Connect with us

Marknadsnyheter

Calliditas presenterar att primärt effektmått framgångsrikt uppnåtts i NefIgArd Fas 3-studien som utvärderar Nefecon[®] i IgA-nefropati

Published

on

Calliditas Therapeutics AB (Nasdaq: CALT, Nasdaq Stockholm: CALTX) (”Calliditas”) presenterar idag positiva topline resultat från den globala, randomiserade, dubbel-blindade och placebokontrollerade fas 3-studien NefIgArd, som undersökt effekten av Nefecon (TARPEYO®/Kinpeygo®) jämfört med placebo hos patienter med primär IgA-nefropati (IgAN).

  • Studien uppfyllde sitt primära effektmått där Nefecon påvisade en påtaglig statistiskt signifikant skillnad gentemot placebo (p-värde < 0.0001) i uppskattad glomerulär filtrationshastighet (eGFR) under en två-årsperiod med 9 månaders behandling med Nefecon eller placebo och sedan 15 månaders uppföljning utan behandling.
  • Understödjande eGFR relaterade lutningsanalyser (eng. slope analyses) över 2-år var statistiskt signifikanta och kliniskt relevanta, vilket återspeglar en ihållande behandlingsnytta.
  • Behandlingsnyttan för eGFR observerades i hela studiepopulationen, oberoende av urinprotein-till-kreatinin-förhållandet (UPCR) till baslinjen, vilket bolaget anser stödjer en regulatorisk ansökan för fullt godkännande i hela studiepopulationen.
  • UPCR-reduktionen som observerades var varaktig, vilket speglar en långvarig behandlingseffekt även under uppföljningsperioden om 15-månader utan behandling.

Detta är verkligen ett fantastiskt resultat för IgAN-patienter. Studien återspeglar varaktig påverkan på njurfunktionen över hela studiepopulationen med en behandling som var specifikt utformad för att behandla IgAN genom att nedreglera patogena IgA1-antikroppar vid deras förmodade källa. Vi tror att datan, baserad på Fas 3-studiepopulationen, stödjer regulatorisk ansökan om fullständigt godkännande,” sa VD Renée Aguiar-Lucander.

”Datan visar njurfunktionsskyddet från Nefecon och pekar på att behandlingsmetoden erbjuder patienter en verkligt sjukdomsmodifierande behandling med varaktig minskning av proteinuri under två år och fortsatt eGFR-nytta. Viktigt är att Nefecon tolererades väl och tillsammans med proteinuri och eGFR-data betyder det att Nefecon har befäst sin plats som ett nyckel-behandlingsalternativ för patienter med IgA-nefropati med risk för progressiv njurfunktionsförlust”, säger Dr. Jonathan Barratt, Mayer Professor i njurmedicin vid Leicester University.

”Presenterad data visar att det finns ett alternativ för patienter med IgA-nefropati specifikt inriktad på sjukdomen, som på ett säkert sätt kan bromsa och fördröja utvecklingen av njursjukdom. De ihållande effekterna av proteinuri och av eGFR är imponerande och kliniskt relevanta”, säger Richard Lafayette, Professor i medicin (nefrologi) vid Stanford University.

Datan från del B tillhandahåller mer långsiktiga data från fas 3 NefIgArd-studien, som läste ut toplinedata från del A i november 2020. Ytterligare 29 kinesiska patienter, som endast krävs för lokala kinesiska regulatoriska ändamål, förväntas slutföra del B under det tredje kvartalet 2023. Baserat på del A-data fick Calliditas ett accelererat godkännande från U.S. Food and Drug Administration (FDA) i december 2021 och ett villkorat marknadsföringstillstånd från Europeiska kommissionen (EC) i juli 2022, vilket var första gången ett läkemedel blev godkänt för behandling av IgAN i USA och europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Nefecon marknadsförs av Calliditas i USA under varumärket TARPEYO® och av STADA Arzneimittel AG i EES, Schweiz och Storbritannien under varumärket Kinpeygo®.

”Jag är glad över det positiva resultatet i NefIgArd-studien. Det är en viktig milstolpe och ett resultat av många års engagemang och hårt arbete från många personer som varit involverade i studien. Jag vill passa på att särskilt tacka läkare och personal som varit involverade i studien och naturligtvis de deltagande patienterna”, säger Calliditas CMO, Dr Richard Philipson.

På grundval av datan planerar Calliditas att ansöka om fullständigt godkännande från FDA och supportera ansökan om fullständigt godkännande från Europeiska kommissionen (EC) och MHRA, Storbritannien under 2023 för patienter med primär IgAN baserat på fas 3-studiepopulationen.

NefIgArd topline resultat

Analysen inkluderade 364 patienter som diagnostiserats med primär IgAN och som hade en bakgrund av optimerad och stabil behandling med renin-angiotensinsystemet (RAS) hämmare. Patienterna randomiserades i förhållandet 1:1 till en av två behandlingsgrupper – Nefecon 16 mg/dag oralt eller placebo – och behandlades i 9 månader dagligen och övervakades sedan under 15 månader utan behandling.

eGFR-data

Det viktigaste primära effektmåttet, eGFR under 2 år, var i genomsnitt 5,05 ml/min/1,73 m2 högre med Nefecon jämfört med placebo (p<0.0001). Genomsnittlig förändring i eGFR under 2-årsperioden var -2,47 ml/min/1,73 m2 för Nefecon 16 mg jämfört med -7,52 ml/min/1,73 m2 för placebo.

Säkerhetsprofil

Resultaten indikerar att Nefecon i allmänhet tolererades väl och säkerhetsprofilen var i överensstämmelse med den som observerades i del A av studien.

Studiens utformning

Den globala kliniska prövningen NefIgArd är en pågående fas 3, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, multicenterstudie för att utvärdera effekten och säkerheten av TARPEYO 16 mg en gång dagligen jämfört med placebo hos vuxna patienter med primär IgAN som tillägg till optimerad RAS-hämmare terapi.

Del A av studien inkluderade en 9-månaders blindad behandlingsperiod och en 3-månaders uppföljningsperiod. Det primära effektmåttet var UPCR och eGFR var ett sekundärt effektmått. Del B inkluderade en uppföljningsperiod utan medicinering bestående av 12 månader där effektmåttet bestod av eGFR under hela 2 års perioden för patienter som behandlades med TARPEYO eller placebo i del A i en population bestående av totalt 360 patienter.

Studien uppfyllde sitt primära mål i del A genom att visa en statistiskt signifikant minskning av urinproteinkreatininkvoten (UPCR) eller proteinuri efter 9 månaders behandling med 16 mg en gång dagligen av TARPEYO jämfört med placebo. Patienter som tog TARPEYO plus RAS-hämning (n=97) visade en statistiskt signifikant minskning med 34 % från baslinjen jämfört med 5 % med enbart RASi (n=102) efter 9 månader, vilket resulterade i UPCR-reduktion med 31 % (16 % till 42 %) p =0,0001,3

Vid 9 månader var det en skillnad på 3,87 ml/min/1,73 m2 i eGFR-absolut förändring med TARPEYO plus RASi vs enbart RASi (-0,17 vs. -4,04).

Topline data för NefIgArd studien rapporterades ut den 12 mars 2023, där det primära effektmåttet för eGFR uppfylldes enligt ovan. Studien förväntas avslutas under tredje kvartalet 2023 när de sista 29 patienterna i Kina (krävs ej för globala regulatoriska ändamål) har avslutat 9 månaders behandling och 15 månaders observation.

Inbjudan till telefonkonferens:

Bolaget kommer att hålla en direktsänd webbsändning för investerare måndagen den 13 mars 2023 kl. 13:00. Registrering för webbsändning: https://lifescievents.com/event/calliditas-webcast/

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Widell, Investerarrelationer Calliditas

E-post: mikael.widell@calliditas.com

Telefon: 0703 11 99 60

Denna information är sådan som Calliditas är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2023 kl. 18:30.

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics är ett kommersiellt biofarmabolag med säte i Stockholm som fokuserar på identifiering, utveckling och kommersialisering av nya behandlingar för sällsynta sjukdomar, med initialt fokus på njur- och lever-sjukdomar med betydande medicinska behov som inte tillgodosetts. Calliditas främsta läkemedelsprodukt, som utvecklats under namnet Nefecon, har fått ett accelererat godkännande av FDA under namnet TARPEYO® och ett villkorat godkännande av Europeiska Kommissionen under namnet Kinpeygo®. Kinpeygo kommersialiseras i EU:s medlemsstater av Calliditas partner, STADA Arzneimittel AG. Calliditas driver även en Fas 2b/3-studie med NOX-hämmare i primär gallkolangit (primary biliary cholangitis, PBC) och en klinisk Fas 2 proof-of-concept-studie i huvud- och hals-cancer. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT). Besök www.calliditas.com för ytterligare information.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

BioStock: BiBBInstruments vill revolutionera diagnostiken av bukspottkörtelcancer

Published

on

By

För närvarande upptäcks bukspottkörtelcancer alldeles för ofta i ett sent skede, vilket väsentligt bidrar till den höga dödligheten. Medicinteknikbolaget BiBBInstruments utvecklar världens första CE-märkta eldrivna ultraljudsstyrda endoskopiska biopsiinstrument, EndoDrill. Produkten kan bli ett användbart verktyg för att diagnostisera bukspottkörtelcancer tidigare i sjukdomsförloppet. För BioStock berättar vd Fredrik Lindblad om produkten och dess potential inom denna indikation.

Läs intervjun med BiBBInstruments vd Fredrik Lindblad  biostock.se:

https://www.biostock.se/2023/03/bibbinstruments-vill-revolutionera-diagnostiken-av-bukspottkortelcancer

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Bilarna som är billigast att försäkra

Published

on

By

Suzuki, Saab och Skoda. Det är de tre bilmärken som är billigast att försäkra. Det visar en genomgång av drygt 30 000 försäkringar som tecknats via jämförelsetjänsten Zmarta (tidigare Insplanet) under det gångna året. Dyrast är BMW följt av Mercedes och Audi.  

Helförsäkring är den vanligaste bilförsäkringen för personbilar och kostade i genomsnitt 5 700 kronor under 2022. Det visar Zmartas jämförelse av försäkringspremierna för de 25 vanligaste bilmärkena i Sverige.  

Suzuki hade den billigaste snittpremien av alla. Den som tecknade en helförsäkring för det japanska bilmärket betalade i genomsnitt drygt 3 700 kronor i fjol. Det svenskgrundade bilmärket Saab placerar sig som nummer två på listan med en snittpremie på drygt 3 800 kronor. Tredje billigaste helförsäkringen tecknade ägare till den tjeckiska biltillverkaren Skoda (drygt 4 100 kronor).  

– Vilken bil- och årsmodell du kör är de faktorer som kanske har störst inverkan på vilken premie du får betala för bilförsäkringen. Men det kan skilja en hel del i pris mellan de olika försäkringsbolagen. Därför är det viktigt att jämföra och se till så att du får en bilförsäkring som möter just dina behov, säger Åsa Hauer, affärsområdeschef på Zmarta. 

Tyska bilmärken har dyraste bilförsäkringarna
Topptrion över de bilar som är dyrast att försäkra består enbart av tyska varumärken. Den högsta snittpremien har BMW-ägarna fått betala: närmare 7 200 kronor. Tvåa på dyraste-listan för helförsäkringar är Mercedes följt av Audi (se samtliga snittpriser i tabellen nedan).  

Avgörande för billig bilförsäkring 
Det finns en rad faktorer som påverkar priset på bilförsäkringen som till exempel årsmodell, försäkringstagarens ålder och bostadsadress. Bilförsäkringens omfattning spelar också in på priset (trafik-, halv- eller helförsäkring samt tilläggsförsäkringar). Allt handlar i slutänden om hur stor risken för skador och olyckor är i försäkringsbolagens ögon. Statistiskt sett är exempelvis unga och mer oerfarna förare inblandade i fler trafikolyckor än vad äldre är. Därför är premien för förare under 25 år också högre. Stöld- och skaderisken är som störst i storstäderna och bor du i ett särskilt olycksdrabbat område blir försäkringen också dyrare. Läs mer om hur du kan sänka priset på bilförsäkringen här

Bilarna som är billigast att försäkra: 

Bilmärke  Snittpremie 
Suzuki  3 751 kr 
Saab  3 850 kr 
Skoda  4 152 kr 
Renault  4 208 kr 
Hyundai  4 343 kr 
Opel  4 532 kr 
Citroen  4 542 kr 
Honda  4 590 kr 
Peugeot  4 733 kr 
KIA  4 760 kr 
MINI  4 907 kr 
Subaru  4 925 kr 
Ford  4 930 kr 
Seat  4 960 kr 
Toyota  5 114 kr 
Mazda  5 129 kr 
Volvo  5 142 kr 
Nissan  5 285 kr 
Mitsubishi  5 288 kr 
Fiat  5 342 kr 
Volkswagen  5 494 kr 
Chevrolet  5 530 kr 
Audi  7 458 kr 
Mercedes  7 572 kr 
BMW  8 187 kr 

*Snittpriser på helförsäkringar som tecknats via Zmarta 2022, för 25 vanligaste personbilarna. 

För mer information, vänligen kontakta:   
Åsa Hauer  
Affärsområdeschef på Zmarta Försäkringar    
+46 (0)73–098 10 37  

Om Zmarta  
Zmarta erbjuder flera olika jämförelsetjänster inom privatekonomi för bland annat bolån, konsumentlån, försäkringar  och elavtal. I företagsgruppen ingår även Elskling. Zmarta grundades 1999 och har cirka 300 anställda i Sverige, Norge och Finland. Zmarta ägs av det tyska medieföretaget Bauer Media Group. 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lågkonjunkturen får fler att vilja sluta röka

Published

on

By

Med skenande priser på mat och kraftigt höjda räntor kämpar många hushåll med att få ekonomin att gå ihop. En ljuspunkt i den dystra ekonomin vi lever i nu är att allt fler väljer att fimpa för gott. Att sluta röka motsvarar en lika stor kostnadsbesparing som prisökningen av mat för en familj med två tonårsbarn. 

En färsk undersökning från Yougov visar att två av tre rökare är villiga att fimpa för gott. Rådande lågkonjunktur är en tydligt bidragande orsak eftersom priset är den främsta anledning till att rökarna vill sluta. “En bra knuff att sluta röka” tipsar sparekonomen Christina Sahlberg.

Positiv effekt av lågkonjunktur: Två av tre rökare vill fimpa för gott
För en rökare som röker ett paket om dagen innebär det en årsbesparing på omkring 25 900 kronor att sluta. Det motsvarar enligt Matpriskollen* prisökningen av mat för en familj med två tonårsbarn.

Enligt Yougov-undersökningen är det 62 procent av svenska rökare som är villiga att sluta röka helt, med kostnadsbestparingen som främsta anledning. Mest benägna att sluta röka helt är de i åldern 35-50 år (72%) och minst de över 65 år (51%).

– Maten har alltid varit en stor utgift framförallt för en stor familj. Och nu med den snabbt stigande inflationen då vi har sett priserna på mat stiga med över 18 procent har det blivit extra tufft. Vi kan dock inte påverka inflationen eller matpriserna, men vi kan se över alla ”trevliga att ha” utgifter och prioriterar bland dessa. De flesta som röker vill ju egentligen inte röka, och då blir det tuffa ekonomiska läget en bra knuff till att sluta, säger Christina Sahlberg, sparekonom på Compricer.

Skadligt och dyrt för både individ och samhälle

Rökare löper ungefär 25 gånger större risk att dö av lungcancer och varje år dör cirka 12 000 svenskar i sjukdomar relaterade till rökning. Men det är röken människor blir dör av, inte själva nikotinet.

– På tio år har andelen som röker dagligen nästan halverats. En viktig orsak till detta är övergången till snus, nikotinportioner och vejp. För många har dessa produkter varit en väg bort från rökningen. Även om lågkonjunkturen är något vi gärna vill slippa finns det åtminstone en positiv effekt i att många fimpar för gott och slutar helt med nikotin eller går över till andra mindre skadliga nikotinalternativ, säger Markus Lindblad, kommunikationschef på Snusbolaget

Att byta från att röka ett paket cigaretter om dagen till att använda en dosa nikotinportioner om dagen kan innebära en besparing omkring 13 800 SEK per år.

* I en studie gjord av Matpriskollen har en genomsnittlig matkasse för en familj med två tonårsbarn ökat med 2 139 kronor per månad (från 11 762 kr till 13 901 kr), vilket motsvarar en ökning med 25 668 kr per år.

Mer om undersökningen

Undersökningen är genomförd av YouGov på uppdrag av Snusbolaget Norden AB och  genomfördes bland rökare i Sverige, Norge, Tyskland, Schweiz, Storbritannien och USA. 

Markus Lindblad
Informationschef
Telefon: 0708-15 39 83
E-post: markus.lindblad@snusbolaget.se

Snusbolaget är Sveriges största snusbutik, 1 av 5 snusare handlar hos Snusbolaget. Snusbolaget har störst utbud av snus – fler än 600 olika sorters snus och erbjuder i stort sett alla tillgängliga varumärken. Snusbolaget säljer snus som levereras till ditt närmsta utlämningsställe, direkt till dörren med bud eller helt enkelt rätt ner i brevlådan med Snusbolagets prenumeration. Snusbolaget har årligen 280 000 kunder. Var annan av Snusbolagets kunder är en tidigare rökare, då var annan rökare dör i förtid, så har Snusbolaget bidragit till att 75 000 liv räddats!
 

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.