Connect with us

Marknadsnyheter

Ectin Research AB beslutar om företrädesemission

Published

on

Styrelsen för Ectin Research AB (”Ectin” eller “Bolaget”) har idag, den 7 september 2022, beslutat om genomförande av en företrädesemission av B-aktier som högst kan tillföra Bolaget cirka 24,7 MSEK före emissionskostnader. Styrelse, grundare, ledning och utvalda befintliga ägare har ingått avtal om teckningsförbindelser motsvarande cirka 8,7 procent av det totala emissionsbeloppet. Styrelsens beslut om företrädesemission är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 10 oktober 2022. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Företrädesemission

Företrädesemissionen, som ger befintliga aktieägare och även allmänheten möjlighet att teckna aktier i Ectin, kan högst tillföra Bolaget cirka 24,7 MSEK före emissionskostnader som vid fullteckning beräknas uppgå till cirka 1,9 MSEK, motsvarande cirka 7,8 procent av emissionsvolymen. Företrädesemissionen är skriftligen avtalad genom teckningsförbindelser från styrelseledamöter, ledande befattningshavare, grundare och utvalda aktieägare, till totalt cirka 2,16 MSEK, motsvarande cirka 8,7 procent av det totala emissionsbeloppet. Styrelsens beslut om företrädesemission är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 10 oktober 2022.

Hans-Peter Ostler, styrelseordförande Ectin, kommenterar

”Jag tillträdde som styrelseordförande för Ectin i maj i år, MFA-370 har potential att förbättra förutsättningarna för patienter som i dag saknar adekvata alternativ. Vårt mål är att erbjuda en effektiv behandling som adresserar ett stort och växande medicinskt behov. ”

Bakgrund, motiv och emissionslikvidens användande

Bolagets planer att tillgodogöra sig ytterligare finansiering genom tidigare utgivna teckningsoptioner eller avtalad lånefacilitet har på grund av rådande börsklimatet inte kunnat verkställas. I syfte att fullständigt finansiera genomförandet av fas I-delen av den kliniska fas I/II-studie, har styrelsen för Ectin därför beslutat om en företrädesemission. Styrelsen bedömer att kapitalet som Bolaget kan tillföras genom emissionen, förutsatt att denne fulltecknas, kommer att vara tillräckligt för att finansiera genomförandet av fas I-del av den kombinerade fas I/II-studien, fram till Q4 2023 där målsättningen är att fastställa MFA-370s säkerhet och tolerabilitet i patienter med metastaserad urotelial blåscancer, samt att fastställa rekommenderad fas II-dos (RP2D). Resultaten från fas I-delen kommer att ligga till grund för genomförandet av fas II-delen, för vilken ytterligare kapital behövs. Det framtida kapitalbehovet för Bolagets verksamhet kommer därmed att påverkas av hur Bolaget väljer att driva den fortsatta produktutvecklingen av MFA-370.

Extra bolagsstämma

Styrelsen kallar aktieägarna till en extra bolagsstämma för att godkänna styrelsens beslut om företrädesemissionen genom ett separat pressmeddelande. Extra bolagsstämman är planerad att äga rum den 10 oktober 2022. Styrelsen kommer även föreslå att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser. Styrelsens beslut om emission är villkorat av stämmans beslut om ändring av bolagsordningen.

Planerad företrädesemissionen i sammandrag

  • Teckningsperiod: 20 oktober – 3 november 2022
  • Emissionsvolym: Det planerade erbjudandet omfattar högst 38 071 044 B-aktier. Förutsatt att den planerade företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 24,7 MSEK före emissionskostnader.
  • Antal aktier före emissionen: 12 690 348 aktier, varav 1 673 408 A-aktier och 11 016 940 B-aktier.
  • Teckningskurs: 0,65 SEK per ny B-aktie.
  • Företrädesrätt och avstämningsdag: Den som på avstämningsdagen, som är planerad till den 14 oktober 2022, är registrerad aktieägare i Ectin äger företrädesrätt att teckna B-aktier i Bolaget. Varje aktie (både A- och B-aktier) i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av tre (3) nya aktier i Ectin. Sista dag för handel med Bolagets aktier, inklusive rätt att delta i emissionen, är den 12 oktober 2022. Första dag för handel med Bolagets aktier, exklusive rätt att delta i emissionen, är den 13 oktober 2022. Även allmänheten ges möjlighet att teckna i företrädesemissionen.
  • Planerad handel med teckningsrätter: 20-31 oktober 2022.
  • Planerad handel med BTA: Handel med BTA (betald tecknad aktie) är planerad att pågå från och med den 20 oktober 2022 fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Sista dag för handel i BTA kommer meddelas genom ett separat pressmeddelande efter företrädesemissionens genomförande.
  • Handelsplats: Spotlight Stock Market.
  • Teckningsförbindelser: Ectin har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 2,16 MSEK, vilket motsvarar 8,7 procent av den högsta emissionsvolymen. Teckningsåtagandet är inhämtat från styrelse, grundare, ledande befattningshavare samt utvalda befintliga aktieägare. Teckningsåtaganden har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande, varför det finns risk att åtagandet, helt eller delvis, inte kommer att infrias.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Under förutsättning att extra bolagsstämma godkänner styrelsens beslut om emission kommer emissionen att medföra en ökning av antalet aktier och aktiekapital i Bolaget. Genom fullteckning kommer antalet aktier att öka med 38 071 044 B-aktier, från totalt 12 690 348 aktier (varav 11 016 940 B-aktier) till totalt 50 761 392 aktier (varav 49 087 984 B-aktier). Aktiekapitalet kommer att öka med högst 4 758 880,50 SEK, från 1 586 293,50 SEK till 6 345 174,00 SEK.

Befintliga aktieägare som ej deltar i emissionen kommer att uppleva en utspädningseffekt om cirka 75 procent. Befintliga aktieägare som inte deltar har dock möjlighet att erhålla viss ekonomisk kompensation genom försäljning av teckningsrätter senast den 31 oktober 2022.

Memorandum, teaser och anmälningssedel

Memorandum, innehållandes fullständiga villkor och anvisningar, en sammanfattande teaser och anmälningssedel avseende den planerade företrädesemissionen kommer att finnas tillgängliga via Bolagets (www.ectinresearch.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor senast i samband med den planerade teckningstidens inledande.

Administrativ hantering

I samband med företrädesemissionen agerar Sedermera Corporate Finance AB projektledare, Markets & Corporate Law Nordic AB legal rådgivare samt Nordic Issuing AB emissionsinstitut.

För ytterligare information om företrädesemissionen, vänligen kontakta

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

För ytterligare information om Ectin, vänligen kontakta

Anna Sjöblom-Hallén, VD

Telefon: +46 73 430 93 30

E-post: anna.sjoblom-hallen@ectinresearch.com

Om Ectin Research AB

Ectin Research AB är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar ny cancerbehandling. Ectin Researchs läkemedelskandidat MFA-370 skall prövas för behandling av patienter med metastaserad urotelial blåscancer. MFA-370 består av två befintliga läkemedel som genomgått storskaliga kliniska prövningar och som idag används i stor utsträckning inom andra indikationer. I prekliniska studier har komponenterna påvisat att de tillsammans uppnår potentierad anticancereffekt vid behandling av uroteliala blåscancerceller samt även ha lovande potential när det gäller behandling av celler från andra cancertyper såsom bröst-, kolorektal- och prostatacancer.

Denna information är sådan som Ectin Research AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2022 kl. 08:00.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 22.09.2023

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier 22.09.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 22.09.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

42 611

10,35

440 836,36

CEUX

103 710

10,38

1 075 995,64

XSTO

42 089

10,38

436 836,18

XCSE

9 758

10,35

101 013,69

Summa

198 168

10,37

2 054 681,87

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,8532 och DKK till EUR 7,4570
** Avrundat till två decimaler

Den 26 april 2023 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2023. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 2 292 844 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 4 787 315 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

S2Medical AB (publ) återtar överklagan och inlämnar ny rekonstruktionsansökan

Published

on

By

S2Medical AB (publ) meddelar idag att Bolaget har återtagit sin överklagan av Göta hovrätts beslut till Högsta domstolen beträffande Bolagets rekonstruktionsansökan. Anledningen är den förväntade långa handläggningstiden kopplat till Högsta domstolens höga arbetsbelastning. Av strategiska skäl har Bolaget i stället valt att inlämna en ny ansökan om företagsrekonstruktion till Linköpings Tingsrätt för att snabbare kunna adressera företagets nuvarande utmaningar.

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-22 20:49 CET.

Kontaktuppgifter
Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Certified Adviser
Vator Securities AB
Telefon +46 (0)8-580 065 99
Hemsida: www.vatorsec.se 
Epost: ca@vatorsec.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

Continue Reading

Marknadsnyheter

Moody’s ändrar Intrums kreditbetyg

Published

on

By

Moody’s Investors Service (”Moody’s”) har idag meddelat att de nedgraderar Intrum ABs kreditbetyg (corporate family rating) från Ba3 till B1, med stabila utsikter.

Att minska skuldsättningen och riskerna i balansräkningen är Intrums främsta prioritet, vilket betonades på kapitalmarknadsdagen tidigare i september.

Intrums diskretionära kassagenerering är fortsatt stark och alla lån med förfall fram till slutet av 2025 täcks av organisk kassaflödesgenerering samt intäkter från marknader där verksamheten avyttras samt portföljförsäljningar som för närvarande undersöks.

”Vi har en välbalanserad och väl diversifierad verksamhet, som kompletteras av en självlikviderande investeringsportfölj. Tillsammans genererar investeringsportföljerna och serviceverksamheten betydande kassaflöden under många år framöver. Vår kommunicerade strategi att minska riskerna och skulden på vår balansräkning, stöttas av en växande serviceverksamhet och plan för att utvinna värde från investeringsverksamheten med hjälp av en stark kassaflödesgenerering. Sammantaget gör det mig trygg med vår likviditetssituation och övergripande finansiella ställning. Vi har lagt upp en detaljerad plan med tydliga målsättningar som vi nu genomför steg för steg, vilket skapar en god plattform för framgång. Vi kommer att fortsätta att arbeta med Moody’s, liksom med alla andra intressenter, för att säkerställa att de förstår de positiva egenskaperna i verksamheten och de framsteg som görs för att minska risker och skuldsättning”, säger Michael Ladurner, CFO, Intrum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Folkesson, Head of CFO Office & Investor Relations Director
+46 70 744 69 82

ir@intrum.com

Denna information är sådan information som Intrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 september 2023 kl. 19.30.

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 20 marknader i Europa. Genom att hjälpa företag att få betalt och stötta människor med deras sena betalningar, leder Intrum vägen till en sund ekonomi och spelar en viktig roll i samhället i stort. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2022 hade bolaget intäkter på 19,5 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.