Connect with us

Marknadsnyheter

Electrolux Group bokslutsrapport fjärde kvartalet 2023

Published

on

Sammanfattning av helåret 2023

  • För helåret 2023 uppgick nettoomsättningen till 134 451 Mkr (134 880) och rörelseresultatet exklusive engångsposter var 414 Mkr (831). Resultatet minskade främst på grund av lägre volymer till följd av svagare marknadsefterfrågan samt intensifierad prispress i Nordamerika. Programmet för kostnadsbesparingar för koncernen och omställning i Nordamerika utvecklades väl och resulterade i en positiv effekt om cirka 5,5 Mdr kr jämfört med föregående år. 

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 35 636 Mkr (35 769) och den organiska försäljningen minskade med 0,8% under fjärde kvartalet, främst drivet av negativt pris men också av lägre volymer, medan mix förbättrades. Rörelseresultatet var –3 215 Mkr (-1 964), vilket motsvarar en marginal om -9,0% (-5,5). Rörelseresultatet inkluderade engångsposter om –2 491 Mkr (-1 352).
  • Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till SEK –724 Mkr (-612), vilket motsvarar en marginal om -2,0% (-1,7). Affärsområdet Nordamerika redovisade en underliggande förlust om 1 450 Mkr, främst driven av intensifierad prispress.
  • Periodens resultat uppgick till -4 113 Mkr (-1 922) och resultatet per aktie var -15,23 kr (-7,12).
  • Det operativa kassaflödet efter investeringar förbättrades till 3 871 Mkr (242), främst drivet av ett förbättrat rörelsekapital. Detta ledde till ett operativt kassaflöde efter investeringar för helåret om 3 064 Mkr (-6 118).
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2023.

VD och koncernchef Jonas Samuelsons kommentar

2023 visade sig vara ännu ett utmanande år. Hög inflation, stigande räntor och geopolitiska spänningar fortsatte att tynga konsumentsentimentet, som förblev svagt på våra huvudmarknader. Den totalt sett minskade köpkraften ledde till att fler konsumenter skiftade till lägre prissegment och till uppskjutna inköp i diskretionära produktkategorier, vilket särskilt påverkade den för oss viktiga kategorin inbyggnadsprodukter för kök i Europa. Detta i kombination med en högre grad av kampanjaktiviteter i branschen ledde till en resultatnedgång för helåret trots fortsatt bra genomförande av programmet för kostnadsbesparingar för koncernen och omställning i Nordamerika, som lanserades 2022. Under 2023 minskade den organiska försäljningen med 4%, rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster var 414 Mkr och det operativa kassaflödet efter investeringar uppgick till 3,1 Mdr kr.

I tre av fyra affärsområden har vi lyckats navigera i detta utmanande marknadsläge på ett tämligen bra sätt, även om den svaga marknadsefterfrågan resulterade i en resultatminskning under 2023 i våra verksamheter i Europa och i Asien-Stillahavsområdet. Jag är nöjd med vår utveckling i Latinamerika, där resultatet förbättrades i en volatil marknad. Vårt problem är fortsatt affärsområde Nordamerika, som fortsätter att gå med förlust, och som slutade året med en underliggande förlust på 1 450 Mkr under det fjärde kvartalet. Detta ledde till en förlust exklusive engångsposter för koncernen på 724 Mkr.

Det är verkligen en besvikelse att de avsevärda kostnadsbesparingarna som vi har genomfört i Nordamerika inte får genomslag på nedersta raden i resultaträkningen, utan snarare förbrukas av branschens höga nivå av kampanjaktiviteter. Situationen förvärrades mot slutet av året när prispressen i USA intensifierades, triggat av en lägre efterfrågan än förväntat under Black Friday. De lägre marknadsprisnivåerna, särskilt inom den för affärsområdet viktiga kategorin kylskåp och frysar, möjliggjordes av kostnadsskillnader i branschen mellan produktion baserad i Nordamerika och produktion baserad i vissa delar av Asien. Genomförandet av omställningsprogrammet fortsätter, vilket i huvudsak gynnar andra halvåret 2024. Överföringen av tillverkningen av spisar och ugnar i Springfield tyngde också lönsamheten under kvartalet med högre kostnader på grund av stängningen av den gamla fabriken och ineffektivitet i produktionen i den nya fabriken. Den här processen begränsar tillgängligheten på produkter i vår näst största kategori efter kyla. Jag är övertygad om att investeringarna som vi har gjort i den nya fabriken och de nya innovativa modulära produktarkitekturerna är de rätta för framtida konkurrenskraft inom kategorin matlagning. Det är glädjande att se, trots ett mycket utmanande kvartal i Nordamerika, att vår strategi att fokusera på tillväxt i utvalda kategorier med högre värde resulterade i en positiv mix. Upprampningen av den nya fabriken i Springfield förväntas vara slutförd i termer av volym och kostnadseffektivitet i slutet av 2024.

Under början av 2024 förutses det svaga konsumentsentimentet fortsätta med konsumenter som skiftar till lägre prissegment och skjuter upp inköp i diskretionära produktkategorier. Allteftersom inflationstrycket avtar och räntenivåerna förväntas komma ned, förväntar vi oss dock att efterfrågan på våra huvudmarknader stabiliseras under årets lopp. Efterfrågan på vitvaror för helåret 2024 förväntas därför bli relativt neutral i alla regioner jämfört med 2023.

Organisk påverkan på resultatet från volym, pris och mix sammantaget för koncernen förväntas bli negativ för helåret 2024. Detta eftersom de nya prisnivåerna som etablerades i slutet av 2023 i marknaden bedöms förbli oförändrade under 2024. Negativt pris förväntas delvis kompenseras av tillväxt i våra fokuskategorier såsom premiumsegmenten inom tvätt och köksprodukter under våra huvudvarumärken Electrolux, AEG och Frigidaire. Vi räknar med att Externa faktorer blir positiv för året, framförallt drivet av lägre råmaterialkostnader. Som beskrivits tidigare, implementerar vi betydande ytterligare kostnadsbesparingsaktiviteter med målet att generera en positiv resultatpåverkan på totalt 4-5 Mdr kr, jämfört med tidigare år, från Kostnadseffektivitet och Investeringar i innovation och marknadsföring sammantaget, under 2024. I ljuset av situationen i Röda havet finns det dock en viss osäkerhet relaterad till sjöfraktkostnader. Kostnadsbesparingsaktiviteterna som genomförs kommer främst att bidra till resultatet under andra halvåret 2024. Givet tidsfördröjningen innan åtgärderna kommer att ha fullt genomslag på resultatet, förväntar vi oss inte en sekventiell förbättring av det underliggande rörelseresultatet för det första kvartalet.

Vi gör framsteg när det gäller de strategiska initiativen att avyttra icke-kärntillgångar med ett kombinerat potentiellt värde av cirka 10 Mdr kr under de kommande åren. Den nuvarande marknads- och geopolitiska situationen kan dock påverka tiden det tar att genomföra dessa avyttringar negativt, eller i vissa fall de uppnådda värderingarna. Under 2023 genomfördes avyttringar på 0,9 Mdr kr. Totala likvida medel, inklusive garanterade kreditfaciliteter, uppgick till 33 Mdr kr.

Jag är mycket stolt över att vårt andra vetenskapsbaserade klimatmål godkändes i slutet av 2023 av the Science Based Targets initiative efter att vi uppnått vårt första vetenskapsbaserade klimatmål tre år före plan. Det nya målet syftar till att minska bolagets direkta och indirekta utsläpp från den egna verksamheten (scope 1 & 2) med 85%, och att minska koncernens absoluta scope-3-utsläpp (användning av sålda produkter, material, transport av produkter och tjänsteresor) med 42% mellan 2021 och 2030.

Det utmanande marknadsläget som vi upplever understryker vikten av att förbli flexibla och redo för anpassning till snabbt ändrade förhållanden. Vår främsta prioritet förblir att uppnå våra kostnadsbesparingsmål och att effektivt implementera den nya, förenklade organisationsstrukturen som annonserades i oktober. Syftet är att därigenom framgångsrikt dra nytta av vår globala storlek och stärka vår position i utvalda mellan- och premiumkategorier för att återställa marginalerna och återgå till lönsam tillväxt.

Telefonkonferens 09.00

En telefonkonferens hålls idag den 2 februari kl. 09.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Jonas Samuelson och Ekonomi- och finansdirektör Therese Friberg.

För att endast lyssna på telefonkonferensen, använd länken:

https://edge.media-server.com/mmc/p/enipj8gz

eller

För att både lyssna på telefonkonferensen och ställa frågor, använd länken:

https://register.vevent.com/register/BId49f529e9af74aefb1c96f92dc35c0a7

Presentationsmaterial för nedladdning

www.electroluxgroup.com/ir

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-02 08:00 CET.

För ytterligare information:

Sophie Arnius, Investor Relations, +46 70 590 80 72

Electrolux Group Press Hotline, +46 8 657 65 07

Electrolux Group är en ledande global vitvarukoncern som i mer än 100 år gjort livet bättre för miljontals människor. Vi utvecklar nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi strävar ständigt efter att leda utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle genom våra produkter och vår verksamhet. Genom våra ledande varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG och Frigidaire, säljer vi hushållsprodukter i omkring 120 marknader varje år. Under 2023 hade Electrolux Group en omsättning på 134 miljarder kronor och cirka 45 000 anställda. För mer information besök www.electroluxgroup.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Svefa stärker transaktionsrådgivning och utser Sissel Andersson till affärschef Stockholm

Published

on

By

Svefa fortsätter sin offensiva tillväxtsatsning och stärker sitt transaktionsrådgivningserbjudande genom att utse Sissel Andersson till affärschef Stockholm. Samtidigt får Erik Norrman, idag affärschef Väst, utökat ansvar och blir affärschef för både Syd och Väst.

Svefa har, med sin unika position i gränslandet mellan den offentliga och privata sektorn, utvecklat ett unikt erbjudande inom transaktionsrådgivning. Förändringarna är en del i Svefas strategiska tillväxtplan och en förutsättning för fortsatt expansion.

Sissel Andersson, idag projektledare inom Svefas transaktionsteam får utökat ansvarsområde som affärschef för Stockholm. Erik Norrman, idag affärschef i Väst ges utökat ansvar för såväl Syd som Väst

”Under 2023 har vi stärkt vår ställning som strategisk transaktionsrådgivare med god affärskraft och marknadskännedom. Genom att bredda Eriks och Sissels ansvar ser vi ökad förmåga att tillvarata nya möjligheter i marknaden samt för fler att få ta del av ett inspirerande ledarskap” säger Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning. 

För mer information och kommentarer

Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning,
tel: 010-603 87 38 stefan.timan@svefa.se

Johan Hopstadius, press och marknad, tel: 076-634 20 05
johan.hopstadius@svefa.se

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, strategiskt affärsstöd samt transaktionsrådgivning. Tillsammans är vi över 250 medarbetare fördelade på kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Svefa Partnergruppen som består av Svefa, Värderingsdata och Set Up omsätter årligen drygt 450 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake vilket tillför likvid till SBB om cirka 5,2 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB[1] (”SBB Infrastucture”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, med stöd från Atlas SP Partners (“Atlas”), om cirka 5,2 miljarder kronor[2]. SBB Infrastructure kommer använda en del av lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB samt en del för att refinansiera skulder till SBB (”Transaktionen”).

SBB Infrastructure förvärvar fastigheterna till marknadsvärdet per 31 december 2023 som uppgick till 5,7 miljarder kronor. SBB Infrastructure kommer att som ytterligare säkerhet för lånet erhålla säkerheter från SBB i form av fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor, vilket gör att den totala säkerhetsmassan för lånet uppgår till 9,4 miljarder kronor. Portföljen av samhällsfastigheter kommer drivas och förvaltas av SBB Infrastructure genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen till att stärka bolagets finansiella ställning och amortera skulder.

”Transaktionen bekräftar det starka värdet i SBB:s samhällsportfölj som utmärker sig genom en växande efterfrågan, inflationssäkrade kassaflöden och liten risk för hyresbortfall. Likviditeten ger möjlighet till att refinansiera skulder och att genomföra strategiska åtgärder för att maximera bolagets värde över tid. Vi ser fram emot samarbetet med Castlelake”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.

J.P. Morgan, Vinge, Wistrand och Waselius Wist rådgav SBB, DLA och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav Atlas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se eller press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2024 kl. 15:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] För närvarande SBB Elderly Care Properties AB, org. nr. 559448-7125, under namnändring till SBB Infrastructure AB.

[2] EURIBOR utgör basränta för EUR-delen av lånet, motsvarande 217 miljoner EUR, och STIBOR utgör basränta för SEK-delen av lånet, motsvarande 2 745 miljoner SEK. Räntesatsen för lånet uppgår till EURIBOR/STIBOR + 500bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stockholm Stadsteater erbjuder syntolkning

Published

on

By

I ett nytt samarbete kommer föreningen Syntolkning Nu i Sverige, tillsammans med Stockholm Stadsteater erbjuda livesyntolkning till några utvalda produktioner.

Den 11 maj kommer ”En midsommarnattsdröm” erbjudas med livesyntolkning. Det är en mörk komedi fylld av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland andra Leif Andrée i rollen som Puck, Angelika Prick som Titania och Bahador Foladi som Botten.

En månad senare, den 8 juni, får man som se en av de sista föreställningarna av ”Matilda-The musical” livesyntolkad. Ett musikaliskt och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. 

I oktober kommer den stora musikalen ”Company” att livesyntolkas. Det är en av världens mest älskade musikaler som kommer till Stockholm stadsteater. I Company följer vi Bobbies sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserande storstaden.

Platser till samtliga syntolkningar är placerade långt fram och ledsagare medföljer utan kostnad. Man bör boka platser nu, för att försäkra sig om att få ta del av syntolkningarna. Bokas via länkarna till vår hemsida eller via e-post, boka@syntolkning.nu

Kontakt:
Peter Lilliecrona, verksamhetsledare i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Livesyntolkning av evenemang sker lika bra både utomhus som inomhus. Ibland sker det i stora teatersalonger eller arenor liksom i små intima teaterlokaler. Någon gång kan det ske på en utomhusteater liksom utomhus på stora ytor i en park eller nöjesfält. Syntolkning sker alltid med respekt för scenen, evenemanget och för publiken, både de som tar del av syntolkningen liksom de som inte gör det. Syntolkningen finns där utan att märkas, då den sänds trådlöst, från digitala sändare till mottagare hos berörda. 
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.