Connect with us

Marknadsnyheter

Clinical Laserthermia Systems AB publicerar delårsrapport januari – mars 2023

Published

on

Sammanfattning av delårsrapporten (avser koncernen)

 

Tre månader (2023-01-01 – 2023-03-31)

 • Nettoomsättning uppgick till 587 KSEK (708 KSEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -21 464 KSEK (-13 824KSEK).
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,15 SEK (-0,21 SEK).
 • Soliditeten uppgick per den 31 mars 2023 till 7,5 % (12 %).

 

 

Väsentliga händelser under första kvartalet 2023

 

 • Den tjugonde och sista patienten behandlades av Urological Research Network, LCC, baserad i Florida, USA, i den kliniska fas 1-studie som använder CLS TRANBERG® Thermal Therapy System i kombination med Focalyx® Fusion för fokal laserablation av låg- och medelrisk prostatacancer.

 

 • CLS ingick ett strategiskt partnerskap med Soteria Medical för att gemensamt marknadsföra och sälja bolagens kombinerade produktportföljer för MR-bildledda prostataprocedurer på marknader utanför USA.

 

 • En avsiktsförklaring tecknades med HALO Precision Diagnostics i USA om en eftermarknadsstudie med upp till 25 patienter för utvärdering av TRANBERG Thermal Therapy System för ultraljudbildledd behandling av prostatacancer. Efter utvärdering av studien avser HALO Precision Diagnostics inleda diskussioner med CLS om att köpa systemet för användning i några av sina 16 rikstäckande kliniker.

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • CLS inledde ett forskningssamarbete med National Institutes of Health Clinical Center i USA enligt vilket NIH CC kommer att börja använda och utvärdera TRANBERG Thermal Therapy System för ultraljudbildledd behandling av prostatacancer. NIH CC kommer köpa den utrustning och det material som behövs för studien från CLS.

 

 • CLS tecknade ett Mobile Service Provider-avtal med AVANT Concierge Urology som innebär att CLS tillhandahåller TRANBERG Thermal Therapy System, med förbrukningsartiklar, utbildning och kliniskt och tekniskt stöd på plats till AVANTs läkare och personal, mot en avgift per behandling. Den första patienten behandlades i maj.

 

 • CLS ingick ett avtal med Unio Health Partners som ska genomföra en klinisk fas-1 studie med CLS TRANBERG Thermal Therapy System för bildvägledd fokal laserablation tillsammans med mikro-ultraljudsplattformen ExactVu™ från Exact Imaging Inc.

 

 • CLS meddelade att samtliga fem glioblastompatienter i studien vid Skånes universitetssjukhus blivit säkert behandlade och att studien förlängs med behandling av ytterligare upp till 10 patienter.

 

 • Styrelsen i CLS meddelade sin avsikt om att föreslå för en extra bolagsstämma som ska hållas den 8 juni att fatta ett beslut om en företrädesemission motsvarande cirka 135 MSEK, följt av en möjlighet att ytterligare anskaffa upp till cirka 50 MSEK genom vederlagsfria teckningsoptioner.

 

 • CLS meddelade att dess globala distributor ClearPoint Neuro Inc. installerat ytterligare två ClearPoint Prism™ Neuro Laser Therapy System i USA. Totalt finns nu tre system installerade på den amerikanska neurokirurgiska marknaden.

VD Dan J. Mogren kommenterar

 

Tydlig tillväxtstrategi med ambitionen att nå break-even 2025

 

Jag är mycket nöjd över det utmärkta utgångsläge CLS skaffat sig för fortsatt marknadsetablering och kommersialisering. Vi har bara under det senaste året uppnått flera viktiga milstolpar på vägen mot vår vision om att minimalinvasiv laserablation etableras som en effektiv standardbehandling och som ett säkrare alternativ till kirurgi för flera patientgrupper inom urologi- och neurokirurgisegmentet. Därför befinner vi oss nu i ett läge då vi kan och vill tydliggöra ambitionerna framåt.

 

I mitten av februari kunde vi presentera en strategiuppdatering för investerare. Vi meddelade att vi har siktet inställt på att nå break-even om cirka två och ett halvt år. Det innebär i klartext att CLS ska nå ett positivt kassaflöde mätt som EBITDA under 2025. Det kräver i sin tur att försäljningsintäkterna ligger på 100 miljoner kronor för samma år. Framför allt är det urologisegmentet i USA som kommer att bidra till försäljningsintäkterna. Det åstadkoms genom att vi når kommersiell framgång hos urologiska kliniker med vårt laserablationssystem som medger bildledd behandling av prostatacancer med MR-fusionerat-ultraljud.

 

Urologisegmentet kommer enligt våra beräkningar totalt att utgöra ungefär två tredjedelar av försäljningen. Den sista tredjedelen kommer genereras inom neurokirurgisegmentet. Just nu pågår en begränsad marknadslansering av vår 510(k)-godkända produkt för behandling av hjärntumörer och läkemedelsresistent epilepsi i USA. Uppskattningsvis kommer vår fokusmarknad USA att utgöra 70 procent av försäljningen. Utvalda marknader i Europa och Asien-Stillahavsområdet kommer bidra med en ökad försäljning från 2024 och framåt.

 

Kostnadsutveckling och försäljning

Kostnaderna ökade något jämfört med första kvartalet föregående år drivet av högre personalkostnader från våra investeringar in den kommersiella organisationen i USA och i kvalitets- och regulatoriska organisationen (Quality Assurance and Regulatory Affairs). Den totala kostnadsutvecklingen är i linje med våra förväntningar och rör sig i förhållande till vårt mål för helåret väl. Vi väntar oss också att försäljningen ska ta fart i andra kvartalet och i synnerhet under andra halvåret 2023, framför allt drivet av USA.

 

Flera viktiga framsteg

Under kvartalet inbringade CLS 12,8 miljoner kronor brutto i nytt aktiekapital genom inlösning av teckningsoption TO5. Kapitaltillskottet var oerhört viktigt för den fortsatta finansieringen av bolagets verksamhet. En annan höjdpunkt i kvartalet var att vi tecknade ett strategiskt avtal med Soteria Medical, som har ett navigationssystem för MR-bildledda procedurer. Genom avtalet kommer vi gemensamt att marknadsföra och sälja bolagens kombinerade produkter på våra marknader utanför USA.

 

Inom vårt kliniska program behandlade Urological Research Network den sista patienten i den kliniska fas 1-studien där vårt system används tillsammans med Focalyx Fusion. En annan viktig händelse var att CLS och HALO Precision Diagnostics, ett amerikanskt diagnostikbolag vars tillväxtstrategi även innefattar terapi, ingick en avsiktsförklaring om att i en eftermarknadsstudie utvärdera effekten av laserablationsbehandling av lokaliserad prostatacancer med vårt system. Studien planeras starta inom det första halvåret 2023 och kommer att utgöra underlag för diskussioner kring ett eventuellt inköp av systemet.

 

Vi inledde också efter periodens utgång ett strategiskt viktigt forskningssamarbete med National Institute of Health Clinical Center, den primära federala myndigheten som bedriver och stödjer medicinsk forskning i USA. NIH CC kommer att börja använda och utvärdera CLS TRANBERG-system för bildstyrd fokal laserablation av prostatacancer. Därtill träffade vi också i USA ett avtal om en klinisk fas-1 studie med Unio Health Partners, en tjänsteplattform för behandlande läkare i San Diego, Los Angeles och San Francisco-området. I studien som avser fokal laserablation av prostatacancer kommer TRANBERG-systemet och en mikro-ultraljudsplattform från Exact Imaging att användas.

 

Mycket glädjande var också den medieuppmärksamhet som gavs åt vår studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Det är första gången i Europa som glioblastompatienter behandlas med laserablation genomförd medan patienten under hela proceduren befinner sig i en MR-skanner. Den behandlingsmetoden ger ett mer precist resultat samtidigt som det är säkrare och mer skonsamt för patienten. Den sista patienten i den inledande studien behandlades i andra kvartalet och studien förlängs nu med ytterligare 10 patienter efter ett godkännande av Läkemedelsverket.

 

Framåtblick

Osäkerheten i världen gör att vi ser fortsatt brist på komponenter vilket i första hand påverkar leverantörskedjan. Komponentbristen har inte orsakat någon omedelbar påverkan på CLS produktion och vi har dessutom ett lager som ska skydda mot eventuella framtida leveransförseningar. Ökade räntor har inte heller påverkat bolaget i det korta perspektivet, men kan komma att göra det på sikt bland annat i form av en generell lägre riskaptit och investeringsvilja i bolag i tidiga utvecklingsfaser samt allmänt högre kapitalkostnad.

 

Osäkerheten vad gäller de regulatoriska kraven i Europa fortsätter även om vissa förtydliganden gjordes under första kvartalet i form av en förlängning av perioden för övergång från MDD till MDR. Det gör att CLS befintliga CE-märkningar för produkter på marknaden förlängs per automatik till 2028. Vi förväntar oss därmed inte några regulatoriskt relaterade avbrott för CLS CE-märkta produkter fram till dess. I Singapore har vi pågående marknadsgodkännandeprocesser och förhoppningen är att dessa ska slutföras under 2023.

 

Styrelsen annonserade i maj att den har för avsikt att föreslå för stämman att fatta ett beslut om en företrädesemission om brutto 135 miljoner kronor för att kunna finansiera bolagets verksamhet och tillväxt samt förbättra kapitalstrukturen genom återbetalning av utestående lån. Med den finansieringen i hamn tillsammans med nyttjande av tillhörande teckningsoptioner till högsta kurs kommer bolaget att klara sig utan ytterligare finansiering in i 2025, samtidigt som vår ambition är att under det året uppnå 100 miljoner kronor i omsättning.

Dan J. Mogren

VD, Clinical Laserthermia Systems AB

 

 

 

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2023, kl. 08:00 CET.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Dan J Mogren, VD Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Telefon: +46 (0)705 90 11 40

E-post: dan.mogren@clinicallaser.com

 

 

 

Om CLS

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi, enligt regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt används i studier för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi för immunstimulerande ablation med potentiell abskopal behandlingseffekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och marknadsbolag i Singapore. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se. 

 

Mer information om CLS finns på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

 

 

 

 

 

Denna information är sådan som CLS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-25 08:00 CET.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Orsakar tidig exponering för YouTube känslomässiga och beteendemässiga problem hos barn?

Published

on

By

Studien i BMC Public Health undersöker hur tidig exponering för YouTube påverkar

känslomässig och beteendemässig utveckling hos barn i Sydkorea. Resultaten visar att barn

som börjar använda YouTube tidigt, särskilt under fyra års ålder, har ökad risk för

känslomässiga och beteendemässiga problem. Barn med högre självreglering använder

YouTube mindre. Studien betonar vikten av fortsatt forskning för att förstå dessa samband

bättre.

https://www.news-medical.net/n…

Continue Reading

Marknadsnyheter

Orsakar tidig exponering för YouTube känslomässiga och beteendemässiga problem hos barn?

Published

on

By

Studien i BMC Public Health undersöker hur tidig exponering för YouTube påverkar

känslomässig och beteendemässig utveckling hos barn i Sydkorea. Resultaten visar att barn

som börjar använda YouTube tidigt, särskilt under fyra års ålder, har ökad risk för

känslomässiga och beteendemässiga problem. Barn med högre självreglering använder

YouTube mindre. Studien betonar vikten av fortsatt forskning för att förstå dessa samband

bättre.

https://www.news-medical.net/n…

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lantmännen och Arla i DI: ”Politiken saknar strategi för livsmedelsberedskap och grön omställning – sluta utreda och börja agera”

Published

on

By

Tillsammans med Arla signerar Lantmännen i dag en debattartikel. Cecilia Kocken, vd på Arla Sverige, och Per Arfvidsson, vice vd på Lantmännen, menar att det är glädjande att så många politiker gärna vill prata om livsmedelsberedskap och omställning. Men det räcker inte, enligt dem. Det måste hända saker också, och Cecilia och Per ger tre konkreta förslag. Utöver debattartikeln kommer Arla och Lantmännen även prata om livsmedelsberedskap och klimatomställning i Almedalen i ett gemensamt seminarium.

Debattartikeln publicerades i Dagens industri, 21 juni 2024. Den kan även läsas nedan.

Politiken saknar strategi för livsmedelsberedskap och grön omställning – sluta utreda och börja agera

Stärkt beredskap har varit en högaktuell fråga sedan Rysslands invasionskrig mot Ukraina. Stora och snabba insatser har gjorts för militära försvaret, men för det civila försvaret har det gått betydligt långsammare och inom livsmedelsberedskapen har det inte hänt något konkret alls. Svensk livsmedelsberedskap är lika bristfällig som den var för tjugo år sedan.

Då Sverige har ett handelsunderskott för livsmedel på omkring 70 miljarder kronor och saknar lager eller produktionskapacitet i livsmedelsindustrin, utöver den minimala som behövs kommersiellt, är detta anmärkningsvärt.

Jämför vi med en annan samhällskritisk verksamhet, det militära försvaret, så har dess anslag fördubblats sedan 2020. Det är fullt rimligt, men lika rimligt är att livsmedelsberedskapen följer samma investeringsvilja. Det är svårt att försvara landet hungrig.

Samtidigt står vi inför en grön omställning där jordbruket både ska minska sin klimatpåverkan och anpassa sig till allt mer extremväder. Den säkerhetspolitiska och klimatpolitiska utmaningen går att förena, men det kräver investeringar.

Nyligen gick remisstiden ut för utredningen ”Livsmedelsberedskap för en ny tid”. Det är en bra grund, men vår bestämda uppfattning är att det finns tillräckligt med rapporter som konstaterar att Sverige saknar livsmedelsberedskap – nu är det dags för konkreta åtgärder.

1. Sverige behöver bygga upp lager och inhemsk produktion av kritiska varor för att klara livsmedelsproduktion

Spannmål utgör en viktig grund i svensk matproduktion, kan lagras kostnadseffektivt och användas för många olika ändamål. För att inte störa marknaderna kommer det dock ta tid att successivt bygga upp lager och man når därför inte tillräckliga volymer förrän nästa decennium. Kravet på snabba åtgärder ökar därför dramatiskt.

Eftersom vi är helt beroende av importerad mineralgödsel, drivmedel och växtskyddsmedel är det nödvändigt att man bygger upp lager och möjliggör ökad svensk produktion. Sverige är ett av få länder i EU som inte har någon produktion av mineralgödsel, men det finns flera industriprojekt i startgroparna.

2. Sverige behöver öka sin livsmedelsproduktion

Om vi inte producerar tillräckligt mycket mat går det inte att bygga upp livsmedelsberedskap. Det är därför avgörande att lönsamheten och produktionen i lantbruket och livsmedelsförädlingen ökar. Det är nödvändigt att regering och riksdag tillför resurser samt att den uppdaterade livsmedelsstrategin blir offensiv och inriktad på tillväxt.

För 40 år sedan var svenska spannmålsarealen cirka 60 procent större och det fanns ungefär 120 procent fler mjölkkor samt dubbelt så många grisar. Det finns därför både potential och utrymme att öka den svenska livsmedelsproduktionen, inte minst för att öka exporten. Med rätt förutsättningar kan vår miljövänliga produktion öka, vilket gynnar klimatet, handelsbalansen, jobben och livsmedelsberedskapen. Handelsnetto noll för livsmedel är både möjligt och önskvärt.

3. Sverige behöver leda den gröna omställningen också i lantbruket

Svenskt lantbruk står inför två parallella utmaningar – öka produktionen och samtidigt klara den gröna omställningen med en klimatpolitik som skapar trygghet för jordbruket att växa samt uppmuntrar forskning och utveckling. Därtill är det inte rimligt att lantbruket ska kompensera för transporternas ökade utsläpp. För att möta båda dessa utmaningar och möjligheter krävs stora investeringar i lantbruksföretagen. Som representanter för Sveriges två största livsmedelsproducerande lantbrukskooperativ är vi beredda att leda detta arbete. Men det är inte rimligt att våra ägare – Sveriges bönder – ensamma ska finansiera det gröna totalförsvaret.

Vi kan bygga upp vår livsmedelsberedskap och samtidigt accelerera klimatomställningen i lantbruket. Men det krävs ambitiösa, kloka och långsiktiga beslut av sittande och kommande regeringar. Vill vi vara trygga måste vi stärka beredskapen inom livsmedel, precis som vi gör med militära försvaret. Det är bråttom nu.

Cecilia Kocken, vd, Arla Sverige
Per Arfvidsson, vice vd, Lantmännen

 

För mer information, kontakta gärna oss  

Lantmännens presstjänst   
Tel: 010 556 88 00  
E-post: 
press@lantmannen.com  

 

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 18 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter cirka 70 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.