E-post: [email protected]

Tel: +46 8 525 298 30

Anders Lönnqvist, styrelseordförande Stronghold Invest AB

E-post: [email protected]

Tel: +46 8 400 499 00

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 9 juni 2021 klockan 13.30 CEST.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till (och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av) personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Thailand eller USA eller personer vars deltagande i Erbjudandet skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller att registreringar sker eller att några andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, förutom om något undantag är tillämpligt.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet (inklusive kopior av sådana handlingar) får inte postas eller på något annat sätt distribueras, vidarebefordras eller skickas till eller inom någon jurisdiktion (däribland Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore Sydafrika, Thailand eller USA) där distribution av detta pressmeddelande eller Erbjudandet skulle kräva att ytterligare åtgärder vidtas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i en sådan jurisdiktion. Personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive bl.a. banker, mäklare, fondkommissionärer, förvaltare och förvarare av värdepapper) och som omfattas av lagarna eller reglerna i en sådan jurisdiktion måste informera sig om och följa alla tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagarna i sådana jurisdiktioner. Buildroid frånsäger sig, så långt det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för överträdelser av sådana restriktioner och Buildroid förbehåller sig rätten att inte acceptera anmälningssedlar vars lämnande utgör en direkt eller indirekt överträdelse av någon av dessa restriktioner.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser framtida förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom Buildroids kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per dagen då informationen lämnades och Buildroid har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra någon sådan information till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar och regler.

Vincero AB är ett investmentbolag med inriktning på fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling som ägs till lika delar av bröderna Andreas och Roberto Rutili. Andreas Rutili är grundare och tidigare VD för Magnolia Bostad och är ledamot i bolagets styrelse. Roberto Rutili har grundat och utvecklat ett flertal teknik- och vårdrelaterade bolag. Vincero är aktiva ägare i bolag som Doktor.se, Dentalum och Noviral. För mer information, se www.vincero.se.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *