Connect with us

Marknadsnyheter

Copernicus: Temperaturerna i Europa ökar snabbare än två gånger det globala genomsnittet och pekar mot en varmare värld

Published

on

WMO:s rapport för 2021 om klimattillståndet i Europa, framtagen tillsammans med EU:s Copernicus Climate Change Service, ger information om stigande temperaturer, land- och marina värmeböljor, extremt väder, ändrade nederbördsmönster och mindre is och snö. Denna första upplaga av en gemensam rapport om klimatet i Europa är en del av en WMO-lett initiativ för att tillhandahålla nödvändig klimatdata och information. Det är skräddarsytt för varje regions specifika behov, vilket förbättrar anpassnings- och begränsningsstrategier.

Geneve 2 november (WMO): Temperaturerna i Europa har ökat med mer än dubbelt så mycket som det globala genomsnittet under de senaste 30 åren vilket är den högsta av alla kontinenter. Med en fortsatt uppvärmningstrend kommer exceptionell värme, skogsbränder, översvämningar och andra klimatförändringseffekter som kommer att påverka samhället, ekonomierna och ekosystemen, enligt en ny rapport från Världsmeteorologiska organisationen (WMO).

Rapporten State of the Climate in Europe, som tagits fram tillsammans med EU:s Copernicus Climate Change Service, fokuserade på 2021 ger information om stigande temperaturer, land- och marina värmeböljor, extremt väder, ändrade nederbördsmönster och minskande is och snö.

Temperaturerna över Europa har ökat avsevärt under perioden 1991-2021, med en genomsnittlig hastighet på cirka +0,5 °C per decennium. Som ett resultat tappade de alpina glaciärerna 30 meter i istjocklek från 1997 till 2021. Grönlands inlandsis smälter och bidrar till att accelerera havsnivåhöjningen. Sommaren 2021 upplevde Grönland en smältning och den första registrerade nederbörden någonsin på sin högsta punkt, Summit station.

Copernicus

Årlig medeltemperaturavvikelse för 1900–2021 jämfört med referensperioden 1981–2010 för enbart land över Europa. Källa: UK MetOffice. Höger: Årlig genomsnittlig ytlufttemperaturanomali (°C) för 2021 jämfört med referensperioden 1981–2010. Data: ERA5 omanalys. Källa: Copernicus Climate Change Service/ECMWF

År 2021 ledde väder- och klimathändelser med till hundratals dödsfall och direkt påverkande mer än en halv miljon människor samt orsakade ekonomiska skador på över 50 miljarder USD. Cirka 84 procent av händelserna var översvämningar eller stormar.

Men det är inte bara dåliga nyheter. Ett antal länder i Europa har varit mycket framgångsrika med att minska utsläppen av växthusgaser. Särskilt i Europeiska unionen (EU) minskade utsläppen av växthusgaser med 31 % mellan 1990 och 2020, med ett nettoreduktionsmål på 55 % för 2030.

Europa är också en av de mest avancerade regionerna inom gränsöverskridande samarbete om anpassning till klimatförändringar, särskilt över transnationella avrinningsområden. Det är en av världens ledande när det gäller att tillhandahålla effektiva system för early warning, och har kunnat skydda 75 procent av människorna. Handlingsplaner för värme och hälsa har räddat många liv.

Men utmaningarna är enorma.

”Europa presenterar en levande bild av en värmande värld och påminner oss om att inte ens väl förberedda samhällen är säkra från effekterna av extrema väderhändelser. I år, liksom 2021, har stora delar av Europa drabbats av omfattande värmeböljor och torka, vilket har gett upphov till skogsbränder. År 2021 orsakade exceptionella översvämningar död och förödelse”, säger WMO:s generalsekreterare prof. Petteri Taalas.

”På begränsningssidan bör den goda takten i minskning av växthusgasutsläpp i regionen fortsätta och ambitionen ökas ytterligare. Europa kan spela en nyckelroll i att uppnå ett koldioxidneutralt samhälle i mitten av århundradet för att uppfylla Parisavtalet”, sade prof. Taalas.

EU:s Copernicus Climate Change Service (C3S), implementerad av ECMWF på uppdrag av Europeiska kommissionen, tillhandahåller toppmoderna klimatövervakningsdata och verktyg för att stödja klimatbegränsningsarbetet och anpassning till de europeiska gröna avtalen.

”Det europeiska samhället är sårbart för klimatförändringar och klimatförändringar, men Europa ligger också i framkant av den internationella ansträngningen för att mildra klimatförändringarna och att utveckla innovativa lösningar för att anpassa sig till det nya klimat som européerna kommer att få leva med”, säger Dr. Carlo Buontempo , direktör, Copernicus Climate Change Service, European Centre of Medium-range Weather Forecasts (ECMWF).

”I takt med att riskerna och effekterna av klimatförändringar blir allt tydligare i det dagliga livet, växer med rätta behovet och aptiten för klimatintelligens. Med den här rapporten syftar vi till att överbrygga klyftan mellan data och analys för att tillhandahålla vetenskapsbaserad tillgänglig information som är beslutsunderlag för olika sektorer och yrken, fortsätter han.

Rapporten om klimattillståndet i Europa bygger på C3S European State of the Climate som publicerades i april och information från WMO RA VI Regional Climate Center Network. Det är en av en serie regionala rapporter som sammanställts av WMO för att ge lokaliserad vetenskaplig information till beslutsfattare. Den presenterades vid en regional konferens för chefer för europeiska nationella meteorologiska och hydrologiska tjänster.

Rapporten och en tillhörande storymap inkluderar input från nationella meteorologiska och hydrologiska tjänster, klimatexperter, regionala organ och FN:s partnerorgan. Den utfärdades inför FN:s årliga klimatförhandlingar, COP27, i Sharm-El Sheikh.

Copernicus

Weather, climate and water related natural disasters in Europe during 2021. Source of data: EM/DAT, accessed on 09 August 2022. Note: Impacts for some disaster occurrences may lack due to data unavailability..

Framtidsscenarier

Väder-, klimat- och vattenrelaterade katastrofer förväntas öka i framtiden, enligt Intergovernmental Panel on Climate Change Sixth Assessment Report (Working Group I, IPCC AR6 WGI). Den bedömde att det fanns högt trolighet att:

  • Oavsett framtida nivåer av global uppvärmning kommer temperaturen att stiga i alla europeiska områden i en takt som överstiger de globala medeltemperaturförändringarna, liknande tidigare observationer.
  • Frekvensen och intensiteten av heta extremer, inklusive marina värmeböljor, har ökat under de senaste decennierna och förväntas fortsätta att öka oavsett scenariot för utsläpp av växthusgaser. Kritiska tröskelvärden som är relevanta för ekosystem och människor förväntas överskridas för en global uppvärmning på 2 °C och högre.
  • Observationer har ett säsongsmässigt och regionalt mönster som överensstämmer med den förväntade ökningen av nederbörd på vintern i norra Europa. En nederbördsminskning förväntas under sommaren i Medelhavet och sträcker sig till nordliga regioner. Extrem nederbörd och översvämningar förväntas öka vid globala uppvärmningsnivåer över 1,5°C i alla regioner utom Medelhavet.

Klimatpåverkan

Hälsa: : Européers hälsa påverkas av klimatförändringarna på en många olika sätt, inklusive dödsfall och sjukdomar från alltmer frekventa värmeböljor, ökningar av mat-, vatten- och vektorburna sjukdomar och psykiska hälsoproblem.

De dödligaste extrema klimathändelserna i Europa är värmeböljor, särskilt i västra och södra Europa. Kombinationen av klimatförändringar, urbanisering och befolkningens åldrande i regionen skapar, och kommer ytterligare att förvärra, sårbarheten för värme.

Klimatförändringar orsakade av förändringar i produktion och distribution av pollen och sporer kan leda till ökningar av allergiska störningar. Över 24 procent av de vuxna som bor i den europeiska regionen lider av olika allergier, inklusive svår astma, medan andelen bland barn i regionen är 30–40 procent och ökar. Klimatförändringar påverkar också spridningen av vektorburna sjukdomar. Exempel är fästingar (Ixodes ricinus), som kan sprida borrelia och fästingburen hjärninflammation.

Enligt WHO:s regionala kontor för Europa, cirka en halv miljon förtida dödsfall i WHO European Region orsakades av antropogena luftföroreningar med fina partiklar under 2019, varav en viktig del var direkt kopplad till förbränning av fossila bränslen. Det uppskattas att cirka 138 000 förtida dödsfall per år kunnat undvikas genom minskade koldioxidutsläpp, vilket potentiellt kan resultera i besparingar på 244–564 miljarder USD.

Barn är mer sårbara för effekterna av klimatförändringar än vuxna, både fysiskt och psykiskt. Enligt UNICEF Children’s Climate Risk Index (CCRI) bor nästan 125 miljoner barn i Europa i länder med ”medel- till hög” riskländer (den tredje av fem nivåer som används globalt).

Ekosystem: De flesta skadorna från skogsbränder beror på extrema händelser som varken ekosystem eller samhällen är anpassade för. Klimatförändringar, mänskliga beteenden och andra bakomliggande faktorer skapar förutsättningar för mer frekventa, intensiva och förödande bränder i Europa, med betydande socioekonomiska och ekologiska konsekvenser.

Transport: Transportinfrastruktur och transporter är i riskzonen från både stegvisa klimatförändringar och extremhändelser som värmeböljor, kraftiga skyfall, kraftiga vindar och extrema havsnivåer och vågor. Mycket transportinfrastruktur har byggts utifrån historiskt förväntade väderfenomen och därför inte anpassade till nya extremer.

Copernicus

Klimatpolitik

Nationellt bestämda bidrag (NDC) är kärnan i Parisavtalet och uppnåendet av dessa är långsiktiga mål. NDC förkroppsligar ansträngningar från varje land för att minska nationella utsläpp och anpassa sig till effekterna av klimatförändringar. I mars 2022 lämnade 51 europeiska länder och EU in en NDC.

Mildring av klimatförändringar har varit ett primärt fokus för många europeiska parter, vilket återspeglas i deras NDC, som lyfter fram följande prioriterade områden: energiförsörjning; lantbruk; avfall; och markanvändning, förändring av markanvändning och skogsbruk som högsta prioritering för begränsning.

År 2021 gjorde Europeiska unionen (EU) i sin klimatlag klimatneutralitet och målet om noll nettoutsläpp till 2050, juridiskt bindande i EU. Den satte ett delmål på 55 procent utsläppsminskning till 2030.

Hela WMO-rapporten finns här här

Världsmeteorologiska organisationen WMO är FN:s organisation för väder, klimat och vatten

Information till media

WMO State of the Climate in Europe 2021, är den första upplagan av klimatrapporter som publiceras årligen av World Meteorological Organizations Regional Association for Europe (WMO-RA6) och Europeiska unionens jordobservationsprogram, Copernicus Climate Change Service (C32) . Det inkluderar bidragen från de nationella meteorologiska och hydrologiska tjänsterna (NMHSs), WMO Regional Climate Center Network for Europe, Copernicus Climate Change Services (C3S), FN:s (FN) organ, och många experter och forskare från region och över hela världen.

Om Copernicus och ECMWF  

Copernicus är en del av den Europeiska unionens rymdprogram, med finansiering från EU, och är dess jordobservationsprogram, som fungerar via sex tematiska tjänster: Atmosfär, marin, land, klimatförändring, säkerhet och nödsituation. Den levererar fritt tillgängliga driftsdata och tjänster som ger användarna tillförlitlig och uppdaterad information relaterad till vår planet och dess miljö.

European Centre for Medium-range Weather Forecasts (ECMWF) driver två tjänster från EU:s jordobservationsprogram Copernicus: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) och Copernicus Climate Change Service (C3S). De bidrar också till Copernicus Emergency Management Service (CEMS), som genomförs av EU:s gemensamma forskningsråd (JRC).

C3S tillhandahåller information om det förflutna, nuvarande och framtida klimatet, samt verktyg för att möjliggöra begränsnings- och anpassningsstrategier för klimatförändringar av beslutsfattare och företag. C3S publicerar sin egen European State of the Climate (ESOTC) rapport och analys för föregående år, i april årligen.

Mer information på https://climate.copernicus.eu/

För mer information

Nuria Lopez, press och kommunikationsansvarig.
copernicus-press@ecmwf.int
Tel: +44 118 949 9778
Mobil: +44 739 227 7523

För information om WMO:
Clare Nullis, media officer. Email cnullis@wmo.int.  mobil 41797091397

Björn Mogensen, Oxenstierna Kommunikation, 0708-184298

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Hemsö accelererar samarbete med proptechbolaget Vyer: “Digitala tvillingar blir navet för att arbeta datadrivet i drift och förvaltning”

Published

on

By

Efter ett pilotprojekt med Vyer satsar Hemsö på att införa digitala tvillingar för drift och förvaltning i hela beståndet. Hittills har ritningar för nära 200 byggnader moderniserats och ett omfattande arbete för att koppla ihop tvillingarna med data från andra system pågår. 

– Nu har vi kommit upp i en kritisk massa där vi kan börja jobba med kraften av en digital tvilling på riktigt, säger Fredrik Hörnsten, CDO på fastighetsbolaget.

Hemsö, som har en uhyrningsbar area på 2,2 miljoner kvm, har flera pågående digitala satsningar för att effektivisera bolagets informationshantering. Under det senaste året har de valt att skala upp sitt samarbete med proptechbolaget Vyer gällande digitala tvillingar.

Digitala tvillingar för nära 200 byggnader finns tillgängliga och omkring 400 drifttekniker och förvaltare har åtkomst till Vyers plattform, där de får tillgång till korrekta ritningar, såväl som uppdaterad och relevant byggnadsinformation. 

– Vi tar ett helhetsgrepp för att i högre grad kunna förvalta på distans och övergå till mer datadrivna arbetssätt för att effektivisera drift och förvaltning, säger Fredrik Hörnsten.

Tvillingarna fungerar nu som nav för att samordna, strukturera och dela information som är viktig för drift och förvaltning. Insamlingen av data sker dels genom importer och integrationer mot andra system, men även genom att medarbetarna själva bidrar med kunskap genom så kallad “crowdsourcing av data”.

Kollektiv kartläggning av fastighetsdata (crowdsourcing)

Metoden gör att lokala förvaltare, med hög kännedom om  Hemsös  fastigheter och prioriterad information, snabbt kan samla in stora mängder data och hålla den uppdaterad. 

De digitala tvillingarna hjälper mig att bli en mer digital förvaltare. För vissa fastigheter kan jag spara upp till 4 timmar på att slippa köra fram och tillbaka om rätt data finns i tvillingen och det har vi själva möjlighet att påverka nu, säger Johan Tollbom, teknisk förvaltare på Hemsö. 

Det löser bland annat utmaningar som tidigare funnits kring tidskrävande och kostsam ajourhållning av ritningar och dokumentation av annan byggnadsdata, såsom utrymmen och utrustning, planerat underhåll med mera. 

–  De digitala tvillingarna bidrar med en visuell kontext som både gör det enkelt för medarbetare att ta till sig information och  vara delaktiga i kartläggningen, säger Fredrik Hörnsten. 

Sammankoppling av system skapar nya värden

Projekt pågår även för att koppla samman tvillingarna med andra system. Bland annat har data för tusentals hyresobjekt hämtats från Hemsös system för hyresadministration. Förvaltningsorganisationen får därmed en visuell överblick över vilken hyresgäst som sitter var, hur stort antal kvadratmeter de nyttjar och betalar för, samt vilka ytor som är vakanta.

Tvillingarna används även för att ge kartstöd till Hemsös befintliga system för felanmälan, för snabbare felsökning och åtgärd. Insamlingen av platsdata gör över tid att det går att se trender i vilken utrustning som går sönder ofta, för att kunna arbeta förebyggande och fatta bättre beslut inköp. 

– Styrkan ligger i ekosystemet där den spatiala databasen, tvillingens geografiska detaljer, binds samman med harmoniserad data från andra system. Det gör att vi kan förändra hur vi arbetar med driften, den tekniska och ekonomiska förvaltningen, säger Fredrik Hörnsten. 
 

Hemsös digitala tvillingar i siffror

  • 800 000 kvm digitalt tillgängliga (BTA)
  • 100 byggnader med komponenter (teknik, sensorer m.m.) kartlagda av medarbetare
  • 3300 hyresobjekt 
  • 700 felanmälningar i karta från hyresgäst
  • 600 ritningsändringar (uppdaterad av arkitekt inom en vecka)
  • 375 användare

Om Hemsö
Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter med en uthyrbar area på 2,2 miljoner kvm. Bolaget äger förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. 

Om Vyer.com
Vyer grundades 2016. Det Stockholmsbaserade proptechbolaget tillhandahåller en SaaS-plattform (Software As A Service) som hjälper fastighetsägare att samla och organisera byggnadsinformation i digitala tvillingar.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Styrelsen utvärderar det offentliga uppköpserbjudandet från TEXEL

Published

on

By

TEXEL Energy Storage AB (”TEXEL”) har den 19 mars 2023 offentliggjort ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedish Stirling AB (publ) (“Swedish Stirling eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga aktier i Swedish Stirling till TEXEL (“Erbjudandet”).

Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 24 april 2023 och avslutas omkring den 2 juli 2023. Styrelsen noterar den indikativa tidplanen och bedömer att Bolagets finansiella situation för närvarande inte medger att Bolaget fortsätter verksamheten under en sådan utdragen period. Styrelsen kommer att utvärdera och offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet i enlighet med tillämpliga frister i takeover-regelverket.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Styrelsens ordförande, Swedish Stirling AB, 031-385 88 30, ir@swedishstirling.com

Om Swedish Stirling AB

Swedish Stirling AB är listat på Nasdaq First North Premier och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. Läs mer på www.swedishstirling.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Byggbranschen måste delta i skapandet av en mer hållbar framtid

Published

on

By

Byggbranschen förbrukar globalt sett ungefär hälften av alla naturresurser och byggnader står för nästan 40 % av alla utsläpp av växthusgaser. En ökad användning av träprodukter kan hjälpa byggbranschen att minska sitt koldioxidavtryck.

Resursbegränsningar, förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar tvingar samhällen att gå över till mer hållbara och miljömässigt ansvarsfulla lösningar. Detsamma gäller för byggbranschen, som måste hitta nya lösningar genom att modernisera sina metoder.

Kombination av byggnadsmaterial för att skapa bästa möjliga resultat
Beroendet av fossila bränslen kan minskas genom att använda byggmaterial mer effektivt och genom att öka användningen av träprodukter i byggandet. Detta har många fördelar, till exempel att träprodukter lagrar kol, minskar koldioxidutsläppen och är materialeffektiva. Allt trä som Metsä Wood använder är spårbart och kommer från ansvarsfullt förvaltade Nordiska skogar. När träden växer absorberar de koldioxid från atmosfären och binder kol. För varje träd som avverkas planteras fyra nya plantor under återbeskogningsprocessen, vilket skapar framtida kolsänkor. Kolet lagras i trädet under hela dess livstid. När trämaterialet återvinns, t.ex. för energiändamål, frigörs det lagrade kolet tillbaka till atmosfären, där det åter tas upp av träden genom fotosyntesen.

”Trä är ett material med låga utsläpp som gör att det kan bidra till byggbranschens hållbarhetsmål. Det är viktigt att använda trämaterialet där det lämpar sig som bäst. Alla byggmaterial har sina egna fördelar, men en ökad användning av trä spelar en viktig roll för att mildra klimatförändringarna”, säger Henrik Söderström, försäljnings- och marknadsdirektör på Metsä Wood.

Träbaserade material skapar mer hållbara lösningar
Trä är ett förnybart material som ger upphov till mindre utsläpp än andra material som till exempel betong eller stål. Träbaserade produkter som Kerto® LVL är lätta, materialeffektiva och hjälper till att göra byggandet mer effektivt.

Kerto LVL-produkter är väl lämpade för prefabricerade konstruktioner och kan ge materialbesparingar på upp till 50 procent. Kerto LVL-baserade skivor är tunnare, vilket förbättrareffektiviteten av ytan, samt flexibiliteten i användningen. Med en bra utformning kan byggnader som byggts med Kerto LVL-element flyttas och återanvändas för andra ändamål senare.

”Ett bra exempel på återanvändning av byggnader är den tillfälliga saluhallen på Östermalm i Stockholm. Takkonstruktionen tillverkades av Kerto LVL där den cirkulära ekonomin togs i beaktande, och efter att ha haft funktionen som saluhall i några år flyttades byggnaden 50 mil, till Mölnlycke, och blev padelhall. I det här projektet visade Kerto LVL sin utmärkta lämplighet som material för återanvändbara element, fortsätter Söderström.

Läs mer
För pressbilder, vänligen besök: https://databank.metsagroup.com/l/wVSK8XFTxsrB

För mer information kontakta:

Henni Rousu, Marketing Director, Metsä Wood
tel. +358 40 554 8388, henni.rousu@metsagroup.com

Metsä Wood
www.metsagroup.com/sv/metsawood

Metsä Wood är en av Europas ledande tillverkare av förädlade träprodukter. Vi bearbetar värdefullt timmervirke till miljövänliga produkter för bygg- och transportbranschen, som båda är megatrenddrivna verksamheter för framtiden. Våra huvudprodukter omfattar Kerto® LVL, björk- och granplywood samt andra träprodukter. Materialeffektiva träprodukter lagrar koldioxid och spelar en viktig roll när det gäller att motverka klimatförändringar.
 
2022 uppgick vår försäljning till cirka 0,7 miljarder euro, och vi har omkring 1 550 medarbetare. Metsä Wood ingår i Metsä Group.

Följ Metsä WoodTwitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Pinterest 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.