Connect with us

Marknadsnyheter

Clinical Laserthermia Systems AB publicerar delårsrapport januari – mars 2023

Published

on

Sammanfattning av delårsrapporten (avser koncernen)

 

Tre månader (2023-01-01 – 2023-03-31)

 • Nettoomsättning uppgick till 587 KSEK (708 KSEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -21 464 KSEK (-13 824KSEK).
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,15 SEK (-0,21 SEK).
 • Soliditeten uppgick per den 31 mars 2023 till 7,5 % (12 %).

 

 

Väsentliga händelser under första kvartalet 2023

 

 • Den tjugonde och sista patienten behandlades av Urological Research Network, LCC, baserad i Florida, USA, i den kliniska fas 1-studie som använder CLS TRANBERG® Thermal Therapy System i kombination med Focalyx® Fusion för fokal laserablation av låg- och medelrisk prostatacancer.

 

 • CLS ingick ett strategiskt partnerskap med Soteria Medical för att gemensamt marknadsföra och sälja bolagens kombinerade produktportföljer för MR-bildledda prostataprocedurer på marknader utanför USA.

 

 • En avsiktsförklaring tecknades med HALO Precision Diagnostics i USA om en eftermarknadsstudie med upp till 25 patienter för utvärdering av TRANBERG Thermal Therapy System för ultraljudbildledd behandling av prostatacancer. Efter utvärdering av studien avser HALO Precision Diagnostics inleda diskussioner med CLS om att köpa systemet för användning i några av sina 16 rikstäckande kliniker.

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • CLS inledde ett forskningssamarbete med National Institutes of Health Clinical Center i USA enligt vilket NIH CC kommer att börja använda och utvärdera TRANBERG Thermal Therapy System för ultraljudbildledd behandling av prostatacancer. NIH CC kommer köpa den utrustning och det material som behövs för studien från CLS.

 

 • CLS tecknade ett Mobile Service Provider-avtal med AVANT Concierge Urology som innebär att CLS tillhandahåller TRANBERG Thermal Therapy System, med förbrukningsartiklar, utbildning och kliniskt och tekniskt stöd på plats till AVANTs läkare och personal, mot en avgift per behandling. Den första patienten behandlades i maj.

 

 • CLS ingick ett avtal med Unio Health Partners som ska genomföra en klinisk fas-1 studie med CLS TRANBERG Thermal Therapy System för bildvägledd fokal laserablation tillsammans med mikro-ultraljudsplattformen ExactVu™ från Exact Imaging Inc.

 

 • CLS meddelade att samtliga fem glioblastompatienter i studien vid Skånes universitetssjukhus blivit säkert behandlade och att studien förlängs med behandling av ytterligare upp till 10 patienter.

 

 • Styrelsen i CLS meddelade sin avsikt om att föreslå för en extra bolagsstämma som ska hållas den 8 juni att fatta ett beslut om en företrädesemission motsvarande cirka 135 MSEK, följt av en möjlighet att ytterligare anskaffa upp till cirka 50 MSEK genom vederlagsfria teckningsoptioner.

 

 • CLS meddelade att dess globala distributor ClearPoint Neuro Inc. installerat ytterligare två ClearPoint Prism™ Neuro Laser Therapy System i USA. Totalt finns nu tre system installerade på den amerikanska neurokirurgiska marknaden.

VD Dan J. Mogren kommenterar

 

Tydlig tillväxtstrategi med ambitionen att nå break-even 2025

 

Jag är mycket nöjd över det utmärkta utgångsläge CLS skaffat sig för fortsatt marknadsetablering och kommersialisering. Vi har bara under det senaste året uppnått flera viktiga milstolpar på vägen mot vår vision om att minimalinvasiv laserablation etableras som en effektiv standardbehandling och som ett säkrare alternativ till kirurgi för flera patientgrupper inom urologi- och neurokirurgisegmentet. Därför befinner vi oss nu i ett läge då vi kan och vill tydliggöra ambitionerna framåt.

 

I mitten av februari kunde vi presentera en strategiuppdatering för investerare. Vi meddelade att vi har siktet inställt på att nå break-even om cirka två och ett halvt år. Det innebär i klartext att CLS ska nå ett positivt kassaflöde mätt som EBITDA under 2025. Det kräver i sin tur att försäljningsintäkterna ligger på 100 miljoner kronor för samma år. Framför allt är det urologisegmentet i USA som kommer att bidra till försäljningsintäkterna. Det åstadkoms genom att vi når kommersiell framgång hos urologiska kliniker med vårt laserablationssystem som medger bildledd behandling av prostatacancer med MR-fusionerat-ultraljud.

 

Urologisegmentet kommer enligt våra beräkningar totalt att utgöra ungefär två tredjedelar av försäljningen. Den sista tredjedelen kommer genereras inom neurokirurgisegmentet. Just nu pågår en begränsad marknadslansering av vår 510(k)-godkända produkt för behandling av hjärntumörer och läkemedelsresistent epilepsi i USA. Uppskattningsvis kommer vår fokusmarknad USA att utgöra 70 procent av försäljningen. Utvalda marknader i Europa och Asien-Stillahavsområdet kommer bidra med en ökad försäljning från 2024 och framåt.

 

Kostnadsutveckling och försäljning

Kostnaderna ökade något jämfört med första kvartalet föregående år drivet av högre personalkostnader från våra investeringar in den kommersiella organisationen i USA och i kvalitets- och regulatoriska organisationen (Quality Assurance and Regulatory Affairs). Den totala kostnadsutvecklingen är i linje med våra förväntningar och rör sig i förhållande till vårt mål för helåret väl. Vi väntar oss också att försäljningen ska ta fart i andra kvartalet och i synnerhet under andra halvåret 2023, framför allt drivet av USA.

 

Flera viktiga framsteg

Under kvartalet inbringade CLS 12,8 miljoner kronor brutto i nytt aktiekapital genom inlösning av teckningsoption TO5. Kapitaltillskottet var oerhört viktigt för den fortsatta finansieringen av bolagets verksamhet. En annan höjdpunkt i kvartalet var att vi tecknade ett strategiskt avtal med Soteria Medical, som har ett navigationssystem för MR-bildledda procedurer. Genom avtalet kommer vi gemensamt att marknadsföra och sälja bolagens kombinerade produkter på våra marknader utanför USA.

 

Inom vårt kliniska program behandlade Urological Research Network den sista patienten i den kliniska fas 1-studien där vårt system används tillsammans med Focalyx Fusion. En annan viktig händelse var att CLS och HALO Precision Diagnostics, ett amerikanskt diagnostikbolag vars tillväxtstrategi även innefattar terapi, ingick en avsiktsförklaring om att i en eftermarknadsstudie utvärdera effekten av laserablationsbehandling av lokaliserad prostatacancer med vårt system. Studien planeras starta inom det första halvåret 2023 och kommer att utgöra underlag för diskussioner kring ett eventuellt inköp av systemet.

 

Vi inledde också efter periodens utgång ett strategiskt viktigt forskningssamarbete med National Institute of Health Clinical Center, den primära federala myndigheten som bedriver och stödjer medicinsk forskning i USA. NIH CC kommer att börja använda och utvärdera CLS TRANBERG-system för bildstyrd fokal laserablation av prostatacancer. Därtill träffade vi också i USA ett avtal om en klinisk fas-1 studie med Unio Health Partners, en tjänsteplattform för behandlande läkare i San Diego, Los Angeles och San Francisco-området. I studien som avser fokal laserablation av prostatacancer kommer TRANBERG-systemet och en mikro-ultraljudsplattform från Exact Imaging att användas.

 

Mycket glädjande var också den medieuppmärksamhet som gavs åt vår studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Det är första gången i Europa som glioblastompatienter behandlas med laserablation genomförd medan patienten under hela proceduren befinner sig i en MR-skanner. Den behandlingsmetoden ger ett mer precist resultat samtidigt som det är säkrare och mer skonsamt för patienten. Den sista patienten i den inledande studien behandlades i andra kvartalet och studien förlängs nu med ytterligare 10 patienter efter ett godkännande av Läkemedelsverket.

 

Framåtblick

Osäkerheten i världen gör att vi ser fortsatt brist på komponenter vilket i första hand påverkar leverantörskedjan. Komponentbristen har inte orsakat någon omedelbar påverkan på CLS produktion och vi har dessutom ett lager som ska skydda mot eventuella framtida leveransförseningar. Ökade räntor har inte heller påverkat bolaget i det korta perspektivet, men kan komma att göra det på sikt bland annat i form av en generell lägre riskaptit och investeringsvilja i bolag i tidiga utvecklingsfaser samt allmänt högre kapitalkostnad.

 

Osäkerheten vad gäller de regulatoriska kraven i Europa fortsätter även om vissa förtydliganden gjordes under första kvartalet i form av en förlängning av perioden för övergång från MDD till MDR. Det gör att CLS befintliga CE-märkningar för produkter på marknaden förlängs per automatik till 2028. Vi förväntar oss därmed inte några regulatoriskt relaterade avbrott för CLS CE-märkta produkter fram till dess. I Singapore har vi pågående marknadsgodkännandeprocesser och förhoppningen är att dessa ska slutföras under 2023.

 

Styrelsen annonserade i maj att den har för avsikt att föreslå för stämman att fatta ett beslut om en företrädesemission om brutto 135 miljoner kronor för att kunna finansiera bolagets verksamhet och tillväxt samt förbättra kapitalstrukturen genom återbetalning av utestående lån. Med den finansieringen i hamn tillsammans med nyttjande av tillhörande teckningsoptioner till högsta kurs kommer bolaget att klara sig utan ytterligare finansiering in i 2025, samtidigt som vår ambition är att under det året uppnå 100 miljoner kronor i omsättning.

Dan J. Mogren

VD, Clinical Laserthermia Systems AB

 

 

 

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2023, kl. 08:00 CET.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Dan J Mogren, VD Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Telefon: +46 (0)705 90 11 40

E-post: dan.mogren@clinicallaser.com

 

 

 

Om CLS

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi, enligt regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt används i studier för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi för immunstimulerande ablation med potentiell abskopal behandlingseffekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och marknadsbolag i Singapore. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se. 

 

Mer information om CLS finns på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

 

 

 

 

 

Denna information är sådan som CLS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-25 08:00 CET.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Essity avyttrar sin ryska verksamhet

Published

on

By

Hygien- och hälsobolaget Essity avyttrar bolagets verksamhet i Ryssland. Essity har tecknat ett avtal med en köpare och transaktionen har nu godkänts av ryska myndigheter. Transaktionen förväntas avslutas vid erhållen slutlikvid under andra kvartalet 2023.  

I april 2022 inledde Essity ett arbete för att lämna den ryska marknaden och under 2022 gjorde bolaget en nedskrivning av dess tillgångar i Ryssland om cirka 1,7 miljarder SEK.

Essitys nettoomsättning i Ryssland 2022 motsvarande cirka 2 procent av koncernens totala nettoomsättning. 
Resultateffekt kommer att redovisas vid avslutad transaktion men bedöms inte ha materiell finansiell påverkan. 

För ytterligare information, kontakta:
Per Lorentz, Vice President Corporate Communications, 0733 – 13 30 55, per.lorentz@essity.com
Karl Stoltz, Media Relations Director, 0709 – 426 338, karl.stoltz@essity.com

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. Vi ökar människors välbefinnande genom våra produkter och tjänster. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom Actimove, JOBST, Knix, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Modibodi, Nosotras, Saba, Tempo, TOM Organic, Vinda och Zewa. Essity har omkring 48 000 medarbetare. Nettoomsättningen 2022 var cirka 156 miljarder kronor (15 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och Essity är noterat på Nasdaq Stockholm. Essity bryter barriärer för ökat välbefinnande och bidrar till ett hälsosamt, hållbart och cirkulärt samhälle. För mer information, besök www.essity.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

FDA:s rådgivande kommitté bekräftar enhälligt den kliniska nyttan av Leqembi® (lecanemab-irmb) som behandling av tidig Alzheimers sjukdom

Published

on

By

Stockholm den 10 juni 2023 – BioArctic AB:s (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) partner Eisai tillkännagav idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA:s rådgivande expertkommitté (Peripheral and Central Nervous System Drugs Advisory Committee, PCNS) enhälligt bekräftat den kliniska nyttan av Leqembi. Kommitténs beslut baseras på resultaten från den kliniska fas 3-studien Clarity AD med Leqembi[1] i Alzheimers sjukdom. Den 6 januari 2023 godkände FDA Leqembi för behandling av tidig Alzheimers sjukdom i USA via det accelererade förfarandet. Eisais ansökan om fullt godkännande i USA genomgår en prioriterad granskning och FDA har angett 6 juli som senaste beslutsdatum, så kallat PDUFA action date.

Kommittéledamöterna bekräftade även den övergripande risk-nyttabedömningen[2] och den kliniska nyttan av Leqembi, samt diskuterade dess användning i specifika subgrupper, inklusive patienter som är ApoE4-homozygoter[3], patienter som samtidigt behandlas med blodförtunnande läkemedel och patienter med cerebral amyloidangiopati[4].

Det enhälliga beslutet av den oberoende expertkommitté baserades på den kompletterande registreringsansökan (sBLA) som innehåller data från Eisais stora globala bekräftande kliniska fas 3-studie Clarity AD. Clarity AD-studien uppfyllde sitt fördefinierade primära effektmått och visade en hög statistiskt signifikant minskning av kognitiv och funktionell försämring (27 %, p=0,00005) jämfört med placebo över 18 månader. Höga statistiskt signifikanta behandlingseffekter observerades också för alla sekundära effektmått som utvärderade kognition och funktionella förändringar med hjälp av andra validerade skalor. De vanligaste biverkningarna (>10%) i lecanemab-gruppen var infusionsreaktioner (lecanemab: 26,4%; placebo: 7,4%), ARIA-H (cerebrala mikroblödningar, cerebrala makroblödningar och ytliga järninlagringar; lecanemab: 17,3%; placebo: 9,0%), ARIA-E (svullnad/ödem; lecanemab: 12,6%; placebo: 1,7%), huvudvärk (lecanemab: 11,1%; placebo: 8,1%) och fall (lecanemab: 10,4%; placebo: 9,6%). Infusionsreaktionerna var i stort sett milda till måttliga (grad 1–2: 96%) och inträffade vid den första dosen (75%). Resultaten från Clarity AD-studien presenterades vid Alzheimer-konferensen CTAD (Clinical Trials on Alzheimer’s Disease) och publicerades samtidigt i den referentgranskade medicinska tidskriften New England Journal of Medicine.

Leqembi är en humaniserad IgG1 (immunglobulingamma 1) monoklonal antikropp riktad mot aggregerade lösliga (protofibriller[5]) och olösliga former av amyloid beta (Aβ), erhöll ett accelererat godkännande den 6 januari 2023 och lanserades i USA den 18 januari 2023. Det accelererade godkännandet baserades på data från fas 2b-studien som visade att lecanemab minskade mängden amyloida plack i hjärnan, ett kännetecken på Alzheimers sjukdom, och fortsatt godkännande kan vara beroende av att klinisk nytta verifieras i den bekräftande Clarity AD-studien. Den rådgivande kommittén var enig om att Clarity AD verifierade den kliniska nyttan.  Ett besked gällande ansökan om fullt godkännande förväntas att lämnas senast den 6 juli 2023.

Eisai ansvarar för utvecklingen och regulatoriska interaktioner avseende lecanemab globalt, och samarbetar med Biogen avseende marknadsföring och kommersialisering av produkten, där Eisai är den slutgiltiga beslutsfattaren. BioArctic har rättigheter att kommersialisera lecanemab i de nordiska länderna och för närvarande förbereder BioArctic och Eisai en gemensam kommersialisering i dessa länder.

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2023, kl. 01.00 CET.

I den engelska versionen av detta pressmeddelande, ”FDA Advisory Committee votes unanimously to confirm clinical benefit of LEQEMBI® (lecanemab-irmb) for the treatment of early Alzheimer’s disease”, återfinns även en text avseende indikation, dosering och administrering, samt säkerhet relaterat till det accelererade godkännandet av lecanemab i USA, enligt amerikanska myndighetskrav. För läsare som vill ta del av denna information hänvisar vi till förskrivningsinformationen i USA som kan läsas här (engelska).

För mer information, vänligen kontakta
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se
Tel: +46 704 10 71 80

Om lecanemab
Lecanemab (varumärkesnamn i USA: Leqembi™) är resultatet av ett strategiskt forskningssamarbete mellan BioArctic och Eisai. Lecanemab är en humaniserad IgG1 (immunglobulingamma 1) monoklonal antikropp riktad mot aggregerade lösliga och olösliga former av amyloid beta (Aβ). I USA godkändes Leqembi i USA under det accelererade förfarandet av den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) den 6 januari 2023 och lanserades i USA den 18 januari, 2023. Leqembi är godkänt för behandling av Alzheimers sjukdom i USA. Behandling med Leqembi bör inledas hos patienter med mild kognitiv störning eller mild Alzheimers sjukdom, det vill säga den population som studerades i de kliniska studierna. Det saknas säkerhets- och effektdata om behandling påbörjas tidigare eller senare i sjukdomsförloppet än det som studerats. Det accelererade godkännandet baserades på data från fas 2b-studien som visade att lecanemab minskade mängden amyloida plack i hjärnan, ett kännetecken på Alzheimers sjukdom, och lecanemabs fortsatta godkännande kan vara beroende av att klinisk nytta verifieras i en bekräftande studie. FDA har fastställt att Clarity AD-studien kan tjäna som bekräftande studie för att verifiera den kliniska nyttan av lecanemab. 

Se Information kring förskrivning för Leqembi i USA (på engelska).

Eisai lämnade in en ansökan om marknadsgodkännande till den japanska läkemedelsmyndigheten (PMDA) den 16 januari 2023. Den japanska ansökan tilldelades prioriterad granskning av den japanska myndigheten för hälsa, arbete och välfärd (MHLW) den 26 januari 2023. Eisai nyttjade en PMDA-process som kallas ”prior assessment consultation” i syfte att förkorta granskningstiden för lecanemab. Den 9 januari 2023 lämnade Eisai in en ansökan till den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) om marknadsgodkännande (MAA) i Europa, vilken accepterades den 26 januari 2023. Eisai påbörjade inlämnandet av registreringsansökan för lecanemab till den kinesiska läkemedelsmyndigheten (NMPA) i december 2022 och prioriterad granskning beviljades den 27 februari 2023. I Kanada ansökte Eisai om marknadsgodkännande (New Drug Submission) hos läkemedelsmyndigheten Health Canada den 31 mars, 2023 och ansökan accepterades den 15 maj i år. I juni 2023 lämnade Eisai in en ansökan om marknadsgodkännande i Sydkorea.

Eisai har genomfört en fas 1-studie för subkutan dosering av lecanemab och den subkutana formuleringen utvärderas just nu i den öppna förlängningsstudien av Clarity AD. Underhållsbehandling har studerats som en del av Fas 2b-studien och den öppna förlängningsstudien av Clarity AD. Kompletterande registreringsansökningar för subkutan och underhållsbehandling kommer att lämnas in till FDA vid slutet av det första kvartalet 2024.

Sedan juli 2020 pågår fas 3-studien AHEAD 3-45 för individer med preklinisk (asymtomatisk) Alzheimers sjukdom, vilket innebär att de kliniskt sett är normala, men har medelhöga eller förhöjda nivåer av Aβ i hjärnan. AHEAD 3-45-programmet bedrivs som offentlig-privat samverkan mellan med Alzheimer’s Clinical Trials Consortium (ACTC), finansierat av United States National Institute on Aging som är en del av National Institutes of Health, och Eisai. Sedan januari 2022 pågår Tau NexGen-studien för individer med dominant ärftlig Alzheimers sjukdom där lecanemab ges som anti-amyloid-bakgrundsbehandling i kombination med olika behandlingar riktade mot tau. Tau NexGen är en klinisk studie som bedrivs av konsortiet Dominantly Inherited Alzheimer Network Trials Unit (DIAN-TU), under ledning av Washington University School of Medicine i St. Louis, USA.

Om samarbetet mellan BioArctic och Eisai
BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen lecanemab som ingicks i december 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen BAN2401 back-up för Alzheimers sjukdom som ingicks i maj 2015. I mars 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal som innefattar lecanemab. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna för Alzheimers sjukdom. BioArctic har rätt att kommersialisera lecanemab i Norden och för närvarande förbereder Eisai och BioArctic en gemensam kommersialisering i regionen. BioArctic har inga utvecklingskostnader för lecanemab inom Alzheimers sjukdom och har rätt till betalningar i samband med myndighetsgodkännanden och försäljningsmilstolpar samt royalties på den globala försäljningen.

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partner Eisai inom Alzheimers sjukdom. Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.

[1] Leqembi (lecanemab-irmb) 100 mg/ml injektion vid intravenös användning

[2] En risk-nyttabedömning bedömer förhållandet mellan risken av att ta ett läkemedel med den kliniska nyttan läkemedlet i fråga ger

[3] Mutationer i ApoE4-genen är den vanligaste ärftliga riskfaktorn för att utveckla Alzheimers sjukdom. Risken ökar om individen är homozygota (har två uppsättningar av genen)

[4] Ett medicinskt tillstånd som ger upphov till avlagring av amyloid i väggarna till småkärl i hjärnbark och hjärnhinnor

[5] Protofibriller är stora lösliga aggregerade former av amyloid-beta på 75–5 000 Kd

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.06.2023

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.06.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.06.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

51 055

9,73

496 714,10

CEUX

116 916

9,74

1 138 322,58

XSTO

54 094

9,73

526 481,68

XCSE

13 343

9,72

129 667,39

Summa

235 408

9,73

2 291 185,75

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,6484 och DKK till EUR 7,4520
** Avrundat till två decimaler

Den 26 april 2023 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2023. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 8 897 512 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 4 787 315 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.