Connect with us

Marknadsnyheter

Delårsrapport för perioden 1 juli 2022 till 30 september 2022

Published

on

den 25 november 2022 kl. 17:30

Wicket Gaming AB (”Wicket Gaming” eller ”Bolaget”) publicerar delårsrapport för perioden 1 juli 2022 till 30 september 2022.

Perioden i sammandrag

Tredje kvartalet 2022-07-01 – 2022-09-30

– Nettoomsättning 5 TSEK (0).

– Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -3 462 TSEK (-2 137).

– Resultat efter finansiella poster -3 958 TSEK (-2 139).

– Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,61 SEK (-0,40) och efter utspädning -0,55 SEK (-0,39).

– Periodens investeringar uppgick till -5 869 TSEK (-3 092).

– Periodens kassaflöde uppgick till -8 356 TSEK.

 
Nio månader 2022-01-01 – 2022-09-30

– Nettoomsättning 5 TSEK (1).

– Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -10 107 TSEK (-5 521).

– Resultat efter finansiella poster -10 840 TSEK (-5 572).

– Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,66 SEK (-0,99) och efter utspädning -1,50 SEK (-0,97).

– Periodens investeringar uppgick till -11 352 TSEK (-4 187).

– Periodens kassaflöde uppgick till 8 473 TSEK.

 
VD HAR ORDET

Den 5:e oktober 2022 blev Wicket Gaming en koncern då förvärvet av den tyska edtech koncernen Wegesrand blev definitivt. Arbetet med att omstrukturera den nya koncernen pågår och under Q4 räknar vi med att hela konsolideringsarbetet skall vara slutfört. Förvärvet medför att hela koncernen framgent består av cirka 30 heltidsanställda.

“Wegesrand är en del av Wicket Gaming”

Arbetet med att konsolidera Wegesrand-koncernen har pågått i närmare 6 veckor och vi har särskilt fokuserat på inventeringen av den befintliga kapaciteten inom koncernen. Ett särskilt fokus har varit att säkerställa en förflyttning av utvecklingsresurser till Cricket Manager Pro. Avsikten är att vara helt oberoende av externa konsulter i produktionen av vårt mest värdefulla IP. Detta har vi uppnått och Cricket Manager Pro produceras numera in-house hos vårt helägda dotterbolag Linked Dimensions.

Förvärvet av Wegesrand genomfördes under Q4 och hela konsolideringen kommer att synas i vår Q4 rapport under 2023. Wegesrand har sedan augusti månad levererat ordrar till ett värde om cirka 10 miljoner kronor och påvisar styrka genom sin stadiga tillväxt. Vår avsikt är att under 2023 satsa ytterligare på vår tyska dotterkoncern och säkerställa en ännu snabbare tillväxt. Det är helt uppenbart att Wegesrand är en tongivande aktör på kontinenten inom segmenten Playful Learning och Serious Games. Enligt Grand View Research uppgår marknaden för edtech idag till cirka 127 miljarder dollar och förväntas växa till cirka 430 miljarder dollar 2030.

Wegesrand är det första förvärvet som Wicket Gaming har genomfört, med detta vill vi vara tydliga med att det inte är den sista. Vår avsikt är att bevaka marknadsutvecklingen och systematiskt arbeta med att få fram potentiella förvärvskandidater. När tillfälle ges tänker vi slå till.

“Cricket Manager Pro kliver in i monetariseringsfasen”

Slutpoleringen av Cricket Manager Pro pågår. En större serveruppdatering har nyligen avslutats och numera kan vi snabbt öka skalbarheten av Cricket Manager Pro. Den primära anledningen till serveruppdateringen har varit att vi vill ha servern i Indien. Vi vill helt enkelt att vårt spel är så nära användaren som möjligt. Indien är vår kärnmarknad och vi vill att de indiska användarna får en maximal upplevelse. Tack vare serveruppdateringen samt alla nya uppdateringar som skjuts in i vårt spel har vi märkt påtagliga förbättringar av vår retentiondata (andel spelare som återvänder till spelet) samt användarbetygen, även kallat “rating”. Dessa positiva effekter har varit särskilt tydliga i Indien. De närmaste veckorna intensifieras arbetet då vi kliver in i monetariseringsfasen. Nu tänker vi mäta vad som triggar våra spelanvändare att handla inne i appen. Genom cricketlegendaren Jonty Rhodes arbete och löpande feedback säkerställer vi att cricketkänslan utvecklas stadigt i spelet. Syftet med att nyttja Jonty Rhodes och våra andra cricketstjärnor tar sikte på att vi vill maximera antalet nedladdningar.

Under Q3 noterades vår aktie på OTC Markets i USA. I USA finns närmare 25 miljoner cricketfans och vi vill underlätta för dem att investera i vårt bolag. USA-noteringen ger oss även möjlighet att i framtiden samverka med internationella investerare.

Det ekonomiska utfallet under kvartal 3 ligger i linje med våra förväntningar. Den stora förändringen sker under Q4 2022 när Wegesrand konsolideras.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric de Basso, VD, Wicket Gaming AB
E-post: [email protected]  
Telefon: +46 70 780 52 00

Denna information är sådan information som Wicket Gaming AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-11-25, kl. 17:30.

Om Wicket Gaming

Wicket Gaming är ett svenskt spelutvecklingsbolag som grundades 2015. Bolagets affärsidé bygger på att utveckla och distribuera så kallade free-to-play-spel inom sportgenren baserade på egenägda varumärken. Sedan start har Bolaget arbetat med att utveckla sin första titel, Cricket Manager, som är ett managerspel inom cricket för mobila enheter som går ut på att skapa och äga sin egen cricketklubb och tävla mot andra spelare runtom i världen. Målet är att skapa ett av världens mest populära cricketmanagerspel för mobila enheter och att använda en teknisk plattform för att bredda spelportföljen till att innefatta andra sportmanagerspel.

För mer information, se Wicket Gamings webbplats www.wicketgaming.com.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.