Connect with us

Marknadsnyheter

DORA: Fem steg till att bli redo inför finansbranschens nya regelverk

Published

on

Nästa år införs EU-regelverket DORA, som medför nya tuffa krav på riskhantering inom finansbranschen. Petter Glenstrup på cybersäkerhetsföretaget Arctic Wolf delar här med sig fem goda råd till organisationer som behöver förbereda sig.

Director Sales Engineering p Arctic Wolf Nordics

Den finansiella sektorn inom EU står inför ett nytt regelverk som fastställer ett gemensamt ramverk för hantering, rapportering och outsourcing av IT-relaterade risker. Det övergripande syftet med Digital Operational Resilience Act (DORA) är att garantera stabiliteten hos det finansiella systemet genom en hög beredskap inför cyberattacker och andra digitala risker.

Många företag utanför den finansiella sektorn som berörs också. Även som leverantör behöver man anpassa sig till kraven. För alla som tillhandahåller IT-tjänster, liksom för distributionskanalen är det därför viktigt att förstå hur DORA kommer att påverka dem och att förbereda sig inför att regelverket träder i kraft i början av nästa år. Bristande efterlevnad kan leda till tunga ekonomiska påföljder med viten.

Ett praktiskt och handfast sätt för din organisation att komma i gång är att följa de fem enkla stegen nedan. De ger ett gott stöd till arbetet för att uppfylla kraven på cyberresiliens som ställs av DORA.

1. Ta reda på om ni berörs av reglerna

DORA omfattar hela finansbranschen inom EU: samtliga banker, försäkringsbolag och aktörer på värdepappersmarknaden oavsett storlek och omsättning. Regelverket tillämpas även på hela leveranskedjan till finansiella aktörer, även underleverantörer i flera steg. Detta innebär att även de företag som förser finansbranschen med IT-system och tjänster måste se till att de uppfyller kraven hit hör allt ifrån molntjänster och datacenter till AI.

2. Gör en riskbedömning

Enligt DORA behöver en organisation kunna visa på en beredskap för att hantera IT-relaterade störningar, även cyberattacker. Därför är det viktigt att ledningen tar sig tid att förstå vilka möjliga luckor som finns i försvarslinjen liksom att veta hur man kan upptäcka, rapportera om och återhämta sig från en incident.

Genom att göra en riskbedömning både för den egna organisationen och leverantörskedjan kan ni identifiera sårbara områden och i nästa steg ta fram en handlingsplan för att åtgärda dessa.

3. Utveckla en handlingsplan

När riskbedömningen för er organisation är klar är det dags att göra en handlingsplan för efterlevnad. Den ska ansluta till kraven som beskrivs i DORA (artikel 6.8) och förklara hur ert arbete för hantering av IT-risker stödjer era affärsmål och bredare strategi. Handlingsplanen bör också fastställa en risktoleransnivå, förklara organisationens befintliga IT-infrastruktur, beskriva de olika mekanismerna som finns på plats för att upptäcka en incident, samt förklara hur ni ska kommunicera både inom organisationen och externt i händelse av en attack. DORA ställer tydliga krav bland annat när det gäller incidentrapportering, scenariotester och riskhantering.

4. Utbilda nyckelpersoner

Utöver att få ett riskhanteringsprogram på plats ställer DORA även krav på säkerhetsmedvetenhet och utbildning för styrelseledamöter, ledande befattningshavare och anställda. Det förefaller rimligt med tanke på att interna faktorer bedöms ligga bakom omkring 60 procent av alla dataintrång med eller utan avsikt. Varje medarbetare i organisationen ska få regelbunden utbildning om cybersäkerhet och kunna känna igen typiska tecken på en attack. Utbildningen bör också ta upp hur man ska agera i händelse av en attack exempelvis för att rapportera incidenter till säkerhetsansvariga.

5. Se över planerna regelbundet

När DORA blir svensk lag kommer varje organisation som berörs att få sin riskhanteringsplan granskad regelbundet, liksom när det har inträffat en IT-relaterad incident. Det är därför viktigt att ni själva regelbundet ser över er beredskap för att säkerställa att planen fortfarande är aktuell, och att den kontinuerligt uppdateras i linje med lagstiftningens krav där så är nödvändigt. Översynen betyder inte bara att ni ser till att följa regelverket, utan ger också ett konkret stöd för att upprätthålla er operativa beredskap över tid.

Genom att ta till sig och agera enligt stegen ovan kan finansbranschen och dess leverantörer säkerställa att de är förberedda när DORA träder i kraft i januari 2025. Även om det ännu kan kännas som gott om tid för att uppnå efterlevnad är det hög tid att starta arbetet nu.

Petter Glenstrup
Director Sales Engineering
Arctic Wolf

Mediakontakt
Fredrik Pallin
fredrik@digitalpr.dk
0708-114 115

Om Arctic Wolf

Arctic Wolf är en global ledare inom operativ IT-säkerhet som hjälper företag och organisationer att minska riskerna med cyberattacker genom sin molnbaserade säkerhetsplattform. Arctic Wolf Security Operations Cloud tar varje vecka in och analyserar mer än 4,6 biljoner säkerhetshändelser vilket ger kunder i alla storlekar inom olika branscher en bättre digital beredskap och uthållig motståndskraft mot attacker.
www.arcticwolf.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023

Published

on

By

Umeå, 20 april 2024 

Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) (“Kinda Brave”) publicerar årsredovisning och revisionsberättelse för 2023 enligt bilaga. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  

ir@kindabrave.com

www.kindabrave.com

 
 
Följ gärna oss på Linkedin:  

https://www.linkedin.com/company/kinda-brave/

 
 
Om Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) 

Kinda Brave är en modern spelkoncern, fokuserat på att förvärva, äga och utveckla spelstudios och immateriella rättigheter, samt utveckla en division inriktad mot förläggning av speltitlar från tredjepart. Idag består Bolaget av fyra spelstudior och ett mindre förläggarteam. Kinda Braves vision är att skapa en unik underhållningsgrupp, med starka immateriella rättigheter inom olika områden, inklusive TV-serier, filmer och serietidningar. 

Continue Reading

Marknadsnyheter

BioArctic och Eisai ingår forskningsutvärderingsavtal avseende BAN2802

Published

on

By

Stockholm, Sverige den 20 april 2024 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelade idag att BioArctic AB och Eisai Co., Ltd., ingått ett samarbetsavtal avseende BAN2802, en potentiell ny behandling som kombinerar BioArctics egenutvecklade BrainTransporter™-teknologi med en läkemedelskandidat mot Alzheimers sjukdom. Vid slutet av samarbetet kommer Eisai att utvärdera den data som genererats och besluta om de vill utnyttja en option att licensiera BAN2802 för behandling av Alzheimers sjukdom.

BioArctic och Eisai har sedan 2005 ett långvarigt samarbete gällande utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Samarbetet har lett fram till Leqembi® (lecanemab) – världens första godkända[1] läkemedel som visat sig bromsa utvecklingen av tidig Alzheimers sjukdom. Det nya samarbetet bygger på företagens gemensamma kunskap inom Alzheimers sjukdom. Kostnader för forskningsutvärderingsprogrammet kommer att delas mellan bolagen och programmet kommer att utvärdera vad som skulle kunna bli nästa generations sjukdomsmodifierande behandling för Alzheimers sjukdom.

– Jag är mycket glad över att vår Brain Transporter-teknologi fortsätter att utvecklas väl och att vi nu ingått detta första avtal där denna teknik används. Teknologin har en stor potential att kunna förbättra många olika läkemedelsprojekt och hjälpa företag i deras strävan att utveckla läkemedel mot hjärnans sjukdomar, sa Gunilla Osswald, vd på BioArctic. Eisai har varit en värdefull partner till BioArctic under de senaste två decennierna, och vi är mycket glada över att förlänga och fördjupa vår relation genom detta nya forskningssamarbete med BAN2802. Tillsammans har vi tagit fram lecanemab, den första fullt godkända sjukdomsmodifierande behandlingen vid Alzheimers sjukdom i USA, Japan och Kina och vi ser fram emot att fortsätta vårt givande samarbete och leda utvecklingen av nästa generations läkemedel för att hjälpa patienter med den här förödande sjukdomen.

BioArctics egenutvecklade BrainTransporter-teknologi hjälper till att transportera biologiska läkemedel över blod-hjärnbarriären in i hjärnan. Tekniken har potential att medföra snabbare och starkare effekt av behandlingar riktade till hjärnan, samtidigt som den minskar behandlingsbördan för både patienter och samhället. BrainTransporter-teknologin är en viktig del i BioArctics hållbarhetsarbete och bolagets strävan efter att kontinuerligt förbättra klinisk och kommersiell nytta.

Detta pressmeddelande berör en läkemedelskandidat under utveckling och avser inte att förmedla några slutsatser gällande effekt och säkerhet. Det finns ingen garanti för att denna läkemedelskandidat vare sig kommer att slutföra det kliniska utvecklingsprogrammet eller erhålla godkännande av relevanta myndigheter.

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2024, kl. 09.40 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations 
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se  
Telefon: +46 70 410 71 80 

Om samarbetet mellan BioArctic och Eisai  
BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen lecanemab som ingicks 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen Leqembi back-up för Alzheimers sjukdom som ingicks 2015. 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal som innefattar lecanemab. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna för Alzheimers sjukdom. BioArctic har rätt att kommersialisera lecanemab i Norden och för närvarande förbereder Eisai och BioArctic en gemensam kommersialisering i regionen. BioArctic har inga utvecklingskostnader för lecanemab inom Alzheimers sjukdom och har rätt till betalningar i samband med myndighetsgodkännanden och försäljningsmilstolpar samt royalties på den globala försäljningen.  

Om BioArctic AB  
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på innovativa läkemedel som kan fördröja eller stoppa sjukdomsförloppet av neurodegenerativa sjukdomar. Företaget ligger bakom Leqembi® (lecanemab) – världens första läkemedel som bevisat bromsar sjukdomsutvecklingen och minskar den kognitiva försämringen vid tidig Alzheimers sjukdom. Leqembi har utvecklats i samarbete med BioArctics partner Eisai, som ansvarar för kommersialisering och regulatoriska processer globalt. Utöver Leqembi har BioArctic en bred forskningsportfölj med antikroppar mot Parkinsons sjukdom och ALS samt ytterligare projekt mot Alzheimers sjukdom. I flera av projekten används bolagets egenutvecklade teknologiplattfrom BrainTransporter™ som hjälper till att förbättra transporten av antikroppar in i hjärnan. BioArctics B-aktie (BIOA B) är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information, besök www.bioarctic.com.

[1] Godkänt i USA, Japan och Kina.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nu lanseras Sevärt, Sveriges minsta kulturkanal

Published

on

By

Statens fastighetsverk, logotyp.

    

Att berätta om de natur- och kulturmiljöer som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar är en viktig del av myndighetsuppdraget. Den 20 april lanseras den nya strömningstjänsten Sevärt, Sveriges minsta kulturkanal, så att hela Sverige ska kunna ta del av berättelserna.

    

Det finns många sevärda platser i SFV:s förvaltning. De är spridda från norr till söder och är – i den mån de går att hålla öppna – ofta välbesökta av dem som bor inom rimliga avstånd. Nu skapas möjligheten för fler att ta del av dessa skatter.

         Våra fastigheter är allas angelägenhet och målet är att de ska engagera ännu fler genom kunskap, spännande berättelser och intagande miljöer, säger generaldirektör Max Elger.

För dem som inte har möjlighet att fysiskt besöka fastigheterna har SFV via bland annat filmer och podd försökt nå ut till fler. Nu förenas resultatet i Sevärt, en öppen playtjänst med strömmat material om SFV:s natur- och kulturmiljöer. Tittarna får följa med in i hantverkares verkstäder, se hemliga rum, uppleva historiska trädgårdar och besöka många andra sevärdheter.

Lanseringen sker den 20 april. Plattformen kommer sedan kontinuerligt att fyllas på med nytt innehåll. Tanken är att Sevärt också ska kunna innehålla material i samarbete med andra aktörer.

Under Stockholms kulturnatt passar Statens fastighetsverk även på att öppna upp ett sevärt, hemligt rum – det gamla vattentornet på Skeppsholmen. Där blir det filmvisning, liveinspelning av podden På plats i historien och popcorn.

För mer information kontakta

Maria Uggla, pressekreterare

010-478 76 00

073-332 22 14

maria.uggla@sfv.se

 

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.