Connect with us

Marknadsnyheter

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) offentliggör utfall i genomförd företrädesemission

Published

on

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

 

Lund, Sverige – Teckningsperioden i Clinical Laserthermia Systems AB:s (publ), (”CLS” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna, avslutades den 6 september 2022. Företrädesemissionen tecknades till totalt 80 procent, inklusive tecknings- och garantiåtagande. CLS tillförs således cirka 55,4 MSEK före emissionskostnader. Utfallet medför bland annat att CLS kan fortsatt stödja den kommersiella lanseringen och marknadsetablering av den nya generationen av TRANBERG®-produkter. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut den 12 september 2022.

”Jag vill först och främst passa på att tacka samtliga som valde att delta i företrädesemissionen. Trots det rådande marknadsläget har vi lyckats säkerställa tillräcklig finansiering för att fortsätta stödja den kommersiella lanseringen och marknadsetablering av CLS:s andra generation av TRANBERG®-produkterna i USA, Europa samt Asien-Stillahavsregionen. Vidare pågår också ett intensivt arbete med att fortsätta ta fram underbyggande klinisk evidens för ablation inom CLS samtliga indikationsområden samt att ingå ytterligare kliniska samarbeten med kommersiella partners för fortsatt expansion av försäljning och distribution. Jag ser fram emot att fortsätta driva CLS framåt och arbeta hårt för att uppnå våra målsättningar. Vi kommer löpande uppdatera våra aktieägare och marknaden om utvecklingen”, säger Dan Mogren, VD.    

 

Teckning, tilldelning och betalning

Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 44,9 MSEK, inklusive teckningsförbindelser om cirka 0,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 64,84 procent. Därutöver har garantiåtagande motsvarande cirka 10,5 MSEK aktiverats, innebärande att CLS tillförs cirka 55,4 MSEK före emissionskostnader, motsvarande 80 procent av emissionsvolymen. Emissionskostnaderna uppgår till cirka 11,4 MSEK (inklusive garantiersättning om cirka 6,5 MSEK). Genom företrädesemissionen nyemitteras således totalt 55 445 240 B-aktier samt 27 722 620 teckningsoptioner av serie TO 5 B. Totalt 21 778 401 units (motsvarande cirka 43,6 MSEK) tecknades med stöd av uniträtter, inklusive teckningsförbindelser om cirka 0,9 MSEK. Tilldelning av units har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det prospekt som offentliggjordes av Bolaget den 16 augusti 2022. De tecknare som tilldelats units utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är planerade att skickas ut den 12 september 2022. Tilldelade units utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

 

Antal aktier och aktiekapital

När den initiala emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet B-aktier i CLS att ha ökat med 55 445 240 B-aktier, från 68 706 551 B-aktier till 124 151 791 B-aktier. Totala antalet aktier i Bolaget kommer därmed att uppgå till 124 751 791 aktier (varav 600 000 A-aktier). Bolagets aktiekapital kommer vid registrering att ha ökat med cirka 5 128 684,73 SEK, från cirka 6 410 856 SEK till cirka 11 539 540,73 SEK. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i företrädesemissionen uppgår därmed till cirka 42,6 procent av rösterna och 44,4 procent av kapitalet. Härutöver kommer det finnas 27 722 620 utestående teckningsoptioner av serie TO 5 B.

 

Handel med BTU

Handel med BTU (betald tecknad unit) pågår på Nasdaq First North Growth Market fram till dess att företrädesemissionen har registrerats på Bolagetsverket. Denna registrering är beräknad att ske omkring den 28 september 2022.

 

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 5 B

De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 5 B (ISIN-kod: SE0018408130) är planerade att bli föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market snarast efter att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Varje teckningsoption av serie TO 5 B berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i CLS under perioden från och med den 14 februari 2023 till och med den 28 februari 2023. Teckningskursen i efterföljande optionsinlösen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för B-aktien enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kursstatistik under en period på 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmsta heltals öre och ska inte överstiga 1,00 SEK per ny B-aktie och inte understiga aktiens kvotvärde. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 5 B kommer teckningsoptionerna tillföra Bolaget högst cirka 27,7 MSEK före emissionskostnader. Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 5 B finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.clinicallaser.se).

 

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har CLS anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation. 

 

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

 

För mer information om CLS, vänliga kontakta:

Dan J Mogren, VD

Telefon: +46 (0) 70-590 11 40

E-post: dan.mogren@clinicallaser.com

www.clinicallaser.se

 

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september 2022.

 

Certified Adviser

FNCA Sweden AB

Telefon: +46 8 528 00 399

E-post: info@fnca.se

 

Om CLS och TRANBERG system 

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi, enligt regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt används i studier för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi för immunstimulerande ablation med potentiell abskopal behandlingseffekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och marknadsbolag i Singapore. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se. 

 

Mer information om CLS på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

 

 

Denna information är sådan som CLS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-09 19:00 CET.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

RaySearch fördjupar samarbetet med P-Cure

Published

on

By

RaySearch Laboratories AB (publ) är glada att meddela att samarbetet med P-Cure fördjupas. Syftet är att effektivisera arbetsflödet i P-Cures protonbehandlingssystem genom integration med RaySearchs system RayStation®* och RayCare®*.

Det utökade samarbetet kommer att göra det möjligt för användare av P-Cures protonbehandlingssystem att använda RayStation och RayCare i en sömlöst integrerad miljö. P-Cures system är ett protonsystem utan gantry, med patienten i sittande postion, utformat för att passa in i vanliga bunkrar för linjäracceleratorer. Systemet har nyligen godkänts av FDA och används kliniskt av Hadassah Medical Center i Jerusalem – den enda protonanläggningen i Mellanöstern – för att behandla cancer i CNS, huvud och hals, bröst och bukspottkörteln.

Partnerskapet är en fortsättning på det befintliga samarbetet, vilket redan resulterat i en integration av RayStation i en studie genomförd vid P-Cures utvecklingscenter som drivs kliniskt av Hadassah Medical Center.

Partnerskapet kommer att möjliggöra för användare av P-Cures protonbehandlingssystem att också dra nytta av automatiseringen och arbetsflödesstödet i RayCare samt funktioner för adaptiv strålbehandling i RaySearchs system.

Dr. Michael Marash, vd, P-Cure: ”Vårt partnerskap med RaySearch, världsledande inom dosplanering, kommer att spela en viktig roll i våra banbrytande insatser för att kunna erbjuda fördelarna med protonbehandling till en betydligt större, global patientpopulation. Jag är glad att vi nu har tagit vårt partnerskap till nästa nivå och jag tror att våra kombinerade teknologier har mycket stor potential.”

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: “Vi är stolta över att samarbeta med ett företag som spelar en avgörande roll i en ny era inom protonbehandling. P-Cure är en pioinjär i utvecklingen av upprätt strålbehandling och möjligheten att erbjuda ett protonsystem som kan integreras i befintliga linjäracceleratorsrum har stor potential att expandera protonbehandling.”

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  

Om P-Cure 
P-Cure Ltd., ett företag med bas i Israel, utvecklar och levererar den mest kompakta lösningen för protonbehandling, riktad behandling av cancer med strålning. Sedan år 2007 har P-Cure utvecklat en omfattande protonbehandlingslösning med fokus på patienten, med både kliniska och ekonomiska fördelar. P-Cures mission är att erbjuda protonbehandling med ökad behandlingsprecision, förbättrade kliniska resultat och utökade behandlingsalternativ. Genom att avsevärt minska kapital- och driftskostnader utökar P-Cure tillgängligheten av protonbehandling för alla cancerbehandlingsinrättningar och nya anläggningsutvecklare över hela världen. P-Cures åtagande är att alltid sätta patienten i första rummet. För mer information: p-cure.com.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch har sålts till drygt 900 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

Om RayCare
RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår på moderna cancerkliniker. RayCare är nära integrerat med RayStation och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna inom strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som stödjer framtidens cancervård.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Blick Global Group AB (Publ) skriver ned goodwilltillgångar som ett led i den strategiska översynen.

Published

on

By

Som ett resultat av den tidigare kommunicerade strategiska översynen av bolagets verksamheter har styrelsen idag fattat beslut om att skriva ned bolagets tillgångar i Goodwill.

Efter försäljning av Spelstudion, OMI samt inkråmet och plattformen i Wiget Group AB och tidigare gjorda nedskrivningar (Q2) av osäkra kundfordringar i Brand Legends International AB, skriver nu bolaget ned Goodwill tillgångar om totalt  81 566 260 kr. Goodwill värderas med det, i utgången av årets tredje kvartal till, 10 752 945 kr.

-Styrelsen-

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Ahlberg, VD

E-post: erik@blickglobal.com

Telefon:+46 72 503 35 35

Denna information är sådan information som Blick Global Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-01.

Om Blick Global Group AB (publ):

Blick Global är en bolagsgrupp som idag innefattas av två helägda dotterbolag, Blick Wi AB och Brand Legends International AB. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring respektive organisk sökoptimering. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer på bästa sätt för våra aktieägare.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Fiskarskoncernen har slutfört förvärvet av Georg Jensen

Published

on

By

Fiskars Oyj Abp
Pressmeddelande
1.10.2023 kl. 11.15 EEST

Fiskarskoncernen har slutfört förvärvet av Georg Jensen

Fiskarskoncernen har idag, den 1 oktober 2023 slutfört förvärvet av det välrenommerade danska lyxlivsstilsvarumärket Georg Jensen genom att förvärva 100 % av aktierna i Georg Jensen Investment APS. Fiskarskoncernen meddelade om förvärvet den 14 september 2023.  

Köpeskillingen var 155 miljoner euro[1] (165 miljoner USD) på en kontantfri och skuldfri basis (enterprise value), med förbehåll för justering efter avslut på basis av rörelsekapitalnivån samt kassa och skulder i den förvärvade verksamheten vid avslutningsdagen. Förvärvets enterprise value (EV) motsvaras av en EV/EBITDA (rullande 12 månader) multipel om 9.5x på fristående basis och 4.7x med förväntade kostnadssynergier på cirka 18 miljoner euro beaktade och netto av integrationskostnader. Transaktionen finansierades med lån.

Fiskarskoncernen kommer att konsolidera Georg Jensen i sin finansiella rapportering, under verksamhetsenheten Vita, fr.o.m. den 1 oktober 2023. Fiskarskoncernens nuvarande prognos för 2023, som publicerades den 5 juli 2023, beaktar inte transaktionens inverkan på bolagets jämförbara EBIT för 2023. Fiskarskoncernen genomför en översyn av Georg Jensens redovisningsprinciper och kommer att färdigställa förvärvsallokeringen nu när transaktionen är slutförd. Eventuell inverkan på Fiskarskoncernens prognos för 2023 kommer att meddelas så snart en välgrundad uppskattning kan göras. Fiskarskoncernen förväntar sig dock att förvärvsallokeringen kommer att ha en negativ inverkan på nuvarande prognos.

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Verkställande direktör

För ytterligare information:
Mediekontakter: Medierelationer, press@fiskars.com, tfn +358 40 553 3151
Investerare- och analytikerkontakter: Essi Lipponen, investerarrelationsdirektör, tfn +358 40 829 1192

Kort om Fiskars Group

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har cirka 350 egna butiker. Vi har nästan 7 000 medarbetare och 2022 uppgick vår omsättning till 1,2 miljarder euro.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv

[1] I detta meddelande har enterprice value (EV) 165 miljoner USD konverterats till euro baserat på USD/EUR på 1,0647, som var kursen den 22 september 2023. Förändringar baserade på valutafluktuationer var säkrade.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.