Connect with us

Marknadsnyheter

Eleda förvärvar ytterligare ett ledande bolag i Norge

Published

on

Infrastrukturkoncernen Eleda förvärvar Sartor & Drange AS, en marknadsledande anläggningsentreprenör i Bergenregionen. Sartor & Drange erbjuder tjänster inom bland annat väg-, VA- och grundläggningsarbeten på Vestlandet. Sartor & Drange har cirka 200 medarbetare och omsätter i storleksordning 1 100 MNOK.

Förvärvet av Sartor & Drange innebär att Eleda nu har tre plattformsbolag i Norge, de två första, Gjermundshaug och Anlegg Øst, förvärvades 2023. Sartor & Drange bildades genom en fusion mellan Sartor Maskin och Drange Maskin 2021 men har en historik som går tillbaka till 80-talet.

Sartor & Drange är ett strategiskt viktigt förvärv för Eleda. Vi har nu tre plattformsbolag på den norska marknaden och det är ett bevis på att vi kan och vill fortsätta expandera i Norge med målsättningen att befästa vår position som en ledande aktör inom anläggning i Norden. Jag är extra glad för att Sartor & Drange både kompletterar våra befintliga bolag och passar så bra in i vår kultur. Det är ett typiskt Eleda-bolag med drivna entreprenörer, hög lönsamhet, fin tillväxt och en engagerad organisation med djup lokal förankring. Jag ser fram emot att se vad vi tillsammans kan åstadkomma på den norska, och svenska, marknaden för att fortsätta att bygga bärkraftig infrastruktur, säger Johan Halvardsson koncern-vd på Eleda.

– Eleda-modellen fungerar i Norge och med förvärvet av Sartor & Drange befäster vi vår position som en stark och expansiv aktör i Norge. Vestland fylke är en tillväxtregion och Bergen är Norges andra största stad. Här är Sartor & Drange en ledande och starkt positionerad entreprenör med lönsam tillväxt under många år. Deras tjänsteutbud kompletterar de andra norska bolagen på ett väldigt bra sätt vilket möjliggör stora synergier bolagen emellan, säger Ole Gjermundshaug, vd på Eleda Norge.

– Vi ser att Eleda är helt rätt som långsiktig ägare. Vi är likasinnade och förenas av vår entreprenörsanda, sunda värderingar och ett driv att utveckla verksamheten och bidra till samhällsutvecklingen. Vi har långa och goda relationer med både offentliga och privata kunder i regionen och vi är på en marknad där det kommer att ske många investeringar inom infrastruktur och anläggning de kommande åren. I bolaget har vi motiverade medarbetare och en solid plattform för ytterligare tillväxt. Tillsammans med övriga bolag inom Eleda så ser jag att vi kommer att bli ännu starkare och kunna växa både lokalt och nationellt, säger Arild Bøthun, vd Sartor & Drange.

Struktur:
Sartor & Drange kommer att gå in som ett av tio plattformsbolag i Eleda och vara en del av Eleda Norge. Tidigare ägare och nyckelpersoner i Sartor & Drange kommer att fortsätta i sina operativa roller och bli delägare i Eleda. Förvärvet kommer inte att få praktiska konsekvenser för kunder och anställda i Sartor & Drange

Affären är villkorad av tillträdesvillkor inklusive konkurrensmyndigheternas godkännande.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Halvardsson, vd och koncernchef Eleda, johan.halvardsson@eleda.se, mobil: 070-545 95 01

Ole Gjermundshaug, vd Eleda Norge, ole@bga.no, mobil: +47 907 46 392
Arild Bøthun, vd Sartor & Drange, ab@sartordrange.no, mobil: +47 415 11 104
Tobias Andersson, M&A-chef Eleda, tobias.andersson@eleda.se, mobil: 072-230 87 10
Marina Vangstad, kommunikationschef Eleda, marina.vangstad@eleda.se, mobil: 070-815 65 46
 

Eleda bildades för att bygga infrastrukturen som får samhället att fungera. Men vår uppgift har vuxit. Idag utvecklar och vårdar Eleda infrastrukturen som krävs i ett samhälle som ställer om. Genom våra förvärv har vi skapat en bredd av kompetenser, vilket gör att vi tillsammans kan erbjuda allt från snabba och enkla projekt till stora komplexa helhetslösningar. Vi tar oss an vår uppgift genom att förena våra bolags specialistkunskaper, entreprenöriella tankesätt och engagemang. Det är så vi skapar bärkraftig infrastruktur för nästa steg. Eleda har över 3.100 medarbetare, en omsättning på över 16 miljarder kronor och huvudkontor i Stockholm. Vi ägs av Bain Capital, Altor och en bred grupp nyckelpersoner i koncernen. Bolagen i Eleda är i Sverige: Akea, Mark & Energibyggarna, Salboheds, JVAB, Craftor, Gatu och Väg Väst, One Nordic och i Norge: Gjermundshaug Anlegg och Anlegg Øst Entreprenør.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

WntResearch presenterar ad hoc-observationer från NeoFox-studien på ESMO GI

Published

on

By

WntResearch meddelar att en poster på de tidigare kommunicerade positiva ad hoc-observationerna från den pågående kliniska fas 2-studien NeoFox kommer att presenteras på ESMO Gastrointestinal Cancer Congress (ESMO GI), den ledande europeiska kongressen för gastrointestinal cancer som hålls mellan den 26-29 juni i München, Tyskland. 

Postern som presenteras på ESMO GI redogör för ad hoc-observationer från 110 patienter i den pågående NeoFox-studien, vilket indikerar att en tre veckors preoperativ behandling med Foxy-5 snabbt minskar lokal tumörspridning av tjocktarmscancer. Dessutom innehåller postern nya data avseende tumörstadieindelning. NeoFox är en öppen, randomiserad fas 2-studie i patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III som jämför preoperativ behandling med Foxy-5 med en obehandlad kontrollgrupp.  

Resultat i korthet: 

Preoperativ behandling med Foxy-5 uppvisade en gynnsam säkerhetsprofil. 

Histopatologisk undersökning av bortopererad vävnad indikerade att Foxy-5 minskade den lokala spridningen av primärtumörerna inom 3-4 veckors behandling: 

  • Färre patienter hade perineural invasion av cancerceller 

  • Färre patienter hade venös invasion av cancerceller 

  • Patienter i Foxy-5-kohorten associerades med minskad lokal tumörbörda, s.k. TN(M)-downstaging.  

Betydelsen av de histologiska fynden stöds av en indirekt jämförelse med effekten av neoadjuvant cytostatika (FOLFOX). 

Titeln på postern är: “Positive ad hoc results from neoadjuvant Foxy-5 treatment of colon cancer patients in the ongoing phase 2 NeoFox study.” 

WntResearch har justerat studien efter de positiva observationerna för att fokusera på de tidiga preoperativa effekterna i patienter med tjocktarmscancer i stadium III, och planerar att presentera initiala effektdata mot slutet av 2024. Slutliga resultat förväntas under 2H 2025. För vidare upplysningar: 

Per Norlen vd 
E-post: per.norlen@wntresearch.com  

Om WntResearch 

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium III. 

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Carbiotix AB meddelar utfall av inlösen av teckningsoptioner av serie TO 3

Published

on

By

Den 19 juni 2024 avslutades nyttjandeperioden för Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”). Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande cirka 39 procent av det totala antalet teckningsoptioner, innebärande att Bolaget tillförs cirka 0,83 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Under perioden 5-19 juni 2024 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 haft rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. En (1) teckningsoption av serie TO 3 gav innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en teckningskurs fastställd till 0,04 SEK. Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande teckning om 831 847,24 SEK. Nyttjandet medför en utspädning om cirka 10,3 procent. Konvertering från interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske omkring den 4 juli 2024 och ordinarie aktier förväntas vara synliga på varje tecknares depå cirka två bankdagar därefter.

Efter registrering på Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att ha ökat med 20 796 181 aktier och uppgå till totalt 201 022 976 aktier och aktiekapitalet kommer att ha ökat med 311 942,715 SEK och således uppgå till 3 015 344,64 SEK.

För mer information om TO 3, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Erik Deaner, VD
Telefon: +46 (0)73-867 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomvård genom upcyclad prebiotika. Carbiotix mission är att förbättra människors hälsa genom att öka konsumtionen av prebiotika. Carbiotix erbjuder idag en kärntjänst som heter NutraCycle, en upcycling- och berikningstjänst på plats som gör det möjligt för livsmedels- och dryckes-, ingrediensoch foderproducenter att förvandla växtbaserade produkter till funktionella produkter.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ellos Group Nordic AB (publ) emitterar nya seniora och superseniora säkerställda obligationer

Published

on

By

Pressmeddelande, Borås, 20 juni 2024

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Ellos Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att dess dotterbolag Ellos Group Nordic AB (publ) (”Emittenten”) har emitterat nya seniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 1 100 000 000 kronor (de ”Seniora Obligationerna”) och nya superseniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 400 000 000 kronor (de ”Superseniora Obligationerna” och tillsammans, ”Obligationerna”), båda med en löptid om tre år. De Seniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 900 baspunkter och de Superseniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 600 baspunkter. Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för refinansiering av Bolagets utestående seniora säkerställda inlösenbara obligationerna med löpande ränta och utestående volym om 1 500 000 000 kronor med ISIN SE0012827996 och Bolagets utestående superseniora säkerställda inlösenbara obligationerna med fast ränta och utestående volym om 250 000 000 kronor med ISIN SE0021486917.

Emittenten avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm, för vilket ändamål Emittenten kommer att upprätta, och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av, ett noteringsprospekt.

ABG Sundal Collier AB agerade som arrangör och bookrunner i samband med emissionen av Obligationerna. Roschier Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier AB och Advokatfirman Cederquist KB agerade legal rådgivare till Bolaget och Emittenten i samband med emissionen av Obligationerna.

För ytterligare information:
Johan Stigson, CFO, Tel. +46 (0)33 16 08 05

OM ELLOS GROUP 

Ellos Group är en ledande nordisk shoppingdestination för heminredning och mode med onlinebutikerna Ellos, Jotex och Homeroom samt betalvarumärket Elpy. I nära relation med våra miljontals kunder utvecklar vi attraktiva och hållbara erbjudanden för kvinnan mitt i livet, hennes familj och hem. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått, och alltid med kunden i fokus. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder och på utvalda marknader i Europa. Ellos Group har ca 550 medarbetare och omsätter runt 3,4 miljarder SEK.

www.ellosgroup.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.