Connect with us

Marknadsnyheter

Cantargia presenterar positiva resultat för nadunolimab på AACR 2023 med nya kliniska data i bukspottkörtelcancer

Published

on

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) meddelade idag att två abstract med fokus på dess huvudprojekt, antikroppen nadunolimab (CAN04), valts ut för posterpresentation på konferensen AACR Annual Meeting 2023 (AACR 2023). Ett huvudfynd är att patienter med bukspottkörtelcancer (PDAC) som har höga tumörnivåer av IL1RAP, målproteinet för nadunolimab, drar mest nytta av behandling med nadunolimab och cellgifter. Detta stärker tidigare tecken på klinisk effekt av nadunolimab i PDAC. Abstractet som redovisar dessa och ytterligare biomarkördata har nu publicerats, samt ett andra abstract med fokus på anti-metastatiska effekter i cancermodeller. AACR 2023 hålls i Orlando den 14-19 april 2023.  

”Vi är stolta över att kunna presentera nya resultat på det årliga AACR-mötet, som är en av de största konferenserna för cancerforskning. De nya fynden styrker de positiva resultat som redovisats då nadunolimab läggs till första linjens cellgiftsbehandling i bukspottkörtelcancer och utgör en stark grund för våra kontrollerade studier,” sa Göran Forsberg, VD på Cantargia.

Kliniska resultat och biomarkörer i PDAC
Resultat från kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR, där nadunolimab utvärderas med cellgifter i första behandlingslinjen för PDAC, har visat bättre effekt av kombinationen mot vad som förväntas för enbart cellgifter. Nya fynd från analyser av tumörbiopsier från dessa patienter pekar på att höga nivåer av IL1RAP i tumören korrelerar med bättre respons på behandling, bland annat längre progressionsfri överlevnad och total överlevnad. Detta tyder på att interaktionen mellan nadunolimab och IL1RAP är central för de positiva effekter som rapporterats i PDAC. Patienter där behandlingen minskat serumnivåer av IL-6, IL-8 och CRP, markörer kopplade till nadunolimabs verkningsmekanism, uppnår också bättre behandlingseffekt. Uppdaterade och mer detaljerade resultat kommer presenteras på postern på AACR 2023; ytterligare detaljer för postern anges nedan:

Publicerat abstractnummer: 2172
Abstracttitel: Tumor IL1RAP levels and reduction in serum biomarkers correlate with response in PDAC patients treated with nadunolimab, an anti-IL1RAP monoclonal antibody, in combination with gemcitabine and nab-paclitaxel
Sessionskategori: Clinical Research Excluding Trials
Sessionstitel: Biomarkers of Therapeutic Benefit 3
Datum och tid för sessionen: Måndag 17 april 2023, 9:00 – 12:30 ET

Prekliniska resultat i cancermodeller
Nya prekliniska resultat för nadunolimab kommer också presenteras under konferensen i en andra poster. Dessa data visar att en surrogatantikropp för nadunolimab minskar antalet lungmetastaser i två olika tumörmodeller. Detaljerade analyser av lungvävnad visar även att surrogatantikroppen påverkar gener med koppling till cellmigration och -aktivering, och pekar på effekter på miljön i den metastatiska vävnaden. Detaljer för postern anges nedan:

Publicerat abstractnummer: 6429
Abstracttitel: A surrogate to the anti-IL1RAP antibody nadunolimab induces tumor microenvironment changes to the metastatic lung and reduces metastatic lesions in mouse models of metastatic cancer
Sessionskategori: Immunology
Sessionstitel: Immunotherapy Strategies and Mechanisms
Datum och tid för sessionen: Onsdag 19 april 2023, 9:00 – 12:30 ET

Abstracts för båda postrar finns att hitta på https://www.aacr.org/meeting/aacr-annual-meeting-2023/.

En FoU-dag med fokus på Cantargias pågående utvecklingsstrategi samt de nya resultaten i PDAC planeras i slutet av april 2023, efter AACR-konferensen.

För ytterligare information kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: +46 (0)46-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2023 kl. 21.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. Nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar och har etablerat en plattform baserat på proteinet IL1RAP, involverat i ett flertal cancerformer och inflammatoriska sjukdomar. Cantargias huvudprojekt, antikroppen nadunolimab (CAN04), studeras kliniskt framför allt i kombination med cellgifter med fokus på bukspottkörtelcancer, icke-småcellig lungcancer och trippelnegativ bröstcancer. Positiva interimsdata för kombinationerna indikerar en högre effekt än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra utvecklingsprojekt, antikroppen CAN10, har en annan profil för blockering av signalering via IL1RAP jämfört med nadunolimab och behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.

Om nadunolimab (CAN04)
Antikroppen nadunolimab binder starkt till dess målmolekyl IL1RAP och fungerar genom inducering av ADCC och blockering av IL-1α- och IL-1β-signalering. Nadunolimab kan därmed motverka IL-1-systemet som bidrar till en immunsuppressiv mikromiljö i tumörer och resistens mot cellgiftsbehandling. Nadunolimab undersöks i ett flertal pågående kliniska studier; fas I/IIa-studien CANFOUR (NCT03267316) undersöker nadunolimab i kombination med standardcellgifter för patienter med PDAC (gemcitabin/nab-paclitaxel) eller NSCLC (gemcitabin/cisplatin). Positiva interimsdata visar långvariga responser i 73 PDAC-patienter vilket ger iPFS på 7,2 månader i median och en överlevnad på 12,7 månader i median. Stark effekt observerades även i 30 NSCLC-patienter med en PFS på 6,8 månader i median och en responsfrekvens på 53%; ännu högre responser noterades i patienter med icke-skivepitel NSCLC som tidigare behandlats med pembrolizumab. Tidiga resultat från fas Ib/II-studien TRIFOUR (NCT05181462) visar även lovande tecken på effekt i TNBC med 50% responsfrekvens för nadunolimab i kombination med carboplatin/gemcitabin. Nadunolimab undersöks med cellgifter även i kliniska studierna CAPAFOUR (NCT04990037) och CESTAFOUR (NCT05116891), samt med checkpointhämmaren pembrolizumab i studien CIRIFOUR (NCT04452214).

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Tendo AB deltar på investerarträff med Financial Stockholm den 29 mars 2023

Published

on

By

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) genomför för närvarande en emission av units, vars teckningstid avslutas den 4 april 2023. Syftet med emissionen att finansiera förberedelser inför CE-märkning av Tendo OneGrip, produktoptimering, klinisk studie, dokumentation och regulatorisk process, samt marknadsbearbetning i Norden och förberedelser inför samarbetsavtal i marknader utanför Norden. Emissionsvolymen uppgår initialt till högst cirka 9,4 MSEK före transaktionskostnader. På onsdag, den 29 mars 2023, presenterar Bolagets VD Sofie Woge på investerarträff i Stockholm.

Investerarträff

Datum och tid: 29 mars 2023. Eventet startar kl. 17:30 och beräknas avslutas omkring kl. 20:30. Woges presentation pågår kl. 18:10-18:30.

Plats: Banérska Palatset i Kungsträdgården, Stockholm.

Anmälan: Anmälan till eventet görs här.

Arrangör: Financial Stockholm.

 

För mer information om företrädesemission, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0)40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:
Sofie Woge, VD, Tendo
Telefon: (+46) 760 – 21 22 13
E-post: sofie@tendoforpeople.se

Kort om Tendo
Tendo AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar i händerna. Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, är en handske med integrerat exoskelett som ger styrka och rörlighet i händerna till personer med begränsad, eller saknad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Bolaget är beläget i Lund i Sverige. Tendo AB är noterat på den svenska Spotlight Stock Market. Mer information på www.tendoforpeople.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier av Truecaller B i vecka 12, 2023

Published

on

By

Mellan den 20 mars 2023 och 24 mars 2023 har Truecaller AB (publ) (LEI-kod 549300TEYF1FA5G5GK26) återköpt sammanlagt 856 540 egna B-aktier (ISIN: SE0016787071) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköpen är en del av det återköpsprogram som Truecaller AB tillkännagav den 23 september 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 23 september 2022 till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med “Emittentregelverket”.

 

Truecaller B-aktier har återköpts enligt följande:

Datum:

Aggregerad daglig volym (antal aktier):

Viktat genomsnittspris per dag (SEK):

Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK):

20 mars 2023

143 960

30,6642

4 414 418,23

21 mars 2023

172 836

30,2998

5 236 896,23

22 mars 2023

215 276

29,9101

6 438 926,69

23 mars 2023

162 488

30,2608

4 917 016,87

24 mars 2023

161 890

30,1964

4 891 212,87

Total ackumulerat under vecka 12/2023

856 540

30,2361

25 898 470,89

Total ackumulerat under återköpsprogrammet

10 230 592

34,2370

350 265 043,58

 

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av SEB för Truecallers räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Truecallers innehav av egna aktier per den 24 mars 2023 till

10 230 592 B-aktier och 5 100 000 C-aktier. Det totala antalet aktier i Truecaller, inklusive egna aktier, är 379 059 710 och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 363 729 118. 

 

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

 

För mer information, kontakta gärna:

 

Andreas Frid, Head of IR & Communication

+46 705290800
andreas.frid@truecaller.com

Om Truecaller:

Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation. Vi möjliggör trygga och relevanta konversationer mellan människor och gör det effektivt för företag att nå konsumenter. Bedrägerier och oönskad kommunikation är vardag i digitala ekonomier och tillväxtmarknader i synnerhet. Vårt uppdrag är att skapa tillförlitlig kommunikation. Truecaller är en naturlig del av den dagliga kommunikationen för mer än 338 miljoner aktiva användare, har laddats ned mer än miljard gånger och har identifierat och blockerat omkring 50 miljarder oönskade samtal under 2022. Med huvudkontor i Stockholm sedan 2009, är vi ett entreprenöriellt företag som leds av medgrundarna och en mycket erfaren ledningsgrupp. Truecaller är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 8 oktober 2021. För mer information besök gärna corporate.truecaller.com.

 

 

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

BioStock: WntResearchs vd om optionsprogrammet och NeoFox-studien

Published

on

By

Utvecklingsbolaget WntResearch är just nu aktuellt med lösen i teckningsoptionen TO5. Kapitalinjektionen görs för att driva vidare fas IIb-studien med läkemedelskandidaten Foxy-5. I samband med BioStock Investor Meeting berättade bolagets vd Pernilla Sandwall om optionsprogrammet, förändringar i studieplanen och utfallet i bolagets emission.

Se hela videointervjun med Pernilla Sandwall på biostock.se: 

https://www.biostock.se/2023/03/wntresearchs-vd-om-optionsprogrammet-och-neofox-studien/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.