Delårsrapport Freja eID Group AB (publ) 1 januari – 31 mars 2022

| 5 maj, 2022 | 0 kommentarer

Perioden i sammandrag

Första kvartalet: 1 januari – 31 mars 2022

  • Antalet användare i tjänsten Freja eID uppgick den 31 mars 2022 till 581 000st, motsvarande en ökning om 309% jämfört med samma period föregående år.
  • ARR (Annual Recurring Revenue / Årligt återkommande intäkt) för segmentet Freja eID uppgick den 31 mars 2022 till 4,6 MSEK, en tillväxt om 95% jämfört med samma period föregående år.
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 6,0 (5,7) MSEK
  • Segmentet Freja eIDs nettoomsättning uppgick till 1,4 (0,6) MSEK, vilket var en ökning med 122%
  • Segmentet Fulfilments nettoomsättning uppgick till 4,6 (5,1) MSEK, vilket var en minskning med 9%
  • Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -7,7 (-8,1) MSEK
  • Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till -11,1 (-11,0) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till -11,3 (-11,4) MSEK
  • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -9,2 (-7,5) MSEK
  • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,60 (-0,71) SEK

ARR (Annual Recurring Revenue / Årligt återkommande intäkt) avser totalt värde av återkommande kontraktsbaserade abonnemangsintäkter under periodens sista månad multiplicerat med 12 (månader) samt förutsatt inga uppsagda abonnemang (“churn”) eller framtida tillkommande nya abonnemang.

Väsentliga händelser under första kvartalet

JANUARI: Apotek Hjärtat började acceptera Freja eID för fysisk identifiering på sina 390 apotek. Det betyder att kunder nu kan hämta ut recept enbart med Freja och inte behöver ha med sig någon fysisk ID-handling.

JANUARI: Samarbete med Axyer AB inleddes och avtal för identifiering och inloggning i AXYERs börsapp och plattform tecknades.

JANUARI: Information om fjärde kvartalets fyra nyckeltal (användare, avtal, transaktioner och intäkter) presenterades. Tillväxten fortsatte på alla fyra nyckeltal.

JANUARI: Freja meddelade att man nu har passerat 500 000 användare och hade totalt 503 000 registrerade användare per den 17 januari 2022.

JANUARI: Freja informerade att registrering av individer med styrkta samordningsnummer började stödjas. Beslutet innebär att även dessa personer nu kan skaffa Freja eID Plus för säker inloggning till diverse onlinetjänster.

JANUARI: Freja meddelade att man lanserat en funktion för onlinekontroll av Frejas mobila ID-kort för fysisk identifiering. Appen har sedan tidigare flertalet säkerhetsfunktioner som gör att äktheten i det mobila ID-kortet kan kontrolleras. Nu lanserades ytterligare en säkerhetskontroll som via en onlinefunktion bekräftar att det är ett äkta Freja ID-kort som visas i mobilen.

JANUARI: Karlstads universitet avtalade om att erbjuda sina medarbetare Freja eID som e-tjänstelegitimation. Väsentliga händelser under första kvartalet

FEBRUARI: KPMG avtalade om Freja eID som e-tjänstelegitimation till företagets 2 000 medarbetare i Sverige.

FEBRUARI: Alvesta kommun avtalade om användande av Freja OrgID till kommunens medarbetare.

FEBRUARI: Myndigheten för digital förvaltning – DIGG – avtalade om så kallad förbetald e-legitimering för att öka användningsområdet för e-tjänstelegitimationer.

FEBRUARI: Trelleborgs kommun avtalade om användning av e-tjänstelegitimationen Freja OrgID för kommunens medarbetare inom Socialförvaltningen.

FEBRUARI: ATG införde en möjlighet för ATG-tjänster att kunna använda Freja eID för att bekräfta betalningar från sina ATG-konton i fysiska butiker. Detta är ännu ett steg mot att användare ska kunna göra mobila betalningar med Freja.

FEBRUARI: Ett samarbete inleddes med Switchpoint om att utveckla teknik kring fysisk identifiering i butiksmiljö med hjälp av NFC (Near Field Communication).

FEBRUARI: Avtal tecknades med Reitan Convenience Sweden AB för användning av Freja som fysisk ID-handling på butikskedjorna Pressbyrån och 7-Eleven.

MARS: Avtal tecknades med Axyer AB om att medverka på bolagets aktie- och diskussionsplattform med verifierade användare. Sedan tidigare har parterna avtal om användning av Freja som ID-metod för att verifiera medlemmarnas identitet hos Axyer.

MARS: Avtal tecknades med den svenska kryptobörsen Trijo som ägs av Arcane Crypto, noterade på Nasdaq First North Stockholm.

MARS: Freja började stödja ukrainska pass i sin digitala plånbok, som bland annat innehåller en e-legitimation. Detta öppnar för möjligheten att svenska myndigheter och andra organisationer ska kunna skapa digitala processer som förenklar i mötet med de ukrainska flyktingar som kommer till Sverige.

MARS: Freja eID Group AB (publ) utsågs till årets säkerhetsföretag vid Tech Awards Sweden, ett pris instiftat av bransch- och arbetsgivarorganisationen TechSverige och IDG.

MARS: Avtal slöts med Digitala Kassan i Sverige AB (Digitala Lagkassan) för att ge användare och kunder säker digital identifiering med Freja eID till organisationens e-tjänster. Digitala Lagkassans tjänst bidrar till ökad säkerhet för privatpersoner som är ekonomiskt ansvariga i klubbar och föreningar.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

APRIL: De sex kommunerna inom kommunalförbundet Itsam implementerade e-tjänstelegitimationen Freja OrgID.

APRIL: Familjens Jurist avtalade om att acceptera Frejas e-legitimation för identifiering av ukrainska flyktingar vid pro-bono konsultationer. Det innebär att ukrainska flyktingar kommer att kunna använda Freja istället för sitt pass för att bevisa sin identitet om de bokar digital konsultation hos Familjens Jurist.

APRIL: Koncernen informerade om att tillväxten under första kvartalet fortsatte på de nyckeltal som bedöms vara de viktigaste indikatorerna för tjänsten Freja eID:s utveckling: antal användare, interaktioner, avtal samt intäkter. Även det nyckeltal som för första gången började redovisas i Bokslutskommunikén för 2021 – Annual Recurring Revenue (ARR) – visar fortsatt tillväxt.

APRIL: Refunder Scandinavia AB tecknade avtal kring ett strategiskt samarbete för att skapa nya funktioner för interaktion vid såväl onlineshopping som i fysiska butiker.

APRIL: Enköpings kommun avtalade om användande av e-tjänstelegitimationen Freja OrgID för kommunens medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen.

APRIL: Koncernen ingick avtal med utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, för genomförande av ett digitalt testprojekt för att utforska möjligheterna att låta användare inom stadens verksamhetsområden identifiera sig med ansiktsbiometri.

APRIL: Avtal slöts med den digitala plattformen DigiJag för säker identifiering av medlemmar på sajten. DigiJag ger digitalt och pedagogiskt stöd för användare inom exempelvis särskolan, daglig verksamhet och särskilt boende.

APRIL: Malta blev första land i Europa att öppna upp för svenska medborgare att kunna logga in med Freja eID+ till en offentlig e-tjänst utanför Sveriges gräns. Detta skedde inom ramen för EU:s ramverk för gränsöverskridande e-legitimering, eIDAS.

APRIL: Koncernen informerade att man har passerat 600 000 användare och totalt hade 606 000 registrerade användare per den 25 april 2022.

APRIL: Avtal slöts med Alingsås kommun. Avtalet innefattar användande av Freja OrgID till kommunens medarbetare och skolelever, dessutom säker inloggning för medborgare med Freja eID+ till kommunens alla e-tjänster.

Kommentar från VD

STARKA TILLVÄXTSIFFROR i NYCKELTALEN VISAR VÄGEN MOT LÖNSAMHET

I takt med att vi ser en stark utveckling av våra nyckeltal för användare, tjänster och användning visar intäkterna som förväntat nu också en stark tillväxt. Vi har också kunnat visa att denna intäktsökning har skett utan att vi behövt göra några större kostnadsökningar och det är min bedömning att vi kan fortsätta skala upp enligt samma princip. Allt annat lika innebär detta att det bara är en tidsfråga innan vi kommer att nå ett positivt rörelseresultat för segment Freja eID.

Abonnemangsintäkterna som utgör merparten av intäkterna ökar stadigt. Detta bidrar till ett stabilt intäktsflöde som växer för varje affär vi vinner. Valet att lyfta fram mätvärdet ARR (Årlig återkommande intäkt) berodde just på att vi ville åskådliggöra de stabila återkommande intäkterna som kännetecknar molnbaserade plattformar. Att ARR växer med 25% på bara ett kvartal innebär att den totala volymen abonnemangsintäkter fortsätter den starka utvecklingen vi såg under föregående år. Vårt tidiga fokus på partnerskap tjänar oss väl i detta läge då det underlättar att nå ut brett på marknaden utan att för den delen driva kostnadsökningar.

Det andra viktiga området för första kvartalet var att påbörja resan mot en mer skräddarsydd användarupplevelse i appen. Detta är på inget sätt ett självändamål, utan bidrar direkt till ökad interaktion, starkare vana och i förlängningen högre intäkter. I sammanhanget av vår långsiktiga strategi att bygga en superapp, är förmågan att segmentera, selektera och kommunicera skräddarsydda budskap en förutsättning.

När kvartalet nu är avslutat kan jag konstatera att mycket av det grundläggande utvecklingsarbetet av utforska-funktionerna börjar bli klart och de första testkunderna börjar bli redo för lansering. I takt med att funktionerna i appen lanseras kommer kunder från olika branscher testa och därmed bidra med erfarenheter, data och lägga grunden för en framtida intäktsström. Detta är det som gör tanken kring superappen extra attraktiv. Den stabila grunden och kraftiga tillväxten i intäkter kan således förstärkas ytterligare.

Trots det intensiva utvecklingsarbetet under kvartalet, engagerade sig våra utvecklare även i flyktingarna från Ukraina. På en direkt förfrågan skapades stöd för ukrainska pass på mindre än en vecka med möjlighet att koppla denna identitet till ett samordningsnummer. Syftet med utvecklingen är att underlätta hanteringen och därmed minska väntetiden i handläggningen för denna utsatta grupp.

När vi nu stänger böckerna för första kvartalet gör jag det med en förvissning om en fortsatt stark utveckling på intäktssidan. Att det tagit tid att komma dit vi är tänker jag inte förneka. Att bygga en stabil grund och samtidigt lansera en nationell infrastruktur tar tid men skapar också fantastiska möjligheter framöver.

Johan Henrikson, VD

Freja eID Group AB

Stockholm 4 maj 2022

För rapporten i sin helhet, vänligen klicka på denna länk.

Denna information är sådan information som Freja eID Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2022 kl. 07.30 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Mobil: 08-5272 7982
E-post: [email protected]

Om Freja eID Group
Freja eID Group AB (publ) utvecklar produkter och tjänster för digital identifiering. Verksamheten består av den internationellt skalbara e-legitimationen Freja eID samt säkra fulfilmenttjänster. Företaget har kontor i Sverige och Serbien. Freja eID Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Freja eID Groups Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka e-post till [email protected]. För ytterligare information: www.frejaeid.com | 
Finansiell information Freja eID Group AB (publ)

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.