Connect with us

Marknadsnyheter

CombinedX genomför riktad kvittningsemission av aktier i samband med förvärv av Why IT Solutions AB

Published

on

Styrelsen för CombinedX AB (publ) (”CombinedX”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 maj 2023, beslutat om en kvittningsemission av 107.942 aktier riktad till säljarna av aktierna i Why IT Solutions AB (”Why”) i Sundsvall, i enlighet med det tidigare kommunicerade och genomförda förvärvet av samtliga aktier i Why.

Som kommunicerats i pressmeddelande den 25 mars 2024 ingick CombinedX dotterbolag Nethouse Sverige AB (”Nethouse”)samma dag ett aktieöverlåtelseavtal varigenom Nethouse förvärvade samtliga aktier i Why. En del av köpeskillingen erlades i form av reverser om totalt 5 MSEK och CombinedX övertog i samband med förvärvet Nethouses skuld enligt reverserna. Styrelsen för CombinedX har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 maj 2023, beslutat om och genomfört en kvittningsemission av 107.942 aktier riktad till säljarna av aktierna i Why mot betalning genom kvittning av reverserna. Skälen till nyemissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra CombinedX åtagande att kvitta reverserna mot nyemitterade aktier i CombinedX.

Teckningskursen i kvittningsemissionen bestämdes, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet, till 46,32 SEK/aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för CombinedX aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market de 15 handelsdagar som närmast föregått dagen för förvärvet. Styrelsen bedömer att teckningskursen är marknadsmässig.

Teckning av samtliga aktier har skett genom kvittning av reverserna. De nyemitterade aktierna omfattas av ett lock up-åtagande som gäller i 24 månader från tillträdesdagen. Lock-up åtagandet innehåller sedvanliga undantag.

Genom kvittningsemissionen ökar antalet aktier i CombinedX med 107.942 från 18.089.243 (inkluderat de 980.000 aktier i CombinedX som tecknats genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2020/2024 och som per dagen för detta pressmeddelande är under registrering hos Bolagsverket) till 18.197.185 aktier och tillika röster. Aktien har ett kvotvärde om 0,05 SEK och aktiekapitalet ökar med 5.397,10 SEK, från 904.462,15 SEK (inräknat den aktiekapitalsökning som föranleds av registreringen av de 980.000 aktier som nämnts ovan) till 909.859,25 SEK. Emissionen innebär således en utspädningseffekt om cirka 0,6 procent.
 

Om Nethouse

Nethouse är specialister på modern, tillgänglig och säker moln- och IT-infrastruktur. Vi designar, moderniserar och driftar verksamhetskritiska system och applikationer, även i högt säkerhetsklassade miljöer. Med våra kunddedikerade team får kunden en verksamhetsanpassad leverans och närhet till de specialister som kan just deras verksamhet och IT-miljö. Nethouse har ca 100 medarbetare som jobbar på något av våra kontor i Örebro, Karlstad, Göteborg och Karlskoga. Läs mer på www.nethouse.se  

Om Why

Why levererar paketerade tjänster inom moln- och infrastruktur, digital arbetsplats, nätverk och säkerhet. Erbjudandet omfattar även konsult- och specialistkompetens inom molntransformation, digitalisering, identitetshantering, förvaltningsstyrning samt processer och stödsystem för sjukvården. Why grundades 2013 i Sundsvall och har ca 30 medarbetare. Läs mer på www.why.se

Om CombinedX

CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda dotterbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina respektive områden. Tillsammans är vi nästan 600 specialister i Sverige och Finland. Läs mer på www.combinedx.com

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34

Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den tisdag den 26 mars 2024 kl. 17:00.
Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser med mailadress
certifiedadviser@redeye.se.

combinedx.com | info@combinedx.com | +46 54 400 25 10 | Tynäsgatan 10, 652 16 KARLSTAD

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.