Connect with us

Marknadsnyheter

Delårsrapport 2 förkortat räkenskapsår 2022

Published

on

2022-07-01 till 2021-09-30

Respiratorius AB (publ)

556552-2652

SAMMANFATTNING AV KVARTALSRAPPORT 2, FÖRKORTAT RÄKENSKAPSÅR 20221

2022-07-01 – 2022-09-30

•       Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0).

•       Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 769 kSEK (-2 221).

•       Resultat per aktie2 uppgick till -0,02 SEK (-0,01).

•       Soliditeten3 uppgick per 2022-09-30 till 95,40 %.

Om ej annat anges i denna delårsrapport så avses koncernen. Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående år, det vill säga kvartal 3, 2021.

2 Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 292 316 100 aktier per 2022-09-30.

3 Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 JULI — 30 SEPTEMBER 2022

  • Respiratorius meddelade i mitten av september att Japan, som första land, beviljat patentansökan för formuleringen av VAL001.
    Patentansökan som skyddar en ny specifik oral formulering av natriumvalproat för förbehandling av cancer, har godkänts av Japans patentverk. Prioritetsdatumet för patentansökan är den 21 april 2016 och gäller minst 20 år från prioritetsdatum, vilket ger marknadsexklusivitet under denna period.

Respiratorius meddelar i samma pressmeddelande att preliminära resultat från PK-studien med VAL001 är tillgängliga. Enligt dessa data är koncentrationerna av valproat i plasma som förväntat efter två gånger daglig dosering med VAL001, och motsvarande de koncentrationer som uppnåddes med referensläkemedlet som doserades tre gånger dagligen, vilket också var den dosering som användes i fas I/IIa-studien (VALFRID-studien). Ytterligare analyser av data från PK-studien pågår.

Vd har ordet

Det andra kvartalet i det förkortade räkenskapsåret, 1 juli till 30 september 2022, fortlöpte med fortsatt positiva resultat för bolagets projekt.

Preliminära resultat från den farmakokinetiska studien indikerar att det primära målet med formuleringen av VAL001 är uppnått. Koncentrationerna av valproat i plasma var som förväntat efter två gånger daglig dosering med VAL001, och motsvarande de koncentrationer som uppnåddes med referensläkemedlet som doserades tre gånger dagligen.

I samband med de preliminära resultaten från den farmakokinetiska studien fick vi också ett glädjande besked om att Japan som första land beviljat patent för formuleringen av VAL001. Motsvarande patentansökan är långt framskriden i granskningsprocessen ett flertal länder, varför vi med tillförsikt ser fram emot att patentportföljen kring VAL001 stärks med ytterligare godkännanden.

Patentgodkännandet av formuleringen är också viktigt för den pågående marknadsföringen av VAL001 till potentiella intressenter. Vår partner har gjort ett mycket gott arbete att positionera VAL001, samt kompletterat erbjudandet med viktig information. Via den respons vi redan har fått bedömer vi att det finns ett genuint intresse för VAL001, mycket tack vare goda kliniska resultat som sticker ut i mängden av övriga cancerbehandlingar under klinisk utveckling.

Frågan som alla intresserade ställer sig, när är ett avtal är signerat och klart, måste jag fortsatt lämna obesvarad. Jag kan dock förvissa alla om att vi jobbar intensivt och med hög ambitions­­nivå för att nå fram till ett gynnsamt avtal snarast möjligt.

Jag vill avsluta med att tacka aktieägare och investerare för fortsatt engagemang i Respiratorius.

Johan Drott

Vd, Respiratorius AB (publ)

[email protected]

Respiratorius AB (publ) utvecklar kandidater till nya effektiva läkemedel för behandling av aggressivt lymfom. Bolagets affärsidé är att utveckla kandidater till nya läkemedel baserade på patentsökta substanser, som i prekliniska studier visat överlägsna resultat jämfört med det som i dag betraktas som standardbehandling. För mera information om Respiratorius, besök www.respiratorius.com.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
05.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

260 000

 10,10

2 626 052,00

CEUX

240 000

 10,08

2 420 336,96

TQEX

36 000

 10,08

 362 819,55

XSTO

240 000

 10,07

2 416 602,28

XCSE

28 000

 10,10

 282 816,90

Summa

 804 000

 10,09

8 108 627,70

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4371
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 832 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

”Insikter om hot och våld” Del 2: Ett nytt, hårdare samtalsklimat

Published

on

By

Vad som många har en diffus känsla av stämmer – samtalsklimatet mellan medborgare och samhällets företrädare HAR blivit hårdare. Detta är ett vetenskapligt belagt faktum och det finns en tydlig koppling till hur samtalstonen på nätet har utvecklats. 

Måns Svensson är professor i rättssociologi, vilket förenklat kan beskrivas som kunskapen om hur sociala normer samspelar med lagstiftningen. Under senare tid har Svensson forskat kring utvecklingen av näthat och hur det påverkat kommunikationen mellan allmänhet och olika samhällsföreträdare, exempelvis förtroendevalda, journalister, lärare och vårdanställda.  

– Den här typen av ogillande som samhällets representanter utsätts för visar att den sociala kontrollen har förändrats i grunden, vilket är ett resultat av hur vi kommunicerar online. Vi har tillgång till varandra och kan uttrycka ogillande på ett sätt som är helt nytt. 

Intervjun med Måns Svensson är del två i Säker Vårdmiljös intervjuserie ”Insikter om hot och våld”. Seriens ambition är att lyfta fram insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt.  

Du hittar filmerna i serien här:
https://vimeo.com/showcase/9940451

Säker Vårdmiljö startar under hösten även ett kunskapsnätverk som fokuserar på problematiken med hot och våld. Intresserad? Anmäl dig här. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.