Connect with us

Marknadsnyheter

EasyFill AB (publ) – Kvartalsrapport 1, 2023

Published

on

Finansiella kommentarer koncernen perioden januari – mars

         Koncernens nettoomsättning uppgick till 17 535 tkr (31 939), en minskning med 14 404 tkr 45,1 % i jämförelse med 2022.

         Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till –3 918 tkr (2 243), en minskning med 6 161 tkr i jämförelse med 2022.

         Resultat efter skatt uppgick till –6 163 tkr (162)

         Soliditeten uppgick till 38,36% (55,10)

Nyckeltal i koncernen, TSEK

A screenshot of a computer Description automatically generated with low confidence

Väsentliga händelser under kvartal 1, 2023

Koncernen

Nettoomsättningen i EasyFill-koncernen för kvartal 1 2023 uppgick till 17 535 tkr (31 939), en minskning med 14 404 tkr. Ebitda uppgick till -3 918 tkr (2 243) en minskning med 6 161 tkr.  Nettoomsättningen i jämförelse med samma period föregående år är tydligt lägre och förklaras av att EasyFill AB har inte haft någon större installation under kvartalet såsom föregående år. Enjoy Sales har haft en nettoomsättning som prognostiserat, dock lägre i jämförelse med 2022 som påverkades av hög efterfrågan efter tidigare coronarestriktioner. Ebecos nettoomsättning påverkades i kvartalet av en minskad efterfrågan på släpvagnar från våra befintliga större kunder och en flytt framåt i tiden avseende order på specialsläpvagnen Mobiheat. I koncernens resultaträkning ingår avskrivningar av koncerngoodwill med 404 tkr, vilken med det är fullt avskriven.

Första kvartalet var fullt fokuserat på EuroShop och att få i gång marknadsföringen av EasyFill och våra produkter. Vi har fortfarande en bit kvar innan vi har alla processer på plats men vi blir bättre och bättre för varje dag. Vi arbetar med återkommande möten för våra delägare och kunde under kvartalet genomföra vårt första Earnings call, något som nu skall bli återkommande.

I sammanfattningen nedan särredovisas ej finansiellt utfall för dotterbolagen Ebeco AS, EasyFill GmbH eller EasyFill Merchandising Solutions Limited. Bolagen ingår i sin helhet i koncernens utfall för kvartalet.

EasyFill

Nettoomsättningen i EasyFill för kvartal 1, 2023 uppgick till 2 131 tkr (8 823), en minskning med 6 692 tkr. I jämförelseperioden för 2022 ingick två stora leveranser av TurnLoader Ambient, cirka 130 sektioner till butiker i Tyskland.

I övriga externa kostnader första kvartalet 2 238 tkr (1 356) ingår kostnader för medverkan i Euroshop med cirka 850 tkr.

Förändrad avskrivningstid för immateriella tillgångar/materiella tillgångar medför en ökad avskrivning med 415 tkr för kvartalet.

Ägarlån från närstående uppgår per 31 mars till 7 000 tkr fördelat på 6 000 tkr från Future Mind Invest AB, Håkan och Tobias Sjölander och 1 000 tkr från Kenty Invest AB, Richard Bagge. Ägarlånen har upptagits på marknadsmässiga villkor.

Arbetet med att anpassa EasyFill för försäljning via partners fortsätter. I det arbetet ingår att skapa partnerportaler där vi kan presentera relevant material för de partners som vi nu tränar i att sälja våra produkter. Under kvartal 2 är målet att våra partners ska kunna hantera alla eventuella ”svårigheter” som påverkar försäljningen, och därmed kunna öka säljaktiviteten.

Under kvartalet genomfördes en av EasyFills viktigaste marknadsaktiviteter i och med retail-mässan EuroShop i Düsseldorf, Tyskland. Mässan går av stapeln under fem dagar var tredje år och är en av världens största inom området. I år bestod den av 1830 utställande företag och 81 000 deltagare från totalt 141 olika länder. Mycket tid och energi har lagts ned på att planera och genomföra vårt deltagande, där vi byggde upp en ”butik” på 60 kvadratmeter med roterande hyllor för en mängd olika kategorier.

Fokus för EasyFill var att marknadsföra våra produkter och våra partners i Europa. Vi fick en stark start när mässan startade och redan första dagen hade vi lika många leads som under hela EuroShop 2020. Våra produkter är väldigt lätta att få respons på och så får vi allt från skolelever, distributörer, butiksbyggare, butiker, butikskedjor, tillverkare, kollegor i branschen och varumärken att besöka oss. Det är inte antalet leads som är viktigast utan att vi fått besök av de som tar beslut när det gäller inköp. Under mässan fick vi besök från 96 länder och vi skannade cirka 1400 namnbrickor. Mässan visar att det finns ett stort intresse hos butikerna samt att det finns många bolag som är intresserad av att bli återförsäljare på olika marknader.  Vi kan också se ett stigande intresse hos tillverkarna av butiksinredning när det gäller TurnLoader Ambient samt ett flertal nya kyltillverkar som är intresserade av att integrera TurnLoader MultiDeck.

Det stora arbetet har efter mässan varit att hantera besökarna samt skapa nya rutiner hur leads ska hanteras i vårt CRM-system. Leadsen har fördelats och de första initiala mötena med prospekten har påbörjats både via Teams och besök i butiker. Det här är ett arbete som är tidskrävande och det kan också ta lång tid innan affärerna kommer, men utan prospekt inga affärer.

Från vår nystart har vi haft fokus att bli starkare på sociala media och för att stötta partners har vi spelat in videos i konceptbutiken EDEKA Schmoll i Kassel. I den påbörjade marknadsföringssatsningen på LinkedIn ser vi att vi har ökat synligheten och räckvidden, och det har också gjort att även våra partners får förfrågningar om våra produkter. Vi fortsätter vår strategi runt att synas med våra produkter för att skapa högre efterfrågan hos de större butikskedjorna.

Enjoy Sales

Nettoomsättningen för Enjoy Sales under kvartal 1 2023 uppgick till 9 861 tkr (13 664), en minskning med 3 803 tkr. Ebitda uppgick för kvartal 1 till 546 tkr (2 783) en minskning med 2 237 tkr. Under 2022 påverkades efterfrågan och försäljningen av möjligheten för restauranger och barer att ha öppet efter tidigare coronarestriktioner.

Vi har kunnat se en ökad efterfrågan av kylskåp och under de första månaderna av året har några större leveranser genomförts till några av de större eventarenorna i Stockholm. Vår bedömning från tidigare rapport visade sig inte riktigt stämma då kvartal 1, 2023 inte nådde lika stor försäljning som 2022 utan blev mer likt tidigare år. Övergången till nya leverantörer har som vi nämnt tidigare medfört ett större lager, men det innebär också att vi är väl förberedda inför högsäsong.

Ebeco

Nettoomsättningen i Ebeco för kvartal 1 2023 uppgick till 6 805 tkr (14 191), en minskning med 7 386 tkr, justerad för internförsäljning till EasyFill var minskningen 4 232 tkr. Ebitda uppgick för året till -1 128 tkr (-610) en minskning med 518 tkr. I nettoomsättningen för Ebeco ingår internförsäljning med 19,8% (29,9). Den lägre omsättningen avser släpvagnsförsäljning och sektioner/hyllor till EasyFill.

Ebeco s.r.o har upptagit ett lån från Ebeco Slovakia s.r.o på 2 000 tkr. Ebeco Slovakia s.r.o ägs av närstående till 50 %, Henning Bersagel och 30% av Easyfill AB. Ägarlånen har upptagits på marknadsmässiga villkor.

Det har varit en mycket lugnare start än vanligt på produktionen, mycket på grund av världsläget som påverkat energipriser och inköpspriser. Världsläget påverkar också försäljning av släpvagnar och just nu fokuseras mycket av produktionen på TurnLoader för att säkerställa kommande volymförfrågningar senare under året.

Under kvartal 2 kommer Ebeco att producera prototyp nr två av MH160-320k för MobiHeat. För att möta framtida behov är vi i slutfasen av implementering av nytt produktionssystem. Systemet kommer att vara fullt implementerat under 2023.

Väsentliga händelser efter kvartal 1, 2023

Koncernen

För hela koncernen har störst fokus efter EuroShop varit att ställa om från direktförsäljning till att gå mot partnerförsäljning. Det finns före och efter EuroShop och det riktiga arbetet börjar efter den viktiga mässan med att skapa affärer från de leads som inkommit, ett arbete som kräver ännu mer än själva mässan. Det viktigaste just nu är att fokusera och inte springa på alla möjligheter på en gång, och att hjälpa våra nuvarande och framtida partners för att TurnLoader ska lyckas. Det här är fokuserat arbete för EasyFill, Ebeco samt Enjoy Sales och det viktigaste som görs.

Processerna börjar växa fram och omställningen har påbörjats, tyvärr är det kostsamt att gå från en modell till en ny modell då försäljning alltid tar tid, något som också avspeglas i resultat i kvartal 1.

EasyFill

Efter första kvartalet fortsätter vi den satsningen på ”gerillamarknadsföring” vi påbörjat i sociala medier. I första hand har vi fokuserat på LinkedIn, där vi når beslutsfattare inom butiker, butikskedjor, varumärken och butiksinredningstillverkare. Som ett andra steg utvidgar vi till andra kanaler, som exempelvis TikTok och Instagram. På dessa kanaler vill vi nå den personal som arbetar i butikerna, inte bara beslutsfattare. Personalen kan påverka beslut inifrån och det är dessutom i den målgruppen vi hittar framtidens butikschefer och ägare. Tack vare innovationskraften i våra produkter och enkelheten i att förstå konceptet med roterande hyllor har vi redan fått vad i våra ögon kan kallas viral spridning. Exempelvis har våra delningar på LinkedIn organiskt redan hittat till TikTok, och antalet visningar, gilla-markeringar och kommentarer ligger långt över vad som kan klassas som normalt för ett B2B-företag i EasyFills storlek.

Ett antal större butikskedjor i hela världen har efter EuroShop och efter vår marknadsföring kontaktat både oss och våra partners och många diskussioner pågår för att testa våra hyllsystem och för att besluta om utrullningar. Vi fortsätter våra tester i det tysta och kommer att uppdatera marknaden när kontrakten är på plats och utrullning sker.

EasyFill AB har tagit ett lån på 5 mkr per den 28 april enligt marknadsmässiga villkor.

Enjoy Sales

Den bedömning som vi hade om att försäljningen i kvartal 1 kommer att bli bättre än föregående år visade sig att inte riktigt stämma då en större engångsorder landade i kvartal 2 istället för att bli klar under kvartal 1.

För Enjoy Sales börjar den viktigast perioden då kvartal 2 är starten på högsäsongen för varumärkesdekorerade kylskåp.

Ebeco

Under kvartal två har tyvärr efterfrågan fortsatt att gå ner och vi ser en av de sämre perioderna i Ebecos historia. EasyFills omställning från direktförsäljning till partnerförsäljning har även påverkat vår tillverkningsenhet då det är svårare att prognostisera, vilket bland annat påverkar inköp av stål, som måste planeras i god tid för att få bra avtalspriser och tillförlitliga leveranser.

Ebeco är en viktig pusselbit för koncernen, då all utveckling, anpassning och manualer görs här. En förutsättning för EasyFill att lyckas är att vi har en produktion som kan leverera när beställningarna kommer.

För att anpassa oss så har vi valt att fokusera mer på släpvagnsförsäljningen. Det är bra för Ebeco att ha flera produktlinjer att luta sig mot, och det bör vara möjligt att öka volymen på det här affärsområdet.

Kommentar från VD

Dags att summera ytterligare ett kvartal och det jag kan konstatera är att tiden går fort och att det finns mycket som jag vill hinna med. Jag kan ibland få känslan av att jag borde ha hunnit åstadkomma mer, men jag vet också att allt inte alltid är så enkelt och att saker och ting tar tid. Jag är stolt över allt vi gjorde inför och under EuroShop. Jag är stolt över hur väl vi planerade och hur väl vi genomförde allt. Jag blir stolt när jag tänker på alla besökare och alla ”halleluja”-ögonblick vi skapade. Jag är stolt över marknadsföringen på sociala medier som har fått miljontals visningar. Jag är stolt över att vi har blivit kontaktade av några av de allra största butikskedjorna och inlett dialog. Men det viktigaste är att jag är stolt över det arbete som alla anställda inom EasyFill-koncernen lägger ner för att ändra en bransch som sett lika ut i många, många år.

Jag är inte så stolt över att siffrorna inte är där vi vill att de ska vara, men min strategi är att fortsätta på den plan vi har och jag har fortsatt tro på att vi kommer att nå ut med vårt budskap. Det tar tid att förändra gamla tankemönster och det vi vill ersätta, det vill säga en vanlig standardhylla, kostar en tiondel av vår lösning. Vår framgång avgörs därför av hur väl vi lyckas kommunicera tid för avkastning på investeringen (ROI). Vi vet sedan tidigare att den kan vara så kort som sex till tolv månader, beroende på butik och produktkategori, men nu ser vi också hur yttre faktorer driver på sökandet efter nya innovativa lösningar. Det är inte längre lika enkelt att hitta personal. Lönekostnaderna ökar markant. Råvarupriserna stiger och spär på kostnaden för matsvinn. Butikerna inser att man behöver hitta rätt verktyg för att skapa effektivitet, kapa kostnader och sälja mer.

Helst hade vi själva kapat kostnader i tillverkningsledet för att lättare möta prisdiskussionen och jämförelsen med standardhyllor, men det är viktigt att förstå att det här är mycket mer komplexa konstruktioner med rörliga delar, som ska klara många hundratals kilo i vikt och samtidigt vara säkra och enkla att hantera.

Gerillamarknadsföring, ja vi har under den senaste tiden skapat viral spridning och har fått vårt stora genombrott med våra snurrande hyllor. För att ge några siffror: På LinkedIn har EasyFill fått 1 630% fler följare. Våra egna delningar har under det senaste 90 dagarna gillats av 8 500 personer i hela världen. Vi har fått vårt material delat 700 gånger, som i sin tur har delats ännu mer. Vi har, om jag summerar rätt, fått närmare fem miljoner visningar under en månad och till det kan vi addera att vårt material har tio miljoner visningar och har gillats av 300 000 användare på TikTok under samma period. På så sätt måste man nog ändå säga att marknadsföringen den senaste tiden varit en succé. Våra inlägg har också skapat delningar för våra partners och det var också ett av våra mål. Jag vill också passa på att tacka de många hjälpsamma aktieägare som har blivit mina ögon och öron på de sociala plattformarna. Ni har hjälpt oss hålla koll på vad som sker, samt med era delningar och kommentarer skapat spridning.

Nu är det dags att fortsätta marknadsföra oss, prata med kunder, skapa ambassadörer runt om i världen och att komma i mål med att hitta en första butikskedja som gör en ”Schmoll”, det vill säga att de väljer att göra en utrullning med flera TurnLoader Ambient i flertalet butiker. Vem blir först?! EasyFill har centrala diskussioner och förhandlingar med butikskedjor i Norge, Tyskland, Österrike, Frankrike, Portugal, England, Australien och USA.

Årsstämma

Årsstämma i EasyFill AB (publ) kommer att hållas i Sollentuna, 30 maj 2023 klockan 16.00, med möjlighet att närvara digitalt.

Granskning av revisor   

Rapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Rapportdatum 2023

Delårsrapport för respektive kvartal publiceras:

Kvartal 2 den 31 augusti,

Kvartal 3 den 23 november,

Kvartal 4 med bokslutskommuniké 29 februari 2024

 

För ytterligare information kontakta:

Tobias Sjölander, VD

tobias.sjolander@easyfill.se

+46 70 660 54 23

 

Johan Svedberg, CFO

johan.svedberg@easyfill.se

+46 70 379 20 07

 

För mer info besök gärna:
www.easyfill.se

www.easyfillcorporate.com

 

Offentliggörande

Denna information är sådan information som EasyFill AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2023.

A picture containing text, menu, screenshot, number Description automatically generated

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Det europeiska bostadsnätverket Eurhonet inleder samarbete med AktivBo

Published

on

By

Det europeiska bostadsnätverket Eurhonet anlitar AktivBo för att öka fokus på kundnöjdhet och datadrivna förbättringar. Eurhonet består av 36 allmännyttiga bostadsföretag från Österrike, Frankrike, Tyskland, Italien, Sverige och Storbritannien. 

Proptech-företaget AktivBo kommer att stödja Eurhonets medlemsföretag med benchmarkingdata och analys baserat på hyresgästfeedback från standardiserade hyresgästundersökningar. Det övergripande syftet med initiativet är att öka fokus på kundnöjdhet genom internationell benchmarking. Utifrån ett europeiskt perspektiv stödjer Eurhonet med kunskapsdelning och best practice för social housing och allmännyttiga bostadsföretag.  

 

– Servicekvalitet och kundnöjdhet är naturligtvis viktiga frågor för oss och passar väl in i våra satsningar inom social hållbarhet. När det kommer till hyresgästundersökningar och datadrivna förbättringar inom bostadsbranschen är AktivBo definitivt en thought-leader, och benchmarkingstudien kommer att ge oss värdefulla insikter. Vi kommer också att fokusera på ledarskap och kundnöjdhetsarbetet kan användas för att öka medarbetarengagemanget, säger Alessandro Cesale, generaldirektör på Eurhonet.  

 

De internationella jämförelserna baseras på hyresgästfeedback som samlats in genom AktivBos CustomerScoreCard, en standardiserad hyresgästundersökning som ger ett arbetsunderlag för att förbättra den totala hyresgästupplevelsen. Analysen kommer att ge insikter om vilka områden som är viktigast för hyresgästerna att förbättra samt belysa internationella skillnader mellan privata och allmännyttiga bostadsföretag. 

– Vi är glada över möjligheten att stödja Eurhonet och den data vi kan bidra med kommer definitivt att ge värdefulla insikter. Förutom den interna benchmarkingen mellan Eurhonets medlemsföretag kommer vi också att analysera resultaten jämfört med andra europeiska privata och allmännyttiga bostadsföretag som vi samarbetar med. Vår ambition är att dela med oss av kunskap och lyckade initiativ samt lyfta fram de många vinsterna man får genom att satsa på kundnöjdhet, säger Jon Svensson, VD AktivBo Group.  

AktivBo kommer vara huvudtalare på Eurhonet Leadership Summit i London i juni, samt genomföra en workshop med fokus på förändringsledning och kundnöjdhet. Benchmarking och analys kommer också att sammanfattas i en rapport för alla Eurhonets medlemsföretag.

För ytterligare information, kontakta:
Victoria Adamczak, pressansvarig
+46 70-878 12 56
victoria.adamczak@aktivbo.se

Om AktivBo
AktivBo är ett kunskaps- och plattformsföretag som stödjer fastighets- och förvaltningsbolag i arbetet med datadrivna förbättringar. Genom kundundersökningar och en kontinuerlig kunddialog skapas underlag för analys och styrning av fastighetsbolagens verksamhet. Över 450 bostads- och fastighetsbolag i fler än femton länder mäter och jämför sig kontinuerligt med stöd av AktivBo.

Om Eurhonet
Eurhonet – det europeiska bostadsnätverket – är ett nätverk av 36 bostadsleverantörer spritt över sex länder som är engagerade i att leverera utmärkta tjänster till sina hyresgäster. Nätverket främjar lärande och utveckling för att förbättra kundresan, grannskapen och samhället i stort. Tillsammans strävar nätverksmedlemmarna efter att identifiera förbättringsområden, förbättra processer och höja den övergripande förvaltningskvaliteten.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Jetpak Top Holding AB (publ):Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024

Published

on

By

Första kvartalet: 1 januari – 31 mars 2024

 

  • Nettoomsättningen minskade med -2,9 % till 300 575 (309 466) TSEK
  • Organisk tillväxt uppgick till -13,4 % (2,9 %)
  • Bruttomarginalen uppgick till 31,7 % (30,6 %)
  • Justerat EBITA resultat uppgick till 23 842 (31 562) TSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 22 244 (30 677) TSEK
  • Periodens resultat uppgick till 13 963 (24 706) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 1,15 (2,03) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11 070 (- 2 706) TSEK
  • Likvida medel uppgick till 204 801 (153 079) TSEK
  • Nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA R12: -0,02 (0,40)

Jämförelsesiffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år, om ej annat anges.

 

 

VD kommenterar

Jetpaks nettoomsättning under kvartalet uppgick till 300 575 (309 466) TSEK, motsvarade en negativ tillväxt uppgående till -2,9 % (4,9 %).
Rörelseresultatet blev 22 244 (30 677) TSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 7,3 % (9,8 %). Jetpaks kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11 070 (-2 706) TSEK.

Den organiska växten på -13,4% med en minskad rörelsemarginal var i linje med våra förväntningar och följde den negativa intäktsutvecklingen från förra året, där endast första kvartalet 2023 hade en positiv organisk tillväxt. Vi har räknat med att denna trend kommer att fortsätta under de två första kvartalen 2024.
De utmanande marknadsförhållandena understryks också av kvartalsrapporterna från stora logistikföretag som indikerar stora negativa avvikelser i intäkter och resultat.

Express Air-segmentet hade en nettoomsättning på 134 751 (164 715) TSEK, vilket motsvarade en minskning på -18,2 % (6,4 %), medan bruttomarginalen uppgick till 38,9 % (38,2) %.
Den största intäktsminskningen inom segmentet kom från Europa och Finland, med intäktsminskningar på 49,1 respektive 21,6 %, vilka motsvarade.14, 2 procentenheter av segmentets totala intäktstapp. Sverige och Norge stod så för de återstående fyra procentenheterna.
Vår europeiska verksamhet påverkades fortsatt av lägre volym och intäkter från marknaden för reservdelslogistik, där kunder har initierat kostnadsbesparingsprogram och gått över till mindre tidskritiska vägtransportlösningar. De nordiska länderna påverkades negativt av en svagare konjunktur, vilket var i linje med trenden från föregående kvartal. 

 

Express Road-segmentet hade en nettoomsättning på 165 824 (144 751) TSEK, motsvarande en intäktsökning på 14,6 % (4,0 %), och bruttomarginalen ökade till 25,7 % (22,2 %). Intäktsökningen inom segmentet kom huvudsakligen från förvärven av Kvalitetstransport och BudAB, som bidrog till omsättningen in Norge respektive i Sverige. Marginalförbättring påverkades av en förändrad kundmix och en volymminskning för större kunder med relativt lägre marginaler.  Därutöver, genomförde Jetpak under kvartalet en lönsamhetsöversyn och vidtog åtgärder för kundkonton med otillfredsställande marginaler. 

De nuvarande marknadsförhållandena har resulterat i en ökad konkurrens, särskilt inom vårt Road segment, där vi sett en högre konkurrens. Baserat på vår höga kvalitet och fokus på mervärdestjänster har vi dock behållit en stark marknadsposition. Vi förväntar oss att våra pågående kostnadseffektiviseringsåtgärder och fokus på produktförbättring kommer att ytterligare stärka vår position. Inom vårt Air segment har vi inte upplevt någon betydande förändring konkurrensmässigt, eftersom vi fokuserar på hög kvalitet baserat på ett unikt tjänsteerbjudande.

Trots en negativ tillväxt lyckades vi öka bruttomarginalen till 31,7 % (30,6 %), tack vare avslut av olönsamma kontrakt, förbättrad trafikledningsprocess och resursutnyttjande främst inom Road segmentet.

Rörelsemarginalen minskade till 7,3 % (9,8 %), främst på grund av den marknadsdrivna negativa intäktstillväxten, i kombination med ökade omkostnader. Den ökade omkostnadskvoten orsakas av den negativa intäktsökningen, i kombination med ökade personalkostnader och integrationskostnader relaterade till genomförda förvärv. Synergipotentialen kommer att realiseras under kommande kvartal – i enlighet med vår plan.

 

Intäkterna i båda segmenten påverkades negativt av en tidig påsksemester i mars, vilket resulterade i minskade första kvartalsintäkter under det första kvartalet jämfört med föregående år. Intäktspåverkan av denna påskeffekt uppskattas till mer än 10 MSEK för kvartalet – motsvarande en intäktsminskning på 3 % jämfört första kvartalet förra året.

Under 2023 utmanades den danska Road-verksamheten av minskad försäljning och några tappade kontrakt, vilket hade inverkan på intäktstillväxt och lönsamhet. Vårt förbättringsprogram pekade initialt på en långsam återhämtning, men takten har framgångsrikt ökat tack vare ytterligare initiativ i vårt kostnadseffektivitetsprogram samt nya kommersiella initiativ och kontraktstecknande. Vi förväntar oss att dessa initiativ kommer att resultera i avsevärt förbättrade resultat för Danmark Road under 2024.

Intäkter och lönsamhet för den europeiska verksamheten har också varit under press på grund av affärsnedgångar i stora konton under 2023. Baserat på ett aggressivt program för kostnadsminskningar och introduktionen av nya kunder förväntar vi oss en ökad lönsamhet under kommande kvartal.
 

”Onboardingen” av de två senast förvärvade bolagen, BudAB från oktober 2023 och Kvalitetstransport från januari 2024, fortskrider enligt plan. Kvalitetstransport kommer att bli fullt integrerad inom den befintliga norska road verksamheten, vilket resulterar i vissa initiala integrationskostnader under detta kvartal. Båda dessa förvärvade bolag påverkades av mer utmanande marknadsförhållanden under kvartalet, men planer finns för att säkerställa betydande synergier, särskilt i Norge, som kommer att få full effekt från och med andra halvåret.
 

Som tidigare nämnts kommer Jetpak att fortsätta att delta i konsolideringen av den nordiska marknaden för snabb och tidskritisk logistik, då bolagsmultiplarna nu har kommit ner till mer attraktiva nivåer.

Vi kommer dock att minska antalet förvärv under kommande kvartal, för att kunna fokusera på att säkerställa en god integration av de verksamheter som förvärvas under 2023.

 

Vi gör vårt yttersta för att motverka den nuvarande efterfrågevolatiliteten och minskande volymer. Inom våra strategiska fokusområden har vi ökat på aktiviteter med fokus på organisk tillväxt. Detta inkluderar införandet av en bredare geografisk lansering av vissa tjänster såsom temperaturkontrollerade transporter och special-tjänster. Dessutom ökar vi på försäljningskanalerna samt lanserar digitaliserade marknadsföringskampanjer.

 

Jetpaks ESG-strategi stödjer vårt långsiktiga engagemang för miljöansvar samt engagemang för våra kunder, anställda och andra intressenter. Vi har varit medlem i FN:s Global Compact sedan 2021 och följer de 10 principerna kopplade till huvudfokusområdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Vi har policyer och nyckeltal på plats som mäter de viktigaste förbättringsområdena relaterade till vår verksamhet.
 

Vi arbetar intensivt med miljöfrågorna som är en integrerad del av vår affärsstrategi och strategiska fokusområden, inklusive CSRD-ramverket med mätning från 2025 och rapportering från 2026.
 

En del av ESG-strategin är att driva nya, mer miljövänliga teknologier. Vårt kostnadseffektivitetsprogram tar upp områden i linje med vår ESG-strategi och fokusområden. Vi undersöker ytterligare kostnadsoptimeringsmöjligheter från nya teknologier som AI, drönartransporter och CO2-neutrala vägtransportlösningar. Dessutom analyserar vi olika sätt att ytterligare förbättra vårt kapacitetsutnyttjande inom Road segmentet samt förbättra vår trafikplanering och kundsupport med automatiserade lösningar. Sammantaget områden som kommer att förbättra vår effektivitet, lönsamhet samt vårt miljöavtryck.

 

Baserat på rådande marknadsförhållanden förväntar vi oss att åtminstone första halvåret 2024 kommer att fortsätta vara utmanande. En långsam marknadsåterhämtning förväntas från slutet av andra kvartalet 2024.

 

Trots de makroekonomiska utmaningarna upprepar vi våra långsiktiga mål för organisk tillväxt, med en kontinuerligt förbättrad justerad EBITA.

 

Jetpak Top Holding AB:s styrelse har beslutat att kalla till årsstämma tisdagen den 11 juni 2024 i Stockholm. Detaljer om förslagen till årsstämman finns i kallelsen till stämman som publicerades den 7 maj.

 

 

Kenneth Marx,
Verkställande direktör

 

 

Telefonkonferens
 

Idag klockan 10:00 kommer VD Kenneth Marx, tillsammans med finanschef Håkan Mattisson, att presentera Jetpaks resultat. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Vänligen ring in på något av följande nummer för att komma in till telefonkonferensen:

Sverige:   020 089 63 88 
Norge:  +47 2 156 3319 
Finland:  +358 9 2319 5436                          
Danmark:  +45 3272 9274 
Tyskland:  +49 (0) 30 3001 90613     
Belgien:  +32 (0) 2 792 0435 
Holland  +31 (0) 20 794 8428                   
USA:  +1 786 496 5601
England:  +44 (0) 33 0551 0202 

Inloggningskod (samma kod gäller för samtliga ovan angivna nummer): 515 40 52 #

Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in några minuter innan konferensen börjar.

________________________________________________________________________

Bolagets certified advisor är FNCA Sweden AB.

Denna information lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
28 maj 2024 kl. 06.30 CET.
Informationen är sådan information som Jetpak Top Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Rapporten i sin helhet finns bilagd här nedan, samt även på bolagets hemsida: https://jetpakgroup.com/investerare/finansiella-rapporter/

 

För ytterligare information

Håkan Mattisson, CFO
telefon: +46 (0)8 5558 52 20
e-mail: ir@jetpak.com

 

 

 

Om Jetpak

Jetpak är en logistikkoncern som finns på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa.
Jetpak har ett unikt och flexibelt kunderbjudande, normalt baserat på tillgången till cirka
4 000 dagliga flygavgångar samt ett omfattande distributionsnätverk med cirka 950 budbilar. Detta är något som möjliggör för Jetpak att 24/7/365 kunna leverera den snabbaste och mest omfattande sammadagstjänsten.
Detta kan kompletteras ytterligare med en unik skräddarsydd nästadagstjänst för systemsatta transporter.

Jetpaks verksamhet är uppdelat i ett Express Air segment, där kundens normalt mycket snabba transportbehov har lösts med hjälp av flygfrakt, samt i ett Express Road segment där kundens transportbehov har lösts med hjälp av en renodlad kurirtransport på mark.

Koncernens moderbolag, Jetpak Top Holding AB (publ), är sedan den femte december 2018 noterad till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.
Aktien handlas med ISIN-koden SE0012012508 under kortnamnet JETPAK.
Besök gärna: https://jetpakgroup.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Allvarlig arbetsplatsolycka på projekt i Hyllie, Malmö

Published

on

By

Under måndagseftermiddagen inträffade en allvarlig arbetsplatsolycka i Hyllie, Malmö. Räddningstjänsten och polis var snabbt på plats och konstaterade att en man som arbetade för en underentreprenör till Veidekke var bekräftad avliden.

Det är med stor sorg vi tagit emot beskedet om det tragiska som hänt, och vi tänker först och främst på hans anhöriga och på de drabbade på arbetsplatsen, säger Charlotta Nilsén, verksamhetsområdeschef Bygg.

Anhöriga är underrättade av polisen. Vi på Veidekke kommer att bistå arbetsmiljöverket och polisen med all information som behövs för att få klarhet i vad som har orsakat olyckan.

Vi uppdaterar med mer information så fort vi vet mer. Tillsvidare så hänvisar vi till räddningstjänst och polis.

För mer information kontakta:

Melissa Mahan, kommunikation- och marknadschef Veidekke Bygg, tfn 072-227 94 34

Veidekke är en av Skandinaviens ledande entreprenörer och utför alla sorters bygg- och anläggningsuppdrag. Involvering och lokalkunskap kännetecknar verksamheten. Koncernen omsätter ca 43 miljarder NOK och hälften av de ca 8000 medarbetarna äger aktier i verksamheten. Veidekke är noterat på Oslobörs och har sedan starten 1936 alltid gått med vinst.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.