Connect with us

Marknadsnyheter

Decatrip-projektet slutfört – RMC, Viking Line, Åbo Akademi och Kempower har tillsammans skapat en grön sjöfartskorridor mellan Åbo och Stockholm

Published

on

Innovationsprojektet Decatrip, som inleddes 2022, har slutförts. Projektet möjliggör en av världens första gröna sjöfartskorridorer. Som en del av projektet utredde RMC hur fartyg som redan är i drift kan göras mer miljövänliga. Företaget har nu kapacitet att modernisera fartyg för att göra dem mer miljövänliga.

Decatrip-projektet, ett samarbetsprojekt mellan Rauma Marine Constructions (RMC), Viking Line, Åbo Akademi och Kempower, har slutförts. Syftet med projektet var att utveckla en av världens första gröna korridorer på sjöfartsrutten Åbo-Stockholm. RMC:s roll var att undersöka vilka tekniker som kan användas för att modernisera Viking Lines fartyg och hur man kan eftermontera batterier för att minska bränsleförbrukningen och metanutsläppen.

Som ett resultat av samarbetet kan Viking Line nu erbjuda sina kunder en kryssningsupplevelse med lägre utsläpp.

Vi kan erbjuda biobränsle till både våra passagerare och fraktkunder genom att beräkna utsläppen från deras resa och köpa in motsvarande mängd helt förnybart biobränsle. På detta sätt säkerställer vi låga utsläpp”, säger Johanna Boijer-Svahnström, Viking Lines kommunikationsdirektör.

”Decatrip-projektet bevisar att hållbar sjöfart med förnybara bränslen är möjligt, men kräver en översyn av hela verksamheten och att man involverar både teknikleverantörer och slutkunder. Det gjorde vi och skapade en av världens första gröna sjöfartskorridorer”, säger Magnus Gustafsson, forskningsdirektör vid laboratoriet för industriell ekonomi vid Åbo Akademi.

RMC:s forskningsarbete i projektet har också gett resultat. Den aktuella studien visar att hybridlösningar för rutten Åbo-Stockholm och liknande rutter på andra håll i världen är genomförbara även inom en kort tidsram.

”Fartyg har en lång livscykel. Det är därför viktigt att fartyg som redan är i drift kan moderniseras till hybrider och därmed bidra till den gröna omställningen inom sjöfarten. Genom detta projekt har RMC alla möjligheter att genomföra moderniseringar på motsvarande rutter. Finland har som nation åtagit sig att etablera gröna sjöfartsrutter och Decatrip-projektet stöder detta arbete”, berättar Mika Laurilehto, vice verkställande direktör för RMC.

Förutom Decatrip är RMC involverad i ett annat projekt som fokuserar på miljövänliga sjötransporter och som har som mål att skapa ett helelektriskt fartygskoncept.

Projektparterna fortsätter att utveckla den gröna korridoren

Decatrip-projektet, som startade 2022, fick delfinansiering av Business Finland. Projektet finansierades huvudsakligen av de deltagande företagen.

Varje aktör hade en egen roll i projektet. Viking Line utvecklade en kommersiell modell baserad på koldioxidneutrala sjötransporter som en del av projektet. RMC analyserade hur fartyg som redan är i drift kan uppgraderas för att bli mer klimatvänliga. Kempower utvecklade eftermonterbar laddningsutrustning för elfordon för fartyg. Åbo Akademi utvecklade en simuleringsmodell för att optimera laddningsutrustning för batterier och elfordon. Åbo Akademi analyserade också projektets samhällsnytta och utvecklade ett ramverk för att analysera liknande projekt.

Projektparterna kommer att fortsätta att utveckla den gröna korridoren mellan Åbo och Stockholm. I projektet bedömdes också konceptets skalbarhetspotential för utveckling av andra liknande korridorer.

Ytterligare information och intervjuförfrågningar:

Hanna-Kaisa Koskinen
kommunikationsdirektör
+358 50 3843660
hanna-kaisa.koskinen@rmcfinland.fi

Rauma Marine Constructions (RMC) är ett av Europas ledande skeppsbyggnadsföretag. Det
Raumobaserade företaget grundades sommaren 2014 och är helt finskägt. RMC är specialiserat på konstruktion och underhåll av passagerarfärjor, isbrytare och försvarsfartyg. För mer information
besök www.rmcfinland.fi.

Continue Reading

Marknadsnyheter

WntResearch presenterar ad hoc-observationer från NeoFox-studien på ESMO GI

Published

on

By

WntResearch meddelar att en poster på de tidigare kommunicerade positiva ad hoc-observationerna från den pågående kliniska fas 2-studien NeoFox kommer att presenteras på ESMO Gastrointestinal Cancer Congress (ESMO GI), den ledande europeiska kongressen för gastrointestinal cancer som hålls mellan den 26-29 juni i München, Tyskland. 

Postern som presenteras på ESMO GI redogör för ad hoc-observationer från 110 patienter i den pågående NeoFox-studien, vilket indikerar att en tre veckors preoperativ behandling med Foxy-5 snabbt minskar lokal tumörspridning av tjocktarmscancer. Dessutom innehåller postern nya data avseende tumörstadieindelning. NeoFox är en öppen, randomiserad fas 2-studie i patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III som jämför preoperativ behandling med Foxy-5 med en obehandlad kontrollgrupp.  

Resultat i korthet: 

Preoperativ behandling med Foxy-5 uppvisade en gynnsam säkerhetsprofil. 

Histopatologisk undersökning av bortopererad vävnad indikerade att Foxy-5 minskade den lokala spridningen av primärtumörerna inom 3-4 veckors behandling: 

  • Färre patienter hade perineural invasion av cancerceller 

  • Färre patienter hade venös invasion av cancerceller 

  • Patienter i Foxy-5-kohorten associerades med minskad lokal tumörbörda, s.k. TN(M)-downstaging.  

Betydelsen av de histologiska fynden stöds av en indirekt jämförelse med effekten av neoadjuvant cytostatika (FOLFOX). 

Titeln på postern är: “Positive ad hoc results from neoadjuvant Foxy-5 treatment of colon cancer patients in the ongoing phase 2 NeoFox study.” 

WntResearch har justerat studien efter de positiva observationerna för att fokusera på de tidiga preoperativa effekterna i patienter med tjocktarmscancer i stadium III, och planerar att presentera initiala effektdata mot slutet av 2024. Slutliga resultat förväntas under 2H 2025. För vidare upplysningar: 

Per Norlen vd 
E-post: per.norlen@wntresearch.com  

Om WntResearch 

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium III. 

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Carbiotix AB meddelar utfall av inlösen av teckningsoptioner av serie TO 3

Published

on

By

Den 19 juni 2024 avslutades nyttjandeperioden för Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”). Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande cirka 39 procent av det totala antalet teckningsoptioner, innebärande att Bolaget tillförs cirka 0,83 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Under perioden 5-19 juni 2024 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 haft rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. En (1) teckningsoption av serie TO 3 gav innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en teckningskurs fastställd till 0,04 SEK. Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande teckning om 831 847,24 SEK. Nyttjandet medför en utspädning om cirka 10,3 procent. Konvertering från interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske omkring den 4 juli 2024 och ordinarie aktier förväntas vara synliga på varje tecknares depå cirka två bankdagar därefter.

Efter registrering på Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att ha ökat med 20 796 181 aktier och uppgå till totalt 201 022 976 aktier och aktiekapitalet kommer att ha ökat med 311 942,715 SEK och således uppgå till 3 015 344,64 SEK.

För mer information om TO 3, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Erik Deaner, VD
Telefon: +46 (0)73-867 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomvård genom upcyclad prebiotika. Carbiotix mission är att förbättra människors hälsa genom att öka konsumtionen av prebiotika. Carbiotix erbjuder idag en kärntjänst som heter NutraCycle, en upcycling- och berikningstjänst på plats som gör det möjligt för livsmedels- och dryckes-, ingrediensoch foderproducenter att förvandla växtbaserade produkter till funktionella produkter.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ellos Group Nordic AB (publ) emitterar nya seniora och superseniora säkerställda obligationer

Published

on

By

Pressmeddelande, Borås, 20 juni 2024

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Ellos Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att dess dotterbolag Ellos Group Nordic AB (publ) (”Emittenten”) har emitterat nya seniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 1 100 000 000 kronor (de ”Seniora Obligationerna”) och nya superseniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 400 000 000 kronor (de ”Superseniora Obligationerna” och tillsammans, ”Obligationerna”), båda med en löptid om tre år. De Seniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 900 baspunkter och de Superseniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 600 baspunkter. Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för refinansiering av Bolagets utestående seniora säkerställda inlösenbara obligationerna med löpande ränta och utestående volym om 1 500 000 000 kronor med ISIN SE0012827996 och Bolagets utestående superseniora säkerställda inlösenbara obligationerna med fast ränta och utestående volym om 250 000 000 kronor med ISIN SE0021486917.

Emittenten avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm, för vilket ändamål Emittenten kommer att upprätta, och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av, ett noteringsprospekt.

ABG Sundal Collier AB agerade som arrangör och bookrunner i samband med emissionen av Obligationerna. Roschier Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier AB och Advokatfirman Cederquist KB agerade legal rådgivare till Bolaget och Emittenten i samband med emissionen av Obligationerna.

För ytterligare information:
Johan Stigson, CFO, Tel. +46 (0)33 16 08 05

OM ELLOS GROUP 

Ellos Group är en ledande nordisk shoppingdestination för heminredning och mode med onlinebutikerna Ellos, Jotex och Homeroom samt betalvarumärket Elpy. I nära relation med våra miljontals kunder utvecklar vi attraktiva och hållbara erbjudanden för kvinnan mitt i livet, hennes familj och hem. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått, och alltid med kunden i fokus. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder och på utvalda marknader i Europa. Ellos Group har ca 550 medarbetare och omsätter runt 3,4 miljarder SEK.

www.ellosgroup.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.