Connect with us

Marknadsnyheter

DELÅRSRAPPORT 1, 1 januari – 31 mars 2024

Published

on

Januari-mars 2024 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 499,7 Mkr (646,0), en minskning med -22,7 % (45,3) jämfört med samma period 2023. Organisk tillväxt uppgick till -27,5 % (1,0). Justerat för valutakurseffekt var nettoomsättningstillväxten -21,9 % (46,9) samt organisk -26,9 % (2,3).
 • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (justerad EBITA) uppgick till 2,9 (36,9) vilket motsvarar 0,6 % (5,7) i marginal. Justeringen om 7,1 Mkr avser kostnader som uppstod i samband med en driftstörning hos en hostingleverantör. 
 • EBITA uppgick till -4,2 Mkr (30,2), vilket motsvarar -0,8 % (4,7) i marginal.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 62,4 Mkr (25,0).
 • I januari drabbades ett av Transtemas svenska dotterbolag av en tillfällig driftstörning till följd av ett dataintrång hos bolagets hostingleverantör Tietoevry. Driftstörningen påverkade främst serviceverksamheten och pågick under 10 dagar. Samtliga kritiska serviceuppdrag för våra kunders räkning kunde trots detta hanteras. Merkostnaden som detta inneburit i form av stillestånd, övertid mm uppgår till 7,1 Mkr.
 • Under perioden tecknades ett nationellt avtal med Evify Sweden AB avseende installation, service och underhåll av infrastruktur för elfordon i Sverige. 
 • I Norge signerades en tvåårig avtalsförlängning med en större telekomoperatör. Avtalet är rikstäckande och omfattar planering, design, projektering och installation av fiber. Avtalet har ett uppskattat ordervärde om ca 80 Mkr men kan komma att utökas med ytterligare beställningar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Efter periodens utgång så tecknades ett nordiskt avtal med GlobalConnect. Avtalet avser service och underhåll av GlobalConnects kommunikationsinfrastruktur i Sverige, Norge, Finland samt Danmark. Avtalet gäller tre år med option på ytterligare tre år. Uppskattat ordervärde för de initiala tre åren uppgår till ca 200 Mkr, men kan komma att utökas med ytterligare beställningar.

VD-ord

Året har börjat svagt till följd av en mer utmanande marknad inom telekom jämfört med för ett år sedan, då efterfrågan var fortsatt god i både Sverige och Norge.

Försäljningstillväxten under kvartalet uppgick till -22,7 %, varav -27,5 % organiskt, jämfört med samma period föregående år. Den justerade EBITA-marginalen uppgick till 0,6 % (5,7).

Trots stora utmaningar levererar vi ett förbättrat rörelsekapital och ett positivt operativt kassaflöde om 62,4 Mkr (25,0).

I Sverige minskar omsättningen med -24,0 % organiskt; i en telekommarknad med lägre investeringar har vi inte kunnat kompensera tillräckligt för den pågående avvecklingen av kopparnätet. Vi växer inom infrastruktur för eldrivna fordon och är idag en av de större, om inte redan den största, oberoende installatören av laddboxar i Sverige och har under kvartalet tecknat flera viktiga avtal med ett antal intressanta kunder. I Norge minskar omsättningen med -33,5 % organiskt vilket beror på en kombination av lägre efterfrågan samt mycket snö, sträng kyla och vind.

Minskningen av den justerade EBITA-marginalen är främst en konsekvens av den lägre försäljningen, men också av högre kostnader för extra resurser och övertid för att säkerställa punktlig leverans av pågående projekt. Under kvartalet har arbetet med att anpassa våra operativa kostnader fortsatt där vi samtidigt planerat för den högre efterfrågan under kommande kvartal som följer av säsongsvariation. Anpassningar inkluderar bland annat personalneddragning, ihopslagning av avdelningar samt bolag. I justerat EBITA för kvartalet har merkostnaderna för driftstörningar till följd av ett dataintrång hos bolagets hostingleverantör exkluderats.

Första nordiska affären

En viktig del i vår strategi är vår tydliga ambition att vara den nordiska marknadsledaren 2030. Därför gläds vi särskilt åt en stor nordisk affären med GlobalConnect, vilken offentliggjordes efter periodens utgång. Affären är en stark indikator på att strategin ligger rätt och förväntas under året ge ytterligare positiva effekter.

Avtalet avser service och underhåll av GlobalConnects kommunikationsinfrastruktur i Sverige, Norge, Finland och Danmark och gäller tre år med option på ytterligare tre år. Det uppskattade ordervärdet för de initiala tre åren uppgår till cirka 200 Mkr vilket kan komma att utökas med ytterligare beställningar. Genom detta avtal etablerar vi ett strategiskt samarbete med ännu en nordisk telekomoperatör samtidigt som andelen av intäkter från service och underhåll ökar. Det innebär en bättre långsiktig stabilitet och en minskad riskexponering mot säsongsvariationer.

Förväntningar framåt

Marknaden inom telekom är fortsatt utmanande. Våra fortsatta investeringar i försäljningsorganisationen skapar redan skillnad, inte minst i en ökning av antalet inkommande leads, så jag är försiktigt positiv när jag ser framåt. Transtemas position som en nordisk helhetsleverantör ger oss förutsättningar för att vinna affärer hos såväl nya som befintliga kunder.

Vi ser till att nätet fungerar

Vårt arbete för att nå vår vision i att vara den nordiska marknadsledaren 2030 med hållbara leveranser inom installation, service och drift av kommunikationsinfrastruktur, fortgår oavbrutet. I takt med att samhället och dess invånare digitaliseras ökar också kraven ständigt på uppkoppling, tillgänglighet, driftsäkerhet och säkerhet i alla kommunikationsnät.

Jag vill tacka våra kunder, samarbetspartners och kollegor för fortsatt dedikerat arbete med att möta våra kunders behov på en marknad i förändring. Tillsammans skapar vi framtidens Transtema!

Henning Sveder
VD och koncernchef
Transtema Group AB

För mer information kontakta:

Henning Sveder, VD och koncernchef, 031-746 83 00

Tobias Martinsson, CFO, 031-746 83 00

Denna information är sådan som Transtema Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 maj 2024 kl 08:30 CEST.

Om Transtema

Transtema är ett av Nordens ledande företag inom kommunikationsinfrastruktur med fokus på installation, service, drift och övervakning samt tillhörande tekniska tjänster. Transtema verkar i hela värdekedjan och bland kunderna återfinns teleoperatörer, energibolag, stadsnät, större företag och offentlig verksamhet. Transtemas uppdrag är att säkerställa hög tillgänglighet, kvalitet och driftsäkerhet i ett alltmer digitaliserat och uppkopplat samhälle. Företaget grundades 1997 och är verksam­ma i Norden. Nettoomsättning i Transtema Group AB (publ) år 2023 var 2 689 Mkr (2 457). Antal anställda i koncernen är ca 1 200. Transtema Group AB är listat på Nasdaq Stockholm Main Market med ticker TRANS.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Årsredovisning för Cline Scientific AB (publ), 556867-8238, för period 1 januari – 31 december 2023

Published

on

By

 Cline Scientific AB (publ) (”Cline” eller ”Bolaget”) avger årsredovisning för 2023.

Rapporten publiceras på www.clinescientific.com/financial-reports

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Cline Scientifics Certified Adviser. Informationen lämnades för offentliggörande via kontaktpersonen som anges ovan, klockan 09:15 CEST den 26 maj 2024.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Sundh, VD
E-post: patrik.sundh@clinescientific.com
Telefon: 0703-585 088

Cline Scientific AB (publ)                                                
Pepparedsleden 1
AstraZeneca BioVentureHub 
                                              E-post: info@clinescientific.com
431 53  MÖLNDAL                                                              Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific
Cline Scientific utvecklar avancerade cancerdiagnostik och stamcellsterapier.  Clines unika, patenterade ytnanoteknologi erbjuder nya lösningar på kritiska utmaningar för cellbaserade produkter och processer inom Life Science. Cline driver två projekt in i klinisk fas, StemCART – en stamcellsterapi för broskreparation, och CellRACE – en cancerdiagnostisk produkt för att förutsäga metastasering.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ta ett snack om ekonomi med mamma på mors dag i morgon

Published

on

By

Tre av fyra tänker fira mors dag, enligt en undersökning från Svensk Handel. I genomsnitt lägger man 250 kronor på presenten och vanligast är att ge blommor. Om man också lägger till att, som partner i en relation, prata lite ekonomi med mor kan mors dag bli ännu bättre.

Prata ekonomi 

Visst är det fint att visa uppskattning med en blomma, ett smycke eller en middag på mors dag. Barnen ger en blomma, man äter en god middag och passar kanske på att prata ekonomi med sin partner. Om man lever i en parrelation kan mors dag vara en bra dag att prata ekonomi.  Prata drömmar, visioner, och räkna på era möjligheter att klara er ifall något oförutsett sker. Räkna till exempel på att någon av er står utan arbete, blir sjuk eller om ni separerar – hur ser era möjligheter ut att klara er? Det mesta handlar om att bli medveten om skillnaderna och bestämma sig för hur man vill ha det. Arbetar du deltid ska du vara exempelvis vara medveten om att det påverkar både inkomsten nu och pensionen i framtiden. 

– Det kanske inte blir så att ni pratar parekonomi precis på mors dag, men prata gärna om det och räkna på det en annan dag. Det är viktigt  att ni är uppmärksamma på om det uppstått inbyggda ekonomiska orättvisor. Inget ni gjort med flit, utan det har ofta bara blivit så. Någon tjänar mer, en annan mindre och så har ni fortsatt att dela lika på utgifterna. Gör en sanitycheck över er ekonomi och justera om något skaver. Ibland kan de ekoniska skillnaderna bli uppenbara först när något sker som man inte räknat med. Och det visar sig i hur lätt eller svårt det är att individuellt klara de nya utmaningar ekonomiskt, säger Claudia Wörmann, sparekonom på Hypoteket. 

Löneskillnader

Löneskillnaden mellan män och kvinnor var 10 procent 2022, enligt SCB. En del av löneskillnaden kan förklaras av att kvinnor och män har olika yrken och har olika utbildning. SCB använder sig av statistiska metoder för att ta hänsyn till det och få fram om kvinnor och män får olika betalt för samma jobb. I statistiken kallas det för standardvägning. Efter den uträkningen är löneskillnaden mellan kvinnors och mäns löner på den svenska arbetsmarknaden totalt 5 procent. Den här skillnaden kan man inte hitta någon förklaring till i statistiken.

Forskning visar att gemensam ekonomi kan betyda färre konflikter 

En studie från Stockholms Universitet visar att par med gemensam ekonomi upplever färre konflikter,  men det gäller främst par som varit tillsammans länge. Gemensam ekonomi kan leda till mer av en team- känsla och kan ge en känsla av stabilitet i förhållandet. 

Exempel på olika vanliga ekonomiska upplägg

 1. En helt gemensam ekonomi kan innebära att alla inkomster läggs ihop, utgifterna betalas gemensamt och det sätts av till ett gemensamt sparande. Att ha helt gemensam ekonomi innebär att ni ser inkomsten som en, alldeles oavsett om den ena tjänar mer. Båda lönerna läggs ihop, det är vad som kommer in. Utgifterna betraktas också som gemensamma. Glöm inte att emellanåt prata om era gemensamma sparmål. Ibland kan dessa ändras, både för er gemensamt och för var och en. Att ha gemensam ekonomi kan skapa en annan typ av trygghet, speciellt för den i relationen som tjänar mindre. 
 1. Väljer ni upplägget delvis gemensam ekonomi kan det till exempel innebära att dela på alla fasta utgifter, samtidigt som ni har ett visst gemensamt sparande, ett enskilt sparande och de pengar som blir över efter det förfogar var och en över. Prata ihop er om vad ni betraktar som gemensamma utgifter. Man kan tänka att det är de stora posterna i ert liv som är gemensamma. Som avgift till föreningen, hyra, ränta, amortering och försäkring. Det kan också ingå kostnader för barnomsorg, fritidsaktiviteter för barnen, kostnader och avgifter till A- kassan. Drivmedelskostnader kan också ingå i det gemensamma. Hela familjen kan gynnas av att det finns en bil även om en person har körkort. Här är det bra att prata om och se över vad ni båda menar med gemensamma utgifter. 
 1. Väljer man helt separat ekonomi är det en hårdare linje mellan era gemensamma utgifter och era enskilda. Exempelvis boendekostnader, transportkostnader och matkostnader delas och betalas gemensamt och resten sköter var och en själv. Försök att hitta er egen lösning, prata ihop er och hitta en samsyn. 

För mer information och kommentarer: 

Claudia Wörmann; sparekonom på Hypoteket

claudia@hypoteket.com eller 0709 – 90 68 14

Studien om gemensam ekonomi hittar du här: Best done differently? Couples’ money pooling and the association with economic conflicts https://journals.sagepub.com/eprint/KQEDMRHWXZKSK8AGEKE8/full

Hypoteket har sedan 2018 hjälpt över 20.000 bolånekunder sänka sina boendekostnader genom ett digitalt, enkelt och smidigt bolån där alla får en låg ränta utan förhandling. Bolånen finansieras av Nordens största pensionsfonder och försäkringsbolag. Enligt jämförelsetjänsten Trustpilot har Hypoteket Sveriges nöjdaste bolånekunder.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ta ett snack om ekonomi med mamma på mors dag i morgon

Published

on

By

Tre av fyra tänker fira mors dag, enligt en undersökning från Svensk Handel. I genomsnitt lägger man 250 kronor på presenten och vanligast är att ge blommor. Om man också lägger till att, som partner i en relation, prata lite ekonomi med mor kan mors dag bli ännu bättre.

Prata ekonomi 

Visst är det fint att visa uppskattning med en blomma, ett smycke eller en middag på mors dag. Barnen ger en blomma, man äter en god middag och passar kanske på att prata ekonomi med sin partner. Om man lever i en parrelation kan mors dag vara en bra dag att prata ekonomi.  Prata drömmar, visioner, och räkna på era möjligheter att klara er ifall något oförutsett sker. Räkna till exempel på att någon av er står utan arbete, blir sjuk eller om ni separerar – hur ser era möjligheter ut att klara er? Det mesta handlar om att bli medveten om skillnaderna och bestämma sig för hur man vill ha det. Arbetar du deltid ska du vara exempelvis vara medveten om att det påverkar både inkomsten nu och pensionen i framtiden. 

– Det kanske inte blir så att ni pratar parekonomi precis på mors dag, men prata gärna om det och räkna på det en annan dag. Det är viktigt  att ni är uppmärksamma på om det uppstått inbyggda ekonomiska orättvisor. Inget ni gjort med flit, utan det har ofta bara blivit så. Någon tjänar mer, en annan mindre och så har ni fortsatt att dela lika på utgifterna. Gör en sanitycheck över er ekonomi och justera om något skaver. Ibland kan de ekoniska skillnaderna bli uppenbara först när något sker som man inte räknat med. Och det visar sig i hur lätt eller svårt det är att individuellt klara de nya utmaningar ekonomiskt, säger Claudia Wörmann, sparekonom på Hypoteket. 

Löneskillnader

Löneskillnaden mellan män och kvinnor var 10 procent 2022, enligt SCB. En del av löneskillnaden kan förklaras av att kvinnor och män har olika yrken och har olika utbildning. SCB använder sig av statistiska metoder för att ta hänsyn till det och få fram om kvinnor och män får olika betalt för samma jobb. I statistiken kallas det för standardvägning. Efter den uträkningen är löneskillnaden mellan kvinnors och mäns löner på den svenska arbetsmarknaden totalt 5 procent. Den här skillnaden kan man inte hitta någon förklaring till i statistiken.

Forskning visar att gemensam ekonomi kan betyda färre konflikter 

En studie från Stockholms Universitet visar att par med gemensam ekonomi upplever färre konflikter,  men det gäller främst par som varit tillsammans länge. Gemensam ekonomi kan leda till mer av en team- känsla och kan ge en känsla av stabilitet i förhållandet. 

Exempel på olika vanliga ekonomiska upplägg

 1. En helt gemensam ekonomi kan innebära att alla inkomster läggs ihop, utgifterna betalas gemensamt och det sätts av till ett gemensamt sparande. Att ha helt gemensam ekonomi innebär att ni ser inkomsten som en, alldeles oavsett om den ena tjänar mer. Båda lönerna läggs ihop, det är vad som kommer in. Utgifterna betraktas också som gemensamma. Glöm inte att emellanåt prata om era gemensamma sparmål. Ibland kan dessa ändras, både för er gemensamt och för var och en. Att ha gemensam ekonomi kan skapa en annan typ av trygghet, speciellt för den i relationen som tjänar mindre. 
 1. Väljer ni upplägget delvis gemensam ekonomi kan det till exempel innebära att dela på alla fasta utgifter, samtidigt som ni har ett visst gemensamt sparande, ett enskilt sparande och de pengar som blir över efter det förfogar var och en över. Prata ihop er om vad ni betraktar som gemensamma utgifter. Man kan tänka att det är de stora posterna i ert liv som är gemensamma. Som avgift till föreningen, hyra, ränta, amortering och försäkring. Det kan också ingå kostnader för barnomsorg, fritidsaktiviteter för barnen, kostnader och avgifter till A- kassan. Drivmedelskostnader kan också ingå i det gemensamma. Hela familjen kan gynnas av att det finns en bil även om en person har körkort. Här är det bra att prata om och se över vad ni båda menar med gemensamma utgifter. 
 1. Väljer man helt separat ekonomi är det en hårdare linje mellan era gemensamma utgifter och era enskilda. Exempelvis boendekostnader, transportkostnader och matkostnader delas och betalas gemensamt och resten sköter var och en själv. Försök att hitta er egen lösning, prata ihop er och hitta en samsyn. 

För mer information och kommentarer: 

Claudia Wörmann; sparekonom på Hypoteket

claudia@hypoteket.com eller 0709 – 90 68 14

Studien om gemensam ekonomi hittar du här: Best done differently? Couples’ money pooling and the association with economic conflicts https://journals.sagepub.com/eprint/KQEDMRHWXZKSK8AGEKE8/full

Hypoteket har sedan 2018 hjälpt över 20.000 bolånekunder sänka sina boendekostnader genom ett digitalt, enkelt och smidigt bolån där alla får en låg ränta utan förhandling. Bolånen finansieras av Nordens största pensionsfonder och försäkringsbolag. Enligt jämförelsetjänsten Trustpilot har Hypoteket Sveriges nöjdaste bolånekunder.

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.