Connect with us

Marknadsnyheter

Delårsrapport Q3, Juli-September 2022

Published

on

TREDJE KVARTALET 2022

• Nettoomsättning 67,6 MSEK (103,3)
• Rörelseresultat, EBITDA 6,6 MSEK (23,8)
• Resultat efter skatt 3,4 MSEK (18,0)

JANUARI – SEPTEMBER 2022

• Nettoomsättning 314,7 MSEK (292,0)
• Rörelseresultat, EBITDA 54,9 MSEK (71,6)
• Resultat efter skatt 35,9 MSEK (54,3)

Detta är första rapporten som upprättats enligt International Financial Reporting Standards (IFRS, med övergångsdatum 1 januari 2021). Övergången har skett i enlighet med IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas och beskrivs mer i detalj i noten ”Övergång till IFRS” nedan. Koncernens fullständiga redovisningsprinciper redogörs också för nedan liksom övergångstabeller där effekterna av övergången till IFRS redovisas.

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

• Koncernens likvida medel uppgick den 30 september till 97,3 MSEK (88,4)
• Eget kapital 154,9 MSEK (120,2), varav minoritetsandel 1,7 MSEK (0)
• Soliditet 49% (47%)

AKTIEDATA

• Gullberg & Janssons aktie är noterad på Spotlight Next med kortnamnet GJAB
• Per 30 september 2022 uppgick antalet aktier till 8 715 844 st (8 715 844)
• Periodens högsta aktiekurs var 59,00 SEK ( 2022-09-12) och lägst 43,25 SEK (2022-07-11). Aktiekursen 2022-09-30 var 53,10 SEK
• Resultat efter skatt per den 30 september 2022 motsvarar ett resultat per aktie (före och efter utspädning) om 4,12 SEK (6,27)
• Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 17,57 SEK (13,80)

KORT OM GULLBERG & JANSSON
Gullberg & Jansson har som affärsidé att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns inom grönyte-, hem- och utemiljö samt energioptimering. Verksamheten bedrivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Huvudkontoret för koncernen finns i Helsingborg. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.

VD HAR ORDET

”Trots rådande omvärldsfaktorer och lägre vinstmarginal har vi förutsättningar att fortsätta utveckla koncernen i positiv riktning enligt vår långsiktiga strategi.”

Kvartal med satsningar och investeringar
Den totala omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 67,6 MSEK med ett EBITDA på 6,6 MSEK. Omsättningen för kvartalet var
35% lägre än samma kvartal föregående år. Totalt ackumulerat per siste september är omsättningstillväxten 8% i jämförelse med
föregående år. Vår tillväxtstrategi löper på och vi håller linjen även om omvärlden just nu är osäker och orolig med stor försiktighet i
marknaden som följd.

Täckningsgraden för perioden ligger några procentenheter under täckningsgraden föregående år. Detta
har sin orsak i produktsammansättningen och högre inköpspriser både utifrån råvarumaterialpriser och valutaeffekt.
Även vår vinstmarginal har sjunkit men ligger ackumulerat över vårt mål. Orsaken till en sjunkande vinstmarginal är,
förutom ovanstående, även de planerade investeringarna i nya produkter som genomförts, ny personal och satsningen
med Gullberg & Jansson Service och Installation.

Fortsatt utveckling
Vi har under året vuxit både organiskt och med förvärv och därmed breddat och utvecklat vårt sortiment för att göra oss
mindre sårbara och konjunkturkänsliga. Efter kvartalets utgång tecknade vi ett avtal om att förvärva 80% i Optiheat AB.
Optiheat är ett energioptimeringsföretag som arbetar med utveckling och tillverkning av bland annat värmepumpar och lösningar
för energieffektivisering till både nya och befintliga installationer. Inom bolaget finns en stor kunskap och kompetens kring området.

Vi ser redan nu ett stort intresse för Optiheats energisystem som sänker energiförbrukningen och därmed kostnaderna. En stor del av prissättningen på både kommersiella och privata fastigheter utgår idag från vilket energibehov de har och med Optiheats
system kommer vi att indirekt kunna öka fastigheternas kommersiella värde. Tillträdet till Optiheat kommer att ske den
11 november men redan nu är dialogen igång hur vi ska arbeta med produkterna och få detta bolag att växa utifrån den stora
potential det har.

Sammanslagningen av Stads&Park Produkters och Nomacos verksamheter har bidragit till stora synergier och segmentet
Professionell Grönyta utgör nu ca 27% av omsättningen i koncernen. Detta affärsområde är inte konjunkturkänsligt på
samma sätt som vårt andra affärsområde som vänder sig framför allt till den privata marknaden.

Som ett led i satsningen på våra nya bolag har vi efter noggrann ekonomisk analys förvärvat en fastighet i Åstorp. Avsikten är
att bedriva egen verksamhet i fastigheten och lokalerna kommer i huvudsak att nyttjas av Gullberg & Jansson Service och
Installation samt Gullberg & Jansson Hem och Trädgård.

Inför framtiden
Just nu har vi ett osäkert konjunkturläge med hög inflation, valuta- och ränteförändringar. Osäkerheten innebär att vi just nu ser en försiktighet gällande efterfrågan på vissa produktgrupper och inom vissa kundsegment. Detta gör det än mer viktigt att vi fortsätter vårt arbete med
god kostnadskontroll, utveckling av vår affär och hela tiden arbeta med att ha lönsamhet i fokus tillsammans med en balanserad och attraktiv produktportfölj. Våra engagerade och lojala medarbetare är en styrka för oss i en omtumlande och orolig värld.

Helsingborg den 8 november, 2022
Gullberg & Jansson AB (publ)
Peter Bäck
Verkställande direktör

För ytterligare information

Peter Bäck, VD, E-post: [email protected], Tel: +46 706 46 46 63

Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2022. 

Gullberg & Jansson AB (publ)
Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00
E-post: 
[email protected], Hemsida: https://www.goj.se , Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg har affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte, energioptimering samt hem- och utemiljö. Verksamheten drivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.