Connect with us

Marknadsnyheter

CHOSA Oncology AB presenterar kliniska fas 2-resultat av LiPlaCis och dess Drug Response Predictor-test vid ASCO 2023

Published

on

CHOSA Oncology AB publicerar idag resultat från den prospektiva fas 2-studien av LiPlaCis® (en liposomal formulering av cisplatin) i tidigare tungt behandlade patienter med metastaserad bröstcancer, då sammanfattningen (abstract) släpps på ASCOs webbplats den 25 maj 2023, kl. 17:00 (ET) / 23:00 CET (se en länk till ASCOs hemsida nedan). Denna patientgrupp testades med det diagnostiska verktyget Drug Response Prediction (DRP®), som är en 205 mRNA-biomarkörsignatur, som bedömer om patienten sannolikt kommer att svara på cisplatinbehandling – eller inte. Resultaten visar att patienter som får höga poäng i DRP-avläsningen (DRP 80+) är de som svarar bäst och visar 2,5 gånger längre median PFS (Progression Free Survival).

VD Peter Buhl kommenterar: ”Jag är väldigt stolt och glad över att presentera dessa utmärkta resultat, som visar vår förmåga att identifiera och välja ut patienter som kommer att dra nytta av behandling med vårt cancerläkemedel, LiPlaCis®. LiPlaCis är en ny formulering av cisplatin, och vår tumörgentest, som används för att förutsäga vilka individer som kommer att svara positivt på det platinabaserade läkemedlet, har visat tydlig effekt hos tungt behandlade bröstcancerpatienter. Detta stödjer ytterligare tidigare data som tyder på att testet också är mycket effektivt för att identifiera lungcancerpatienter som kandra nytta av cisplatin.”

Denna metastaserande bröstcancergrupp, som har fått flera andra behandlingar tidigare, utgör en stor utmaning eftersom de kan ha utvecklat ”behandlingsresistens”. Många gånger skulle läkare vilja välja cisplatinbehandling, men väljer bort detta eftersom det har en stark biverkningsprofil. Resultat från denna prospektiva och prediktiva studie visar att DRP kan underlätta beslutsprocessen för läkaren när cisplatinbehandling kan vara aktuell. Med hjälp av DRP har läkaren ett bättre beslutsunderlag, det är billigare för vården att ge rätt behandling i rätt tid och framför allt en fördel för patienten.

Data från den aktuella studien pekar mot en ny behandlingsmöjlighet för 20 % av de tungt förbehandlade bröstcancerpatienterna med metastaserande sjukdom. I studien hade patienterna fått i median 6,6 behandlingar för sin sjukdom innan de fick LiPlaCis, och de hade inte några behandlingsalternativ. Vi tror att en ökning av progressionsfri överlevnad (PFS) med 250 % av de känsliga 20 % ger ett potentiellt behandlings genombrott och en väg för LiPlaCis-godkännande.

De aktuella resultaten pekar också på andra möjligheter. Vi tror att det på samma sätt är mycket troligt att det finns en stor eller liten del av patienter med tidig lung- och bröstcancer som kan dra nytta av precisionsanvändningen av cisplatin.

Här nedan är resultaten i sammanfattning – mer information kan hittas på ASCOs webbplats (följ länken nedan) och kommer att presenteras vid en postersession på ASCO-konferensen den 3 juni 2023.

Total DRP80- DRP80+ p-value2
N 37 21 16
Tumör repons ORR 4 (10.8%) 0 (0%) 4 (25.0%) 0.0276
CBR 8 (21.6%) 2 (9.5%) 6 (37.5%) 0.0554
PFS (i veckor) median [95%CI] 15 [7,24] 8 [6,23] 19 [13,30] 0.155
OS (i veckor) median [95%CI] 50 [33,60] 44 [21,60] 56 [17,62] 0.554

37 patienter med metastaserad bröstcancer hade fått en median av 7 tidigare behandlingslinjer innan de behandlades med LiPlaCis. En DRP-poäng >80 % (DRP80+) skilde väl mellan svarande och icke-svarande patienter på liposomalt cisplatin. Alla fyra partiella minskningar i studien var i DRP80+-gruppen, och andra viktiga effektmått var till förmån för DRP80+ jämfört med de lägre poängen (DRP80-).

DRP®´s äganderätt och registrerade varumärke tillhör Allarity Therapeutics (Nasdaq:ALLR). Dessa data kommer från en klinisk studie som tidigare bedrivits av Allarity (tidigare Oncology Venture). CHOSA Oncology AB har licensierat världsomspännande rättigheter till LiPlaCis® och dess diagnosverktyg DRP® (tillsammans kallad iCIP™) från Allarity Therapeutics Inc.

Länk till ASCOs webbplats för elektroniska abstracts: https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/226582

Abstract-nummer och titel: 3130;  Predictive biomarker for cisplatin in prospective phase 2 of liposomal cisplatin in metastatic breast cancer
Session: Developmental Therapeutics—Molecularly Targeted Agents and Tumor Biology

Poster tavla: 328
Datum och tid: lördag 3 juni 2023; 8:00-11:00 CDT
Presentatör: Peter Buhl Jensen

Denna information är sådan som Chosa Oncology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-25 23:01 CET.

För ytterligare information kontakta:
Peter Buhl Jensen, VD

pbj@buhloncology.com

+ 45 21 60 89 22

CHOSA i korthet
CHOSA Oncology AB är ett onkologiskt bioteknikföretag som leds av ett erfaret internationellt team med specialister inom onkologi, läkemedelsutveckling, genomföra kliniska prövningar, regulatorisk expertis samt affärsutveckling. CHOSA avser att ingå avtal om partnerskap eller utlicensiering av iCIP™

Om iCIP™ – LiPlaCis® och DRP® tillsammans
CHOSA fokuserar på sent stadium av klinisk utveckling av iCIP™ (LiPlaCis® och dess diagnostikverktyg DRP®) som CHOSA har världsomspännande rättigheter till. Cisplatin DRP är det enda beprövade testet för att förutse och därigenom välja vem som ska behandlas och vilken patient som kommer att dra mest nytta av cisplatin-behandlingen. I huvudsak kombinerar iCIP™ identifieringen av patienter som kommer att dra nytta av cisplatinbehandling med förmågan att behandla dem med bättre effekt och mindre biverkningar.
Bröstcancer: CHOSA har starka kliniska fas 2b-data i metastaserad bröstcancer, som visar att patienter som valts ut av DRP® svarade bättre på behandlingen; har längre progressionsfri överlevnad; och kanske till och med en totalt sett längre överlevnad än de patienter som identifierades som osannolikt att svara bra på behandlingen.
Lungcancer: Cisplatin-DRP har tidigare visat sin förmåga att förutse värdet av cisplatinbehandling vid lungcancer. Cisplatinbehandling efter operation är en standard som tydligt ökar botandet av lungcancer, men inte alltid, och tills nu vet inte läkarna vem som kommer att ha nytta av cisplatin och vem som borde ha något annat. Det är här cisplatin DRP kan spela en avgörande roll.

Cisplatin DRP validerades i en blindad retrospektiv studie i två lungcancerpatientkohorter som fick cisplatin efter operation för att döda kvarvarande tumörceller. Således hade patienter med de 10 % högsta poängen en 3-årsöverlevnad på 90 % medan patienterna med de lägsta 10 % poängen hade mycket lägre överlevnad med endast 40 % som överlevde 3 år1.

1)  Buhl et al PLOS One doi: 10.1371/journal.pone0194609
DRP® är ett registrerat varumärke som tillhör Allarity Therapeutics, Inc. och används under licens beviljad till CHOSA Oncology.
LiPlaCis är inlicensierad från Allarity Therapeutics Ltd (tidigare Oncology Venture ApS) och LiPlasome Pharma ApS.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Syncro Group announces strategic partnership with Ninetone Group AB

Published

on

By

Syncro Group, which offers the AI platform Collabs for effective and transparent influencer marketing, today announces that the company has signed a strategic partnership with Ninetone Group AB, a premier influencer marketing agency. This partnership will utilize Collabs’ innovative platform to enhance Ninetone’s operational efficiency and open new revenue streams by expanding brand collaborations for their talents.

“We are thrilled to partner with Ninetone, as they embody the type of serious market actor Collabs was designed to support,” said Ebbe Damm, CEO of Syncro Group.

 

“With Collabs, we can not only streamline our existing operations but also expand into new areas by effectively matching our creators with ideal brand opportunities,” said Patrik Frisk, CEO of Ninetone Group.

 

The collaboration will begin in May 2024, with both companies actively working to integrate and optimize their joint operations.

 

Key Partnership Objectives:

  1. CRM Integration: Ninetone will leverage Collabs as a Customer Relationship Management (CRM) tool to manage communications and collaborations more efficiently for the talents they represent.

  2. Commercial Engagements Expansion: Utilizing Collabs’ infrastructure, Ninetone will streamline its engagements with brands, enhancing its ability to connect creators not only signed by the agency but also those outside its exclusive roster. This approach will allow Ninetone to explore new revenue opportunities by finding more relevant brand partnerships for their creators.

 

For further information, please contact:

Ebbe Damm, CEO, Syncro Group
Phone:  +46 70 546 46 00

Email:   ebbe.damm@syncro.group

 

About Syncro Group

Syncro enables collaboration between people and brands through innovative tech. Syncro has offices in Sweden and Denmark, with headquarter in Stockholm.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Syncro tecknar strategiskt partnerskap med Ninetone Group AB

Published

on

By

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar idag att bolaget tecknat ett strategiskt partnerskap med Ninetone Group AB, en ledande influencer marketing-byrå. Detta partnerskap kommer att använda Collabs innovativa plattform för att förbättra Ninetones operativa effektivitet och öppna nya intäktsströmmar genom att utöka varumärkessamarbeten för deras talanger.

”Vi är glada över att samarbeta med Ninetone, eftersom de förkroppsligar den typ av seriösa marknadsaktörer som Collabs är designade att stödja”, säger Ebbe Damm, vd för Syncro Group.

 

”Med Collabs kan vi inte bara effektivisera vår befintliga verksamhet utan också expandera till nya områden genom att effektivt matcha våra kreatörer med idealiska varumärkesmöjligheter”, säger Patrik Frisk, vd för Ninetone Group.

 

Samarbetet påbörjas i maj, 2024, och bägge företag aktivt arbetar för att integrera och optimera sin gemensamma verksamhet.

 

Huvudmål för partnerskapet:

  1. CRM-integration: Ninetone kommer att utnyttja Collabs som ett CRM-verktyg (Customer Relationship Management) för att hantera kommunikation och samarbeten mer effektivt för de kreatörer som de representerar.

  2. Expansion av kommersiella engagemang: Genom att använda Collabs infrastruktur kommer Ninetone att effektivisera sina engagemang med varumärken, vilket förbättrar Nintones förmåga att koppla samman kreatörer som inte bara har kontrakt med byrån utan även externa kreatörer. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för Ninetone att utforska nya intäktsmöjligheter genom att hitta mer relevanta varumärkespartnerskap för sina kreatörer.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD, Syncro Group
Telefon:  070 546 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

 

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken – via tech. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. För mer information, gå in på www.syncro.group.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i Hoist Finance under vecka 16, 2024

Published

on

By

Hoist Finance AB (publ) (LEI-kod: 549300NPK3FB2BEL4D08) (”Hoist Finance”) har under perioden 15 april 2024 – 19 april 2024 återköpt sammanlagt 185 000 egna aktier (ISIN: SE0006887063) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget till ett sammanlagt belopp om högst 100 000 000 SEK som Hoist Finance offentliggjorde den 6 februari 2024. Återköpsprogrammet, som löper under perioden från och med den 8 februari 2024 intill årsstämman den 7 maj 2024, genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att justera bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till att skapa ett ökat värde för Hoist Finance aktieägare. Avsikten är att de aktier som återköps ska dras in genom beslut vid kommande bolagsstämmor.

Aktier i Hoist Finance har återköpts enligt följande:

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnittspris per dag (SEK)

Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)

15 april 2024

40 000

49,6061

1 984 244

16 april 2024

40 000

48,9543

1 958 172

17 april 2024

40 000

50,5608

2 022 432

18 april 2024

35 000

50,1106

1 753 871

19 april 2024

30 000

50,3204

1 509 612

Totalt ackumulerat under vecka 16 2024

185 000

 

9 228 331

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

1 880 022

 

88 589 397

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Hoist Finance räkning.

Efter ovanstående förvärv uppgår Hoist Finance innehav av egna aktier per den 19 april 2024 till 1 880 022. Det totala antalet aktier i Hoist Finance, inklusive de egna aktierna, uppgår till 89 303 000 och antalet utestående aktier, exklusive de egna aktierna, uppgår till 87 422 978.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe Harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För vidare information vänligen kontakta:

Christian Wallentin, CFO och Vice VD

ir@hoistfinance.com
+46 8 55 51 77 90

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en förvaltare specialiserad på förfallna lån. I över 25 år har vi fokuserat på att investera i och förvalta skuldportföljer. Vi är en partner till internationella banker och finansiella institut i hela Europa och förvärvar portföljer av förfallna lån. Vi är också en partner till privatpersoner och små och medelstora företag som befinner sig i en skuldsituation och vi skapar långsiktigt hållbara återbetalningsplaner som gör det möjligt för dem att omvandla förfallna skulder till skulder som betalas av. Vi finns på 13 marknader i Europa och aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök hoistfinance.com.

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.