Connect with us

Marknadsnyheter

Delårsrapport Zenergy AB (publ) Jan – Mars 2023

Published

on

Zenergy AB (publ.) (”ZENZIP B”) offentliggör härmed Delårsrapport Zenergy AB (publ) Jan – Mars 2023 och finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.zenergy.se).

En bild som visar utomhus, byggnad, hus, himmel Automatiskt genererad beskrivning

Delårsrapport Zenergy AB (publ)

Jan – Mars 2023

 

 

Org. Nr. 556796–2260

 

Sammanfattning av rapporten – Kvartal 1 2023

 

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, nummer Automatiskt genererad beskrivning

 

 

 

 

 

  • Mobila Hus i Sverige AB tecknar 2 årigt ramavtal för produktion av arkitektritade mobila hus.

 

 

Hög produktionstakt, stärkt kassaflöde och vinst

 

Under första kvartalet har det varit full fart i produktionen, med flera leveranser av moduler till projektet Kummelnäs. Processer bär frukt och verksamheten genererar vinst, vilket är oerhört glädjande att förmedla. I ett läge med historiska höga inflationstal och en försämrad marknadsförutsättning kan Zenergy presentera en vinst

på 1,2 miljoner (5%) med likvida medel om 14,1 miljoner.

Första kvartalet har varit en fartfylld resa med full produktion av bostadsmoduler och leveranser till byggarbetsplats på Värmdö. Plattformen som vi nämner vid Livingspace påvisar fortsatt flera produktionsfördelar och driver goda resultat i produktionen. En plattform i tiden i kombination med att flera förbättringsåtgärder med processerna i fabriken, skapar en produkt som vi kan leverera med rätt kvalité i rätt tid till en kalkylerad kostnad.

 

Vi har under perioden haft full sysselsättning och samtliga produkter som producerats har varit inom Livingspace. Så bolagets resultat ger en god fingervisning av produktens lönsamhet och verksamheten generar vinst för första kvartalet, vilket stärker självförtroendet i en komplex marknadssituation.

 

Marknaden har visat många ansikten och vi har daglig kontakt med kunder, som letar och söker efter lösningar för att kunna forcera från affärsförslag till produktionsorder trots den försämrade marknadssituationen, med höjda räntor och råvarumaterialkostnader. Vi har sedan tidigare arbetat mot att fördela säljinsatserna och har affärförslag ute som är jämnt fördelade inom våra 3 segment; Livingspace, movingspace och ZIP elements.

 

Vi hoppas att inom en snar framtid kunna presentera orders. Vi ser positivt på framtiden och hoppas på att den vikande konjunkturen skapar möjligheter för oss att utvecklas tillsammans med våra ramavtalskunder och nya kunder, för att bygga bostäder som alla har råd att äga eller hyra.

 

 

Zero Energy Buildings – tillsammans bygger vi för framtiden

 

Väl mött

Martin Karlsson, VD Zenergy AB

 

 

 

Väsentliga händelser under det första kvartalet

 

Mobila Hus i Sverige AB tecknar 2 årigt ramavtal för produktion av arkitektritade mobila hus.

Mobila Hus i Sverige AB tecknar 2-årigt ramavtal för produktion av mobila hus. Beräknat värde ca 25 MSEK.

Tillsammans är vi mycket glada och förväntansfulla över det här partnerskapet och ser fram emot de bostäder som Zenergy och Mobila Hus kommer att bygga tillsammans.

 

Mobila Hus har ett mycket spännande koncept där deras arkitektritade mobila boendelösningar ligger helt rätt i tiden och vi på Zenergy glada över att få vara med på resan. Produkten passar verkligen vår verksamhet och vårt sätt att producera kostnadseffektiva, smarta energieffektiva bostäder. Syftet med detta samarbete är att stärka verksamheternas kapacitet och leveranssäkerhet, vilket kommer att bidra till att ytterligare förbättra kvaliteten och lönsamheten på produkter och tjänster.

 

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 Inget att notera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zenergys vision

Zenergys vision är att skapa smarta, energieffektiva och hållbara bostäder som går snabbt att producera och som håller hög kvalitet. Byggnaderna erbjuder olika fasadgestaltning och effektiv inredning. Tillsammans med arkitekter, byggnadsingenjörer samt fastighetsutvecklare har vi tagit fram attraktiva boendekoncept i modulär arkitektur som på allvar utmanar det traditionella bostadsbyggandet. Zenergys produkter fungerar utmärkt som både permanenta och tillfälliga bostäder men är även lämpliga som kontor, skolor, äldreboenden entreprenadenheter etc.

 

Affärsmodell

Vi ligger med andra ord helt rätt i tiden med vårt koncept som vi kallar modulär arkitektur.

 

Inom Zenergy arbetar vi med tre parallella affärsområden som alla använder sig av bolagets patenterade ZIP-Element. Zenergy ZIP-Bostäder är fullt tillgänglighetsanpassade enligt BBR-krav. Enheterna byggs i varierande storlekar beroende på behov och är stapelbara i flera våningar. Bolaget har en ambition att så långt det är möjligt arbeta med bl.a Svanen-märkta material och produkter. Som ett led i det pågående arbetet med att öka standardiseringen inom bolagets koncept utvecklas två typhus som baseras på endast två olika plattformar med samma bredd. De kan även med fördel kombineras med varandra. Genom att optimera byggnationen erbjuder Zenergys koncept även möjlighet att öka bo- eller lokalytan med ca 8-12% jämfört med traditionella lösningar som har samma yttre byggnadsmått.

Zenergys bostadskoncept är konstruerade av bolagets moderna, patenterade och varumärkesskyddade byggelement Zenergy ZIP-Element som kan användas som både vägg-, tak- och golvkonstruktion. ZIP-Elementet ger extremt välisolerade, brandsäkra och mögelresistenta byggnader utan köldbryggor. De tunna väggarna ger även maximal boyta samtidigt som isoleringsvärdet (U-värdet) och därmed uppvärmningskostnaden förblir mycket låg. ZIP-Elementet har brandskyddsklass EI60 (förhindrar brandspridning under 60 minuter). Tack vare ZIP-Elementets sandwich-konstruktion kan våra bostäder produceras samt uppföras både snabbt och effektivt.

 

Produktionen sker i bolagets fabrik i Skillingaryd som vid fullt utbyggd LEAN-produktion har en möjlig tillverkningskapacitet om >25 000 m2 BOA per år. Produktionen effektiviseras för att möjliggöra lönsamhet även vid en lägre produktionsvolym än tidigare. Det utgör en viktig egenskap att uppnå för att göra bolaget mindre sårbart vid marknadssvängningar och oplanerade förseningar som ibland kan inträffa i kundprojekt.

 

 

 

 

 

Fastighetskoncept

Zenergy Livingspace

Bolaget har utvecklat olika modulära bostadskoncept i modulformat som är anpassade i enlighet med Boverkets byggregler (BBR). Zenergy kan erbjuda bostäder från ett rum om ca 18 m2 till 6 rum om ca 150 m2. Zenergys ZIP-Bostäder möjliggör stor flexibilitet och möjlighet att uppföra betydande bostadsyta på kort tid. Detta innebär att konceptet har potential att bli en viktig del i en tidseffektiv lösning på det omfattande behov av bostäder som råder i Sverige.

Zenergy Movingspace

Dessa fastighetskoncept är avsedda för uppförandet av entreprenadbyggnader, kontorsbyggnader, skolbyggnader samt lokaler för specifik verksamhet.

Då bolagets ZIP-Element har mycket goda prestanda inom brandsäkerhet, energieffektivitet samt fukt- och mögelresistens har dessa koncept goda möjligheter att nå framgång, inte minst vid byggnationer där tidsfaktorn är extra viktig.

2013 utnämndes produkten till ”Bästa Energibod” av Hyrex-kedjan, Swedish Rental Association, Sveriges Byggindustrier och Byggnads i Göteborg. ZIP-Byggbodar är en attraktiv lösning för byggbranschen som är både energieffektiv och brandsäker.

Zenergy har genom åren levererat över 1 200 energisnåla enheter.

Zenergy har t.ex tagit fram anpassningar av plattformen som gör det möjligt att även erbjuda lösningar för vård, matsal, dagrum, aktivitetsrum etc.

Zenergy ZIP-Element

Zenergys ZIP-Element är grundstommen i samtliga av bolagets fastighetskoncept.

Det är ett patenterat, CE-märkt och varumärkesskyddat byggmaterial som består av en isolerande kärna av PIR som är laminerat med högkvalitativa brandskyddsskivor på båda sidor. ZIP-Elementet är i sig ett färdigt tak-, golv- eller väggelement vilket innebär att det går snabbt att uppföra en brandsäker och mögelresistent byggnad utan köldbryggor.

 

 

 

 

 

 

 

Aktien

Zenergy har handlats på Spotlight Stock Market sedan den 7 december 2015.
Handelsbeteckningen för aktien är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.

 

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, nummer Automatiskt genererad beskrivning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiell Utveckling

Rörelseintäkter

Rörelsens intäkter för första kvartalet 2023 uppgick till 24 647 (21 472) KSEK. Nettoomsättningen (exkl. hyresintäkter och övriga rörelseintäkter) i koncernen för första kvartalet uppgick till 24 368 (21 194) KSEK, vilket är 3 174 KSEK högre än motsvarande period 2022.

 

Hyresintäkterna i koncernen under första kvartalet 2023 uppgick till 279 (278) KSEK. Detta avser uthyrning av kontors- och skolmoduler genom Zenergy ZIPRENT AB.

 

I Zenergy AB uppgick rörelsens intäkter under första kvartalet till 24 368 (21 194) KSEK. Periodens intäkt utgörs till större delen av projektet Kummelnäs/Stjärnhöken Bygg AB, där delar av projektet har färdigställts.

 

Kostnader

Rörelsens kostnader avseende råvaror och förnödenheter samt främmande tjänster i koncernen uppgick under första kvartalet till -17 831 (-17 228) KSEK. Täckningsbidraget i koncernen för perioden uppgick till 6 816 (4 244) KSEK. Det ökade täckningsbidraget är ett resultat av arbetet med den nya produktplattformen samt förbättrade processer.

 

Omkostnaderna i koncernen (övriga externa kostnader, personalkostnader samt övriga rörelsekostnader) uppgick under första kvartalet till -5 362 (-3 505) KSEK, vilket är en ökning med 1 857 KSEK från föregående år. Det är främst övriga externa kostnader som har ökat och då med 1 350 KSEK. Detta beror till större del på lokalhyra som tidigare har eliminerats i koncernen, ökade kostnader för förbrukningsmaterial samt garantiavsättningar.

 

Avskrivningarna för första kvartalet uppgick till -213 (-481) KSEK.

 

Resultat

Resultat efter finansiella poster i koncernen avseende första kvartalet uppgick till 1 228 (144) KSEK. För Zenergy AB uppgick resultatet efter finansiella poster till 1 053 (-191) KSEK.

 

Resultat efter skatt i koncernen avseende första kvartalet uppgick till 1 220 (110) KSEK. Resultatet har således förbättrats med 1 110 KSEK, vilket kan hänföras till ökad lönsamhet i levererade projekt.

 

Balansräkning

 

Tillgångar

Anläggningstillgångar i koncernen per 2023-03-31 uppgick till 6 296 (31 281) KSEK, vilket är en minskning med 24 985 KSEK. Detta kan huvudsakligen relateras till avyttrat koncernbolag.

 

Omsättningstillgångar i koncernen per 2023-03-31 uppgick till 54 849 (20 425) KSEK. Varulagret, inklusive pågående arbeten, per 2023-03-31 uppgick till 17 652 (11 634) KSEK. Kundfordringar uppgick till 20 984 (2 834) KSEK och Övriga fordringar uppgick till 2 113 (3 352) KSEK. Likvida medel uppgick per balansdagen till 14 100 (2 605) KSEK.

 

Skulder

Koncernens skulder per 2023-03-31 uppgick till 48 683 (38 131) KSEK. Långfristiga skulder per 20230331 uppgick till 197 (9 295) KSEK. Minskningen på 9 098 KSEK från föregående år kan till större del hänföras till lösen av lån i samband med avyttring av koncernbolag. Leverantörsskulderna per 20230331 uppgick till 13 442 (11 359) KSEK.

 

Finansiell ställning

Vid årets utgång uppgick det egna kapitalet i koncernen till 8 944 (1 265) KSEK.

Aktiekapitalet i Zenergy AB uppgår till 2 288 (2 088) KSEK. Ökningen på 200 KSEK avser utnyttjande av teckningsoptioner under föregående år.

 

Det totala kassaflödet för året var positivt och uppgick till 12 795 (782) KSEK.

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten i koncernen uppgick till 12 888 (988) KSEK.

 

Kassaflödet från investeringsverksamheten i koncernen uppgick till -84 (0) KSEK. Under perioden har investeringar på 84 KSEK avseende fabriksinventarier gjorts.

 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten i koncernen uppgick till -9 (-206) KSEK.

 

Likvida medel i koncernen uppgick till 14 100 (2 605) KSEK vid periodens slut.

 

Moderbolaget hade per 2023-03-31 inga krediter hos banker.

Finansiella rapporter

En bild som visar text, skärmbild, nummer, Teckensnitt Automatiskt genererad beskrivning

 

En bild som visar text, skärmbild, nummer, Teckensnitt Automatiskt genererad beskrivning

 

 

 

 

 

 

 

 

En bild som visar text, skärmbild, nummer, Teckensnitt Automatiskt genererad beskrivning

 

En bild som visar text, skärmbild, nummer, Teckensnitt Automatiskt genererad beskrivning

 

 

 

 

 

 

Kassaflöde koncern

En bild som visar text, skärmbild, nummer, Parallell Automatiskt genererad beskrivning

Förändringar i eget kapital, koncern

En bild som visar text, skärmbild, linje, nummer Automatiskt genererad beskrivning

 

 

 

 

Granskning
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

 

 

Kommande finansiella rapporter och viktiga datum

Delårsrapport för perioden april-juni 2023 publiceras den 25 augusti 2023

Delårsrapport för perioden juli-september 2023 publiceras den 24 november 2023

 

 

 

 

Styrelsen i Zenergy AB

 

 

Skillingaryd den 26 maj

 

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 maj 2023.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Information från Västra Räddningsregionen kring händelser under dagen

Published

on

By

Branden på Landevigatan i Landevetter är avslutad. Insatsen avslutades under förmiddagen idag.

Klockan 15.17 på fredagen fick Räddningstjänsten Storgöteborg larm om brand i ett flerbostadshus på Landevigatan i Landvetter. Branden startade på vinden. Efter ett intensivt släckningsarbete på plats kunde branden begränsas. Många lägenheter har blivit drabbade. 

Under dygnet har Räddningstjänsten Storgöteborg även hanterat ett flertal terrängbränder runt om i distriktet som relativt snabbt har begränsats.

Räddningstjänsten Storgöteborg har också varit på en villabrand i Mölnlycke. Larmet inkom till räddningstjänsten under eftermiddagen.

I Tanums kommun har det under dagen varit en terrängbrand som är under kontroll. 

Det pågår ytterligare en terrängbrand i Herrljunga som har ringats in och begränsats. Branden är under kontroll och insatsen fortsätter under natten och morgondagen. 

Med anledning av flertalet inträffade terrängbränder vill vi uppmärksamma på att det råder eldningsförbud för kommunerna inom Västra Räddningsregionen. Kom ihåg att du har eget ansvar för att ta reda på vad som gäller där du befinner dig. Läs mer vad som gäller på respektive kommuns hemsida.    

Continue Reading

Marknadsnyheter

Essity avyttrar sin ryska verksamhet

Published

on

By

Hygien- och hälsobolaget Essity avyttrar bolagets verksamhet i Ryssland. Essity har tecknat ett avtal med en köpare och transaktionen har nu godkänts av ryska myndigheter. Transaktionen förväntas avslutas vid erhållen slutlikvid under andra kvartalet 2023.  

I april 2022 inledde Essity ett arbete för att lämna den ryska marknaden och under 2022 gjorde bolaget en nedskrivning av dess tillgångar i Ryssland om cirka 1,7 miljarder SEK.

Essitys nettoomsättning i Ryssland 2022 motsvarande cirka 2 procent av koncernens totala nettoomsättning. 
Resultateffekt kommer att redovisas vid avslutad transaktion men bedöms inte ha materiell finansiell påverkan. 

För ytterligare information, kontakta:
Per Lorentz, Vice President Corporate Communications, 0733 – 13 30 55, per.lorentz@essity.com
Karl Stoltz, Media Relations Director, 0709 – 426 338, karl.stoltz@essity.com

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. Vi ökar människors välbefinnande genom våra produkter och tjänster. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom Actimove, JOBST, Knix, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Modibodi, Nosotras, Saba, Tempo, TOM Organic, Vinda och Zewa. Essity har omkring 48 000 medarbetare. Nettoomsättningen 2022 var cirka 156 miljarder kronor (15 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och Essity är noterat på Nasdaq Stockholm. Essity bryter barriärer för ökat välbefinnande och bidrar till ett hälsosamt, hållbart och cirkulärt samhälle. För mer information, besök www.essity.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

FDA:s rådgivande kommitté bekräftar enhälligt den kliniska nyttan av Leqembi® (lecanemab-irmb) som behandling av tidig Alzheimers sjukdom

Published

on

By

Stockholm den 10 juni 2023 – BioArctic AB:s (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) partner Eisai tillkännagav idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA:s rådgivande expertkommitté (Peripheral and Central Nervous System Drugs Advisory Committee, PCNS) enhälligt bekräftat den kliniska nyttan av Leqembi. Kommitténs beslut baseras på resultaten från den kliniska fas 3-studien Clarity AD med Leqembi[1] i Alzheimers sjukdom. Den 6 januari 2023 godkände FDA Leqembi för behandling av tidig Alzheimers sjukdom i USA via det accelererade förfarandet. Eisais ansökan om fullt godkännande i USA genomgår en prioriterad granskning och FDA har angett 6 juli som senaste beslutsdatum, så kallat PDUFA action date.

Kommittéledamöterna bekräftade även den övergripande risk-nyttabedömningen[2] och den kliniska nyttan av Leqembi, samt diskuterade dess användning i specifika subgrupper, inklusive patienter som är ApoE4-homozygoter[3], patienter som samtidigt behandlas med blodförtunnande läkemedel och patienter med cerebral amyloidangiopati[4].

Det enhälliga beslutet av den oberoende expertkommitté baserades på den kompletterande registreringsansökan (sBLA) som innehåller data från Eisais stora globala bekräftande kliniska fas 3-studie Clarity AD. Clarity AD-studien uppfyllde sitt fördefinierade primära effektmått och visade en hög statistiskt signifikant minskning av kognitiv och funktionell försämring (27 %, p=0,00005) jämfört med placebo över 18 månader. Höga statistiskt signifikanta behandlingseffekter observerades också för alla sekundära effektmått som utvärderade kognition och funktionella förändringar med hjälp av andra validerade skalor. De vanligaste biverkningarna (>10%) i lecanemab-gruppen var infusionsreaktioner (lecanemab: 26,4%; placebo: 7,4%), ARIA-H (cerebrala mikroblödningar, cerebrala makroblödningar och ytliga järninlagringar; lecanemab: 17,3%; placebo: 9,0%), ARIA-E (svullnad/ödem; lecanemab: 12,6%; placebo: 1,7%), huvudvärk (lecanemab: 11,1%; placebo: 8,1%) och fall (lecanemab: 10,4%; placebo: 9,6%). Infusionsreaktionerna var i stort sett milda till måttliga (grad 1–2: 96%) och inträffade vid den första dosen (75%). Resultaten från Clarity AD-studien presenterades vid Alzheimer-konferensen CTAD (Clinical Trials on Alzheimer’s Disease) och publicerades samtidigt i den referentgranskade medicinska tidskriften New England Journal of Medicine.

Leqembi är en humaniserad IgG1 (immunglobulingamma 1) monoklonal antikropp riktad mot aggregerade lösliga (protofibriller[5]) och olösliga former av amyloid beta (Aβ), erhöll ett accelererat godkännande den 6 januari 2023 och lanserades i USA den 18 januari 2023. Det accelererade godkännandet baserades på data från fas 2b-studien som visade att lecanemab minskade mängden amyloida plack i hjärnan, ett kännetecken på Alzheimers sjukdom, och fortsatt godkännande kan vara beroende av att klinisk nytta verifieras i den bekräftande Clarity AD-studien. Den rådgivande kommittén var enig om att Clarity AD verifierade den kliniska nyttan.  Ett besked gällande ansökan om fullt godkännande förväntas att lämnas senast den 6 juli 2023.

Eisai ansvarar för utvecklingen och regulatoriska interaktioner avseende lecanemab globalt, och samarbetar med Biogen avseende marknadsföring och kommersialisering av produkten, där Eisai är den slutgiltiga beslutsfattaren. BioArctic har rättigheter att kommersialisera lecanemab i de nordiska länderna och för närvarande förbereder BioArctic och Eisai en gemensam kommersialisering i dessa länder.

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2023, kl. 01.00 CET.

I den engelska versionen av detta pressmeddelande, ”FDA Advisory Committee votes unanimously to confirm clinical benefit of LEQEMBI® (lecanemab-irmb) for the treatment of early Alzheimer’s disease”, återfinns även en text avseende indikation, dosering och administrering, samt säkerhet relaterat till det accelererade godkännandet av lecanemab i USA, enligt amerikanska myndighetskrav. För läsare som vill ta del av denna information hänvisar vi till förskrivningsinformationen i USA som kan läsas här (engelska).

För mer information, vänligen kontakta
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se
Tel: +46 704 10 71 80

Om lecanemab
Lecanemab (varumärkesnamn i USA: Leqembi™) är resultatet av ett strategiskt forskningssamarbete mellan BioArctic och Eisai. Lecanemab är en humaniserad IgG1 (immunglobulingamma 1) monoklonal antikropp riktad mot aggregerade lösliga och olösliga former av amyloid beta (Aβ). I USA godkändes Leqembi i USA under det accelererade förfarandet av den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) den 6 januari 2023 och lanserades i USA den 18 januari, 2023. Leqembi är godkänt för behandling av Alzheimers sjukdom i USA. Behandling med Leqembi bör inledas hos patienter med mild kognitiv störning eller mild Alzheimers sjukdom, det vill säga den population som studerades i de kliniska studierna. Det saknas säkerhets- och effektdata om behandling påbörjas tidigare eller senare i sjukdomsförloppet än det som studerats. Det accelererade godkännandet baserades på data från fas 2b-studien som visade att lecanemab minskade mängden amyloida plack i hjärnan, ett kännetecken på Alzheimers sjukdom, och lecanemabs fortsatta godkännande kan vara beroende av att klinisk nytta verifieras i en bekräftande studie. FDA har fastställt att Clarity AD-studien kan tjäna som bekräftande studie för att verifiera den kliniska nyttan av lecanemab. 

Se Information kring förskrivning för Leqembi i USA (på engelska).

Eisai lämnade in en ansökan om marknadsgodkännande till den japanska läkemedelsmyndigheten (PMDA) den 16 januari 2023. Den japanska ansökan tilldelades prioriterad granskning av den japanska myndigheten för hälsa, arbete och välfärd (MHLW) den 26 januari 2023. Eisai nyttjade en PMDA-process som kallas ”prior assessment consultation” i syfte att förkorta granskningstiden för lecanemab. Den 9 januari 2023 lämnade Eisai in en ansökan till den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) om marknadsgodkännande (MAA) i Europa, vilken accepterades den 26 januari 2023. Eisai påbörjade inlämnandet av registreringsansökan för lecanemab till den kinesiska läkemedelsmyndigheten (NMPA) i december 2022 och prioriterad granskning beviljades den 27 februari 2023. I Kanada ansökte Eisai om marknadsgodkännande (New Drug Submission) hos läkemedelsmyndigheten Health Canada den 31 mars, 2023 och ansökan accepterades den 15 maj i år. I juni 2023 lämnade Eisai in en ansökan om marknadsgodkännande i Sydkorea.

Eisai har genomfört en fas 1-studie för subkutan dosering av lecanemab och den subkutana formuleringen utvärderas just nu i den öppna förlängningsstudien av Clarity AD. Underhållsbehandling har studerats som en del av Fas 2b-studien och den öppna förlängningsstudien av Clarity AD. Kompletterande registreringsansökningar för subkutan och underhållsbehandling kommer att lämnas in till FDA vid slutet av det första kvartalet 2024.

Sedan juli 2020 pågår fas 3-studien AHEAD 3-45 för individer med preklinisk (asymtomatisk) Alzheimers sjukdom, vilket innebär att de kliniskt sett är normala, men har medelhöga eller förhöjda nivåer av Aβ i hjärnan. AHEAD 3-45-programmet bedrivs som offentlig-privat samverkan mellan med Alzheimer’s Clinical Trials Consortium (ACTC), finansierat av United States National Institute on Aging som är en del av National Institutes of Health, och Eisai. Sedan januari 2022 pågår Tau NexGen-studien för individer med dominant ärftlig Alzheimers sjukdom där lecanemab ges som anti-amyloid-bakgrundsbehandling i kombination med olika behandlingar riktade mot tau. Tau NexGen är en klinisk studie som bedrivs av konsortiet Dominantly Inherited Alzheimer Network Trials Unit (DIAN-TU), under ledning av Washington University School of Medicine i St. Louis, USA.

Om samarbetet mellan BioArctic och Eisai
BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen lecanemab som ingicks i december 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen BAN2401 back-up för Alzheimers sjukdom som ingicks i maj 2015. I mars 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal som innefattar lecanemab. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna för Alzheimers sjukdom. BioArctic har rätt att kommersialisera lecanemab i Norden och för närvarande förbereder Eisai och BioArctic en gemensam kommersialisering i regionen. BioArctic har inga utvecklingskostnader för lecanemab inom Alzheimers sjukdom och har rätt till betalningar i samband med myndighetsgodkännanden och försäljningsmilstolpar samt royalties på den globala försäljningen.

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partner Eisai inom Alzheimers sjukdom. Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.

[1] Leqembi (lecanemab-irmb) 100 mg/ml injektion vid intravenös användning

[2] En risk-nyttabedömning bedömer förhållandet mellan risken av att ta ett läkemedel med den kliniska nyttan läkemedlet i fråga ger

[3] Mutationer i ApoE4-genen är den vanligaste ärftliga riskfaktorn för att utveckla Alzheimers sjukdom. Risken ökar om individen är homozygota (har två uppsättningar av genen)

[4] Ett medicinskt tillstånd som ger upphov till avlagring av amyloid i väggarna till småkärl i hjärnbark och hjärnhinnor

[5] Protofibriller är stora lösliga aggregerade former av amyloid-beta på 75–5 000 Kd

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.