Eco Wave Power – Publicering av delårsrapport för 1 januari – 30 juni 2021

| 26 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Stockholm, 26 augusti 2021 – Idag publicerar Eco Wave Power Global AB (publ) (Nasdaq: WAVE, Nasdaq First North: ECOWVE) (”Eco Wave Power” eller ”Bolaget”) delårsrapport för 1 januari – 30 juni 2021

Första halvåret 2021[1]

Koncernen

 • Intäkter om 0,26 MSEK (0) från förstudie. Utöver Bolagets WEC-teknik, bygger Bolaget också en pipeline av kompletterande teknologitjänster som det kan erbjuda sina kunder och andra parter, till exempel andra företag och forskningsinstitutioner. Dessa tjänster inkluderar för närvarande förstudier för potentiella kunder med WEC-teknik. Intäkterna under första halvåret 2021 kommer från en förstudie.
 • Rörelsereförlusten ökade till 10,8 MSEK (6,7). Kostnader för forskning och utveckling ökade till 3,0 MSEK (1,4), kostnader för försäljnin- och marknadsföring uppgick till 1,8 MSEK (1,5). Administrativa kostnader uppgick till 6,0 MSEK (3,8). I Q2 2020 reducerades administrativa kostnader med en engångspost om 1,1 MSEK, avseende en kostnadspost som reglerades till ett lägre belopp än reserverat för.
 • Periodens nettoförlust ökade till -10,4 MSEK (-7,6).
 • Förlust per aktie om -0,3 (-0,22) SEK.
 • Per den 30 juni 2021 uppgick likvida medel till 77 MSEK (99) och eget kapital till 78 MSEK (98)
 • Totalt antal utestående aktier uppgick till 35 194 844 (35 194 844).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -10,8 MSEK (-9,8), främst på grund av Bolagets driftskostnader.
 • Medelantalet anställda om 15 (15).

Moderbolaget

 • Periodens förlust uppgick till 1,5 MSEK (-0,8). I Q2 2020 minskade Moderbolagets administrativa kostnader med en engångspost om 1,1 MSEK (se kommentarer om Koncernen ovan).
 • Eget kapital uppgick till 98,2 MSEK (102,8).
   

[1] Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

Väsentliga händelser i kvartalet

 • EWP EDF One Project – I enlighet med det tekniska samordningstillståndet från Tel-Aviv Jaffa kommun (tillståndsnummer 2020-3249) slutförde Eco Wave Power cementförstärkningsarbeten, avsedda att möjliggöra installation av flottörer i hamnen i Jaffa, Israel. Parallellt sker en avancerad produktionsprocess av den första uppsättningen flottörer. När produktionen är klar kommer Bolaget successivt att börja installera flottörer, bärande konstruktioner och hydraulrör på de nya cementskikten på piren.

  I juni meddelade Bolaget att omvandlingsenheten för EWP-EDF One-enheten har anlänt till                implementeringsplatsen vid Jaffa hamn. Förberedelser pågår för enhetens installation och nätanslutning.

 • Portugal – För att påskynda det planerade projektet i Portugal utsågs Pedro Ernesto Ferreira till chef för den portugisiska verksamheten. Nyheten kom strax efter att Eco Wave Power offentliggjorde etableringen av ett dotterbolag i Portugal, som påbörjade licensprocessen för de första 1 MW av de 20 MW som innefattas av koncessionsavtalet som ingicks med APDL under 2020. Pedro har lång erfarenheter från utveckling av ledande avancerade energiorganisationer.

  Han började sin yrkeskarriär på EFACEC, som medlem i forsknings- och utvecklingsteamet som ansvarar för många av de applikationer som finns i EFACECs produkt ”Scatex Plus” inom övervakning, kontroll och datainsamling, för hantering av elkraftsystem och drift av elnät. Innan han anslöt till Eco Wave Power arbetade han som kapitalförvaltningsspecialist på EDP – Energias de Portugal med att hantera driften av alla EDPs vattenkraftverk i Portugal för att säkerställa övervakning, översvämningskontroll och fjärrstyrning av anläggningarna. Pedro har en magisterexamen i elektroteknik och datateknik från fakulteten för teknik vid University of Porto (FEUP) och har påbörjat en doktorsexamen i hållbara energisystem vid FEUP/ Massachusetts Institute of Technology och Institute for Systems and Computer Engineering, Technology and Science. Han är också ordförande för Future Energy Leaders i Portugal och medlem i FEL100 (ett program av Associação Portuguesa da Energia och World Energy Council).

  Efter utnämningen meddelade Bolaget att Capitania do Porto do Douro (Port Authority of the Douro), i Portugal, har gett ett godkännande för installation av en mätboj i närheten av Barra do Douro vågbrytare, i syfte att samla vågdata för Eco Wave Powers planerade vågenergiprojekt i regionen. Installationen av mätboj utfördes den 24 juni av det portugisiska dykföretaget – OCEANSUBTECH, som har flera decenniers erfarenhet av kommersiell dykning för projektinstallation, underhåll och inspektion av undervattensstrukturer, marina och hydrauliska arbeten.

 • Pipeline och nya marknader – Eco Wave Power ingick ett MOU med Pecems hamn i Brasilien för gemensamma prospekterings- och genomförbarhetsstudier för ett potentiellt vågenergiprojekt på upp till 9 MW i hamnen. Dessutom valdes Eco Wave Power för att delta i Rising UP i Spanien, ett initiativ av den spanska regeringsorganisationen ICEX Invest i Spanien och i Global Tech Connect UK Cleantech Bootcamp. Programmen ger Eco Wave Power en unik möjlighet att etablera partnerskap och växa i Spanien och Storbritannien, två av världens mest attraktiva marknader för vågenergi.

 • Bidrag – Eco Wave Power erhöll tre godkännanden under juni månad, varav det första uppgick till EUR 178 500 från EU som en del av ILIAD-konsortiet. ILIAD-konsortiet, som har tilldelats EUR 17 miljoner av EU som en del av European Green Deal på EUR 1 miljard, består av 56 partner från 18 olika länder i Europa, Mellanöstern och Nordafrika och kommer att utveckla, driva och demonstrera ILIAD Digital Twin of the Ocean (DTO).

  Det andra bidraget tilldelades Eco Wave Power tillsammans med Queen Mary University of London (QMUL) av Wohl Clean Growth Alliance, med målet att främja och underlätta inrättandet av ett långsiktigt forskningssamarbete mellan professor Guang Li och Dr. Kamyar Mehran från Queen Mary University of London och Eco Wave Powers ingenjörsteam.

  Det tredje bidraget godkändes för Eco Wave Power Gibraltar, ett dotterbolag till Eco Wave Power, av Innovate UK – Storbritanniens innovationsbyrå. En bidragsbudget på GBP 296 787 godkändes som en del av Energy Catalyst Round 8: clean energy – experimental development competition, for a project titled “Sea Wave Energy Powered Microgrid for Remote Islands and Rural Coasts”, som ska genomföras i samarbete med Queen Mary University of London (QMUL), Asian Institute of Technology (AIT) och Provincial Electricity Authority (PEA) i Thailand. Bidragsfinansieringen kommer att delas mellan parterna i enlighet med varje parts bidrag till projektet, och Eco Wave Power kommer att beviljas GBP 103 993 (1,2 MSEK) och kommer att bidra med ytterligare GBP 44 569 (0,5 MSEK).

 • Namnbyte – EWPG Holding AB offentliggjorde ett namnbyte till ”Eco Wave Power Global”, för att bättre återspegla Eco Wave Power-varumärket. Namnbytet godkändes av Bolagets aktieägare vid årsstämman den 31 maj 2021.

 • Mediatäckning och erkännanden – Eco Wave Power och dess innovativa teknik presenterades i The Daily Climate Show, en ny serie av Sky News som undersöker hur global uppvärmning förändrar vår livsmiljö och påverkar våra liv. Inna Braverman, grundare och VD för Eco Wave Power deltog i en diskussionssession i branschens round table vid Qatar Economic Forum, som drivs av Bloomberg. Forumet var värd för ledande talare såsom Boris Johnson,, Steven T. Mnuchin (77:e finansminister i USA), David Beckham, Börje Ekholm, Ruth Porat (CFO i Alphabet och Google), Patrick Pouyanné (ordförande och VD för TotalEnergies) samt andra företagsledare, statschefer och makthavare.

Betydande händelser efter rapporteringsdatum

 • Förändringar i Bolagets eget kapital – Den 6 juli meddelade Bolaget slutförandet av den garanterade emissionen av 1 000 000 amerikanska depåbevis (ADS), representerande 8 000 000 aktier till ett erbjudandepris om 8 USD per ADS.  ADS började handla på Nasdaq Capital Market (“Nasdaq”) den 1 juli 2021.

  EWPG ställde ut en option till A.G.P. / Alliance Global Partners (”A.G.P.”) som underwriter att under en 30-dagarsperiod förvärva upp till 150 000 ytterligare Depåbevis för att täcka eventuell övertilldelning till samma erbjudandepris, efter avdrag för försäljningsprovision och överenskommen emissionsrabatt. A.G.P. utnyttjade sin övertilldelningsoption till fullo den 1 juli 2021. Utfärdandet av samtliga 1 150 000 Depåbevis, motsvarande 9 200 000 aktier, skedde simultant.

  Bruttolikviden till Bolaget från erbjudande uppgick till cirka USD 9,2 miljoner, före avdrag för teckningsrabatter, provisioner och andra erbjudandekostnader, inklusive utnyttjandet av övertilldelningsoptionen. Nettolikviden uppgår till cirka USD 7,8 miljoner.

 • Pipeline och nya marknader – den 17 augusti 2021 meddelade Eco Wave Power att dess israeliska dotterbolag, Eco Wave Power Ltd. ingått ett samarbetsavtal med upphandlingsförvaltningen i det israeliska försvarsministeriet för den israeliska marinen (”Marinen”), för att undersöka möjligheten att installera Eco Wave Powers teknik vid marinbaser. Enligt villkoren i avtalet kommer Eco Wave Power att omedelbart påbörja upphandling och distribution av vågmätningssystem för att samla in vågdata, på en till tre potentiella platser vid marinbaserna, medan marinen kommer att säkra alla tillstånd för utplacering av vågmätningsutrustningen.

  Marinens specialiserade dykningsteam kommer att installera mätutrustningen i territorialvattnet i Marinens baser. I slutet av mätperioden kommer Eco Wave Power att dela den insamlade informationen med Marinen, som i sin tur kommer att testa teknikens tillämpbarhet i linje med de rådande vågorna på de utvalda platserna. Sedan kommer Eco Wave Power och Marinen att tillsammans analysera resultaten och skapa prognoser för den potentiella energiproduktionen.

  Efter att ha identifierat de mest lämpliga platserna för installationen, och förutsatt att tekniken befinner sig genomförbar för de föreslagna platserna, kommer Marinen och Eco Wave Power att göra sitt bästa för att arbeta mot nästa steg i samarbetet, vilket innefattaren den potentiella implementering av Eco Wave Powers teknik för produktion av ren el till marinbaserna.

 • Portugal – den 19 augusti 2021 meddelade Eco Wave Power att dess portugisiska dotterbolag, EW Portugal – Wave Energy Solutions Unipessoal Lda. (”EW Portugal”), erhållit ett installations- och nätanslutningstillstånd på 1 MW i form av ett godkännande för Small Production Units (registreringsnummer 5089) från portugisiska generaldirektoratet för energi och geologi (DGEG). Detta registreringsgodkännande krävs för installation och nätanslutning av ett pilotprojekt på 1 MW vid vågbrytaren Barra do Douro i Porto, Portugal.

  Godkännandet är det första tillstånd som krävs av EW Portugal för att fortsätta med själva installationen och nätanslutningen av ett första 1 MW vågkraftverk på havssidan av Barra do Douro vågbrytare.

  1MW-projektet är planerat att utgöra den första etappen i 20MW-koncessionsavtalet som ingicks med Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, SA (“APDL”) i april 2020, för potentiellt nyttjande av fyra platser som ägs och drivs av APDL.

VD har ordet

Andra kvartalet 2021 har varit en händelserik period för Eco Wave Power Global. Operativt har vi färdigställt cementarbeten för vågbrytaren i EWP-EDF One-projektet och transporterat projektets omvandlingsenhet till platsen.

För närvarande går Bolaget framåt med produktionen av flottörerna och håller på att installera hydraulrören, bygga en åtkomstplattform för omvandlingsenheten, slutföra nätanslutningsarbetena och utföra andra nödvändiga arbeten på landsidan av projekt. När kraftverket kommer att vara operativ och nätansluten kommer det att vara första gången i Israels historia som vågenergi officiellt kommer att ansluta till det nationella elnätet.

Pedro Ernesto Ferreira utsågs till chef för vår portugisiska verksamhet, strax efter att vi meddelade att vi etablerat ett dotterbolag i Portugal, vilket inledde licensprocessen för första 1 MW av 20 MW koncessionsavtal som ingicks med APDL 2020. Den 19 augusti 2021 var vi glada att kunna meddela att vi fick ett installations- och nätanslutningstillstånd på 1 MW i form av ett godkännande för Small-Production Unit (registreringsnummer 5089) från portugisiska generaldirektoratet för energi och geologi (DGEG).

Registreringsgodkännandet för Small-Production Unit är det första tillstånd som krävs av för att fortsätta med själva installationen och nätanslutningen av ett första 1 MW vågkraftverk på havssidan av Barra do Douro vågbrytare.

Samtidigt installerade Bolaget en mätboji närheten av Barra do Douro vågbrytare, i syfte att samla vågdata för Eco Wave Powers planerade vågenergiprojekt i regionen.

Vi har också fortsatt vår strategi för att penetrera nya marknader med att underteckna av ett samförståndsavtal med Pecems hamn i Brasilien för gemensamma prospekterings- och förstudier för ett potentiellt vågenergiprojekt på upp till 9 MW. Vi har antagits till två acceleratorprogram: Rising UP i Spanien och Cleantech Bootcamp 2021 i Storbritannien.

Båda programmen ger en unik möjlighet att etablera partnerskap och att växa på två av världens mest attraktiva marknader för vågkraft. Spanien har 8 000 km kust och har ett ambitiöst mål om 74% förnybar energi 2030, medan Storbritannien har över 12 500 km kust och ett mål om att nå noll-noll utsläpp av växthusgaser år 2050.

Den 17 augusti 2021 tillkännagav Eco Wave Power att dess israeliska dotterbolag, Eco Wave Power Ltd. ingick ett samarbetsavtal med upphandlingsförvaltningen i det israeliska försvarsdepartementet för israeliska marien för att undersöka genomförbarheten att installera Eco Wave Powers teknik vid marinbaser. Det kan öppna en helt ny potentiell marknad för vågkraft.

Samtidigt under detta kvartal kunde vi stärka Bolagets finansiiella position genom att vinna tre bidrag: ett EU -bidrag (som en del av ILIAD -konsortiet, The European Green Deal), ett bidrag från Wohl Clean Growth Alliance och ett tredje bidrag från Innovate UK. Vi tror också att detta förstärker det europeiska intresset och stödet för vågenergisektorn.

Dessutom har vi dubbelnoterat vårt företag på Nasdaq USA (där våra ADS handlas under symbolen WAVE) och rest USD 9,2 miljoner (cirka 80 MSEK) före avdrag för teckningsrabatter, provisioner och andra erbjudandekostnader.

De nya medlen uppfyller de flesta av de närmaste kapitalbehoven och gör att vi kan påskynda vår kommersialiseringsplan.

Jag skulle vilja avsluta mitt brev genom att välkomna de nya aktieägarna i Eco Wave Power Global, efter att vi noterat på Nasdaq US den första juli 2021.

Tack för att du deltar i vår resa för att förändra världen, en våg i taget!

Vänliga Hälsningar,

Inna Braverman

VD

 

För den fullständiga rapporten i SEK, klicka här.

 

Om Eco Wave Power Global AB (publ)

Eco Wave Power Global AB (publ) (”EWPG”) är ett ledande teknikföretag för landbaserad vågenergi som har utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. EWPGs vision är att hjälpa till i kampen mot klimatförändringar genom att möjliggöra kommersiell energiproduktion från havsvågor.

EWPG har erhållit ett erkännande som “banbrytande teknik” av Israels energiministerium och betecknades som en “effektiv lösning” av Solar Impulse Foundation. Dessutom har EWPGs projekt i Gibraltar fått finansiering från Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond och från Europeiska kommissionens program HORIZON2020. Bolaget har också erkänts av FN och mottagit “Climate Action Award”.

EWPG’s aktier (ECOWVE) handlas på Nasdaq First North and EWPG’s ADSs (WAVE) handlas på Nasdaq Capital Market.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Advisor (+46 8-528 00 399, [email protected]).

Läs mer om Eco Wave Power Global AB (publ) på: www.ecowavepower.com.

Information på, eller tillgänglig genom, den ovannämnda hemsidan utgör inte del av detta pressmeddelande.

 

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i ”safe harbour” -bestämmelserna i U.S. Private Securities Litigation Reform Act från 1995 och andra federala värdepapperslagar. Ord som ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”planerar”, ”tror”, ”söker”, ”uppskattar” och liknande uttryck eller variationer av sådana ord är avsedda att identifiera framåtblickande uttalanden. Eco Wave Power använder till exempel framåtblickande uttalanden när det diskuterar att Bolaget bygger ut en pipeline av tillhörande teknologitjänster som det kan erbjuda sina kunder och andra parter, att Bolaget gradvis kommer att påbörja installationen av flottörer, sin pipeline av projekt och bidrag, dess samarbetsavtal med den israeliska Marinen, inklusive villkoren i avtalet, den potentiella utplaceringen av Eco Wave Powers teknik för produktion av ren el till marinbaserna, dess koncessionsavtal med APDL, som att då Bolagets vågkraftverk kommer att vara operativt och nätanslutet, kommer det att vara första gången i Israels historia som vågenergi officiellt kommer att ansluta till det nationella elnätet, och dess deltagande i två acceleratorprogram och potentialen från dessa program. Dessa framtidsinriktade uttalanden och deras konsekvenser är baserade på de nuvarande förväntningarna hos ledningen i Eco Wave Power och är föremål för ett antal faktorer och osäkerheter som kan få verkliga resultat att skilja sig väsentligt från de som beskrivs i de framåtblickande uttalandena. Om inte annat föreskrivs i lag, förbinder sig inte Eco Wave Power att offentliggöra några revideringar av dessa framåtblickande uttalanden för att återspegla händelser eller omständigheter efter detta datum eller för att återspegla förekomsten av oförutsedda händelser. Mer detaljerad information om riskerna och osäkerhetsfaktorerna som påverkar Eco Wave Power finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Eco Wave Powers registrering på formulär F-1 som lämnas till SEC, som finns tillgängligt på SEC:s webbplats, www.sec.gov.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Inna Braverman, VD
[email protected]
+97235094017

Aharon Yehuda, CFO
[email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *