Delårsrapport januari-mars 2022: Orderingång på ny rekordnivå och fortsatt resultatförbättring

| 27 april, 2022 | 0 kommentarer

  

  • Orderingången steg med 59 procent till 662 mkr (417).
  • Nettoomsättningen ökade med 25 procent till 440 mkr (351).
  • Rörelseresultatet förbättrades till 28,2 mkr (4,6).
  • Resultatet efter skatt ökade till 16,1 mkr (1,6).
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,56 kronor (0,06).
  • Jenny Sjödahl tillträdde som ny VD och koncernchef den 1 mars 2022.

  

VD JENNY SJÖDAHL KOMMENTERAR

”BEIJER GROUP befäste trenden med stark efterfrågan under det första kvartalet. Orderingången steg under perioden med närmare 60 procent till drygt 660 mkr vilket var en ny rekordnivå under ett enskilt kvartal. Det var det femte kvartalet i rad som koncernen ökade sin orderingång. Den starka efterfrågeutvecklingen var bred och omfattade i stort sett alla marknader och segment som affärsenheterna verkar i. BEIJER GROUP är väl positionerade både geografiskt och produktmässigt. Utvecklingen av orderingången överstiger den generella marknadstillväxten vilket bekräftar koncernens  tillväxtstrategi.

Försäljningen steg för fjärde kvartalet i rad och ökade med 25 procent till 440 mkr under rapportperioden. Med ökad försäljningsvolym förbättrades även rörelseresultatet väsentligt. Det visar att vi har en bra hävstång i takt med att volymerna stiger. Effekter av de tidigare aviserade prishöjningarna bidrog också till resultatförbättringen under kvartalet. Det har sammantaget inneburit att vi successivt kunna höja lönsamheten även om nivån fortfarande är långt ifrån tillfredsställande.

Samtidigt har rörelseresultat och lönsamhet påverkats negativt av den globala bristen på elektronikkomponenter som ställt till med påtagliga problem.  Dessa har kvarstått även under det första kvartalet. Utleveransvolymerna begränsas av materialtillgången samtidigt som nya Covidrelaterade nedstängningar i Kina också påverkade leveranserna mot slutet av kvartalet. Vi uppskattar att faktureringen kunde varit cirka 50 mkr högre under mer normala omständigheter. Vidare har bristen på vissa nyckelkomponenter inneburit generellt sett högre inköpskostnader om än inte på en lika hög nivå som vi sett tidigare kvartal.

Koncernens kassaflöde har likaså påverkats av störningar i leveranskedjan då produkter inte kunnat färdigställas för leverans och därmed bidragit till  stigande lager och högre kapitalbindning.

Vi arbetar intensivt med att hantera utmaningarna kopplade till bristen på elektronikkomponenter. Det handlar bland annat om att designa om befintliga produkter för att säkra leveranskapaciteten samt att ständigt jobba med våra leverantörer för att få prioritet för våra komponentinköp. Dessa aktiviteter är högt prioriterade och vår organisation gör en utmärkt insats i dessa utmanande tider.

Orderingång och försäljning utvecklades väl för såväl Westermo som Beijer Electronics under kvartalet och båda affärsenheterna kunde öka sin lönsamhet.  Det är värt att notera den positiva utvecklingen för Beijer Electronics med rekordnivå i efterfrågan samtidigt som lönsamhetsutvecklingen tagit ett steg framåt. Denna trend inger optimism kring att närma sig lönsamhetsmålen för enheten.

Koncernens orderbok var den största någonsin vid utgången av det första kvartalet och aktivitetsnivån är hög ute i våra säljled. Vi noterar ett delvis ändrat  kundbeteende när det gäller orderläggning, särskilt inom Beijer Electronics. Vissa kunder lägger ordrar med allt längre tidshorisont, från en framförhållning  på en månad eller ett kvartal till ett halvår eller längre. Det innebär en bättre visibilitet och längre planeringshorisont. Samtidigt är det i nuläget svårt att  bedöma hur efterfrågan och den globala konjunkturen påverkas av kriget i Ukraina. Sett till BEIJER GROUP enskilt har koncernen en mycket begränsad exponering mot Ryssland och Ukraina.

Frånsett bristen på komponenter har koncernen en god kapacitet att möta en fortsatt uppgång i efterfrågan. Beijer Electronics har också uppnått en bättre balans avseende komponenttillgången för att säkerställa leveranskapaciteten kommande perioder medan det kvarstår en del utmaningar för Westermo.

Implementeringen av våra tillväxtstrategier fortgår i affärsenheterna med utveckling av verksamheterna och nya produkterbjudanden. Vi fortsätter att  löpande utvärdera möjliga förvärv. Våra fokussegment energi, järnväg, infrastruktur och tillverkning är fortsatt attraktiva marknader vars tillväxt drivs av  starka makrotrender såsom digitalisering, elektrifiering och hållbarhet. I takt med att Covidrestriktioner nu tas bort i flera delar av världen, öppnas det upp för mer direkta kundkontakter vilket möjliggör bättre nykundsbearbetning – något som varit mycket svårt under pandemin. Detta är av stor betydelse för vår fortsatta tillväxt i fokussegmenten. Vi bedömer att vi har en fortsatt god potential att höja lönsamheten. Vår målsättning är att våra affärsenheter ska ha kapacitet att visa en organisk tillväxt på minst tio procent per år och ha en potential att nå en rörelsemarginal på 15 procent.

Koncernens hållbarhetsarbete fortsätter med fokus på att minska både vårt eget och våra kunders klimatavtryck. Våra fokussegment energi, tåg och järnväg bidrar alla till minskade fossila utsläpp genom att möjliggöra elektrifiering av exempelvis transporter och främja bekvämligheten och säkerheten i tåg- och tunnelbanetrafiken. I begreppet hållbarhet ligger också omsorg om människorna och om de samhällen i vilka vi verkar. Därför lägger vi stor vikt vid en god arbetsmiljö för våra medarbetare, och att alltid agera etiskt i allt vi gör. Informations- och cybersäkerhet är också högt upp på agendan för våra kunder liksom för oss själva. Vi arbetar med införandet av ISO27001 i koncernens enheter där Westermo efter periodens utgång erhållit sin certifiering.

Det osäkra makroekonomiska läget med kriget i Ukraina, Covid-situationen i Kina, stigande inflation och fortsatta utmaningar avseende materialförsörjningen gör den närmaste framtiden svårbedömd. Dock har vi en rekordstor orderbok och generellt sett goda marknadsförutsättningar för våra affärsenheter, vilket gör oss försiktigt optimistiska avseende 2022. Därför ligger vår bedömning för helåret fast. BEIJER GROUP har goda förutsättningar att visa ett bättre ekonomiskt utfall för 2022 jämfört med 2021.”
   

INBJUDAN TILL PRESENTATION AV RAPPORTEN

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Jenny Sjödahl samt vice VD och CFO Joakim Laurén presenterar bolaget och kommenterar rapporten.

Tid: Onsdagen den 27 april kl 13.30

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46850558374
Från Storbritannien: +443333009266 
   

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:
https://www.anywhereconference.com?Conference=425021085&PIN=58566380&UserAudioMode=DATA 

Rapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.beijergroup.se. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!

    

Denna information är sådan som Beijer Electronics Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 2022-04-27 13:00 CET.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.