Connect with us

Marknadsnyheter

Delårsrapport januari-september 2022 Stendörren Fastigheter AB (publ)

Published

on

Pressmeddelande den 8 november 2022

Januari-september 2022 (januari–september 2021 inom parentes)

 • Hyresintäkterna ökade med 12 procent till 541 miljoner kronor (484) och driftnettot ökade med 14 procent till 412 miljoner kronor (361).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 14 procent till 232 miljoner kronor (203).
 • Nettouthyrningen uppgick under perioden till sammanlagt ca 36 miljoner kronor och nya hyresavtal tecknades med ett sammanlagt årshyresvärde om ca 66 miljoner kronor.
 • De hyresavtal som omförhandlades under perioden ledde till en ökning av hyresvärdena om 21 procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 266 miljoner kronor (200) motsvarande 9,36 kronor per aktie (7,04).
 • Värdeförändringen av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 210 miljoner kronor (779).
 • Periodens resultat uppgick till 547 miljoner kronor (788) motsvarande 17,78 kronor per aktie (26,39) före utspädning och 17,75 kronor per aktie (26,36) efter utspädning.
   

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Den 5 juli gör Stendörren sitt första förvärv i Finland och förvärvar tre industrifastigheter för totalt 75 miljoner kronor i Helsingforsregionen.
 • Den 8 juli erhåller Stendörren bygglov för två byggnader för lätt industri omfattande cirka 11 500 kvm i Stockholm Syd – i Almnäs, Södertälje.
 • Den 8 september meddelar EPRA (The European Public Real Estate Association) att Stendörren inkluderas i EPRA index.
 • Under kvartalet tecknar Stendörren fyra nya hyresavtal med Myrorna, Beans in Cup, Hedin Bil respektive gop Sverige. Hyresavtalen avser lokaler på totalt cirka 10 900 kvm fördelade i Botkyrka, Södertälje, Bromma och Upplands-Bro.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I början av november förvärvar Stendörren tre lagerfastigheter i Köpenhamnsregionen. Totalt överenskommet fastighetsvärde uppgår till cirka 142 miljoner kronor och den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 9 852 kvm.

”Trots ökad osäkerhet i vår omvärld uppvisar Stendörren god operationell utveckling med, för sjunde kvartalet i rad, stark nettouthyrning, fortsatt positiv utveckling inom vår projektutvecklingsverksamhet samt etablering i den för Stendörren nya Helsingforsmarknaden.

Inom projektutveckling är vi särskilt stolta över att vi, för den snart färdigbyggda logistikbyggnaden om totalt ca 5 800 kvm på fastigheten Viby 19:66 i Brunna, Upplands-Bro, tecknat ett 7-årigt hyresavtal med gop Sverige AB avseende en lokal på 2 700 kvm. Därutöver har vårt förslag om ändring av detaljplan från verksamhetsområde till bostadsområde på fastigheten Skrubba 1:2 i södra Stockholm med utsikt över natursköna sjön Drevviken i söder resulterat i ett positivt planbesked. Där förväntas vi kunna tillskapa omkring 30 000 kvm BTA för bostadsändamål.

Med tanke på utvecklingen på fastighets- och kapitalmarknaderna är vi också mycket nöjda med att redan i slutet av förra året samt i början av detta år ha reducerat risken i bolaget genom refinansieringar av lån som bland annat inneburit stärkt likviditet samt förlängda lånelöptider, utökat räntesäkringen samt säkrat elavtal till prisnivåer som är betydligt lägre än vad som gäller på marknaden i dagsläget. Det gör att vi kan vara flexibla i våra prioriteringar med en bra balans mellan operationell framdrift och tillväxt i den ena vågskålen och risk i den andra.”

Erik Ranje, Verkställande Direktör

För mer information, vänligen kontakta: Erik Ranje, verkställande direktör. Telefon 070-308 52 09, [email protected]  eller Per-Henrik Karlsson, ekonomidirektör, Telefon 072-158 70 92, [email protected], eller besök www.stendorren.se

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2022 kl. 07.00 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa lönsam tillväxt i substansvärde genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik, lager och lätt industri i nordiska tillväxtregioner. Då kommersiella förutsättningar föreligger driver vi ändring av detaljplan för befintliga verksamhetsfastigheter och skapar därmed bostadsbyggrätter för vidare egen utveckling och förvaltning, främst i Storstockholm och övriga Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

 • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
 • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
 • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.