DexTech Medical AB, Delårsrapport 1 juli, 2021 – 31 mars 2022

| 29 april, 2022 | 0 kommentarer

Sammanfattning av tredje kvartalet (2022-01-01 – 2021-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,1 (-1,5) MSEK
  • Resultat per aktie* -0,06 (-0,10) SEK

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 18 485 857. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 14 920 478. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Sammanfattning av niomånadersperioden (2021-07-01 – 2022-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -3,2 (-4,6) MSEK
  • Resultat per aktie* -0,20 (-0,31) SEK
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 38,9 (3,5) MSEK

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 16 225 200. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 14 920 478. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VD:s kommentar

Den kliniska myelomstudie med Bolagets läkemedelskandidat OsteoDex som finansierades via en företrädesemission i december 2021 som tillförde bolaget 37 MSEK efter emissionskostnader fortlöper enligt plan.  Arbetet pågår med en komplett ansökan till Läkemedelsverket i Uppsala. Ansökan omfattar studieprotokoll, IB (Investigators Brochure), Investigational Medicinal Product Dossier (IMPD) i uppdaterat format.

Våra tidigare prekliniska studier avseende OsteoDex effekt på olika myelomcellkulturer visar entydigt en starkt tumörcelldödande effekt. Även jämfört med Melfalan som är ett beprövat standardpreparat för behandling av multipelt myelom (MM) är OsteoDex effekt slående stark. Med tanke på likheten i sjukdomsprocessen i skelettet mellan MM och mCRPC och befintliga kliniska erfarenheter så har vi anledning att vara optimistiska inför MM studiens förutsättningar att resultera i ”proof of concept”.

I april har bolaget kallat till en extra bolagsstämma den 11 maj där Andreas Segerros är föreslagen som ny styrelseledamot. Andreas Segerros har lång och gedigen erfarenhet med exekutiva befattningar inom den internationell läkemedelsindustrin, i Europa, USA och Japan. Andreas Segerros kommer att vara en nyckelperson i Bolagets fortsatta utveckling, detta i perspektiv av hans tidigare erfarenhet och tillhörande nätverk.

Anders R Holmberg

CEO

Kontaktpersoner

Anders Holmberg, verkställande direktör, +46 73 324 27 82

Gösta Lundgren, CFO, +46 70 710 47 88

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2022.

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas II studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt behandlingseffekt på patienter som sviktar på befintliga läkemedel. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.