Connect with us

Marknadsnyheter

Delårsrapport för första kvartalet 2022

Published

on

En bredare och starkare licensaffär stärker vår position inom infektionsprevention

Första kvartalet (januari-mars 2022) 

 • Intäkterna uppgick till 55,2 (41,8) MSEK, en ökning med 32%, främst genom högre licensintäkter. Justerat för valuta ökade intäkterna med 23%.
 • EBITDA uppgick till -4,0 (1,9) MSEK med en EBITDA-marginal på -7% (5%), ett resultat av investeringar initierade i enlighet med den fokuserade tillväxtstrategin.
 • Rörelseresultatet uppgick till -16,6 (-9,7) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -16,5 (-10,5) MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,47 (-0,32) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11,9 (-0,9) MSEK motsvarande -0,34 (-0,03) SEK per aktie.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Det globala licenssamarbetet med Zimmer Biomet utökades till att omfatta flertalet produktområden.
 • En fokuserad tillväxtstrategi och nya långsiktiga finansiella mål presenterades.
 • Klinisk studie med Bactiguards endotrakealtub publicerades – visar signifikant reduktion av ventilatorassocierad lunginflammation.
 • Bactiguard bistod sjukvården i Ukraina med intensivvårdsprodukter.
 • Carin Jakobson utsågs till CFO och tillträder i juni.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

 • Bactiguard inledde ett globalt utvecklingssamarbete med Dentsply Sirona inom dentalområdet.

Effekter av Covid-19 och kriget i Ukraina

World Health Organisation (WHO) har nu rapporterat det lägsta antalet döda i Covid-19 på två år. Samtidigt påverkas den globala handeln och utvecklingen av nedstängningar i Kina. Utvecklingen i närtid är därför fortsatt svårbedömd på grund av det oförutsägbara beteendet av SARS-CoV-2 viruset.

Bactiguard bedriver ingen verksamhet och har inga leverantörer i Ryssland eller Ukraina. Kriget har därför inte haft någon väsentlig påverkan på företagets verksamhet, ställning eller resultat. Om kriget blir långvarigt och påverkan på världsekonomin stor kan det komma att få större påverkan. Vi fortsätter att följa utvecklingen av både pandemin och kriget noga och utvärderar löpande de operationella och finansiella effekterna.

VD kommenterar första kvartalet

En bredare och starkare licensaffär stärker vår position inom infektionsprevention

Under kvartalet tog vi flera betydande steg i genomförandet av vår tillväxtstrategi. Genom det utökade partnerskapet med Zimmer Biomet och det nya samarbetet inom dentalområdet med det ledande globala bolaget Dentsply Sirona breddar vi verksamheten till fler produktkategorier och applikationsområden. Samtidigt ser vi att försäljningen av BIP-portföljen börjar ta fart när sjukvården och samhället återgår till en mer normal situation.

Två nya licens- och utvecklingssamarbeten

Vi såg en ökning i licensintäkterna från Becton, Dickinson & Company (BD) under kvartalet och våra nya samarbeten med globalt ledande Zimmer Biomet och Dentsply Sirona inom ortopedi-och dentalområdet stärker marknadspositionen för Bactiguards unika teknologi inom infektionsprevention. Det är en kvalitetsstämpel att Zimmer Biomet, efter två och ett halvt års nära partnerskap, har valt att utöka samarbetet till att omfatta större delen av sin produktportfölj. Vi är också mycket stolta över samarbetet med Dentsply Sirona, ett av världens ledande dentalbolag, där vi tillsammans ska utveckla dentalprodukter med Bactiguards ytskiktsteknologi. Med Dentsply Sirona har vi tagit steget in på ett nytt terapiområde – dental – vilket är i linje med vår fokuserade tillväxtstrategi.

Accelererad BIP-försäljning

I kvartalet började försäljningen av vår egen produktportfölj ta fart, drivet av de ökade investeringar vi gör i marknadsaktiviteter och försäljningsorganisationen samt att sjukvården i delar av världen börjar återgå till normal aktivitet efter pandemin. Vi såg ökad efterfrågan på både katetrar och sårvårdsprodukter, framför allt på marknader där vi har egna säljkårer i t ex Norden, Malaysia och Indien.

Framtidsutsikter

Det globala behovet av infektionsprevention är stort och här kan Bactiguards teknologi och produkterbjudande göra en viktig skillnad. Vår teknologi är väl beprövad och över 40 kliniska studier visar att den är både säker och effektiv.

Vi ser en stor potential i att fortsätta expandera licensaffären både inom befintliga och nya terapiområden. Våra utvidgade och nya samarbeten med Zimmer Biomet och Dentsply Sirona har stärkt Bactiguards marknadsposition inom infektionsprevention och ger oss en bredare bas från vilken vi på sikt har möjligheten att utöka vår licensaffär avsevärt.

Det finns även ett stort behov av vår egen produktportfölj som vi möter genom investeringar i produktutveckling, regulatoriska anpassningar, högre tillverkningskapacitet liksom en utökad go-to-market-organisation.

Vår vision är att skydda människor från infektioner och därmed bidra till en effektivare vård och bättre patienthälsa. Med vår teknologi, etablerade samarbeten med ledande aktörer inom medicinteknik samt en tydlig tillväxtstrategi har vi en bra grund för stark framtida lönsam tillväxt. Som vi tidigare kommunicerat förväntar vi oss att nuvarande investeringstakt kommer resultera i en accelererande tillväxt och väsentligt förbättrad framtida lönsamhet. 

Anders Göransson, VD

Delårsrapporten för Bactiguard Holding AB (publ) för perioden januari – mars 2022 finns nu tillgänglig som PDF på www.bactiguard.com.

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-27, kl. 08.00.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Gabriella Björknert Caracciolo, CFO och vice VD, mobil: +46 72 141 62 49

Presentation av Q1

En audiocast på engelska för aktieägare, investerare och analytiker kommer att hållas idag klockan 11.00 där VD Anders Göransson och CFO Gabriella Björknert Caracciolo presenterar och kommenterar delårsrapporten, samt svarar på frågor. Rapporten och presentationsmaterial för audiocasten kommer att finnas tillgängliga på Bactiguards hemsida https://www.bactiguard.com

För att delta i audiocasten, använd denna länk: www.bactiguard.com/Q1-2022

För att enbart delta via telefonkonferens, ring:

 • SE: +46850558350
 • UK: +443333009030
 • US: +16467224902

Frågor kan ställas antingen skriftligen via audiocasten eller muntligen om man deltar på telefonkonferensen.
 

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.

Bactiguards teknologi baseras på ett tunt ytskikt av ädelmetaller som förebygger att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards teknologi är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD och 2021 lanserades ortopediska traumaimplantat, ZNN Bactiguard, av Zimmer Biomet. I Bactiguards produktportfölj ingår också en alkoholfri produktlinje för sårvård och desinfektion. Den dödar effektivt mikrober samtidigt som den är biokompatibel och vävnadsvänlig.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien, Mellanöstern och Sydostasien via vår egen produktportfölj och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Bolaget har cirka 210 medarbetare runt om i världen och huvudkontoret samt en av tre produktionsanläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om Bactiguard www.bactiguard.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Syncro Group announces strategic partnership with Ninetone Group AB

Published

on

By

Syncro Group, which offers the AI platform Collabs for effective and transparent influencer marketing, today announces that the company has signed a strategic partnership with Ninetone Group AB, a premier influencer marketing agency. This partnership will utilize Collabs’ innovative platform to enhance Ninetone’s operational efficiency and open new revenue streams by expanding brand collaborations for their talents.

“We are thrilled to partner with Ninetone, as they embody the type of serious market actor Collabs was designed to support,” said Ebbe Damm, CEO of Syncro Group.

 

“With Collabs, we can not only streamline our existing operations but also expand into new areas by effectively matching our creators with ideal brand opportunities,” said Patrik Frisk, CEO of Ninetone Group.

 

The collaboration will begin in May 2024, with both companies actively working to integrate and optimize their joint operations.

 

Key Partnership Objectives:

 1. CRM Integration: Ninetone will leverage Collabs as a Customer Relationship Management (CRM) tool to manage communications and collaborations more efficiently for the talents they represent.

 2. Commercial Engagements Expansion: Utilizing Collabs’ infrastructure, Ninetone will streamline its engagements with brands, enhancing its ability to connect creators not only signed by the agency but also those outside its exclusive roster. This approach will allow Ninetone to explore new revenue opportunities by finding more relevant brand partnerships for their creators.

 

For further information, please contact:

Ebbe Damm, CEO, Syncro Group
Phone:  +46 70 546 46 00

Email:   ebbe.damm@syncro.group

 

About Syncro Group

Syncro enables collaboration between people and brands through innovative tech. Syncro has offices in Sweden and Denmark, with headquarter in Stockholm.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Syncro tecknar strategiskt partnerskap med Ninetone Group AB

Published

on

By

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar idag att bolaget tecknat ett strategiskt partnerskap med Ninetone Group AB, en ledande influencer marketing-byrå. Detta partnerskap kommer att använda Collabs innovativa plattform för att förbättra Ninetones operativa effektivitet och öppna nya intäktsströmmar genom att utöka varumärkessamarbeten för deras talanger.

”Vi är glada över att samarbeta med Ninetone, eftersom de förkroppsligar den typ av seriösa marknadsaktörer som Collabs är designade att stödja”, säger Ebbe Damm, vd för Syncro Group.

 

”Med Collabs kan vi inte bara effektivisera vår befintliga verksamhet utan också expandera till nya områden genom att effektivt matcha våra kreatörer med idealiska varumärkesmöjligheter”, säger Patrik Frisk, vd för Ninetone Group.

 

Samarbetet påbörjas i maj, 2024, och bägge företag aktivt arbetar för att integrera och optimera sin gemensamma verksamhet.

 

Huvudmål för partnerskapet:

 1. CRM-integration: Ninetone kommer att utnyttja Collabs som ett CRM-verktyg (Customer Relationship Management) för att hantera kommunikation och samarbeten mer effektivt för de kreatörer som de representerar.

 2. Expansion av kommersiella engagemang: Genom att använda Collabs infrastruktur kommer Ninetone att effektivisera sina engagemang med varumärken, vilket förbättrar Nintones förmåga att koppla samman kreatörer som inte bara har kontrakt med byrån utan även externa kreatörer. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för Ninetone att utforska nya intäktsmöjligheter genom att hitta mer relevanta varumärkespartnerskap för sina kreatörer.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD, Syncro Group
Telefon:  070 546 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

 

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken – via tech. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. För mer information, gå in på www.syncro.group.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i Hoist Finance under vecka 16, 2024

Published

on

By

Hoist Finance AB (publ) (LEI-kod: 549300NPK3FB2BEL4D08) (”Hoist Finance”) har under perioden 15 april 2024 – 19 april 2024 återköpt sammanlagt 185 000 egna aktier (ISIN: SE0006887063) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget till ett sammanlagt belopp om högst 100 000 000 SEK som Hoist Finance offentliggjorde den 6 februari 2024. Återköpsprogrammet, som löper under perioden från och med den 8 februari 2024 intill årsstämman den 7 maj 2024, genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att justera bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till att skapa ett ökat värde för Hoist Finance aktieägare. Avsikten är att de aktier som återköps ska dras in genom beslut vid kommande bolagsstämmor.

Aktier i Hoist Finance har återköpts enligt följande:

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnittspris per dag (SEK)

Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)

15 april 2024

40 000

49,6061

1 984 244

16 april 2024

40 000

48,9543

1 958 172

17 april 2024

40 000

50,5608

2 022 432

18 april 2024

35 000

50,1106

1 753 871

19 april 2024

30 000

50,3204

1 509 612

Totalt ackumulerat under vecka 16 2024

185 000

 

9 228 331

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

1 880 022

 

88 589 397

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Hoist Finance räkning.

Efter ovanstående förvärv uppgår Hoist Finance innehav av egna aktier per den 19 april 2024 till 1 880 022. Det totala antalet aktier i Hoist Finance, inklusive de egna aktierna, uppgår till 89 303 000 och antalet utestående aktier, exklusive de egna aktierna, uppgår till 87 422 978.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe Harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För vidare information vänligen kontakta:

Christian Wallentin, CFO och Vice VD

ir@hoistfinance.com
+46 8 55 51 77 90

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en förvaltare specialiserad på förfallna lån. I över 25 år har vi fokuserat på att investera i och förvalta skuldportföljer. Vi är en partner till internationella banker och finansiella institut i hela Europa och förvärvar portföljer av förfallna lån. Vi är också en partner till privatpersoner och små och medelstora företag som befinner sig i en skuldsituation och vi skapar långsiktigt hållbara återbetalningsplaner som gör det möjligt för dem att omvandla förfallna skulder till skulder som betalas av. Vi finns på 13 marknader i Europa och aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök hoistfinance.com.

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.