Connect with us

Marknadsnyheter

Delårsrapport Q1-2024 Dala Energi AB (publ)

Published

on

Koncernen redovisar ett rörelseresultat på 32,2 miljoner kronor för perioden januari till mars 2024. Sammantaget ökade nettoomsättningen med 13 %, medan rörelseresultatet försämrades med 15 % för perioden. 

 • Nettoomsättning för perioden januari till mars 110,9 mkr
  jämfört med 98,1 mkr samma period föregående år

   
 • Rörelseresultatet för perioden januari till mars 32,2 mkr
  jämfört med 38,0 mkr samma period föregående år

   
 • Operativt kassaflöde för perioden januari till september 14,2 mkr jämfört med 17,9 mkr samma period föregående år

Vd:s sammanfattade kommentarer för årets första tre månader:

Både ur operationella aspekter och ur ett strukturutvecklingshänseende har inledningen av 2024 varit intensiv för koncernen och dess medarbetare. Flera verksamhetsutvecklingsprojekt är i genomförandefas, projekten lägger grunden för att koncernen skall fortsätta växa och samtidigt utveckla sin effektivitet och konkurrensförmåga till nytta för kunderna och ägarna. Samtidigt som Ellevios offentliga uppköpserbjudande och projekt Tor för strukturutveckling allokerar interna och externa resurser. Sammantaget kommer engångskostnader för verksamhetsutvecklingsprojekt och strukturutveckling påverka rörelseresultatet negativt för helåret 2024.  

Införande av nya prismodeller för elnätstjänster och att Energimarknadsinspektionen först den 21 februari 2024 fastställt intäktsramen för tillsynsperioden 2024–2027 medför att prisjusteringar mot kunder sker i olika steg under 2024. Sammantaget för helåret 2024 beräknas elnätsintäkterna öka med knappt 6 % jämfört med helåret 2023, men eftersom opåverkbara kostnader i form av transiteringsavgifter från överliggande nät och myndighetsavgifter ökar från 1 januari påverkar förskjutningen av prisjusteringar kortsiktigt rörelseresultatet för affärsområdet elnät negativt, men har långsiktigt ingen resultatpåverkan.

Vi har inlett övergången till en ny affärsmodell för fibernätet och inför en fibernätsavgift direkt mot fastighetsägaren. Förändringen har tagits emot både negativt och positivt från våra kunder, vi är medvetna om att detta är en förändring, men vi är övertygade om att det är ett steg i rätt riktning för att säkerställa en ljus digital framtid för bygden vi lever och verkar i och kommer långsiktigt innebära nytta för både kunder och ägare. Vid en prisjämförelse för en oberoende tjänsteleverantör mellan nationella nätaktörer och stadsnäten i Dalarna framgår det att de nationella aktörerna har en prissättning som ligger cirka 25 % högre.

För affärsområdena har vi totalt sett en negativ operativ resultatutveckling jämfört med samma period 2023. Där lägre elintäkter i affärsområdet kraftproduktion, ökade opåverkbara kostnader i affärsområdet elnät samt på grund av koncern-övergripande kostnader för strukturutveckling som påverkar negativt. Sammantaget levererar intressebolagen ett bättre resultat jämfört med samma period föregående år, detta genom gungor och karuseller, lägre intäkter ifrån elproduktionen påverkar DalaVind negativt medan prisjusteringar på fjärrvärmen påverkar Adven Siljan positivt. Totalt har koncernens rörelseresultat (EBIT) försämrats med 15 %. Till följd av försämrat EBITDA från verksamheterna och bibehållen investeringsnivå minskar det operativa kassaflödet, som dock fortsatt är positivt med en hög investeringsnivå i koncernen.  

Summerar vi den ekonomiska målsättningen för koncernen över en rullande 12-månadersperiod ser vi att:

 • Soliditeten uppgår för perioden januari till mars till 59% jämfört med målet lägst 35 %.
 • Avkastning på eget kapital mätt som en rullande 12 månaders period uppgår till 7 % där vi inte når målet med lägst 11 %.
 • Rörelsemarginalen mätt på en rullande 12 månader period uppgår till 26 % jämfört med målet lägst 20 %
 • Målet med ett positivt operativt kassaflöde uppnås med ett kassaflöde på 5 mkr under en 12 månaders period, detta trots en hög investeringstakt.
 • Jämfört med basåret 2016 uppgår resultat tillväxten till i snitt 13 % per år vilket innebär att vi med god marginal når målet med att koncernen skall nå en resultattillväxt med i snitt 5 % per år. 

Att vi inte når samtliga mål är otillfredsställande och är adresserat med åtgärder.

Avslutningsvis är det människor som gör att Dala Energi utvecklas och vi når vår långsiktiga målsättning. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och vi strävar ständigt mot en bättre arbetsplats med bra arbetsvillkor, högt engagemang och god effektivitet. Årligen deltar vi i Nyckeltalsinstitutets kartläggning och mätning, jag är stolt över att bland totalt 400 företag och 800 000 medarbetare tillhöra de 10 procent bästa arbetsgivarna och blivit tilldelad statusen Excellent Arbetsgivare.

Länk till finansiella rapporter.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

BENGT ÖSTLING, KONCERNCHEF & VD
Mail: bengt.ostling@dalaenergi.se
Telefon: 0247-738 02

SUSANNE JUHL, CFO
Mail: susanne.juhl@dalaenergi.se 
Telefon: 0247-738 05

Dala Energi erbjuder lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. Vårt fokus ligger på att leverera en kundupplevelse som är lite mer och genom att satsa vidare på våra fokusområden Affär-Kund-Medarbetare-Hållbarhet och Ekonomi hoppas vi att vi når vår vision: Tillsammans för bygdens bästa investering. Dala Energi-koncernen omsätter ca 350 Mkr och har ca 34 000 kunder. Tillsammans är vi ca 80 medarbetare och finns idag med verksamhet i Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter. Ett ägande i Dala Energi är ett ägande i en lokal drivkraft med syfte att ge ekonomisk avkastning, en sund samhällsutveckling och en hållbar miljö. Mer 5 000 privata aktieägare och tre kommuner; Leksand, Rättvik och Gagnef gör detta möjligt. Dala Energi AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Redeye AB är Dala Energis Certified Adviser.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Årsredovisning för Cline Scientific AB (publ), 556867-8238, för period 1 januari – 31 december 2023

Published

on

By

 Cline Scientific AB (publ) (”Cline” eller ”Bolaget”) avger årsredovisning för 2023.

Rapporten publiceras på www.clinescientific.com/financial-reports

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Cline Scientifics Certified Adviser. Informationen lämnades för offentliggörande via kontaktpersonen som anges ovan, klockan 09:15 CEST den 26 maj 2024.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Sundh, VD
E-post: patrik.sundh@clinescientific.com
Telefon: 0703-585 088

Cline Scientific AB (publ)                                                
Pepparedsleden 1
AstraZeneca BioVentureHub 
                                              E-post: info@clinescientific.com
431 53  MÖLNDAL                                                              Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific
Cline Scientific utvecklar avancerade cancerdiagnostik och stamcellsterapier.  Clines unika, patenterade ytnanoteknologi erbjuder nya lösningar på kritiska utmaningar för cellbaserade produkter och processer inom Life Science. Cline driver två projekt in i klinisk fas, StemCART – en stamcellsterapi för broskreparation, och CellRACE – en cancerdiagnostisk produkt för att förutsäga metastasering.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ta ett snack om ekonomi med mamma på mors dag i morgon

Published

on

By

Tre av fyra tänker fira mors dag, enligt en undersökning från Svensk Handel. I genomsnitt lägger man 250 kronor på presenten och vanligast är att ge blommor. Om man också lägger till att, som partner i en relation, prata lite ekonomi med mor kan mors dag bli ännu bättre.

Prata ekonomi 

Visst är det fint att visa uppskattning med en blomma, ett smycke eller en middag på mors dag. Barnen ger en blomma, man äter en god middag och passar kanske på att prata ekonomi med sin partner. Om man lever i en parrelation kan mors dag vara en bra dag att prata ekonomi.  Prata drömmar, visioner, och räkna på era möjligheter att klara er ifall något oförutsett sker. Räkna till exempel på att någon av er står utan arbete, blir sjuk eller om ni separerar – hur ser era möjligheter ut att klara er? Det mesta handlar om att bli medveten om skillnaderna och bestämma sig för hur man vill ha det. Arbetar du deltid ska du vara exempelvis vara medveten om att det påverkar både inkomsten nu och pensionen i framtiden. 

– Det kanske inte blir så att ni pratar parekonomi precis på mors dag, men prata gärna om det och räkna på det en annan dag. Det är viktigt  att ni är uppmärksamma på om det uppstått inbyggda ekonomiska orättvisor. Inget ni gjort med flit, utan det har ofta bara blivit så. Någon tjänar mer, en annan mindre och så har ni fortsatt att dela lika på utgifterna. Gör en sanitycheck över er ekonomi och justera om något skaver. Ibland kan de ekoniska skillnaderna bli uppenbara först när något sker som man inte räknat med. Och det visar sig i hur lätt eller svårt det är att individuellt klara de nya utmaningar ekonomiskt, säger Claudia Wörmann, sparekonom på Hypoteket. 

Löneskillnader

Löneskillnaden mellan män och kvinnor var 10 procent 2022, enligt SCB. En del av löneskillnaden kan förklaras av att kvinnor och män har olika yrken och har olika utbildning. SCB använder sig av statistiska metoder för att ta hänsyn till det och få fram om kvinnor och män får olika betalt för samma jobb. I statistiken kallas det för standardvägning. Efter den uträkningen är löneskillnaden mellan kvinnors och mäns löner på den svenska arbetsmarknaden totalt 5 procent. Den här skillnaden kan man inte hitta någon förklaring till i statistiken.

Forskning visar att gemensam ekonomi kan betyda färre konflikter 

En studie från Stockholms Universitet visar att par med gemensam ekonomi upplever färre konflikter,  men det gäller främst par som varit tillsammans länge. Gemensam ekonomi kan leda till mer av en team- känsla och kan ge en känsla av stabilitet i förhållandet. 

Exempel på olika vanliga ekonomiska upplägg

 1. En helt gemensam ekonomi kan innebära att alla inkomster läggs ihop, utgifterna betalas gemensamt och det sätts av till ett gemensamt sparande. Att ha helt gemensam ekonomi innebär att ni ser inkomsten som en, alldeles oavsett om den ena tjänar mer. Båda lönerna läggs ihop, det är vad som kommer in. Utgifterna betraktas också som gemensamma. Glöm inte att emellanåt prata om era gemensamma sparmål. Ibland kan dessa ändras, både för er gemensamt och för var och en. Att ha gemensam ekonomi kan skapa en annan typ av trygghet, speciellt för den i relationen som tjänar mindre. 
 1. Väljer ni upplägget delvis gemensam ekonomi kan det till exempel innebära att dela på alla fasta utgifter, samtidigt som ni har ett visst gemensamt sparande, ett enskilt sparande och de pengar som blir över efter det förfogar var och en över. Prata ihop er om vad ni betraktar som gemensamma utgifter. Man kan tänka att det är de stora posterna i ert liv som är gemensamma. Som avgift till föreningen, hyra, ränta, amortering och försäkring. Det kan också ingå kostnader för barnomsorg, fritidsaktiviteter för barnen, kostnader och avgifter till A- kassan. Drivmedelskostnader kan också ingå i det gemensamma. Hela familjen kan gynnas av att det finns en bil även om en person har körkort. Här är det bra att prata om och se över vad ni båda menar med gemensamma utgifter. 
 1. Väljer man helt separat ekonomi är det en hårdare linje mellan era gemensamma utgifter och era enskilda. Exempelvis boendekostnader, transportkostnader och matkostnader delas och betalas gemensamt och resten sköter var och en själv. Försök att hitta er egen lösning, prata ihop er och hitta en samsyn. 

För mer information och kommentarer: 

Claudia Wörmann; sparekonom på Hypoteket

claudia@hypoteket.com eller 0709 – 90 68 14

Studien om gemensam ekonomi hittar du här: Best done differently? Couples’ money pooling and the association with economic conflicts https://journals.sagepub.com/eprint/KQEDMRHWXZKSK8AGEKE8/full

Hypoteket har sedan 2018 hjälpt över 20.000 bolånekunder sänka sina boendekostnader genom ett digitalt, enkelt och smidigt bolån där alla får en låg ränta utan förhandling. Bolånen finansieras av Nordens största pensionsfonder och försäkringsbolag. Enligt jämförelsetjänsten Trustpilot har Hypoteket Sveriges nöjdaste bolånekunder.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ta ett snack om ekonomi med mamma på mors dag i morgon

Published

on

By

Tre av fyra tänker fira mors dag, enligt en undersökning från Svensk Handel. I genomsnitt lägger man 250 kronor på presenten och vanligast är att ge blommor. Om man också lägger till att, som partner i en relation, prata lite ekonomi med mor kan mors dag bli ännu bättre.

Prata ekonomi 

Visst är det fint att visa uppskattning med en blomma, ett smycke eller en middag på mors dag. Barnen ger en blomma, man äter en god middag och passar kanske på att prata ekonomi med sin partner. Om man lever i en parrelation kan mors dag vara en bra dag att prata ekonomi.  Prata drömmar, visioner, och räkna på era möjligheter att klara er ifall något oförutsett sker. Räkna till exempel på att någon av er står utan arbete, blir sjuk eller om ni separerar – hur ser era möjligheter ut att klara er? Det mesta handlar om att bli medveten om skillnaderna och bestämma sig för hur man vill ha det. Arbetar du deltid ska du vara exempelvis vara medveten om att det påverkar både inkomsten nu och pensionen i framtiden. 

– Det kanske inte blir så att ni pratar parekonomi precis på mors dag, men prata gärna om det och räkna på det en annan dag. Det är viktigt  att ni är uppmärksamma på om det uppstått inbyggda ekonomiska orättvisor. Inget ni gjort med flit, utan det har ofta bara blivit så. Någon tjänar mer, en annan mindre och så har ni fortsatt att dela lika på utgifterna. Gör en sanitycheck över er ekonomi och justera om något skaver. Ibland kan de ekoniska skillnaderna bli uppenbara först när något sker som man inte räknat med. Och det visar sig i hur lätt eller svårt det är att individuellt klara de nya utmaningar ekonomiskt, säger Claudia Wörmann, sparekonom på Hypoteket. 

Löneskillnader

Löneskillnaden mellan män och kvinnor var 10 procent 2022, enligt SCB. En del av löneskillnaden kan förklaras av att kvinnor och män har olika yrken och har olika utbildning. SCB använder sig av statistiska metoder för att ta hänsyn till det och få fram om kvinnor och män får olika betalt för samma jobb. I statistiken kallas det för standardvägning. Efter den uträkningen är löneskillnaden mellan kvinnors och mäns löner på den svenska arbetsmarknaden totalt 5 procent. Den här skillnaden kan man inte hitta någon förklaring till i statistiken.

Forskning visar att gemensam ekonomi kan betyda färre konflikter 

En studie från Stockholms Universitet visar att par med gemensam ekonomi upplever färre konflikter,  men det gäller främst par som varit tillsammans länge. Gemensam ekonomi kan leda till mer av en team- känsla och kan ge en känsla av stabilitet i förhållandet. 

Exempel på olika vanliga ekonomiska upplägg

 1. En helt gemensam ekonomi kan innebära att alla inkomster läggs ihop, utgifterna betalas gemensamt och det sätts av till ett gemensamt sparande. Att ha helt gemensam ekonomi innebär att ni ser inkomsten som en, alldeles oavsett om den ena tjänar mer. Båda lönerna läggs ihop, det är vad som kommer in. Utgifterna betraktas också som gemensamma. Glöm inte att emellanåt prata om era gemensamma sparmål. Ibland kan dessa ändras, både för er gemensamt och för var och en. Att ha gemensam ekonomi kan skapa en annan typ av trygghet, speciellt för den i relationen som tjänar mindre. 
 1. Väljer ni upplägget delvis gemensam ekonomi kan det till exempel innebära att dela på alla fasta utgifter, samtidigt som ni har ett visst gemensamt sparande, ett enskilt sparande och de pengar som blir över efter det förfogar var och en över. Prata ihop er om vad ni betraktar som gemensamma utgifter. Man kan tänka att det är de stora posterna i ert liv som är gemensamma. Som avgift till föreningen, hyra, ränta, amortering och försäkring. Det kan också ingå kostnader för barnomsorg, fritidsaktiviteter för barnen, kostnader och avgifter till A- kassan. Drivmedelskostnader kan också ingå i det gemensamma. Hela familjen kan gynnas av att det finns en bil även om en person har körkort. Här är det bra att prata om och se över vad ni båda menar med gemensamma utgifter. 
 1. Väljer man helt separat ekonomi är det en hårdare linje mellan era gemensamma utgifter och era enskilda. Exempelvis boendekostnader, transportkostnader och matkostnader delas och betalas gemensamt och resten sköter var och en själv. Försök att hitta er egen lösning, prata ihop er och hitta en samsyn. 

För mer information och kommentarer: 

Claudia Wörmann; sparekonom på Hypoteket

claudia@hypoteket.com eller 0709 – 90 68 14

Studien om gemensam ekonomi hittar du här: Best done differently? Couples’ money pooling and the association with economic conflicts https://journals.sagepub.com/eprint/KQEDMRHWXZKSK8AGEKE8/full

Hypoteket har sedan 2018 hjälpt över 20.000 bolånekunder sänka sina boendekostnader genom ett digitalt, enkelt och smidigt bolån där alla får en låg ränta utan förhandling. Bolånen finansieras av Nordens största pensionsfonder och försäkringsbolag. Enligt jämförelsetjänsten Trustpilot har Hypoteket Sveriges nöjdaste bolånekunder.

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.