Cantargia presenterar nya prekliniska resultat kring antikroppen CAN10 på IMMMUNOLOGY2021

| 26 april, 2021 | 0 kommentarer

Cantargia AB meddelade idag att nya resultat kring antikroppen CAN10 kommer att presenteras på den vetenskapliga konferensen “Annual meeting of the American Association of Immunologists (AAI), Virtual IMMUNOLOGY2021”. En sammanfattning har nu publicerats och av den framgår att antikroppen CAN10 som binder interleukin-1 receptor accessory binding protein (IL1RAP), motverkar inflammation och sjukdomsutveckling i modeller av bukhinneinflammation, psoriasis och hjärtmuskelinflammation.

Cantargia utvecklar antikroppsbaserade läkemedel mot IL1RAP. Huvudprojektet CAN04 befinner sig i fas IIa klinisk utveckling för cancerbehandling medan det andra projektet CAN10 är i preklinisk utveckling mot autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. CAN10-antikroppen binder IL1RAP med hög affinitet och fungerar genom att samtidigt blockera signalering från IL-1, IL-33 eller IL-36. Inhibering av dessa signaler kan vara av stort värde vid behandling av flera autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.  Cantargia har initial fokuserat utvecklingen av CAN10 mot behandling av hjärtmuskelinflammation och systemisk skleros. Klinisk utveckling beräknas initieras i början av 2022.

De nya data som presenteras i sammanfattningen av “Blocking IL1, IL33 and IL36 signaling by an anti-IL1RAP antibody is an efficient anti-inflammatory treatment that improves heart function in a model of autoimmune myocarditis” av Sara Rattik och medarbetare, kommer presenteras som en poster vid “AAI Annual scientific conference, Virtual IMMUNOLOGY2021”, som hålls 10–15 maj, 2021. Resultaten visar unika egenskaper hos mCAN10 (en anti-mus IL1RAP surrogatantikropp) att motverka inflammation, som inte återfinns genom att enbart blockera IL-1. Antikroppen blockerade sjukdomsutveckling i modeller av bukhinneinflammation, psoriasis och hjärtmuskelinflammation. Den senare sjukdomen är en av huvudindikationerna för utvecklingen av CAN10. Surrogatantikroppen motverkade inflammation och förbättrade hjärtfunktionen i den här modellen.  Dessa experiment visar på nyttan av att rikta behandling mot IL1RAP vid inflammatoriska sjukdomar, inklusive hjärtmuskelinflammation. Sammanfattningen finns publicerad på konferensens hemsida https://www.immunology2021.org/ och relaterar till kommunikation från mars 2021 kring presentation av nya CAN10 data vid en vetenskaplig konferens.

“Det här är den första presentationen av CAN10 och dess potential vid en vetenskaplig konferens. Vi ser framemot att öka kunskapen kring antikroppen och dess möjligheter vid behandling av livshotande sjukdomar”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information kontakta:

Göran Forsberg, VD
Telefon: +46 (0)46-275 62 60
E-post: [email protected]

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2021 kl.15.00 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04, studeras kliniskt som kombinationsterapi med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter visar på högre responsfrekvens än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit. Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA).

Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.

Om CAN04
Antikroppen CAN04 binder starkt till målmolekylen IL1RAP och fungerar genom både ADCC och blockering av IL-1α- och IL-1β-signalering. CAN04 kan därmed motverka IL-1-systemets bidrag till en immunsuppressiv mikromiljö i tumörer liksom utvecklandet av resistens mot cellgiftsbehandling. CAN04 undersöks i två kliniska studier. I den första fas I/IIa-studien, CANFOUR, undersöks första linjens kombinationsbehandling med två olika standardcellgifter hos 31 patienter med NSCLC (gemcitabin/cisplatin) och 31 patienter med PDAC (gemcitabin/nab-paclitaxel), samt monoterapi hos patienter i sen fas (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03267316). Fas I-monoterapidata från 22 patienter presenterades vid ASCO 2019 och visade en god säkerhet, där infusionsrelaterad reaktion var den vanligaste biverkningen. Dessutom minskade biomarkörerna IL6 och CRP med behandlingen. Positiva interimdata från kombinationsterapierna presenterades under H2 2020 och visar att en högre andel patienter svarar på behandlingen med s.k. respons än vad som förväntas med enbart cellgifter. En fas I-studie som undersöker CAN04 i kombination med en immunkontrollhämmare startade under H2 2020 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04452214). Fler kliniska kombinationsstudier planeras starta under 2021.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *