Connect with us

Marknadsnyheter

Clas Ohlsons bokslutskommuniké 2023/24

Published

on

Positivt resultat i fjärde kvartalet avslutar ett starkt verksamhetsår

Fjärde kvartalet – 1 februari till 30 april

 • Försäljningen exklusive den förvärvade Spares-koncernen ökade med 12 procent till 1 998 Mkr (1 776), en organisk ökning om 13 procent och en ökning om 12 procent i jämförbara enheter. Försäljningen inklusive Spares-koncernen uppgick till 2 167 Mkr (1 776)
 • Försäljningen online exklusive Spares-koncernen ökade med 11 procent till 246 Mkr (220). Försäljningen online inklusive Spares-koncernen uppgick till 414 Mkr (220)
 • Rörelseresultatet uppgick till 65 Mkr (-7)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 3,0 procent (-0,4)
 • Nettoskuld/EBITDA (12 mån) exkl IFRS 16 uppgick till -0,2 ggr (0,2)
 • Resultat efter skatt uppgick till 41 Mkr (-23)
 • Vinst per aktie uppgick till 0,64 kr (-0,36)

Verksamhetsåret – 1 maj till 30 april

 • Försäljningen exklusive den förvärvade Spares koncernen ökade med 10 procent till 9 885 Mkr (9 024), en organisk ökning om 11 procent och en ökning om 11 procent i jämförbara enheter. Försäljningen inklusive Spares-koncernen uppgick till 10 232 Mkr (9 024)
 • Försäljningen online exklusive Spares-koncernen ökade med 14 procent till 1 206 Mkr (1 054). Försäljningen online inklusive Spares-koncernen uppgick till 1 553 Mkr (1 054)
 • Rörelseresultatet uppgick till 717 Mkr (305). Justerat rörelseresultat uppgick till 921 Mkr (459)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 7,0 procent (3,4)
 • Resultat efter skatt uppgick till 509 Mkr (181)
 • Vinst per aktie uppgick till 8,03 kr (2,85)
 • Utdelningen föreslås till 4,25 kr per aktie

Händelser efter rapportperiodens slut

 • Försäljningen i maj exklusive den förvärvade Spares-koncernen ökade med 15 procent till 772 Mkr (670), en organisk ökning om 13 procent och en ökning om 10 procent i jämförbara enheter. Försäljningen inklusive Spares-koncernen uppgick till 848 Mkr (670)

Vd Kristofer Tonström kommenterar fjärde kvartalet/verksamhetsåret 2023/24:

För första gången sedan 2016/17 har vi stängt ett fjärde kvartal med positivt resultat. De vägval vi har gjort med fokus på våra styrkor inom utvalda produktnischer, att fortsätta utveckla vårt starka varumärke och satsningar på kundmötet ger resultat. I det fjärde kvartalet var den organiska försäljningsökningen 13 procent och rörelseresultatet förbättrades till 65 miljoner kronor jämfört med -7 miljoner kronor under föregående år. För helåret var den organiska försäljningstillväxten 11 procent, att jämföra med målet om 5 procent, och rörelsemarginalen förbättrades till 7 procent, att jämföra med lönsamhetsmålet om 7-9 procent. Sammantaget växer vinsten per aktie till 8,03 kr vilket innebär att styrelsens förslag att dela ut 4,25 kronor per aktie, innebär en ökning av utdelningen med 2,75 kronor per aktie jämfört med förra året samtidigt som vi har möjlighet att fortsätta investera i verksamheten för fortsatt tillväxt.  

Initiativ som ger resultat

Tillväxten inom samtliga prioriterade produktkategorier har fortsatt under fjärde kvartalet. Vi har hållit en hög takt i lansering av produktnyheter vilket drivit både kundintresse och försäljning. I kombination med relevant marknadsföring stärker detta Clas Ohlson som destination för hemmafixet, då kunderna i allt högre utsträckning ser oss som förstahandsvalet inom fler av våra nischer. Detta avspeglas också i en allt större kundbas, där tillväxten varit särskilt god i yngre kundgrupper. Totalt hade vi i utgången av fjärde kvartalet drygt 5,4 miljoner medlemmar i Club Clas, vilket är en ökning med cirka 400 000 medlemmar jämfört med förra året.

Utvecklingen av kundmötet i butik och online har fortlöpt med goda resultat. Kunderna uppskattar den service de får och försäljningen i jämförbara enheter ökade med 12 procent under det fjärde kvartalet. Samtidigt arbetade vi vidare med utvecklingen av butiksnätet med sju butiksöppningar och en stängning. Vi ser fram emot att öppna fler Clas Ohlson-butiker under det nya verksamhetsåret och som tidigare kommunicerat är målsättningen att öppna cirka 10 nya butiker netto under 2024/25. E-handeln växer fortsatt snabbare än försäljningen i butik och även här är kundnöjdheten avgörande. Sedan förvärvet av Spares i höstas uppgår e-handeln som andel av total försäljning till 18 procent och onlineaffären kommer även fortsättningsvis att vara en viktig tillväxtdrivare.

Konkurrenskraft i alla led

Vi vill fortsätta effektivisera oss i alla led för att ytterligare stärka konkurrenskraften. Vi har tagit oss till en lägre kostnadsnivå genom de förändringar vi genomfört i organisationen under det senaste året och tar nu nästa steg. Tidigare kommunicerade förenklingar av IT-landskapet går nu in i nästa fas med implementering av nya standardiserade system som kommer att hjälpa oss att sänka operationella kostnader. Att ständigt arbeta med operativ effektivisering är nödvändigt för att möjliggöra tillväxtinitiativ och för att försvara vår prisposition på marknaden.

Tydlig plan för hållbar och lönsam tillväxt

De initiativ vi arbetat med bidrar till hållbar och lönsam tillväxt och vi kommer att arbeta vidare på inslagen bana för att skapa kund- och aktieägarevärde även under 2024/25. Exempelvis kommer arbetet med att expandera butiksnätet att fortsätta och samtidigt breddas till att innefatta fler förbättringsåtgärder i befintliga butiker. I och med den ambitiösa planen för butiksnätet och tidigare nämnda IT-projekt kommer vi att återgå till en mer normal total investeringsnivå om cirka 200 miljoner kronor för verksamhetsåret 2024/25, där IT-investeringar står för cirka 30-50 miljoner kronor.

Vi fortsätter dessutom att knyta hållbarhetsarbetet ännu närmare affären med satsningar på reservdelar och andra initiativ som skapar en mer hållbar affärsmodell.

Ambitionerna är stora, men med det engagemang som finns hos alla medarbetare i organisationen så bygger vi varje dag Clas Ohlson starkare för framtiden. Den organiska försäljningsökningen i maj om 13 procent, med stark försäljning för såväl bassortiment som säsongsprodukter, är ett ytterligare tecken på att vi är på rätt väg. Vi ses i butik och online!

Webbsänd presentation idag kl. 09.00

Vd och koncernchef Kristofer Tonström och Ekonomi- och finansdirektör Pernilla Walfridsson kommenterar rapporten idag kl. 09.00 i en webbsänd presentation. Presentationen sker på engelska och följs av en frågestund.

Om du önskar delta via webcasten gå in på länken nedan. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. Länk till webcast.

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor. Länk till telefonkonferens.

Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på about.clasohlson.com.

För mer information, vänligen kontakta: 
Niklas Carlsson, Kommunikations- och IR-chef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

 

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2024 klockan 07:00.

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på tre marknader, cirka 5 000 medarbetare och en omsättning om cirka 10 miljarder kronor. Clas Ohlsons B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi vill hjälpa människor att fixa sina hem med praktiska och hållbara lösningar till attraktiva priser. Läs mer om hur vi gör hemmafixet tillgängligt, hållbart och roligt för alla på about.clasohlson.com/sv/

Continue Reading

Marknadsnyheter

WntResearch presenterar ad hoc-observationer från NeoFox-studien på ESMO GI

Published

on

By

WntResearch meddelar att en poster på de tidigare kommunicerade positiva ad hoc-observationerna från den pågående kliniska fas 2-studien NeoFox kommer att presenteras på ESMO Gastrointestinal Cancer Congress (ESMO GI), den ledande europeiska kongressen för gastrointestinal cancer som hålls mellan den 26-29 juni i München, Tyskland. 

Postern som presenteras på ESMO GI redogör för ad hoc-observationer från 110 patienter i den pågående NeoFox-studien, vilket indikerar att en tre veckors preoperativ behandling med Foxy-5 snabbt minskar lokal tumörspridning av tjocktarmscancer. Dessutom innehåller postern nya data avseende tumörstadieindelning. NeoFox är en öppen, randomiserad fas 2-studie i patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III som jämför preoperativ behandling med Foxy-5 med en obehandlad kontrollgrupp.  

Resultat i korthet: 

Preoperativ behandling med Foxy-5 uppvisade en gynnsam säkerhetsprofil. 

Histopatologisk undersökning av bortopererad vävnad indikerade att Foxy-5 minskade den lokala spridningen av primärtumörerna inom 3-4 veckors behandling: 

 • Färre patienter hade perineural invasion av cancerceller 

 • Färre patienter hade venös invasion av cancerceller 

 • Patienter i Foxy-5-kohorten associerades med minskad lokal tumörbörda, s.k. TN(M)-downstaging.  

Betydelsen av de histologiska fynden stöds av en indirekt jämförelse med effekten av neoadjuvant cytostatika (FOLFOX). 

Titeln på postern är: “Positive ad hoc results from neoadjuvant Foxy-5 treatment of colon cancer patients in the ongoing phase 2 NeoFox study.” 

WntResearch har justerat studien efter de positiva observationerna för att fokusera på de tidiga preoperativa effekterna i patienter med tjocktarmscancer i stadium III, och planerar att presentera initiala effektdata mot slutet av 2024. Slutliga resultat förväntas under 2H 2025. För vidare upplysningar: 

Per Norlen vd 
E-post: per.norlen@wntresearch.com  

Om WntResearch 

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium III. 

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Carbiotix AB meddelar utfall av inlösen av teckningsoptioner av serie TO 3

Published

on

By

Den 19 juni 2024 avslutades nyttjandeperioden för Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”). Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande cirka 39 procent av det totala antalet teckningsoptioner, innebärande att Bolaget tillförs cirka 0,83 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Under perioden 5-19 juni 2024 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 haft rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. En (1) teckningsoption av serie TO 3 gav innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en teckningskurs fastställd till 0,04 SEK. Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande teckning om 831 847,24 SEK. Nyttjandet medför en utspädning om cirka 10,3 procent. Konvertering från interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske omkring den 4 juli 2024 och ordinarie aktier förväntas vara synliga på varje tecknares depå cirka två bankdagar därefter.

Efter registrering på Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att ha ökat med 20 796 181 aktier och uppgå till totalt 201 022 976 aktier och aktiekapitalet kommer att ha ökat med 311 942,715 SEK och således uppgå till 3 015 344,64 SEK.

För mer information om TO 3, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Erik Deaner, VD
Telefon: +46 (0)73-867 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomvård genom upcyclad prebiotika. Carbiotix mission är att förbättra människors hälsa genom att öka konsumtionen av prebiotika. Carbiotix erbjuder idag en kärntjänst som heter NutraCycle, en upcycling- och berikningstjänst på plats som gör det möjligt för livsmedels- och dryckes-, ingrediensoch foderproducenter att förvandla växtbaserade produkter till funktionella produkter.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ellos Group Nordic AB (publ) emitterar nya seniora och superseniora säkerställda obligationer

Published

on

By

Pressmeddelande, Borås, 20 juni 2024

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Ellos Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att dess dotterbolag Ellos Group Nordic AB (publ) (”Emittenten”) har emitterat nya seniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 1 100 000 000 kronor (de ”Seniora Obligationerna”) och nya superseniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 400 000 000 kronor (de ”Superseniora Obligationerna” och tillsammans, ”Obligationerna”), båda med en löptid om tre år. De Seniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 900 baspunkter och de Superseniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 600 baspunkter. Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för refinansiering av Bolagets utestående seniora säkerställda inlösenbara obligationerna med löpande ränta och utestående volym om 1 500 000 000 kronor med ISIN SE0012827996 och Bolagets utestående superseniora säkerställda inlösenbara obligationerna med fast ränta och utestående volym om 250 000 000 kronor med ISIN SE0021486917.

Emittenten avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm, för vilket ändamål Emittenten kommer att upprätta, och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av, ett noteringsprospekt.

ABG Sundal Collier AB agerade som arrangör och bookrunner i samband med emissionen av Obligationerna. Roschier Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier AB och Advokatfirman Cederquist KB agerade legal rådgivare till Bolaget och Emittenten i samband med emissionen av Obligationerna.

För ytterligare information:
Johan Stigson, CFO, Tel. +46 (0)33 16 08 05

OM ELLOS GROUP 

Ellos Group är en ledande nordisk shoppingdestination för heminredning och mode med onlinebutikerna Ellos, Jotex och Homeroom samt betalvarumärket Elpy. I nära relation med våra miljontals kunder utvecklar vi attraktiva och hållbara erbjudanden för kvinnan mitt i livet, hennes familj och hem. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått, och alltid med kunden i fokus. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder och på utvalda marknader i Europa. Ellos Group har ca 550 medarbetare och omsätter runt 3,4 miljarder SEK.

www.ellosgroup.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.