Connect with us

Marknadsnyheter

Dina Försäkringar offentliggör slutgiltigt utfall efter den initiala acceptperioden avseende rekommenderat offentligt uppköpserbjudande

Published

on

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, NÅGON JURISDIKTION (DÄRIBLAND AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE ELLER USA) DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. ERBJUDANDET RIKTAS INTE TILL (OCH INGA ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV) PERSONER VARS DELTAGANDE I ERBJUDANDET SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDEHANDLINGAR UPPRÄTTAS, ATT REGISTRERINGAR SKER ELLER ATT NÅGRA ANDRA ÅTGÄRDER VIDTAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

8 juni 2023, 18:00 CEST

Dina Försäkringar offentliggör slutgiltigt utfall efter den initiala acceptperioden avseende det rekommenderade offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner av serie TO2 respektive TO3 i Paydrive

Den 9 maj 2023 offentliggjorde Dina Försäkring AB (”Dina Försäkringar”) ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptionsoptioner av serie TO2 respektive TO3 i Paydrive AB (publ) (”Paydrive”) att förvärva samtliga utestående aktier och teckningsoptioner av serie TO2 respektive TO3 i Paydrive (”Erbjudandet”). Den 7 juni 2023 offentliggjorde Dina Försäkringar att Erbjudandet accepterats i sådan utsträckning att Dina Försäkringar innehar aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Paydrive efter full utspädning samt att Dina Försäkringar därmed fullföljer Erbjudandet och förlänger acceptperioden till den 19 juni 2023.

Slutligt utfall i Erbjudandet efter den initiala acceptperioden

Dina Försäkringar hade vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande inget innehav av aktier i Paydrive eller några finansiella instrument i Paydrive som medför en finansiell exponering motsvarande ett aktieinnehav i Paydrive. Aktierna som lämnats in i Erbjudandet vid utgången av den initiala acceptperioden (som avslutades den 7 juni 2023) uppgick till totalt 7 598 992 aktier i Paydrive, motsvarande cirka 97,84 procent av aktierna och rösterna i Paydrive. Teckningsoptionerna av serie TO2 respektive TO3 som lämnats in i Erbjudandet vid utgången av den initiala acceptperioden uppgick till totalt 1 423 579 teckningsoptioner av serie TO2 respektive 1 425 482 teckningsoptioner av serie TO3 i Paydrive, motsvarande cirka 99,42 procent av teckningsoptionerna av serie TO2 respektive cirka 99,56 procent av teckningsoptionerna av serie TO3.

Dina Försäkringar har inte förvärvat aktier eller teckningsoptioner i Paydrive utanför Erbjudandet. Dina Försäkringar innehar inte heller några andra finansiella instrument som medför en finansiell exponering motsvarande ett aktieinnehav i Paydrive.

Redovisning av likvid för de aktier och teckningsoptioner av serie TO2 respektive TO3 som har lämnats in i Erbjudandet till och med den 7 juni 2023 beräknas påbörjas omkring den 14 juni 2023.

Förlängning av acceptperioden

För att ge de aktieägare och innehavare av teckningsoptioner av serie TO2 respektive TO3 i Paydrive som inte accepterat Erbjudandet ytterligare möjlighet att acceptera Erbjudandet, har Dina Försäkringar beslutat att förlänga acceptperioden till och med den 19 juni 2023, klockan 15.00 (CEST). Redovisning av likvid för de aktier och teckningsoptioner av serie TO2 respektive TO3 som lämnas in under den förlängda acceptperioden beräknas påbörjas omkring den 27 juni 2023.

Dina Försäkringar kan under den förlängda acceptperioden komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, aktier och teckningsoptioner av serie TO2 respektive TO3 i Paydrive. Sådana förvärv eller överenskommelser ska ske i överensstämmelse med tillämpliga svenska lagar och regler.

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på Dina Försäkringars hemsida, www.dina.se.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Gunilla Svensson, VD

E-post: gunilla.svensson@dina.se

Telefon: +46 8 518 039 80

 

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier och/eller teckningsoptioner i förvar.

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juni 2023, klockan 18:00 (CEST).

 

Viktig information

En erbjudandehandling och ett tillägg till erbjudandehandlingen har offentliggjorts av budgivaren.

Erbjudandet riktas inte till (och inga acceptsedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av) personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA eller personer vars deltagande i Erbjudandet skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller att registreringar sker eller att några andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt (inklusive Takeover-reglerna) förutom om något undantag är tillämpligt.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet (inklusive kopior av sådana handlingar) får inte postas eller på något annat sätt distribueras, vidarebefordras eller skickas till eller inom någon jurisdiktion (däribland Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA) där distribution av detta pressmeddelande eller Erbjudandet skulle kräva att ytterligare åtgärder vidtas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i en sådan jurisdiktion. Personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive bland annat banker, mäklare, fondkommissionärer, förvaltare och förvarare av värdepapper) och som omfattas av lagarna eller reglerna i en sådan jurisdiktion måste informera sig om och följa alla tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagarna eller värdepappersreglerna i sådana jurisdiktioner. Budgivaren frånsäger sig, så långt det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för överträdelser av sådana restriktioner och budgivaren förbehåller sig rätten att inte acceptera acceptsedlar vars lämnande utgör en direkt eller indirekt överträdelse av någon av dessa restriktioner.

Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av, en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Market Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, förutom om något undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 i FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av en juridisk persons verksamhet, eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser framtida förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, varav flera ligger utom budgivarens kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per dagen då informationen lämnades och budgivaren har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra någon sådan information till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar och regler.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Cyclezyme AB (publ) kommer tillfälligt erbjuda ledig kapacitet på laboratoriet till externa kunder

Published

on

By

Juni 12, 2024

Cyclezyme AB (publ) har ett färdigställt toppmoderna biotekniskt laboratorium med den senaste tekniken för proteinframställning och analytisk kemi som i dagsläget inte används fullt ut. Bolagets styrelse har därför beslutat att enligt ”Sample as a service-modellen” erbjuda ledig kapacitet till externa kunder.

 Kommentar från VD, Peter Falck:

”Vi kan bättre utnyttja vårt fina laboratorium genom att erbjuda externa kunder att använda laboratoriet. På så sätt kan vi använda den tillfälliga överkapaciteten vi har på labbet och generera intäkter till bolaget under tiden som vi fortsätter arbetet med att kommersialisera vår enzymatiska plaståtervinningsteknik. Erbjudandet kommer bara gälla så länge det råder överkapacitet i laboratoriet, så att det inte ska påverka verksamheten negativt”, säger Peter Falck, VD för Cyclezyme AB.

Cyclezyme är noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information:

Cyclezyme AB, Peter Falck,

VD Tel: +46 (0)76 00 99 344

E-post: peter.falck@cyclezyme.se

[Denna information är sådan information som Cyclezyme AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom Peter Falcks försorg, för offentliggörande den 12 juni 2024 klockan 19:40 CET.]

Continue Reading

Marknadsnyheter

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) offentliggör resultatet från återköpserbjudandet avseende bolagets obligationslån med ISIN SE000017769060

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Den 4 juni 2024 offentliggjorde Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Emilshus” eller ”Bolaget”) ett återköpserbjudande till innehavare av Bolagets utestående icke-säkerställda gröna obligationer med löpande ränta och utestående volym om 400 000 000 kronor med ISIN SE0017769060 (”Obligationerna” och ”Återköpserbjudandet”). Återköpserbjudandet löpte ut idag kl. 12:00 CEST. Bolaget har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationer motsvarande ett nominellt belopp om 76,25 miljoner kronor.

 

Emilshus avser att fullfölja Återköpserbjudandet och priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet är 101,3125 procent av nominellt belopp. Bolaget kommer även erlägga upplupen och obetald ränta för Obligationerna på likviddagen för Återköpserbjudandet i enlighet med villkoren för Obligationerna. Likviden för Återköpserbjudandet förväntas betalas ut den 26 juni 2024.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96

 

Emil Jansbo, CFO
E-post: emil.jansbo@emilshus.com
Telefon: 072 243 30 88

 

Om Emilshus

Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per 31 mars 2024 till 820 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 139 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Compactor emitterar obligationer om 500 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK

Published

on

By

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ett icke säkerställt obligationslån på den svenska obligationsmarknaden (”Obligationslånet”). Volymen på Obligationslånet uppgår till 500 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 3,00 procentenheter och har slutligt förfall i juni 2027. Bolaget kommer att ansöka om notering av Obligationslånet på Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden kommer att användas till återbetalning av utestående obligationslån samt till allmänna verksamhetsändamål inklusive förvärv.

Arctic Securities och Pareto Securities har agerat arrangörer i samband med emissionen av Obligationslånet och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2024 kl. 17:15.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.