Connect with us

Marknadsnyheter

Delårsrapport Q3, Juli-September 2022

Published

on

TREDJE KVARTALET 2022

• Nettoomsättning 67,6 MSEK (103,3)
• Rörelseresultat, EBITDA 6,6 MSEK (23,8)
• Resultat efter skatt 3,4 MSEK (18,0)

JANUARI – SEPTEMBER 2022

• Nettoomsättning 314,7 MSEK (292,0)
• Rörelseresultat, EBITDA 54,9 MSEK (71,6)
• Resultat efter skatt 35,9 MSEK (54,3)

Detta är första rapporten som upprättats enligt International Financial Reporting Standards (IFRS, med övergångsdatum 1 januari 2021). Övergången har skett i enlighet med IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas och beskrivs mer i detalj i noten ”Övergång till IFRS” nedan. Koncernens fullständiga redovisningsprinciper redogörs också för nedan liksom övergångstabeller där effekterna av övergången till IFRS redovisas.

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

• Koncernens likvida medel uppgick den 30 september till 97,3 MSEK (88,4)
• Eget kapital 154,9 MSEK (120,2), varav minoritetsandel 1,7 MSEK (0)
• Soliditet 49% (47%)

AKTIEDATA

• Gullberg & Janssons aktie är noterad på Spotlight Next med kortnamnet GJAB
• Per 30 september 2022 uppgick antalet aktier till 8 715 844 st (8 715 844)
• Periodens högsta aktiekurs var 59,00 SEK ( 2022-09-12) och lägst 43,25 SEK (2022-07-11). Aktiekursen 2022-09-30 var 53,10 SEK
• Resultat efter skatt per den 30 september 2022 motsvarar ett resultat per aktie (före och efter utspädning) om 4,12 SEK (6,27)
• Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 17,57 SEK (13,80)

KORT OM GULLBERG & JANSSON
Gullberg & Jansson har som affärsidé att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns inom grönyte-, hem- och utemiljö samt energioptimering. Verksamheten bedrivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Huvudkontoret för koncernen finns i Helsingborg. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.

VD HAR ORDET

”Trots rådande omvärldsfaktorer och lägre vinstmarginal har vi förutsättningar att fortsätta utveckla koncernen i positiv riktning enligt vår långsiktiga strategi.”

Kvartal med satsningar och investeringar
Den totala omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 67,6 MSEK med ett EBITDA på 6,6 MSEK. Omsättningen för kvartalet var
35% lägre än samma kvartal föregående år. Totalt ackumulerat per siste september är omsättningstillväxten 8% i jämförelse med
föregående år. Vår tillväxtstrategi löper på och vi håller linjen även om omvärlden just nu är osäker och orolig med stor försiktighet i
marknaden som följd.

Täckningsgraden för perioden ligger några procentenheter under täckningsgraden föregående år. Detta
har sin orsak i produktsammansättningen och högre inköpspriser både utifrån råvarumaterialpriser och valutaeffekt.
Även vår vinstmarginal har sjunkit men ligger ackumulerat över vårt mål. Orsaken till en sjunkande vinstmarginal är,
förutom ovanstående, även de planerade investeringarna i nya produkter som genomförts, ny personal och satsningen
med Gullberg & Jansson Service och Installation.

Fortsatt utveckling
Vi har under året vuxit både organiskt och med förvärv och därmed breddat och utvecklat vårt sortiment för att göra oss
mindre sårbara och konjunkturkänsliga. Efter kvartalets utgång tecknade vi ett avtal om att förvärva 80% i Optiheat AB.
Optiheat är ett energioptimeringsföretag som arbetar med utveckling och tillverkning av bland annat värmepumpar och lösningar
för energieffektivisering till både nya och befintliga installationer. Inom bolaget finns en stor kunskap och kompetens kring området.

Vi ser redan nu ett stort intresse för Optiheats energisystem som sänker energiförbrukningen och därmed kostnaderna. En stor del av prissättningen på både kommersiella och privata fastigheter utgår idag från vilket energibehov de har och med Optiheats
system kommer vi att indirekt kunna öka fastigheternas kommersiella värde. Tillträdet till Optiheat kommer att ske den
11 november men redan nu är dialogen igång hur vi ska arbeta med produkterna och få detta bolag att växa utifrån den stora
potential det har.

Sammanslagningen av Stads&Park Produkters och Nomacos verksamheter har bidragit till stora synergier och segmentet
Professionell Grönyta utgör nu ca 27% av omsättningen i koncernen. Detta affärsområde är inte konjunkturkänsligt på
samma sätt som vårt andra affärsområde som vänder sig framför allt till den privata marknaden.

Som ett led i satsningen på våra nya bolag har vi efter noggrann ekonomisk analys förvärvat en fastighet i Åstorp. Avsikten är
att bedriva egen verksamhet i fastigheten och lokalerna kommer i huvudsak att nyttjas av Gullberg & Jansson Service och
Installation samt Gullberg & Jansson Hem och Trädgård.

Inför framtiden
Just nu har vi ett osäkert konjunkturläge med hög inflation, valuta- och ränteförändringar. Osäkerheten innebär att vi just nu ser en försiktighet gällande efterfrågan på vissa produktgrupper och inom vissa kundsegment. Detta gör det än mer viktigt att vi fortsätter vårt arbete med
god kostnadskontroll, utveckling av vår affär och hela tiden arbeta med att ha lönsamhet i fokus tillsammans med en balanserad och attraktiv produktportfölj. Våra engagerade och lojala medarbetare är en styrka för oss i en omtumlande och orolig värld.

Helsingborg den 8 november, 2022
Gullberg & Jansson AB (publ)
Peter Bäck
Verkställande direktör

För ytterligare information

Peter Bäck, VD, E-post: [email protected], Tel: +46 706 46 46 63

Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2022. 

Gullberg & Jansson AB (publ)
Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00
E-post: 
[email protected], Hemsida: https://www.goj.se , Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg har affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte, energioptimering samt hem- och utemiljö. Verksamheten drivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

”Allt kapital jagar bolag med hög digitaliseringsgrad.”

Published

on

By

Företag och organisationer står inför en osäkerhet kring var inflationen kommer att stanna och hur konjunkturen kommer att se ut de närmaste åren. En påtvingad och frivillig digitalisering blir en direkt konsekvens av omvärldsläget och hushållen kommer att konsumera mindre.
– Alla förbereder sig för avmattad efterfrågan, säger Hans Werner. I avsnitt #6 av Affärsarkitektens dilemma gästar Hans Werner, iCores Vlogg.  

Hans Werner, VD Radar.

En organisations analytiska förmåga, att använda data för att fatta klokare beslut än konkurrenterna, och samtidigt se till att kunderna fattar de beslut man önskar, kommer att vara en avgörande faktor för att lyckas framöver.

– Den viktigaste komponenten för att kunna genomföra förändring, IT och teknik, är det som en ledningsgrupp har lägst kompetens kring, vilket är extremt utmanande, säger Hans Werner.

Allt kapital jagar bolag med hög digitaliseringsgrad, menar han. Andra bolag som jagas är de som står i begrepp på att satsa på digitalisering och automatisering medan förlorarna är de som tittar enbart på kostnader och inte gör någonting mer än att skära med osthyveln.

– Dessa kommer att gå svagast ur den här cykeln när vi kommer ur den 2024.

Från datadriven verksamhet till IT

Med en lång bakgrund från SAAB och några år på säkerhetsbolag insåg Hans Werner att det fanns många saker att jobba med i IT-branschen. Kunskapen tog han med sig och började etablera en mer datadriven och faktabaserad rådgivningsverksamhet. Det blev grunden till Radar.

– Jag ser på data på ett sätt och mönster på ett annat. Jag ser avsaknad av data som lika viktigt som tillgång till data. Avsaknad av mönster där man förväntat sig mönster är också viktigt, säger Hans Werner.

Men att bara jaga data kan också innebära att man jagar fel ibland.

– Vet man vad man ska använda datan till, eller vilka problem som ska lösas, och vilken data som kan lösa dessa problem blir livet enklare, säger Hans Werner.

Affärsarkitektens dilemma, avsnitt #5.  Lyssna här:    

Läs mer om Affärsarkitektens dilemma och lyssna på alla avsnitten här  

Andra avsnitt från Affärsarkitektens dilemma:    

#1 – Magnus Henrichson, ”Att hålla på med ett affärssystemsprojekt är lite som att vara sjuk”  
Infrastruktur, säkerhet och drift är fortfarande grunden. Men CIO måste även vara med i beslutsfattande forum, t ex ledningsgruppen, och ha en övergripande koll på verksamheten.  

# 2 – Magnus Sigurd, Jula Holding, ”Hur ska man få IT att räcka till?  
Hur ska IT räcka till när deras kunskaper och tjänster efterfrågas på alla nivåer och i alla hörn av bolagen?  

# 3 – Jerker Lindsten från Vinngroup, ”Sluta delegera bort de viktigaste frågorna!”
Viktiga attitydförändringar på ledningsnivå krävs för ny svensk topplacering inom IT 

#4 – Niloo Lopez, vd Smarketing, ”Sälj och marknad måste jobba bättre tilllsammans!”
Många som jobbar inom sälj för B2B vittnar om hur kalla samtal blivit kallare. Att få till ett kundmöte är svårare än någonsin.

#5 – Mikael Runhem, grundare Episerver, ”Episerver gjorde att vilket företag som helst kunde ha en hemsida”
2010 blev Mikael Runhem utsedd till årets IT-entreprenör och i detta avsnitt blickar han tillbaka på sin entreprenörsresa men lyfter även utmaningar för ingenjörer idag.

Syftet med Affärsarkitektens dilemma är att prata integration, digitalisering och affärsutveckling med nyckelpersoner på svenska företag. Marknaden förändras i raketfart, och hur människor känner inför förändring är avgörande för företagets framgång. Hur skapar man utrymme för nytänkande i en trögrörlig organisation? Hur får man med alla medarbetare på digitaliseringståget? Hur ska verksamheten gå i takt med IT? Affärsarkitektens dilemma görs av iCore Solutions.    

Vill du veta mer – kontakta:    
Thomas Madsen, Chief Marketing Officer, iCore Solutions, +46 709 17 98 04 12, [email protected]    

iCore Solutions offers software integration solutions for collecting, structuring and analyzing data to companies of all sizes and in more than 30 countries. Based in Sweden and with 50 employees, iCore Solutions was founded in 2000 and has offices in Stockholm, Göteborg (HQ) and London. www.icoresolutions.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Fortnox utser Charlotta Lundberg till ny chef för Affärsområdet Byrån

Published

on

By

Fortnox AB meddelar idag att Charlotta Lundberg har utsetts till ny chef för Affärsområdet Byrån, vilket även innefattar en plats i Fortnox koncernledning. Charlotta har mångårig erfarenhet från ledande chefspositioner, bland annat inom EF Education. Tidigare befattningar inkluderar även en position i den svenska ledningen för Hi3G Access AB.  Charlotta kommer att börja på Fortnox den 6 mars. See English version below. 

”Charlottas ledaregenskaper, personlighet och kundfokus är något som kommer att passa Byrån och Fortnox framöver,” säger Tommy Eklund, Fortnox vd.

Camilla Skoog, som varit chef för affärsområdet sedan 2020, kommer att lämna Fortnox för nya utmaningar.

”Camilla har varit en viktig person för Fortnox under lång tid,” säger Tommy Eklund.  ”Sedan 2020 har hon lett affärsområdet på ett förtjänstfullt sätt. Jag vill tacka Camilla för hennes fina insatser och engagemang under dessa år och önskar henne lycka till.”

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-02-03 kl. 09:30.

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Tommy Eklund, vd och koncernchef 

Tel: + 46 (0) 72-369 73 50 

[email protected]  

Fortnox appoints Charlotta Lundberg as new head of Business Area Byrån

Fortnox AB today announces that Charlotta Lundberg has been appointed Business Area Manager of Byrån, which also includes a seat in group management. Charlotta has many years of experience from leading managerial positions, including in EF Education. Previous positions also include being a member of the Swedish management group of Hi3G Access AB. Charlotta will take up her position at Fortnox on March 6th.

“Charlotta’s leadership, personality and customer focus are qualities that are a very good fit to Byrån and Fortnox going forward,” says Tommy Eklund, CEO of Fortnox. 

Camilla Skoog, who has been head of the Business Area since 2020, will leave Fortnox for new opportunities.       

”Camilla has been an important person for Fortnox for a long time,” says Tommy Eklund. “She has led Business Area Byrån since 2020 in a very good way. I would like to thank Camilla for her contribution and commitment over the years and wish her the best of luck.”

The information was submitted for publication, through the agency of the contact person below, on February 3, 2023 at 09:30 a.m. CET.

For further information please contact: 

Tommy Eklund, President and CEO 

Telephone: +46 (0) 72-369 73 50 

[email protected] 

Om Fortnox

Fortnox AB (publ) är en företagsplattform som knyter samman människor, företag och organisationer. Vi hjälper företag starta, växa och utvecklas. Med smarta tekniska produkter, lösningar och tjänster, och möjlighet att koppla ihop dem med hundratals externa parter, är vi ett nav för företagande i Sverige. Vår vision är att skapa ett välmående samhälle format av framgångsrika företag.

Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö samt kontor i Malmö, Linköping och Stockholm. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information se www.fortnox.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Flowscape får genombrottsorder på amerikanskt prestigesjukhus

Published

on

By

Ett av USAs ledande sjukhus och forskningsinstitut inom cancerbehandling väljer Flowscape för att analysera hur mycket deras konto används. För Flowscape är detta ett viktigt genombrott inom sjukvårdssektorn i USA. Ordervärdet det första året är på 42,600 USD (440,000 SEK) och därefter 15,800 USD (160,000 SEK) årligen återkommande.

”Även om Flowscape har kunder i sjukvårdssektorn i andra länder, så är detta vår första sjukhuskund i USA. Sjukvårdssektorn i USA har uppskattningsvis mer än 20 miljoner anställda så det finns stora möjligheter för oss. Den här kunden skall initialt främst analysera nyttjandet av sina kontorslokaler, men vi ser även potential att de utökar lösningen till andra delar av verksamheten. Förhoppningen är även att de implementera Flowscapes hela lösning för hybridarbete, med platsbokning, Flowplanner och rumsbokning. Kunden valde Flowscape eftersom de tyckte att vi har marknadens starkaste kontorsanalyslösningen med det bredaste utbudet av sensorer och en lättanvänd och flexibel analysportal men även att vi har en världsledande lösning för hybridarbete.” säger Magnus Arildsson, VD för Flowscape USA.

Läs mer på vår hemsida.

Kunden kommer använda 300 sensorer för analys av nyttjandet av arbetsplatser i ett av deras kontor i Kalifornien. Efter några månaders mätning flyttas sensorerna till ett annat kontor för att kunna analysera kontorsnyttjandet även där. Kunden har ca 11,000 anställda och lösningen i denna order omfattar sensorer under arbetsplatser och analysportal med grafer för hur ytorna används.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: [email protected]

Certified Adviser: Skills Corporate Finance Nordic AB, telefon:+46 (8) 517 082 40, email: [email protected]

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape är ett Prop-Tech-bolag med en världsledande lösning för social distansering på kontoret, optimering av kontorsytor och en effektivare arbetsdag. Lösningen använder de senaste IoT-sensorerna och inomhuspositionerings-teknologin för att skapa en toppmodern SaaS-lösning för smarta kontor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor samt analys av ytornas nyttjande. Flowscape har även ett kommunikationsverktyg för effektiv områdesspecifik kommunikation till personer i byggnaden eller personer inom ett område i händelse av en kris. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor), Sofia, San Fransisco och London.

För mer information, besök www.flowscapesolutions.com

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.