Delårsrapport för perioden jan-sep 2020

| 30 oktober, 2020 | 0 kommentarer

Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett mot närmast motsvarande period år 2019. Safe at Sea AB:s räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

Koncern – Delårsperioden (jan-SEPTEMBER) 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 696 tkr (5 834 tkr)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 273 tkr (-3 315 tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,134 kr (-0,737 kr)
 • Soliditet 49,9% (26,5%)
 • Kassalikviditet 116,9% (93,3%)

Koncern – TREDJE kvartalet (JULI-SEPTEMBER) 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 843 tkr (1 930 tkr)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 464 tkr (-1 365 tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,154 kr (-0,303 kr)

MODERBOLAG – Delårsperioden (jan-SEPTEMBER) 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 696 tkr (5 834 tkr)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 273 tkr (-3 314 tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,134 kr (-0,737 kr)
 • Soliditet 50,1% (27,3%)
 • Kassalikviditet 115,4% (91,0%)

MODERBOLAG- TREDJE kvartalet (JULI-SEPTEMBER) 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 843 tkr (1 930 tkr)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 464 tkr (-1 364 tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,154 kr (-0,303 kr)

 

VD:s kommentarer

I det tredje kvartalet har vi upplevt en mycket avvaktande marknad och vi kan efter utgången av perioden tyvärr presentera ett negativt ackumulerat resultat om -1 273 tkr. Den svaga försäljningen är av allt att döma en effekt av Covid 19 där flera kunder har skjutit på sina beslut. Sannolikt har vi i kvartalet fått erfara den farhåga vi beskrev i början året; att våra kunder som är organisationer och aktörer som involveras i hanteringen av Covid 19 har förskjutit fokus och resurser från materielanskaffning till hantering av pandemisituationen. Det råder ingen tvekan om att vi står inför stora osäkerheter avseende den andra Covid-våg som sprider sig i framförallt Europa. Flera av de europeiska länderna börjar återigen att införa restriktioner som troligtvis kommer inverka negativt på våra affärer där möten, tester och utbildningar är avgörande för att komma vidare i processerna.

För att ta oss runt problematiken med nuvarande begränsningar för fysiska möten och event så har vi i det tredje kvartalet fokuserat på att utveckla vår digitala marknadsföring och processer med åtgärder i form av uppdaterat marknadsmaterial samt utveckling av våra befintliga samarbeten med partners och distributörer. Vi bedömer att förutsättningarna för större mässor och event även framgent kommer att vara begränsade, varpå vi kommer att fortsätta arbetet med att effektivisera och vidareutveckla vårt digitala marknadsarbete både internt och i samarbete med våra lokala partners. Trots rådande omständigheter så var vi i oktober på plats i Kroatien för demonstration av vårt RescueRunner-system. Kroatien är en marknad med stor potential som vi valt att bearbeta själva utan en lokal distributör. I samband med demonstrationsdagen så närvarade framförallt deras Röda Korset-organisation, men även andra myndigheter och organisationer som ser RescueRunner som ett mycket lämpligt arbets- och räddningsbåtsystem.

I våra strategiska projekt har vi i perioden tagit stora kliv framåt. I AVINOR-projektet så genomför vi förberedande tester med goda resultat. Vi inväntar dock fortfarande funktionstester på plats i Norge, men baserat på resultaten från våra förberedande tester och kundens återkoppling så bedömer vi oss kunna presentera en mycket konkurrenskraftig och kostnadseffektiv lösning för ökad räddningsförmåga och räddningskapacitet kring norska flygplatser. I ElEcoRunner-projektet pågår arbetet med vår PoC-enhet (Proof of Concept), och det är vår förhoppning att inom en snar framtid kunna presentera utfallet. Att lansera vår nya drivlina och plattform under en pandemi är en utmaning och därför analyserar vi konkreta åtgärder och planerar för arbetet efter ett lyckosamt PoC-utförande.

Det är vår förhoppning att pandemins effekter inte ska påverka oss lika hårt som den situation vi upplevde i våras och att vi under det fjärde kvartalet ska kunna genomföra tester, sälja, producera och leverera för att stärka det ackumulerade resultatet och nå i hamn med vår uttalade målsättning om ett positivt resultat för 2020 och en orderstock att arbeta med under 2021. Som jag beskrev i det senaste vd-brevet som skickades i september var vår förhoppning att i närtid kunna presentera affärer, och vi kan konstatera att sedan sista veckan i september har vi åter kunnat offentliggöra flera affärsavslut, vilket skapar goda förutsättningar för att kunna avsluta året på ett bra sätt.

Henrik Hartman, CEO

För mer information vänligen kontakta:

Henrik Hartman                                   

Telefon +46 (0)303-23 07 00
[email protected]

Denna information är sådan information som Safe at Sea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2020.

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *