Connect with us

Marknadsnyheter

Delårsrapport Q3, Juli-September 2022

Published

on

TREDJE KVARTALET 2022

• Nettoomsättning 67,6 MSEK (103,3)
• Rörelseresultat, EBITDA 6,6 MSEK (23,8)
• Resultat efter skatt 3,4 MSEK (18,0)

JANUARI – SEPTEMBER 2022

• Nettoomsättning 314,7 MSEK (292,0)
• Rörelseresultat, EBITDA 54,9 MSEK (71,6)
• Resultat efter skatt 35,9 MSEK (54,3)

Detta är första rapporten som upprättats enligt International Financial Reporting Standards (IFRS, med övergångsdatum 1 januari 2021). Övergången har skett i enlighet med IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas och beskrivs mer i detalj i noten ”Övergång till IFRS” nedan. Koncernens fullständiga redovisningsprinciper redogörs också för nedan liksom övergångstabeller där effekterna av övergången till IFRS redovisas.

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

• Koncernens likvida medel uppgick den 30 september till 97,3 MSEK (88,4)
• Eget kapital 154,9 MSEK (120,2), varav minoritetsandel 1,7 MSEK (0)
• Soliditet 49% (47%)

AKTIEDATA

• Gullberg & Janssons aktie är noterad på Spotlight Next med kortnamnet GJAB
• Per 30 september 2022 uppgick antalet aktier till 8 715 844 st (8 715 844)
• Periodens högsta aktiekurs var 59,00 SEK ( 2022-09-12) och lägst 43,25 SEK (2022-07-11). Aktiekursen 2022-09-30 var 53,10 SEK
• Resultat efter skatt per den 30 september 2022 motsvarar ett resultat per aktie (före och efter utspädning) om 4,12 SEK (6,27)
• Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 17,57 SEK (13,80)

KORT OM GULLBERG & JANSSON
Gullberg & Jansson har som affärsidé att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns inom grönyte-, hem- och utemiljö samt energioptimering. Verksamheten bedrivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Huvudkontoret för koncernen finns i Helsingborg. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.

VD HAR ORDET

”Trots rådande omvärldsfaktorer och lägre vinstmarginal har vi förutsättningar att fortsätta utveckla koncernen i positiv riktning enligt vår långsiktiga strategi.”

Kvartal med satsningar och investeringar
Den totala omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 67,6 MSEK med ett EBITDA på 6,6 MSEK. Omsättningen för kvartalet var
35% lägre än samma kvartal föregående år. Totalt ackumulerat per siste september är omsättningstillväxten 8% i jämförelse med
föregående år. Vår tillväxtstrategi löper på och vi håller linjen även om omvärlden just nu är osäker och orolig med stor försiktighet i
marknaden som följd.

Täckningsgraden för perioden ligger några procentenheter under täckningsgraden föregående år. Detta
har sin orsak i produktsammansättningen och högre inköpspriser både utifrån råvarumaterialpriser och valutaeffekt.
Även vår vinstmarginal har sjunkit men ligger ackumulerat över vårt mål. Orsaken till en sjunkande vinstmarginal är,
förutom ovanstående, även de planerade investeringarna i nya produkter som genomförts, ny personal och satsningen
med Gullberg & Jansson Service och Installation.

Fortsatt utveckling
Vi har under året vuxit både organiskt och med förvärv och därmed breddat och utvecklat vårt sortiment för att göra oss
mindre sårbara och konjunkturkänsliga. Efter kvartalets utgång tecknade vi ett avtal om att förvärva 80% i Optiheat AB.
Optiheat är ett energioptimeringsföretag som arbetar med utveckling och tillverkning av bland annat värmepumpar och lösningar
för energieffektivisering till både nya och befintliga installationer. Inom bolaget finns en stor kunskap och kompetens kring området.

Vi ser redan nu ett stort intresse för Optiheats energisystem som sänker energiförbrukningen och därmed kostnaderna. En stor del av prissättningen på både kommersiella och privata fastigheter utgår idag från vilket energibehov de har och med Optiheats
system kommer vi att indirekt kunna öka fastigheternas kommersiella värde. Tillträdet till Optiheat kommer att ske den
11 november men redan nu är dialogen igång hur vi ska arbeta med produkterna och få detta bolag att växa utifrån den stora
potential det har.

Sammanslagningen av Stads&Park Produkters och Nomacos verksamheter har bidragit till stora synergier och segmentet
Professionell Grönyta utgör nu ca 27% av omsättningen i koncernen. Detta affärsområde är inte konjunkturkänsligt på
samma sätt som vårt andra affärsområde som vänder sig framför allt till den privata marknaden.

Som ett led i satsningen på våra nya bolag har vi efter noggrann ekonomisk analys förvärvat en fastighet i Åstorp. Avsikten är
att bedriva egen verksamhet i fastigheten och lokalerna kommer i huvudsak att nyttjas av Gullberg & Jansson Service och
Installation samt Gullberg & Jansson Hem och Trädgård.

Inför framtiden
Just nu har vi ett osäkert konjunkturläge med hög inflation, valuta- och ränteförändringar. Osäkerheten innebär att vi just nu ser en försiktighet gällande efterfrågan på vissa produktgrupper och inom vissa kundsegment. Detta gör det än mer viktigt att vi fortsätter vårt arbete med
god kostnadskontroll, utveckling av vår affär och hela tiden arbeta med att ha lönsamhet i fokus tillsammans med en balanserad och attraktiv produktportfölj. Våra engagerade och lojala medarbetare är en styrka för oss i en omtumlande och orolig värld.

Helsingborg den 8 november, 2022
Gullberg & Jansson AB (publ)
Peter Bäck
Verkställande direktör

För ytterligare information

Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63

Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2022. 

Gullberg & Jansson AB (publ)
Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00
E-post: 
info@goj.se, Hemsida: https://www.goj.se , Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg har affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte, energioptimering samt hem- och utemiljö. Verksamheten drivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Freja eID Group AB (publ) har genomfört en riktad emission till Alcur Fonder i syfte att trygga finansiering på väg mot lönsamhet

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. 

Styrelsen i Freja eID Group AB (publ) (”Freja eID Group” eller ”Bolaget”) (Nasdaq First North Premier Growth Market: FREJA) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 maj 2023, beslutat om en riktad nyemission om totalt 1 200 000 nya aktier till en teckningskurs om 5,00 kronor per aktie, vilket tillför bolaget 6 000 000 kronor före emissionskostnader. 

Styrelsen i Freja eID Group AB bemyndigades av årsstämman den 4 maj 2023 att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen har, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutat att öka bolagets aktiekapital med 62 500,00 kronor genom emission av 1 200 000 aktier. Rätt att teckna aktier i den riktade emissionen tillkommer Alcur Fonder AB, som sedan tidigare innehar 565 533 aktier i Freja eID Group AB. Styrelsen har gjort bedömningen att det på objektiva grunder ligger i aktieägarnas intresse att avvika från företrädesrätten i den aktuella emissionen. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att styrelsen bedömer att det i rådande marknadsläge inte föreligger förutsättningar för att kunna genomföra en företrädesemission på gynnsamma villkor. Det är styrelsens samlade bedömning att en riktad emission tydligt och med styrka väger tyngre än de skäl som motiverar huvudprincipen att emissioner ska genomföras med tillämpning av aktieägares företrädesrätt, samt att en emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt därmed ligger i bolagets och samtliga aktieägares intresse. 

Teckningskursen om 5,00 kronor per aktie motsvarar en rabatt om cirka 12,0 procent jämfört med stängningskursen på Nasdaq First North Premier Growth Market den 7 juni 2023. Den riktade emissionen medför en utspädning om cirka 6,0 procent av antalet aktier och röster i Bolaget beräknat efter den riktade emissionen. Teckningskursen har fastställts baserat på förhandlingar på armlängds avstånd med Alcur Fonder med utgångspunkt i det nuvarande priset på Bolagets aktie. Det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. 

Emissionslikviden från den riktade Emissionen kommer att användas till förstärkning av Bolagets rörelsekapital samt att finansiera Bolagets fortsatta kommersialisering av Freja eID till dess att verksamheten når lönsamhet.

Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB kommenterar: 
”Vi har ett fokus på att nå lönsamhet snarast möjligt och som vi kunnat visa i de senaste kvartalsrapporterna stiger intäkterna för segment Freja eID mycket snabbt. Vi åstadkommer denna intäktsökning utan att öka kostnaderna och vi bedömer att det innebär att det bara är en tidsfråga innan vi når lönsamhet. Med detta kapitaltillskott från Alcur Fonder adderar vi ytterligare trygghet till de befintliga finansieringskällorna som vi redan har på plats som en del av vår plan att nå lönsamhet.”  

Denna information är sådan information som Freja eID Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2023 kl. 18.15 CEST. 

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Mobil: 08-5272 7982
E-post: johan.henrikson@frejaeid.se

Om Freja eID Group

Freja eID Group AB (publ) utvecklar produkter och tjänster för digital identifiering. Verksamheten består av den internationellt skalbara e-legitimationen Freja eID samt säkra fulfilmenttjänster. Företaget har kontor i Sverige och Serbien. Freja eID Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. För ytterligare information: www.frejaeid.com  – https://frejaeid.com/finansiell-info/

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kommuniké från årsstämma 2023 i Hybricon

Published

on

By

Den 8 juni 2023 hölls årsstämma i Hybricon AB (publ). Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt.

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Styrelse, revisorer och arvode

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Stämman beslutade att omvälja Martin Rogersson, Elisabeth Lindström-Dupuy och Per-Eric Bjurenborg till styrelseledamöter. Till ny styrelseledamot valdes Anders Finne. Martin Rogersson omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade att omvälja Grant Thornton Sweden AB till revisor.

Stämman beslutade gällande arvode om 50 000 kr till var och en av ledamöterna samt för ordförande 100 000 kr. Arvodet skall betalas ut två gånger per år, i december och maj. Arvode till revisor beslutades utgå enligt löpande räkning.

Valberedning

Stämman beslutade att till valberedning samt ersättningskommitté utse Josef Ramslöv, tillika sammankallande, och Thomas Lindahl.

Beslut om bemyndigande för styrelsen

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Bolagsordning

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen enligt nedan:

Nuvarande lydelse § 3

Bolaget ska bedriva försäljning och marknadsföring av fordon med tillhörande infrastruktur och digitala tjänster samt därmed förenlig verksamhet företrädesvis i form av service och konsulttjänster.

Ny lydelse § 3

Bolagets affärsidé är att leverera kvalificerade varor och tjänster med högt kunskapsinnehåll som bidrar till grön omställning genom elektrifiering och därigenom skapa värden för såväl samhället som kunder, aktieägare och medarbetare.

Därutöver läggs en ny § 13 till i bolagsordningen med nedanstående lydelse:

§ 13 Plats för bolagsstämma
Bolagsstämma kan hållas i Stockholms kommun.

Företrädesemission – Garantiersättning till Bolagets styrelseordförande och VD

Den 23 mars 2023 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 3 maj 2022, att genomföra en företrädesemission av högst 4 967 238 units.

Styrelseordförande Martin Rogersson lämnade en emissionsgaranti uppgående till 592 153,75 kr. VD Mårten Fuchs lämnade en emissionsgaranti uppgående till 469 062,50 kr.

Företrädesemissionen har avslutats den 19 april 2023 och ovan garantiåtagandena har infriats i sin helhet.

Stämman godkände och beslutade om en ersättning till Martin Rogersson samt Mårten Fuchs uppgående till 10 % kontant av respektive emissionsgaranti.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Martin Rogersson
Styrelseordförande, 070-524 68 32, martin.rogersson@hybricon.se
Mårten Fuchs 
Verkställande direktör, 072-733 22 09, marten.fuchs@hybricon.se

Hybricons affärsidé är att leverera kvalificerade varor och tjänster med högt kunskapsinnehåll som bidrar till grön omställning genom elektrifiering och därigenom skapa värden för såväl samhället som kunder, aktieägare och medarbetare. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Dina Försäkringar offentliggör slutgiltigt utfall efter den initiala acceptperioden avseende rekommenderat offentligt uppköpserbjudande

Published

on

By

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, NÅGON JURISDIKTION (DÄRIBLAND AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE ELLER USA) DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. ERBJUDANDET RIKTAS INTE TILL (OCH INGA ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV) PERSONER VARS DELTAGANDE I ERBJUDANDET SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDEHANDLINGAR UPPRÄTTAS, ATT REGISTRERINGAR SKER ELLER ATT NÅGRA ANDRA ÅTGÄRDER VIDTAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

8 juni 2023, 18:00 CEST

Dina Försäkringar offentliggör slutgiltigt utfall efter den initiala acceptperioden avseende det rekommenderade offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner av serie TO2 respektive TO3 i Paydrive

Den 9 maj 2023 offentliggjorde Dina Försäkring AB (”Dina Försäkringar”) ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptionsoptioner av serie TO2 respektive TO3 i Paydrive AB (publ) (”Paydrive”) att förvärva samtliga utestående aktier och teckningsoptioner av serie TO2 respektive TO3 i Paydrive (”Erbjudandet”). Den 7 juni 2023 offentliggjorde Dina Försäkringar att Erbjudandet accepterats i sådan utsträckning att Dina Försäkringar innehar aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Paydrive efter full utspädning samt att Dina Försäkringar därmed fullföljer Erbjudandet och förlänger acceptperioden till den 19 juni 2023.

Slutligt utfall i Erbjudandet efter den initiala acceptperioden

Dina Försäkringar hade vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande inget innehav av aktier i Paydrive eller några finansiella instrument i Paydrive som medför en finansiell exponering motsvarande ett aktieinnehav i Paydrive. Aktierna som lämnats in i Erbjudandet vid utgången av den initiala acceptperioden (som avslutades den 7 juni 2023) uppgick till totalt 7 598 992 aktier i Paydrive, motsvarande cirka 97,84 procent av aktierna och rösterna i Paydrive. Teckningsoptionerna av serie TO2 respektive TO3 som lämnats in i Erbjudandet vid utgången av den initiala acceptperioden uppgick till totalt 1 423 579 teckningsoptioner av serie TO2 respektive 1 425 482 teckningsoptioner av serie TO3 i Paydrive, motsvarande cirka 99,42 procent av teckningsoptionerna av serie TO2 respektive cirka 99,56 procent av teckningsoptionerna av serie TO3.

Dina Försäkringar har inte förvärvat aktier eller teckningsoptioner i Paydrive utanför Erbjudandet. Dina Försäkringar innehar inte heller några andra finansiella instrument som medför en finansiell exponering motsvarande ett aktieinnehav i Paydrive.

Redovisning av likvid för de aktier och teckningsoptioner av serie TO2 respektive TO3 som har lämnats in i Erbjudandet till och med den 7 juni 2023 beräknas påbörjas omkring den 14 juni 2023.

Förlängning av acceptperioden

För att ge de aktieägare och innehavare av teckningsoptioner av serie TO2 respektive TO3 i Paydrive som inte accepterat Erbjudandet ytterligare möjlighet att acceptera Erbjudandet, har Dina Försäkringar beslutat att förlänga acceptperioden till och med den 19 juni 2023, klockan 15.00 (CEST). Redovisning av likvid för de aktier och teckningsoptioner av serie TO2 respektive TO3 som lämnas in under den förlängda acceptperioden beräknas påbörjas omkring den 27 juni 2023.

Dina Försäkringar kan under den förlängda acceptperioden komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, aktier och teckningsoptioner av serie TO2 respektive TO3 i Paydrive. Sådana förvärv eller överenskommelser ska ske i överensstämmelse med tillämpliga svenska lagar och regler.

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på Dina Försäkringars hemsida, www.dina.se.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Gunilla Svensson, VD

E-post: gunilla.svensson@dina.se

Telefon: +46 8 518 039 80

 

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier och/eller teckningsoptioner i förvar.

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juni 2023, klockan 18:00 (CEST).

 

Viktig information

En erbjudandehandling och ett tillägg till erbjudandehandlingen har offentliggjorts av budgivaren.

Erbjudandet riktas inte till (och inga acceptsedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av) personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA eller personer vars deltagande i Erbjudandet skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller att registreringar sker eller att några andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt (inklusive Takeover-reglerna) förutom om något undantag är tillämpligt.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet (inklusive kopior av sådana handlingar) får inte postas eller på något annat sätt distribueras, vidarebefordras eller skickas till eller inom någon jurisdiktion (däribland Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA) där distribution av detta pressmeddelande eller Erbjudandet skulle kräva att ytterligare åtgärder vidtas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i en sådan jurisdiktion. Personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive bland annat banker, mäklare, fondkommissionärer, förvaltare och förvarare av värdepapper) och som omfattas av lagarna eller reglerna i en sådan jurisdiktion måste informera sig om och följa alla tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagarna eller värdepappersreglerna i sådana jurisdiktioner. Budgivaren frånsäger sig, så långt det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för överträdelser av sådana restriktioner och budgivaren förbehåller sig rätten att inte acceptera acceptsedlar vars lämnande utgör en direkt eller indirekt överträdelse av någon av dessa restriktioner.

Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av, en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Market Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, förutom om något undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 i FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av en juridisk persons verksamhet, eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser framtida förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, varav flera ligger utom budgivarens kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per dagen då informationen lämnades och budgivaren har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra någon sådan information till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar och regler.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.