Connect with us

Marknadsnyheter

CVC och Waldakt offentliggör, genom Ronneby UK Limited, ett rekommenderat kontanterbjudande om 23,50 kronor per aktie till aktieägarna i Resurs Holding AB (publ) som inte kan höjas

Published

on

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande enligt lag och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar att acceptera Erbjudandet (såsom definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som kommer att publiceras strax före början av acceptfristen för Erbjudandet. Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet ”Särskild information till aktieägare i USA” i slutet av detta pressmeddelande.

Pressmeddelande

17 juni 2024

CVC[1] och Waldakt[2] (tillsammans ”Konsortiet”), offentliggör härmed, genom Ronneby UK Limited[3] (”Budgivaren”), ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Resurs Holding AB (publ) (”Resurs” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga aktier i Resurs till Budgivaren för 23,50 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Priset i Erbjudandet kan inte höjas av Budgivaren. Aktierna i Resurs är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Sammanfattning

 • Aktieägarna i Resurs erbjuds 23,50 kronor kontant per aktie i Resurs.
 • Budgivaren kommer inte att höja priset i Erbjudandet om 23,50 kronor. Genom detta uttalande kan Budgivaren, enligt Takeover-reglerna, inte höja priset i Erbjudandet.
 • Styrelsen för Resurs rekommenderar enhälligt att Resurs aktieägare accepterar Erbjudandet. Rekommendationen stöds av en så kallad fairness opinion från Lenner & Partners. Styrelseordföranden i Resurs Martin Bengtsson, som även är styrelseledamot och verkställande direktör i Waldakt, har inte deltagit i och kommer inte att delta i Resurs handläggning av eller beslut avseende Erbjudandet.
 • CVC och Waldakt har åtagit sig att exklusivt samarbeta vid genomförandet av Erbjudandet. Waldakt har därmed åtagit sig att inte acceptera några andra erbjudanden eller delta i något konkurrerande budkonsortium, oavsett pris.
 • Erbjudandet värderar Resurs, baserat på samtliga 200 000 000 utestående aktier i Resurs, till cirka 4 700 miljoner kronor.
 • Per dagen för detta pressmeddelande innehar och kontrollerar Waldakt 57 885 556 aktier och röster i Resurs, motsvarande cirka 28,94 procent av samtliga utestående aktier och röster i Resurs.
 • Catea Kapital AB, den tredje största individuella aktieägaren i Resurs, som innehar cirka 2,0 procent av samtliga utestående aktier och röster i Resurs, har oåterkalleligt åtagit sig att acceptera Erbjudandet, oavsett om ett högre konkurrerande erbjudande offentliggörs. Detta åtagande, tillsammans med aktierna i Resurs som ägs av Waldakt, motsvarar totalt cirka 30,94 procent av samtliga utestående aktier och röster i Resurs.
 • Erik Selin, som är den andra största individuella aktieägaren i Resurs och innehar cirka 3,33 procent av samtliga utestående aktier och röster i Resurs, har uttryckt sitt stöd för Erbjudandet, vilket han anser är attraktivt för aktieägarna i Resurs.
 • Budgivaren har därmed, genom oåterkalleliga åtaganden och uttalanden från aktieägare i Resurs att acceptera Erbjudandet, säkrat accepter och mottagit stöd från aktieägare i Resurs som representerar totalt 10 655 000 aktier i Resurs, vilket motsvarar cirka 5,33 procent av samtliga utestående aktier och röster i Resurs. Tillsammans med de aktier i Resurs som redan innehas av Waldakt uppgår detta till 68 540 556 aktier i Resurs, vilket motsvarar cirka 34,27 procent av de utestående aktierna och rösterna i Resurs.
 • Priset som erbjuds för aktierna i Resurs motsvarar en premie om:
  • 38,2 procent i förhållande till stängningskursen om 17,0 kronor den 17 juni 2024 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet);
  • 57,3 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 14,9 kronor under perioden om 90 handelsdagar fram till och med den 14 juni 2024; och
  • 39,2 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 16,9 kronor under perioden om 180 handelsdagar fram till och med den 14 juni 2024.
 • En erbjudandehandling avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 1 augusti 2024. Acceptfristen för Erbjudandet beräknas påbörjas omkring den 2 augusti 2024 och avslutas omkring den 30 augusti 2024.
 • Erbjudandet är villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Budgivaren blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Resurs (efter full utspädning). Erbjudandet är vidare föremål för villkoren 2–7 som framgår nedan under ”Villkor för Erbjudandets fullföljande” i detta pressmeddelande.

Gustaf Martin-Löf, Partner, och Martin Iacoponi, Managing Director, CVC, kommenterar:

”Vi har under många år följt Resurs utveckling som en ledande spelare inom den attraktiva nordiska konsumentfinansbranschen. Vi har byggt upp en tilltro till Bolagets potential för värdeskapande under privat ägande och utvecklat en övertygande vision för att växa och utveckla Bolaget. Vårt mål är att stödja ledningen i att uppdatera deras långsiktiga strategiska plan som vi förväntar oss kommer att kräva betydande investeringar över flera år. CVC Fonder har investerat i Norden i många år och är erfarna, ansvarsfulla ägare av reglerade finansiella tjänstebolag. Vi tror att vi kan hjälpa till att påskynda leveransen av denna strategi samtidigt som vi behåller hög standard för konsumenttjänster och en stark och stabil kapitalisering.”

Martin Bengtsson, styrelseledamot och VD för Waldakt, kommenterar:

”Grunden för det som idag är Resurs grundades 1977 av min far Bengt Bengtsson. Vi har sedan dess varit en långsiktig och engagerad ägare och vi kommer att behålla vårt nuvarande ägande efter Erbjudandet. I dagsläget är vi övertygade om att Resurs, för att kunna accelerera sin transformationsresa, passar bättre i en privat miljö och vi tror att CVC är den perfekta partnern för Resurs och Waldakt att samarbeta med.”

Bakgrund och motiv för Erbjudandet

Resurs är en ledande nischbank inom konsumentfinansiering i Norden som erbjuder betallösningar och privatlån i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Sedan grundandet 1977 har Bolaget utvecklat ett starkt lokalt varumärke och en differentierad position som en betrodd partner i det nordiska ekosystemet för detaljhandel. Resurs har ett konkurrenskraftigt erbjudande till över sex miljoner kunder.

Konsortiet noterar Resurs unika position som en av de få storskaliga aktörer som har en diversifierad pan-nordisk plattform med flera produkterbjudanden och distributionskanaler. Bolaget har även tillgång till omnikanal-erbjudanden för sina produkter både i butik och online i kombination med en stark långsiktig kreditgivningshistorik. Konsortiet uppskattar även Resurs gedigna strategi för ESG och ansvarsfulla utlåning och stödjer helhjärtat de åtgärder som vidtagits för att uppnå föredömlig kreditgivningshistorik och ett välförtjänt rykte inom detta område.

De marknader där Resurs är verksamt har dock under de senaste åren upplevt ett antal utmaningar. Utmaningar som tuffare makroekonomiska förhållanden från högre räntor och inflation, ökad reglering, störningar i distributionskanaler och ökad konkurrens från bland annat fintech-aktörer. Detta har haft en negativ påverkan på Resurs prestation och framtidsutsikter och kräver en strategisk ompositionering.

Resurs nya ledningsgrupp har identifierat nya strategiska prioriteringar för Bolaget och är i färd med att uppdatera sin långsiktiga strategiska plan för verksamheten. Även om denna process ännu inte har slutförts, förväntas den innebära en ompositionering av verksamheten för att fokusera på Retail Finance, lån och betalningslösningar för företag och att optimera exponeringen mot segmentet Consumer Loans, vilket beskrivs i de senaste företagspresentationerna. Allt detta samtidigt som Bolaget behåller ett stort engagemang för konsumentskydd och riskhantering, liksom dess starka kapitaliserings och likviditetsnivåer.

För att stödja denna nya strategiska inriktning kommer Resurs att behöva genomföra en betydande transformation av sin befintliga verksamhet. Detta innebär en uppgradering av IT-systemlandskap och utveckling av nya produkter för bland annat lån samt betalningslösningar för företag. Denna transformation förväntas löpa under flera år och kräva betydande investeringar.

Med tanke på vad som väntar är Konsortiet övertygat om att Bolagets långsiktiga strategiska, konkurrenskraftiga och finansiella framgång är bättre säkrad under en period av privat ägande. Detta ger ledningsgruppen större strategisk flexibilitet och kapacitet att investera långsiktigt. Samtidigt som Resurs får stöd av aktieägare som känner sektorn och Bolaget väl och har betydande resurser tillgängliga. Slutligen anser Konsortiet att Bolaget har en högkvalitativ och erfaren ledningsgrupp med en tydlig strategisk vision och kapacitet att leverera enligt den betydande transformationsplanen.

I detta syfte har CVC, en ledande global investerare på den privata investeringsmarknaden, gått samman med Waldakt för att lämna detta Erbjudande. Tillsammans kan CVC och Waldakt stödja Resurs i att uppnå sina tillväxt- och utvecklingsambitioner. CVC Fonder har en lång historik av att investera i Norden och i reglerade finansiella tjänsteföretag i Europa. Därmed bidrar de med ett starkt nätverk, finansiell styrka och betydande erfarenhet av att stödja sina portföljbolag att skapa långsiktigt hållbart värde. Detta kompletterar kontinuiteten i Waldakts långa historik med Resurs och etablerade position på den nordiska detaljhandelsmarknaden. Sammantaget ger det Resurs en stark plattform för att uppnå sin fulla potential. Därmed kommer Waldakt inte att acceptera några andra erbjudanden eller delta i något konkurrerande budkonsortium, oavsett pris i något sådant annat erbjudande eller konkurrerande budkonsortium.

Utöver vad som anges ovan innehåller Budgivarens planer för den framtida affärs- och allmänna strategin i Resurs för närvarande inga väsentliga förändringar avseende de platser där Resurs bedriver sin verksamhet eller dess ledning och anställda, inklusive deras anställningsvillkor. Vidare finns det inga anställda i Budgivaren, vilket innebär att Erbjudandet inte kommer att innebära några förändringar för ledningen och anställda i Budgivaren eller de platser där Budgivaren bedriver verksamhet.

Erbjudandet

Vederlag

Aktieägarna i Resurs erbjuds 23,50 kronor kontant per aktie i Resurs. Budgivaren kommer inte att höja priset i Erbjudandet. Genom detta uttalande kan Budgivaren, enligt Nasdaq Stockholms Takeover-regler (”Takeover-reglerna”), inte höja priset i Erbjudandet. 23,50 kronor per aktie är därmed det högsta priset som kommer erbjudas av Budgivaren i Erbjudandet.

Om Resurs före utbetalning av vederlag i Erbjudandet lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna kommer vederlaget i Erbjudandet att justeras i motsvarande mån. I händelse av det ovanstående förbehåller sig Budgivaren rätten att avgöra om denna prisjusteringsmekanism eller villkor 7 för Erbjudandets fullföljande (se ”Villkor för Erbjudandets fullföljande” nedan) ska åberopas.

Courtage utgår inte i samband med utbetalning av vederlag för de aktier i Resurs som Budgivaren förvärvar genom Erbjudandet.

Teckningsoptioner i Resurs

Vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget innehar teckningsoptioner i Resurs utgivna inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram. Sådana finansiella instrument ingår inte i Erbjudandet. Budgivaren kommer emellertid att säkerställa att innehavarna av dessa teckningsoptioner ges skälig behandling i samband med Erbjudandet.

Premie

Priset per aktie som erbjuds i Erbjudandet motsvarar en premie om:[4]

 • 38,2 procent i förhållande till stängningskursen om 17,0 kronor den 17 juni 2024 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet);
 • 57,3 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 14,9 kronor under perioden om 90 handelsdagar fram till och med den 14 juni 2024; och
 • 39,2 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 16,9 kronor under perioden om 180 handelsdagar fram till och med den 14 juni 2024.

Erbjudandets totala värde

Erbjudandet värderar Resurs, baserat på samtliga 200 000 000 utestående aktier i Resurs, till cirka 4 700 miljoner kronor. Erbjudandets totala värde, baserat på samtliga 142 114 444 utestående aktier i Resurs som inte direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av någon medlem i Konsortiet eller någon av dess närstående parter eller närstående bolag, uppgår till cirka 3 340 miljoner kronor.

Rekommendation från styrelsen för Resurs och fairness opinion

Styrelsen för Resurs har utvärderat Erbjudandet och har enhälligt beslutat att rekommendera att Resurs aktieägare accepterar Erbjudandet. Vidare har Resurs styrelse informerat Budgivaren om att det har erhållit en så kallad fairness opinion från Lenner & Partners Corporate Finance AB (“Lenner & Partners”), enligt vilken Erbjudandet är skäligt för Resurs aktieägare ur ett finansiellt perspektiv.

Styrelseordföranden i Resurs Martin Bengtsson har inte deltagit i och kommer inte att delta i Resurs handläggning av eller beslut avseende Erbjudandet, eftersom han anses ha en intressekonflikt enligt punken II.18 i Takeover-reglerna (se ”Vissa närstående parter” nedan).

Budgivarens och Konsortiets aktieägande i Resurs

Per dagen för detta pressmeddelande innehar och kontrollerar Waldakt 57 885 556 aktier och röster i Resurs, motsvarande cirka 28,94 procent av samtliga utestående aktier och röster i Resurs. Waldakt kommer att tillskjuta samtliga sina aktier i Resurs till Budgivaren vid fullföljandet av Erbjudandet. Per dagen för detta pressmeddelande innehar varken CVC Fonder eller Budgivaren några aktier i Resurs.

Utöver vad som anges ovan innehar eller kontrollerar varken Budgivaren eller någon medlem i Konsortiet eller någon av dess närstående bolag eller närstående parter vid tidpunkten för detta pressmeddelande några aktier i Resurs eller finansiella instrument som ger en finansiell exponering jämförbar med innehav av aktier i Resurs. Varken Budgivaren eller någon medlem i Konsortiet eller någon av dess närstående bolag eller närstående parter har förvärvat eller åtagit sig att förvärva aktier eller några andra finansiella instrument i Resurs som ger en finansiell exponering jämförbar med innehav av aktier i Resurs till ett pris som överstiger priset per aktie i Erbjudandet under de senaste sex månaderna före offentliggörandet av Erbjudandet.

I den mån det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler kan Budgivaren och medlemmarna i Konsortiet komma att förvärva, eller vidta åtgärder för att förvärva, aktier i Resurs på annat sätt än genom Erbjudandet. Information om sådana förvärv av aktier, eller åtgärder för att förvärva aktier, kommer att offentliggöras enligt tillämpliga lagar och regler.

Åtaganden och uttalanden från aktieägare i Resurs

Catea Kapital AB, den tredje största individuella aktieägaren i Resurs, har oåterkalleligen åtagit sig att acceptera Erbjudandet avseende samtliga sina 4 000 000 aktier i Resurs, motsvarande cirka 2,0 procent av samtliga utestående aktier och röster i Resurs, oavsett om ett högre konkurrerande erbjudande offentliggörs. Åtagandet upphör att gälla om Erbjudandet återkallas eller förfaller (oavsett anledning).

Detta åtagande, tillsammans med aktierna i Resurs som ägs av Waldakt motsvarar totalt cirka 30,94 procent av samtliga utestående aktier och röster i Resurs.

Därutöver har Erik Selin, som är den andra största individuella aktieägaren i Resurs och innehar cirka 3,33 procent av samtliga utestående aktier och röster i Resurs, uttryckt sitt stöd för Erbjudandet, vilket han anser är attraktivt för aktieägarna i Resurs.

Budgivaren har därmed, genom oåterkalleliga åtaganden och uttalanden från aktieägare i Resurs att acceptera Erbjudandet, säkrat accepter och mottagit stöd från aktieägare i Resurs som representerar totalt 10 655 000 aktier och röster i Resurs, vilket motsvarar cirka 5,33 procent av de utestående aktierna och rösterna i Resurs. Tillsammans med de aktier i Resurs som redan innehas av Waldakt uppgår detta till 68 540 556 aktier i Resurs, vilket motsvarar cirka 34,27 procent av de utestående aktierna och rösterna i Resurs.

Villkor för Erbjudandets fullföljande

Erbjudandets fullföljande är villkorat av:

 1. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Budgivaren blir ägare till aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Resurs (efter full utspädning);
 2. att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktierna i Resurs på villkor som för aktieägarna i Resurs är mer förmånliga än de villkor som gäller enligt Erbjudandet;
 3. att, såvitt avser Erbjudandet och genomförandet av förvärvet av Resurs, samtliga erforderliga godkännanden, tillstånd, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive godkännanden från konkurrensmyndigheter och Finansinspektionen, erhålles, i varje enskilt fall på för Budgivaren acceptabla villkor;
 4. att varken Erbjudandet eller förvärvet av Resurs helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgöranden, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet;
 5. att inga omständigheter har inträffat som väsentligt negativt påverkar, eller kan förväntas väsentligt negativt påverka, Resurs finansiella ställning eller verksamhet, inklusive Resurs försäljning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar;
 6. att ingen information som offentliggjorts av Resurs, eller på annat sätt gjorts tillgänglig för Budgivaren av Resurs, är felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att Resurs har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts; och
 7. att Resurs inte vidtar några åtgärder som är ägnade att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande.

Budgivaren förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte har uppfyllts eller inte kan uppfyllas. Såvitt avser villkor 2 – 7 ovan får emellertid ett sådant återkallande av Erbjudandet endast ske under förutsättning att den bristande uppfyllelsen av ett sådant villkor är av väsentlig betydelse för Budgivarens förvärv av Resurs eller om det annars har godkänts av Aktiemarknadsnämnden.

Budgivaren förbehåller sig rätten att ensidigt frånfalla, helt eller delvis, ett, flera eller samtliga av villkoren 1 – 7 ovan, inklusive, avseende villkor 1 ovan, att fullfölja Erbjudandet till en lägre acceptnivå, i varje fall utan återkallelserätt för aktieägare utöver vad som kan följa av tillämpliga lagar och regler.

Vissa närstående parter

Martin Bengtsson är styrelseledamot och verkställande direktör för Waldakt och styrelseordförande i Resurs. Martin Bengtsson anses därmed ha en intressekonflikt enligt punkten II.18 i Takeover-reglerna. Martin Bengtsson har därmed inte deltagit i och kommer inte att delta i Resurs handläggning av eller beslut avseende Erbjudandet.

Martin Bengtssons position i Waldakt innebär också att avsnitt III i Takeover-reglerna är tillämpligt på Erbjudandet, vilket innebär att acceptfristen måste vara minst fyra veckor och att Resurs har en skyldighet att inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande (fairness opinion) avseende Erbjudandet från oberoende expertis. Styrelsen för Resurs har redan erhållit ett värderingsutlåtande från Lenner & Partners, enligt vilken Erbjudandet är skäligt för Resurs aktieägare ur ett finansiellt perspektiv (se ”Rekommendation från styrelsen för Resurs och fairness opinion” ovan).

Information om Budgivaren, CVC och Waldakt

Budgivaren är ett engelskt privat aktiebolag med bolagsnummer 15750820, säte i London och adress på c/o Tmf Group 13th Floor, One Angel Court, London, Storbritannien, EC2R 7HJ. Per dagen för detta pressmeddelande är Budgivaren indirekt helägt av CVC Fonder och kommer, vid fullföljandet av Erbjudandet, att indirekt ägas av Konsortiet. Budgivaren bildades den 30 maj 2024. Budgivaren har aldrig bedrivit och bedriver för närvarande inte någon verksamhet och dess enda affärsmässiga syfte är att lämna Erbjudandet.

CVC är en ledande global förvaltare inom privata marknader med ett nätverk bestående av 29 kontor över EMEA, Amerika och Asien, med cirka 193 miljarder euro i förvaltade tillgångar. CVC har sju kompletterande strategier inom private equity, secondaries, kredit och infrastruktur, för vilka CVC Fonder har säkrat åtaganden på cirka 235 miljarder euro från några av världens ledande pensionsfonder och andra institutionella investerare. Fonder som förvaltas eller rådges av CVC private equity-strategier är investerade i cirka 130 bolag världen över, vilka tillsammans har en årlig försäljning på över 155 miljarder euro och sysselsätter mer än 600 000 personer. För mer information om CVC och CVC Fonder, besök www.cvc.com.

Waldakt Aktiebolag är ett helägt dotterbolag till SIBA Invest AB, vilket är ett investmentbolag som ägs av familjen Bengtsson. SIBA Invest AB förvaltar strategiska investeringar i Resurs, Solid Försäkring och Komplett Group, och bedriver även en mer traditionell kapitalförvaltning av investeringar i aktier och skuldinstrument i olika noterade och privatägda bolag. För mer information om Waldakt och SIBA Invest AB, besök www.sibainvest.se.

CVC och Waldakt har åtagit sig att exklusivt samarbeta vid genomförandet av Erbjudandet till aktieägarna i Resurs. Waldakt kommer inte att acceptera några andra erbjudanden eller delta i något konkurrerande budkonsortium, oavsett pris i något sådant annat erbjudande eller konkurrerande budkonsortium.

Finansiering av Erbjudandet

Vederlaget som betalas i samband med Erbjudandet är i sin helhet säkerställt genom medel som är tillgängliga för Budgivaren i enlighet med ett så kallat equity commitment letter utgivet av CVC Fonder.

Den ovannämnda finansieringen ger Budgivaren tillräckliga likvida medel för att fullt ut täcka vederlaget som ska betalas för Erbjudandet och följaktligen är fullföljandet av Erbjudandet inte villkorat av att finansiering erhålls.

Granskning av information i samband med Erbjudandet

Styrelsen för Resurs har låtit Konsortiet genomföra en undersökning av Bolaget (en så kallad due diligence) av bekräftande slag i samband med förberedelserna inför Erbjudandet. I samband med undersökningen har Konsortiet erhållit viss preliminär oreviderad finansiell information på en konsoliderad nivå för perioden april-maj 2024 samt ledningens senaste prognos för resultat efter finansiella poster för det andra kvartalet 2024, som kommer att offentliggöras av Resurs den 17 juni 2024. Med undantag för den ovannämnda preliminära finansiella informationen och ledningens resultatprognos, har styrelsen för Resurs informerat Konsortiet att ingen insiderinformation har tillhandahållits Budgivaren i samband med denna undersökning.

Godkännanden från myndigheter

Erbjudandets fullföljande är bland annat villkorat av att samtliga erforderliga godkännanden, tillstånd, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive godkännanden från konkurrensmyndigheter och Finansinspektionen, erhålles, i varje enskilt fall på för Budgivaren acceptabla villkor.

Enligt Budgivarens bedömning kommer Erbjudandet att kräva godkännanden från EU-kommissionen, Finansinspektionen och godkännanden eller bekräftelser på att godkännanden inte krävs enligt tillämplig lagstiftning om utländska direktinvesteringar. Budgivaren har inlett arbetet med för Erbjudandet relevanta ansökningar. Budgivaren förväntar sig att relevanta godkännanden kommer att erhållas före utgången av acceptfristen.

Uttalande från Aktiemarknadsnämnden

Aktiemarknadsnämnden har i sitt uttalande AMN 2024:42, bekräftat att Waldakt ska anses vara de facto budgivare enligt punkten II.10 i Takeover-reglerna, och att Erbjudandet därmed är förenligt med punkten II.10 i Takeover-reglerna. Därutöver har Aktiemarknadsnämnden bekräftat att bestämmelserna om för-, sido- och efteraffärer i punkterna II.13–15 i Takeover-reglerna inte ska tillämpas på tillskjutandet av Waldakts aktier i Resurs till Budgivaren vid fullföljandet av Erbjudandet. Det fullständiga uttalandet (på svenska) kommer att publiceras på www.aktiemarknadsnamnden.se.

Preliminär tidplan[5]

Offentliggörande av erbjudandehandlingen 1 augusti 2024
Acceptfrist 2 augusti 2024 – 30 augusti 2024
Utbetalning av vederlag 9 september 2024

Budgivaren förbehåller sig rätten att förkorta acceptfristen och tidigarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag samt att förlänga acceptfristen och senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag i den utsträckning som är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler. Meddelande om sådan ändring av acceptfristen eller tidpunkten för utbetalning av vederlag kommer att offentliggöras av Budgivaren genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Tvångsinlösenförfarande och avnotering

Om Budgivaren, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, förvärvar aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Resurs, avser Budgivaren att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) för att förvärva samtliga resterande aktier i Resurs och verka för att aktierna i Resurs avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Tillämplig lag och tvister

Erbjudandet, liksom de eventuella avtal som ingås mellan Budgivaren och aktieägarna i Resurs till följd av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Tvist avseende Erbjudandet, eller som uppkommer med anledning därav, ska avgöras exklusivt av svensk domstol varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens uttalanden och avgöranden om tolkning och tillämpning av dessa regler är tillämpliga på Erbjudandet. Vidare har Budgivaren, i enlighet med lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, den 17 juni 2024 skriftligen åtagit sig gentemot Nasdaq Stockholm AB (”Nasdaq”) att följa sådana regler och uttalanden samt att underkasta sig de sanktioner som kan åläggas av Nasdaq vid överträdelse av Takeover-reglerna.

Rådgivare

I samband med Erbjudandet har Budgivaren och Konsortiet anlitat Carnegie Investment Bank AB (”Carnegie”) som finansiell rådgivare och Budgivaren har anlitat Roschier som legal rådgivare. CVC har därtill anlitat Roschier Advokatbyrå som legal rådgivare och Waldakt har anlitat Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Ronneby UK Limited

Styrelsen

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på www.leading-specialty-finance.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Adam Makkonen, Ronneby UK Limited
+46 (0)703 166 375
ronneby@fogelpartners.se

 
Carsten Huwendiek, Managing Director – Global Head, Marketing & Communications, CVC
chuwendiek@cvc.com

 
Nick Board, Director of Communications, CVC
+44(0) 7827 804061
nboard@cvc.com

 

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande av Budgivaren i enlighet med Takeover-reglerna den 17 juni 2024 kl. 22:30 (CEST).

Viktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag, genom post, något kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således, och ska inte, sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet.

Detta pressmeddelande sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore eller Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Erbjudandet, den information och den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av, en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 av UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 i FSMA i enlighet med artikel 62 (försäljning av en juridisk person) i FSMA 2000 (Financial Promotion) Order 2005 i dess nuvarande lydelse, på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion att förvärva aktier i en juridisk person, och att transaktionens ändamål rimligen kan betraktas som förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Budgivarens och Resurs kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Budgivaren har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och regler.

Carnegie agerar på uppdrag av Budgivaren och ingen annan i samband med Erbjudandet, och ansvarar inte gentemot någon annan än Budgivaren för att tillhandahålla det skydd som ges till Carnegies kunder eller för att ge råd i samband med Erbjudandet eller någon annan fråga som berörs häri.

Särskild information till aktieägare i USA

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser emitterade och utestående aktier i Resurs, ett bolag bildat enligt svensk lag, och är föremål för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka skiljer sig från de regler som gäller i USA. Aktierna i Resurs är inte noterade på U.S. securities exchange. Resurs omfattas inte av periodiska rapporteringskrav enligt U.S. Securities Exchange Act från 1934, såsom uppdaterad (”U.S. Exchange Act”) och är inte skyldigt att lämna in några rapporter till U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”). Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(3) och Regulation 14E i U.S. Exchange Act, med förbehåll för undantaget enligt regel 14d-1(c) i U.S. Exchange Act avseende ett s.k. Tier I-uppköpserbjudande (”Tier I-undantaget”) samt i övrigt i enlighet med offentliggörande- och förfaranderegler som följer av svensk lag, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, meddelande om förlängning, offentliggörande av utfall, förfarande för utbetalning av vederlag (inklusive tidpunkt för utbetalning av vederlag), samt undantag från villkor, vilka skiljer sig från vad som följer av regler och praxis avseende offentliga uppköpserbjudanden i USA. Budgivarens möjlighet att frånfalla villkor för Erbjudandet (både under och efter utgången av acceptfristen) och aktieägarnas möjlighet att återkalla lämnad accept skiljer sig åt mellan ett offentligt uppköpserbjudande enligt svensk rätt och ett offentligt uppköpserbjudande enligt amerikansk rätt. Innehavare av aktier i Resurs som är bosatta i USA (”Amerikanska Aktieägare”) uppmanas att ta kontakt med egna rådgivare gällande Erbjudandet.

Resurs finansiella rapporter och all finansiell information som inkluderas häri, eller andra dokument relaterade till Erbjudandet, är eller kommer att upprättas i enlighet med IFRS, vilka inte kan jämföras med finansiella rapporter eller finansiell information för bolag i USA eller andra bolag vars finansiella rapporter har upprättats i enlighet med allmänt accepterade amerikanska redovisningsprinciper. Erbjudandet lämnas till Amerikanska Aktieägare på samma villkor som till övriga aktieägare i Resurs, till vilka ett erbjudande lämnas. Alla informationsdokument, inklusive erbjudandehandlingen, dissemineras till amerikanska innehavare på grunder som är jämförbara med sådana metoder enligt vilka dokument tillhandahålls till Resurs övriga aktieägare.

Erbjudandet, vilket är föremål för svensk rätt, lämnas till Amerikanska Aktieägare i enlighet med tillämplig amerikansk värdepapperslagstiftning och de tillämpliga undantagen därtill, inklusive Tier I-undantaget. I den utsträckning Erbjudandet är föremål för amerikansk värdepapperslagstiftning ska dessa regler endast tillämpas på Amerikanska Aktieägare och således inte medföra skyldigheter för några andra personer. Amerikanska Aktieägare bör uppmärksamma att priset i Erbjudandet betalas ut i kronor och att ingen justering kommer att göras mot bakgrund av valutakursförändringar.

Det kan vara svårt för Resurs aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella krav som de skulle kunna ha enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning med anledning av Erbjudandet, eftersom Resurs och Budgivaren är belägna utanför USA och vissa eller samtliga av deras ledande befattningshavare och styrelseledamöter kan vara bosatta i andra länder än USA. Resurs aktieägare kommer eventuellt inte att kunna stämma Resurs eller Budgivaren eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning. Vidare kan det vara svårt att få Resurs, Budgivaren och/eller deras närstående att underkasta sig amerikansk jurisdiktion eller en dom från en amerikansk domstol.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler kan Budgivaren och dess närstående eller mäklare och mäklares närstående (i egenskap av agenter för Budgivaren eller, om tillämpligt, dess närstående) från tid till annan, under Erbjudandet, och enligt annat än Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i Resurs utanför USA, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. Sådana köp kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande pris eller genom privata transaktioner till förhandlat pris, och information om sådana förvärv kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på andra sätt som rimligen kan förväntas för att informera Amerikanska Aktieägare avseende sådan information. Vidare kan Budgivarens finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Resurs, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper såtillvida sådana köp eller arrangemang följer tillämplig lag. All information beträffande sådana köp kommer att offentliggöras, på svenska och genom en icke-bindande engelsk översättning tillgänglig för Amerikanska Aktieägare, via relevant elektronisk media om, och i den utsträckning, sådant offentliggörande krävs enligt tillämplig svensk eller amerikansk lag, förordningar eller bestämmelser.

Mottagandet av kontantvederlag i enlighet med Erbjudandet av en Amerikansk Aktieägare kan komma att utgöra en skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt inkomstskattehänseende och enligt tillämpliga amerikanska statliga och lokala, samt utländska skattelagar. Varje aktieägare uppmanas att konsultera en självständig egen skatterådgivare angående de skattemässiga konsekvenserna av att acceptera Erbjudandet. Varken Budgivaren eller dess närstående och deras respektive styrelseledamöter, ledande befattningshavare, anställda eller ombud eller annan företrädare i samband med Erbjudandet kan hållas ansvarig för skattemässiga konsekvenser eller skyldigheter som uppstår som en följd av att acceptera detta Erbjudande.

VARE SIG SEC ELLER NÅGON AMERIKANSK DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVVISAT DETTA ERBJUDANDE, KOMMENTERAT HURUVIDA ERBJUDANDET ÄR RÄTTVIST ELLER FÖRDELAKTIGT, BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE, ELLER UTTALAT SIG HURUVIDA INNEHÅLLET I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIGT. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.

[1] ”CVC” avser CVC Advisers International S.à r.l. (genom CVC Advisers International Svenska filial) och dess närstående från tid till annan, tillsammans med CVC Capital Partners SICA V-FIS S.A. och vart och ett av dess dotterbolag från tid till annan. ”CVC Fonder” avser fonder eller entiteter som rådges och/eller förvaltas av CVC.

[2] ”Waldakt” avser Waldakt Aktiebolag, ett svenskt privat aktiebolag med organisationsnummer 556315-7253 och säte i Göteborg, Sverige.

[3] ”Ronneby UK Limited” avser ett nybildat engelskt privat aktiebolag med bolagsnummer 15750820 och säte i London, Storbritannien. Per dagen för detta pressmeddelande är Budgivaren indirekt helägt av CVC Fonder och kommer, vid fullföljandet av Erbjudandet, att indirekt ägas av medlemmarna i Konsortiet.

[4] Källa för Resurs aktiekurser: Nasdaq Stockholm.

[5] Alla datum är preliminära och kan komma att ändras.

Continue Reading

Marknadsnyheter

RaySearch presenterar de senaste nyheterna i RayStation, RayCare och RayIntelligence på AAPM 2024

Published

on

By

RaySearch kommer visa upp sina senaste mjukvarunyheter på AAPM 2024 i Los Angeles, USA, den 21–25 juli i monter #1229. Besökare kommer kunna boka demonstrationer av dosplaneringssystemet RayStation®*, onkologiinformationssystemet RayCare®* samt det molnbaserade onkologianalyssystemet RayIntelligence®. Dessutom kommer flera vetenskapliga posters medförfattade av experter från RaySearch att presenteras.

Den senaste versionen av RayStation erbjuder förbättrad prestanda och har flera nya segmenteringsmodeller för deep learning-baserad bildsegmentering och snabb automatiserad plananpassning. Dessa nya funktioner gör det möjligt för användare att effektivt genomföra adaptiva strålbehandlingar i realtid. Arbetsflödet för utvärdering av kombinationer av behandlingsplaner har också förbättrats genom möjligheten att definiera kliniska planeringsmål för både den kombinerade planen och de ingående delplanerna.

Den senaste versionen av RayCare erbjuder interoperabilitet med Varians TrueBeam och ytterligare förbättringar av effektivitet och användbarhet i arbetsflödet för strålbehandling med nya och förbättrade funktioner för hantering av behandlingsförlopp.

RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi. Systemet gör det möjligt för användare att integrera alla kliniska data som samlats in över tid och omvandla denna information till underlag för beslut och åtgärder.

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch, säger: ”Som alltid på AAPM väntar jag mig givande diskussioner med både kliniska och industriella partner samt befintliga och potentiella kunder. I synnerhet ser jag fram emot att diskutera de upplevelser som våra kunder kommer att få när de använder RayCare med Varians linjäracceleratorer inom TrueBeam-familjen.”

Klicka här för mer information om RaySearchs program under AAPM.

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch har sålts till drygt 1 000 kliniker i 43 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

Om RayCare
RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår på moderna cancerkliniker. RayCare är nära integrerat med RayStation och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna inom strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som stödjer framtidens cancervård.

Om RayIntelligence
Datadriven onkologi representerar en ny era inom vården. RayIntelligence® är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som ger mening till data och stärker cancerklinikens möjligheter att nå nya nivåer av individbaserad vård genom insikter baserade på kliniska data.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ilija Batljan Invest AB (publ):s meddelande avseende återköp av egna obligationer i enlighet med obligationsvillkoren

Published

on

By

Ilija Batljan Invest AB (publ) (“Bolaget”) meddelade den 15 mars 2024 att Bolaget genom ett skriftligt förfarande (s.k. written procedure) (”Skriftliga Förfarandet”) fått godkännande från innehavare av dess obligationer (“Obligationsinnehavare”) med ISIN SE0016101810 (“Obligationerna”) för att bland annat förlänga löptiden och räntekonstruktionen för Obligationerna. I enlighet med de ändrade obligationsvillkoren (Amendment and Restatement Agreement relating to terms and conditions originally dated 9 June 2021) publicerade den 15 mars 2024 ska bolaget inom 6 månader ha återköpt egna Obligationer till ett sammanlagt nominellt belopp av minst 300 000 000 kr.

Bolaget har idag från Euroclear erhållit skuldbok som uppvisar att villkoren är uppfyllt och att bolaget äger egna Obligationer till ett sammanlagt nominellt belopp av 307 500 000 kr.

För ytterligare information kontakta: Ilija Batljan, VD, Ilija Batljan Invest AB (publ), ilija@sbbnorden.se.

Denna information är sådan information som Ilija Batljan Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2024, klockan 20:00 CET.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kallelse till extra bolagsstämma 2024 i SensoDetect Aktiebolag (publ)

Published

on

By

REGULATORISKT PRESSMEDDELANDE

Kallelse till extra bolagsstämma 2024 i SensoDetect Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i SensoDetect Aktiebolag (publ), org.nr 556682-7464, (”Bolaget”) kallas till extra bolagsstämma den 21 augusti 2024 kl. 13.00 på Hyllie Stationstorg 31, 215 32 Malmö.

Rätt att delta vid extra bolagsstämman

Den som önskar delta i stämman ska:

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen som är den 13 augusti 2024, och
 • anmäla sig till stämman senast den 15 augusti 2024. Anmälan görs per post till SensoDetect Aktiebolag, Hyllie Boulevard 34, 215 32 Malmö, per e-post: info@sensodetect.com eller per telefon: 046-15 79 04.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två (2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 13 augusti 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 13 augusti 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter m.m.

Om aktieägaren ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär kommer hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.sensodetect.com, och på Bolagets huvudkontor och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

1                    Stämman öppnas.

2                    Val av ordförande vid stämman.

3                    Upprättande och godkännande av röstlängd.

4                    Godkännande av dagordning.

5                    Val av en eller två justeringsmän.

6                    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7                    Beslut om styrelsens förslag om incitamentsprogram för verkställande direktör, personal i Bolaget och externa nyckelpersoner genom riktad emission av teckningsoptioner.

8                    Beslut om aktieägaren Thomas Holmgrens förslag om incitamentsprogram för styrelsen i Bolaget genom riktad emission av teckningsoptioner.

9                    Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Punkt 7 – Beslut om styrelsens förslag om incitamentsprogram för verkställande direktör, personal i Bolaget och externa nyckelpersoner genom riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram till den verkställande direktören och övrig personal i Bolaget, inklusive konsulter, samt en extern nyckelperson som Bolaget har strategiskt samarbete med avseende Menaregionen (”Deltagarna”) i enlighet med nedan föreskrivna villkor.

Bakgrund och motiv

Syftet med det föreslagna programmet och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att ett teckningsoptionsprogram som ger Deltagarna möjlighet att ta del av Bolagets långsiktiga värdeutveckling främjar delaktighet och ansvarstagande och medför en ökad motivation att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i Bolaget. Målet är vidare att Deltagarna, vilkas insatser har en direkt inverkan på Bolagets resultat, lönsamhet och värdetillväxt, ska stimuleras till ökade insatser genom att sammanlänka deras intressen och perspektiv med aktieägarnas. Ett incitamentsprogram förväntas också bidra till möjligheterna att behålla kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare och nyckelpersoner.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att stämman beslutar om ett incitamentsprogram till Deltagarna genom en riktad emission av teckningsoptioner (”Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1”), på följande villkor.

Styrelsens förslag till beslut om införande av Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av högst 17 000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 850 000 kronor.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

 1. Högst 17 000 000 teckningsoptioner ska ges ut.
 2. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Deltagarna som ska ha rätt att, personligen eller genom helägt bolag, teckna högst det antal teckningsoptioner som framgår av nedan tabell. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska erbjudas Deltagarna inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1.

Deltagarkategori

Maximalt antal teckningsoptioner per Deltagare

Maximalt antal teckningsoptioner per deltagarkategori

Verkställande direktör

5 000 000

5 000 000

Personal i Bolaget (maximalt 2)

1 000 000

2 000 000

Externa nyckelpersoner (maximalt 1)

10 000 000

10 000 000

Totalt:

17 000 000

 

 1. Teckning och betalning av teckningsoptionerna ska ske senast den 31 augusti 2024. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Överteckning kan inte ske.
 2. Respektive Deltagare ska erlägga ett kontant vederlag för respektive teckningsoption som ska motsvara marknadsvärdet för teckningsoptionen, vilket ska fastställas av Optionspartner AB, eller annat värderingsinstitut, i anslutning till bolagsstämman den 21 augusti 2024 och med användande av Black & Scholes värderingsmodell.
 3. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i bolaget under perioden från och med den 1 september 2027 till och med den 1 oktober 2027.
 4. Teckningskursen per aktie ska vara 0,50 kronor. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
 5. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
 6. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av ”Villkor för teckningsoptioner serie 2024/2027:1 avseende nyteckning av aktier i SensoDetect Aktiebolag (publ)”.
 7. Förutsättningar för rätt att tilldelas teckningsoptioner är att varje Deltagare och/eller, i förekommande fall, dennes bolag, har undertecknat ett särskilt avtal med Bolaget, enligt vilket Bolaget, eller den Bolaget anvisar, under vissa omständigheter har rätt att återköpa teckningsoptionerna från Deltagaren/bolaget om Deltagarens uppdrag upphör eller om Deltagaren/bolaget önskar överlåta teckningsoptionerna till annan innan de kan utnyttjas.
 8. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Kriterier för tilldelning

Det uppställs inga kriterier för tilldelning i incitamentsprogrammet utöver vad som framgår ovan. Styrelsen anser att detta program till Deltagarna ger bäst förutsättningar att uppnå styrelsens mål med att införa programmet.

Värdering

Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på antaganden om ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 0,14 kronor vid teckningen och en lösenkurs om 0,50 kronor per aktie, 0,013 kronor per option. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om 2,347 procent och volatilitetsantagande om 60,50 procent samt med hänsyn till förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare. Med hänsyn till förfogandeinskränkningar samt att teckningsoptionerna är en illikvid tillgång, har en s.k. illikviditetsrabatt tillämpats på teckningsoptionernas värde uppgående till 15,00 procent. Slutligt pris för teckningsoptionerna kommer att fastställas i anslutning till stämman den 21 augusti 2024.

Kostnader

Då teckningsoptionerna tecknas till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av emissionen. Kostnaderna kommer därför i huvudsak endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av teckningsoptionerna. Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1 förväntas inte medföra några kostnader av betydelse för Bolaget. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits.

Utspädning och effekter på nyckeltal

Per dagen för förslaget finns det 305 188 463 aktier i Bolaget. Vid antagande av att samtliga teckningsoptioner som kan ges ut inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1 utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier att öka med 17 000 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 5,28 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningen förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal.

I tillägg till Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1 har aktieägaren Thomas Holmgren föreslagit att stämman också beslutar att införa Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2 för Bolagets styrelse (se punkt 8 i den föreslagna dagordningen i kallelsen till stämman).

Om (i) stämman beslutar om införande av Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1 och Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2 i enlighet med förslag, samt (iii) samtliga teckningsoptioner som kan ges ut i eller i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1 och Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2 utnyttjas för teckning av aktier, kommer antalet aktier och antalet röster i Bolaget att öka med sammanlagt 22 000 000, vilket motsvarar en sammanlagd utspädning om cirka 6,72 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Ovanstående beräkningar avseende utspädning beaktar inte de aktier som kan tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner av serie TO2 som utgavs inom ramen för den företrädesemission som slutfördes i slutet av 2023. Ovanstående beräkningar avseende utspädning gäller vidare med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Ovanstående beräkningar gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren. Samtliga utspädningseffekter har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier.

Förslagets beredning

Förslaget till beslut om inrättande av Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 8 – Beslut om aktieägaren Thomas Holmgrens förslag om incitamentsprogram för styrelsen i Bolaget genom riktad emission av teckningsoptioner

Aktieägaren Thomas Holmgren (”Aktieägaren”) föreslår att stämman beslutar om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram till Bolagets befintliga styrelseledamöter (”Styrelseledamöterna”) i enlighet med nedan föreskrivna villkor.

Bakgrund och motiv

Syftet med det föreslagna programmet och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Aktieägaren anser att ett teckningsoptionsprogram som ger Styrelseledamöterna möjlighet att ta del av Bolagets långsiktiga värdeutveckling främjar delaktighet och ansvarstagande och medför en ökad motivation att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i Bolaget. Således anser Aktieägaren det vara till fördel för Bolaget och aktieägarna att Styrelseledamöterna på detta sätt erbjuds att teckna teckningsoptioner i Bolaget samt i förlängningen till uppfyllandet av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

Mot bakgrund av ovan föreslår Aktieägaren att stämman beslutar om ett incitamentsprogram till Styrelseledamöterna genom en riktad emission av teckningsoptioner (”Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2”), på följande villkor.

Aktieägarens förslag till beslut om införande av Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2

Aktieägaren föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av högst 5 000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 250 000 kronor.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

 1. Högst 5 000 000 teckningsoptioner ska ges ut.
 2. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Styrelseledamöterna som ska ha rätt att, personligen eller genom helägt bolag, teckna högst 1 000 000 teckningsoptioner vardera. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska erbjudas Styrelseledamöterna inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2.
 3. Teckning och betalning av teckningsoptionerna ska ske senast den 31 augusti 2024. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Överteckning kan inte ske.
 4. Respektive Styrelseledamot ska erlägga ett kontant vederlag för respektive teckningsoption som ska motsvara marknadsvärdet för teckningsoptionen, vilket ska fastställas av Optionspartner AB, eller annat värderingsinstitut, i anslutning till bolagsstämman den 21 augusti 2024 och med användande av Black & Scholes värderingsmodell.
 5. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i bolaget under perioden från och med den 1 september 2027 till och med den 1 oktober 2027.
 6. Teckningskursen per aktie ska vara 0,50 kronor. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
 7. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
 8. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av ”Villkor för teckningsoptioner serie 2024/2027:2 avseende nyteckning av aktier i SensoDetect Aktiebolag (publ)”.
 9. Förutsättningar för rätt att tilldelas teckningsoptioner är att varje Styrelseledamot och/eller, i förekommande fall, dennes bolag, har undertecknat ett särskilt avtal med Bolaget, enligt vilket Bolaget, eller den Bolaget anvisar, under vissa omständigheter har rätt att återköpa teckningsoptionerna från Styrelseledamoten/bolaget om Styrelseledamotens styrelseuppdrag upphör eller om Styrelseledamoten/bolaget önskar överlåta teckningsoptionerna till annan innan de kan utnyttjas.
 10. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Kriterier för tilldelning

Det uppställs inga kriterier för tilldelning i incitamentsprogrammet utöver vad som framgår ovan. Aktieägaren anser att det kan vara till fördel för Bolaget och aktieägarna att Styrelseledamöterna erbjuds att teckna teckningsoptioner i Bolaget samt att det i förlängningen kan leda till uppfyllandet av Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen.

Värdering

Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på antaganden om ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 0,14 kronor vid teckningen och en lösenkurs om 0,50 kronor per aktie, 0,013 kronor per option. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om 2,347 procent och volatilitetsantagande om 60,50 procent samt med hänsyn till förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare. Med hänsyn till förfogandeinskränkningar samt att teckningsoptionerna är en illikvid tillgång, har en s.k. illikviditetsrabatt tillämpats på teckningsoptionernas värde uppgående till 15,00 procent. Slutligt pris för teckningsoptionerna kommer att fastställas i anslutning till stämman den 21 augusti 2024.

Kostnader

Då teckningsoptionerna tecknas till marknadsvärde är det Aktieägarens bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av emissionen. Kostnaderna kommer därför i huvudsak endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av teckningsoptionerna. Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2 förväntas inte medföra några kostnader av betydelse för Bolaget. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits.

Utspädning och effekter på nyckeltal

Per dagen för förslaget finns det 305 188 463 aktier i Bolaget. Vid antagande av att samtliga teckningsoptioner som kan ges ut inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2 utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier att öka med 5 000 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,61 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningen förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal.

I tillägg till Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2 har styrelsen föreslagit att stämman också beslutar att införa Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1 för den verkställande direktören och övrig personal i Bolaget, inklusive konsulter, samt en extern nyckelperson som Bolaget har strategiska samarbeten med (se punkt 7 i den föreslagna dagordningen i kallelsen till stämman).

Om (i) stämman beslutar om införande av Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1 och Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2 i enlighet med förslag, samt (iii) samtliga teckningsoptioner som kan ges ut i eller i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1 och Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2 utnyttjas för teckning av aktier, kommer antalet aktier och antalet röster i Bolaget att öka med sammanlagt 22 000 000, vilket motsvarar en sammanlagd utspädning om cirka 6,72 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Ovanstående beräkningar avseende utspädning beaktar inte de aktier som kan tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner av serie TO2 som utgavs inom ramen för den företrädesemission som slutfördes i slutet av 2023. Ovanstående beräkningar avseende utspädning gäller vidare med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Ovanstående beräkningar gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren. Samtliga utspädningseffekter har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier.

Förslagets beredning

Förslaget till beslut om inrättande av Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2 har beretts av Aktieägaren i samråd med externa rådgivare.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.sensodetect.com, åtminstone tre veckor före dagen för stämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag till beslut av kallelsen.

Upplysningar på stämman

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antalet aktier och röster i Bolaget

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 305 188 463. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf.

__________

Malmö i juli 2024

SensoDetect Aktiebolag (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

PA Hedin, VD Sensodetect Aktiebolag

+46 (0)73-068 64 20

pa.hedin@sensodetect.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.