Connect with us

Marknadsnyheter

Cell Impact deltar hy-fcell konferens och utställning i Stuttgart

Published

on

Cell Impact deltar i hy-fcell i Stuttgart, Tyskland, ett av världens största och viktigaste evenemang inom vätgasbranschen. Cell Impact kommer att presentera företagets erbjudande inom produktion av flödesplattor baserat på den unika formningstekniken Cell Impact FormingTM.

Produktion av flödesplattor är avgörande för tillväxten av vätgasindustrin och på hy-fcell kommer Cell Impact att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper från mer än 50 projekt med flödesplattor som involverar ett brett spektrum av applikationer och material.

Cell Impacts produktionserbjudande bygger på Cell Impact Forming, en miljövänlig och skalbar produktionsteknik för flödesplattor. En Cell Impact Forming-lina tar liten yta i anspråk och går att etablera på kort tid – den tar inte mer än två veckor att installera. Hastigheten och precisionen i formningen möjliggör en lång livslängd för verktygen, vilket innebär en betydande kostnadsminskning vid tillverkning av flödesplåtar.

”I årets event skulle jag vilja berätta om att Cell Impact är ett företag som verkligen är igång, producerar och levererar flödesplattor. Vi har genomfört mer än 50 projekt inom flödesplattor och verktyg under de senaste 5 åren. Cell Impact har byggt upp kapacitet och har nu en bra position för att stödja en accelererande bränslecells- och elektrolysindustri att skala upp. Vår nyckelteknologi, Cell Impact Forming, är en möjliggörare. Jag hoppas att årets evenemang kommer att skapa nya relationer och möjligheter för tillverkare av bränsleceller och elektrolysörer där vi kan bidra med både kapacitet och kunskap för produktion av flödesplattor, säger Achim Zeiss, områdeschef för Europa, Cell Impact.

Hy-fcell-konferensen och utställningen kommer att äga rum den 13–14 september på Messe Stuttgart, Tyskland.

Cell Impact är glada över att kunna bjuda in besökare och eventdeltagare till Hall 4, monter 4D18, där våra representanter står redo att dela med sig av information om vårt erbjudande om produktion av flödesplattor och applikationsteknisk kunskap.

För mer information, vänligen kontakta:
» Pär Teike
CEO och IR-kontakt, Cell Impact AB
+46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller och elektrolysörer. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Wyld Networks lanserar AT452 Satellite Tracker för GPS-positioneringsdata för tillgångsspårning

Published

on

By

Wyld Connect AT452 Satellite Tracker är en omfattande lösning för platsbaserad spårning som utnyttjar fördelarna hos satelliter på låg höjd för att erbjuda global nätverkstäckning. Som en världsnyhet, efter framgångsrika tester i Sydamerika av denna unika lösning, påbörjar Wyld nu distributionen, med start i Brasilien.

 

Om ditt företag behöver veta var tillgångar i rörelse befinner sig kan AT452 Satellite Tracker med låg strömförbrukning leverera din tillgångs positioneringsdata till din slutapplikation.

 

Här är lösningens viktigaste nyckelfunktioner och fördelar:

 

Ingen ytterligare markbaserat infrastruktur behövs: Den data som överförs via AT452 Satellite Tracker tas emot direkt genom satellitkonstellationen, vilket eliminerar behovet av extra markbaserad infrastruktur.

Förenklade globala distributioner: Genom att utnyttja satellitnätverk kan stora områden av annars oåtkomlig mark och hav nås, vilket tar bort komplexiteten i att hantera flera landskontrakt och roamingavgifter och erbjuder en enkel, enhetlig lösning.

 

Kostnadseffektiv IoT-anslutning: Genom att använda Wyld Networks IoT-satellitnätverk erbjuder AT452 Satellite Tracker en lågkostnads, pålitlig envägsdata-kommunikationslösning som är idealisk för marknaden för tillgångsspårning.

 

AT452 Satellite Tracker förenklar processen vid påkoppling till satellitbaserad IoT GPS-datakapacitet till tillgångar i avlägsna platser, och erbjuder en pålitlig, kostnadseffektiv och globalt tillämpbar lösning för tillgångsspårning. Användningsområdena är mångfaldiga och inkluderar bland annat distributioner med containrar, pallar, obemannade flytande plattformar, bojar, jordbruksutrustning och mer därtill.

 

”Den nya AT452 Satellite Tracker löser en stor känd affärsutmaning inom flera vertikala marknader – hur man samlar in GPS-data från de 85 % av jordens yta som saknar mobiltäckning,” sade Alastair Williamson, VD för Wyld Networks. ”Denna lösning löser detta problem och kommer att möjliggöra att andra sensordata som temperatur, tryck och luftfuktighet kan relateras till plats.”

För ytterligare information, vänligen kontakta

Alastair Williamson, VD Wyld Networks
E-mail: alastair.williamson@wyldnetworks.com 
Tel: +44 7 824 997 689

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa tekniklösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling var som helst i världen och löser problemen för företag och människor när det gäller bristen på global mobilnätstäckning. Lösningarna är främst inriktade på trådlös uppkoppling för Internet of Things (IoT) och människor.

Wyld Networks Ltd bildades i Cambridge, Storbritannien 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) handlas på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad rådgivare är Mangold Fondkommission AB.

Läs mer på www.wyldnetworks.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Idag inleds teckningsperioden i Gabathers företrädesemission av units

Published

on

By

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Idag, den 24 juli 2024, inleds teckningsperioden i Gabather AB (publ):s (”Gabather” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 6, vilken beslutades av styrelsen den 12 juli 2024 med stöd av bemyndigande från årsstämman hållen den 28 juni 2024 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden löper till och med den 12 augusti 2024. Observera dock att banker och förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 12 augusti 2024. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget initialt tillföras cirka 13,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt att användas för verksamhetsutveckling, för att finansiera den fortsatta utvecklingen av GT-002 samt vidareutveckling av nya läkemedelskandidater.

Villkor för Företrädesemissionen

 • En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av två (2) nyemitterade aktier samt en (1) nyemitterad Teckningsoption. Detta innebär att totalt högst 18 885 270 nya aktier samt 9 442 635 nya Teckningsoptioner kan ges ut. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.
 • Teckningskursen har fastställts till 1,40 SEK per unit, motsvarande 0,7 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
 • Genom Företrädesemissionen kan Gabather initialt som högst tillföras cirka 13,2 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om högst cirka 2,3 – 9,9 MSEK.
 • Teckningsperioden löper från och med den 24 juli 2024 till och med den 12 augusti 2024.
 • Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar därmed sitt värde. Handel med uniträtter sker på Nasdaq First North Growth Market från och med den 24 juli 2024 till och med den 7 augusti 2024. Handel i BTU (betald tecknad unit) beräknas ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 24 juli 2024 till och med omkring den 30 augusti 2024.
 • Företrädesemissionen innebär en initial maximal utspädning om 50 procent. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier tillkommer ytterligare en utspädningseffekt, motsvarande 20 procent i förhållande till det nya antalet aktier efter fulltecknad Företrädesemission. Tillsammans uppgår utspädningen maximalt till cirka 60 procent.
 • Den vederlagsfria Teckningsoptionen berättigar innehavaren att för varje en (1) Teckningsoption som innehas teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 21 januari 2025 till och med den 4 februari 2025 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 2 januari 2025 till och med den 16 januari 2025. Teckningskursen får dock inte understiga aktiens kvotvärde (cirka 0,24 SEK) och inte överstiga 150 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen (1,05 SEK).
 • Avstämningsdagen i Företrädesemissionen var den 22 juli 2024. Sista handelsdag i Gabathers aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter var den 18 juli 2024. Aktierna handlas utan rätt till uniträtter från och med den 19 juli 2024.
 • Fullständiga villkor för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget lämnas i det informationsmemorandum som offentliggjordes på Bolagets hemsida den 19 juli 2024.

 

Informationsmemorandum samt villkor och anvisningar

För fullständiga villkor och anvisningar samt information om Företrädesemissionen hänvisas till det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 19 juli 2024. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets och Vator Securities AB:s respektive webbplatser (www.gabather.com och www.vatorsec.se).

 

Tidplan för Företrädesemissionen

24 juli – 7 augusti 2024  Handel i uniträtter

24 juli – 12 augusti 2024  Teckningsperiod

24 juli – 30 augusti 2024  Beräknad period för handel i BTU (betald tecknad unit)

14 augusti 2024 Beräknad dag för offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Vator Securities är emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Gabather i samband med Företrädesemissionen.

 

 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Gabather. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Gabather kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Gabather offentliggjorde den 19 juli 2024. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Gabather för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Storbritannien, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga värdepapper som anges i detta pressmeddelande har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.

 

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i EU-tillväxtprospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael-Robin Witt, VD

Tel: 073-687 28 39

E-post: mrw@gabather.se

Kort om Gabather

Gabather är ett läkemedelsföretag i klinisk fas med målet att förändra behandlingen av neuropsykiatriska sjukdomar. Företaget grundades som ett svar på det betydande behovet och bristen på terapier inom neuropsykiatriska sjukdomar. Vår forskning och utveckling fokuserar på att utveckla nya innovativa läkemedelskandidater riktade mot GABAA-receptorn för behandling av störningar och obalanser i det centrala nervsystemet (CNS). GABAA-receptorer är det huvudsakliga hämmande signalsystemet i hjärnan. Dysfunktion eller obalans i detta system är känt för att vara kärnan i många neurologiska och neuropsykiatriska sjukdomar. Vårt mål är att utveckla nya banbrytande läkemedel för behandling av ett brett spektrum av neuropsykiatriska sjukdomar.

För mer information, besök: www.gabather.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport Januari-Juni 2024

Published

on

By

Arbete med viktiga strategiska projekt och fortsatt optimering av en av de nyligen idrifttagna anläggningarna har präglat kvartal två.

Sammandrag av andra kvartalet 2024

Finansiellt

 • Nettoomsättningen under det andra kvartalet 2024 uppgick till 966 tkr (1 182 tkr för andra kvartalet 2023), vilket avser fakturering av kommersiella anläggningar och service till befintliga kunder samt hyresintäkter och ersättning för demokörningsaktiviteter. 
 • Övriga rörelseintäkter var 0 tkr (8).
 • Rörelseresultatet blev -5 210 tkr (-4 173). Resurser har även under andra kvartalet lagts på CE märkning och annat kvalitetsarbete till gagn för befintliga såväl som framtida kommersiella system. Optimeringen av anläggningen som levererades till Omni Polymers i kvartal ett fortsatte kräva resurser, främst eftersom råvaran som kunden hanterar är betydligt mer förorenad än vad som tidigare framgått. 
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,03 kr (-0,04).
 • Kassaflödet från löpande verksamhet och investeringar var -4 470 tkr (-2 965). Investeringarna uppgick till -989 tkr av detta. 
 • Likvida medel vid utgången av det andra kvartalet 2024 var 6 437 tkr.

Operativt

 • Ett hyresavtal ingicks under det andra kvartalet med avfalls- och återvinningsföretaget Carl F i Malmö. Ordervärdet är relativt begränsat och är avhängigt av hyrestiden, men hyresavtalet kan i förlängningen leda fram till att kunden önskar en permanent installation. 
 • Under kvartalet har det planerade arbetet med CE certifiering och kvalitetskontroll slutförts. 
 • Axolot lanserade en ny och unik lösning för PFAS-rening av förorenade vatten. Lösningen bygger på en kombination av AxoPur® tekniken och specialanpassade filter, och innebär en effektiv och långtidsverkande reningslösning till en rimlig kostnad. De första kontinuerliga installationerna beräknas tas i drift under hösten 2024.

Kvartal 1-2 2024

 • Nettoomsättningen för årets första två kvartal blev 4 316 tkr (2 491 tkr för motsvarande period 2023), vilket främst avser försäljning av AxoPur anläggningar men också ersättning för tilläggsarbeten, demokörningar samt hyres- och serviceintäkter. 
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 tkr (12). 
 • Rörelseresultatet blev -10 564 tkr (-8 725). Den ökade nettoomsättningen bidrog positivt till resultatet. Däremot blir marginalen i Omni Polymers-anläggningen lägre än ursprungligen bedömt eftersom det har krävts extra arbete för att optimera processen. Resurser har under perioden även lagts på CE märkning och annat kvalitetsarbete till gagn för befintliga såväl som framtida kommersiella system. Personalkostnaderna har ökat eftersom ny VD har anställts i början av 2024. 
 • Ett hyresavtal ingicks under det andra kvartalet med avfalls- och återvinningsföretaget Carl F i Malmö. 
 • De två AxoPur® anläggningarna som såldes till Omni Polymers och Jernhusen under fjolåret togs i drift under första kvartalet 2024 och fungerar bra. Dock är alltså processvattnet från plaståtervinningsanläggningen mycket mer komplext än väntat och mycket extra arbete har lagts ner på att finna rätt körbetingelser i syfte att uppnå den renhet på vattnet som krävs. 
 • Axolot har tagit fram ett koncept för att kunna erbjuda i första hand den norska fiskprocessindustrin en lösning på BAT-AEL problematiken (bästa tillgängliga teknik-krav som införts i slutet av 2023), och Axolot har en överenskommelse med två laxslakterier där planen är att köra pilottester med helhetskonceptet. Detta har tagit mer tid än förväntat då det behövs ett antal myndighetsgodkännanden och de kunder som Axolot kommit överens med om en utvärdering söker statliga bidrag för att komma vidare. 
 • En tvist uppstod under första kvartalet 2024 med en leverantör i Omni Polymers projektet, rörande bristande kvalitet och överfakturering. Axolot har bestridit fakturor på ett icke oväsentligt belopp. Tvisten var ännu inte löst vid utgången av andra kvartalet. 
 • Axolot har lagt ett betydande arbete på nya patentansökningar under det första halvåret. Exempelvis har en ny teknik för hållbar fosforutvinning i pappersmassabruk presenterats.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2024

Inga väsentliga händelser finns att rapportera för det andra kvartalet 2024.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång 2024

 • Omni Polymers AB i Ängelholm, som är en kund till Axolot Solutions, har efter det andra kvartalets slut försatts i konkurs efter att företaget själva lämnat in en konkursansökan. Företaget stod stilla under nio månader efter en tragisk dödsolycka; en lång period utan intäkter som lett till stora ekonomiska svårigheter. En konkursförvaltare är utsedd och det går i nuläget inte att säga vad som kommer att hända med verksamheten framåt. Klart är att det föreligger ett mycket stort behov av den typ av plaståtervinningsanläggningar som Omni Polymers representerar. Axolot har krav på konkursboet på ungefär 360 tkr plus moms. 
 • Efter det andra kvartalets utgång, den 8 juli, har Axolot Solutions med stöd av bemyndigande från årsstämman den 8 maj 2024 beslutat och genomfört en riktad emission av aktier och teckningsoptioner om initialt 4,15 Mkr före avdrag för emissionskostnader. Givet fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Axolot tillföras ytterligare cirka 4,67 Mkr före avdrag för transaktionskostnader. Den totala utspädningseffekten av aktier såväl som teckningsoptioner uppgår vid fullt utnyttjande till cirka 14,8%. Axolot har också efter det andra kvartalets utgång upptagit en kreditfacilitet om 5 Mkr. Nettolikviderna från den riktade emissionen och kreditfaciliteten avses användas till att säkerställa genomförandet av höstens satsningar, där flera strategiska samarbetsprojekt, igångsättande av flera kundprojekt samt en fortsatt uppskalning och utveckling av verksamheten planeras i syfte att möta marknadens efterfrågan på Axolots lösningar för PFAS och rening av mikroplaster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundin, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 070 323 11 06, mejl: anders.lundin@axolotsolutions.com

Anita Haak, CFO Axolot Solutions, tel: 070 817 11 12, mejl: anita.haak@axolotsolutions.com 

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 juli 2024 kl 08:00 CET.

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget bedriver även verksamhet genom ett dotterbolag i Norge. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.