Delårsrapport Cabonline Group Holding AB (publ) januari – september 2021

| 26 november, 2021 | 0 kommentarer

Nov 26, 2021

JULI – SEPTEMBER

 • Intäkterna uppgick till 1 162 MSEK (970), en ökning med 20%. Organiskt ökade intäkterna med 19%.
 • Justerad EBITA uppgick till 68 MSEK (7) och motsvarande marginal till 5,9% (0,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till 61 MSEK (-16), resultatet inkluderar jämförelsestörande poster om 1 MSEK (-15).
 • Periodens resultat uppgick till 11 MSEK (-80).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,05 SEK (-2,58).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38 MSEK (-22).

JANUARI – SEPTEMBER

 • Intäkterna uppgick till 3 197 MSEK (3 174), en ökning med 1%. Organiskt ökade intäkterna med 1%.
 • Justerad EBITA uppgick till 185 MSEK (48) och motsvarande marginal till 5,8% (1,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 156 MSEK (-49), resultatet inkluderar jämförelsestörande poster om -7 MSEK (-44).
 • Periodens resultat uppgick till 4 MSEK (-199).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,93 SEK (-6,62).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 190 MSEK (56).

VD har ordet

Stark inledning av hösten för Nordens största taxikoncern

Cabonline ser en god ökning av efterfrågan i alla kundsegment och på samtliga marknader som bolaget är verksamt på där intäkterna ökade med 20 procent jämfört med samma period 2020. Även om totalvolymen fortsatt är betydligt lägre än den var innan pandemin bröt ut är det tydligt att marknaden börjat återhämta sig. En viktig förklaring till den positiva utvecklingen av verksamheten är att vi tack vare vår stora fordonsflotta i stor utsträckning kunnat möta den ökade efterfrågan och erbjuda god tillgänglighet till våra resenärer trots att fordonskapaciteten ännu inte kommit upp på samma nivåer som före pandemin. Den ökade efterfrågan resulterar i ökade intäkter per bil för våra anslutna åkare. Under kvartalet ökade även antalet nya app-användare med hela 79 000, vilket visar att marknaden premierar smidiga och trygga resor med en seriös aktör som har kontroll. Vi kan dock konstatera att återhämtningen har skapat vissa utmaningar i organisationen, primärt för vår kundtjänst, och vi behöver öka antalet förare och fordonsflottan ytterligare för att möta efterfrågan, varför dessa områden har högsta prioritet.

Omstruktureringen av verksamheten i Finland går enligt plan och målet att enbart utföra taxiresor via underleverantörer är nu uppnått. Fordonsflottan i den danska verksamheten nådde under kvartalet en ny toppnotering i antal anslutna fordon. Vidare pågår arbetet med att flytta den danska verksamheten till Cabonlines gemensamma teknikplattform. Arbetet beräknas var klart under fjärde kvartalet. Även i Norge fortsätter fordonsflottan att öka och antalet fordon är det högsta sedan 2017. I Sverige har de koncerngemensamma funktionerna samlokaliserats till lokaler i Solna, vilket skapar ännu bättre förutsättningar för fortsatta förbättringar av kvalitet och effektivitet inom koncernen.

Samhällsviktiga tjänster

Under kvartalet visade vi åter prov på vårt konkurrenskraftiga erbjudande genom att vinna flera upphandlingar av samhällsbetalda resor hos nya offentliga kunder såväl genom att erhålla fortsatta förtroenden hos befintliga. Malmö Stad har som exempel valt att förlänga sitt avtal för färdtjänst och skolskjuts med Cabonline fram till och med 2024. Även offentliga aktörer i Uppsala, Bergen och Ålesund har valt Cabonline som leverantör i fleråriga kontrakt.

Hållbarhetsarbetet fortsätter

Under kvartalet ökade andelen elbilar med 19 procent. Denna utveckling är en mycket viktig byggsten i vårt hållbarhetsarbete och vi lägger stor kraft på̊ att öka takten på omställning till en fossilfri fordonsflotta. Vi arbetar kontinuerligt tillsammans med utvalda partners för att bli klimatneutrala senast 2030. I takt med att kommuner och regioner godtar fler elbilsmodeller för utförande av de tjänster som upphandlats ökar Cabonlines andel av eldrivna fordon. I sammanhanget vill jag lyfta det viktiga samarbete som Cabonline har med E.ON, Volvo, Mercedes-Benz och SKODA innehållande investeringar som möjliggör fler elbilar och bättre laddningsinfrastruktur.

Stora utmaningar för branschen att öka kapaciteten

Taxibranschen är en av de branscher som påverkats mest av pandemin. Många åkerier har varit tvungna att säga upp förare och göra sig av med delar av sin fordonsflotta. Svenska Taxiförbundet bedömer att det i nuläget saknas 30–40 procent av den förarkapacitet som skulle behövas. Cabonline har till följd av detta inlett ett stort arbete som till exempel ny förarutbildning, re-certifiering av förare och marknadsföringskampanjer för att behålla, utveckla och attrahera branschens bästa åkare och förare.

Framåtblick

Det ökade resandet vi nu ser gör att vi har en optimistisk syn på utvecklingen för de kommande månaderna, men det finns osäkerheter kring exempelvis hur affärsresandet kommer att utvecklas framöver. Tillsammans med ett starkt team av förare, åkare och kollegor strävar vi efter att även i fortsättningen vara den ledande nordiska aktören inom hållbart taxiresande, samtidigt som vi tar oss igenom återhämtningsperioden efter pandemin. Det kommer att krävas hårt arbete även i fortsättningen och vi som bolag kommer att behöva göra anpassningar längs vägen. Tack vare vårt fantastiska team, starka varumärken, höga kvalitetskrav på vår leverans och hållbarhetsarbete kommer vi att lyckas.

I delårsrapporten april–juni 2021 kommunicerades att Cabonlines huvudägare H.I.G, styrelsen och ledningen med stöttning av anlitade rådgivare inlett en strategisk översyn av Cabonlines framtid, finansiering och utveckling. Den strategiska översynen har fortsatt under kvartalet.

Dag Kibsgaard-Petersen
VD och koncernchef
November 2021

För mer information, vänligen kontakta:
Dag Kibsgaard-Peterson CEO, tel + 47 400 11 981, [email protected]

Denna information är sådan information som Cabonline Group Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november klockan 13:00 (CET).

Om Cabonline Group
Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med cirka 2 500 anslutna åkerier och cirka 4 400 bilar i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som TaxiKurir, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi, Sverigetaxi, TOPCAB, Norgestaxi, Kovanen och Taxi 4×27. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. Gruppen omsatte 2020 cirka 4,2 Mdr SEK. För mer information, cabonlinegroup.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *