Connect with us

Marknadsnyheter

Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

Published

on

Tredje kvartalet (juli-september 2022)

 • Rörelseresultatet uppgick till -7 028 100 (-6 753 799) SEK
 • Periodens resultat uppgick till -7 118 476 (-6 753 799) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –4 875 926 (-13 418 888) SEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,36 (-0,34) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,36 (-0,34) SEK.

 

Perioden (januari-september 2022)

 • Rörelseresultatet uppgick till -15 410 951 (-10 977 101) SEK
 • Periodens resultat uppgick till -15 540 291 (-10 978 176) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –14 087126 (-13 413 256) SEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,79 (-0,75) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,79 (-0,75) SEK.

 

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 

Väsentliga händelser under perioden

      Elicera Therapeutics stärker IP-skyddet för ELC-100 genom förvärv av patent från Immunicum.

      Elicera Therapeutics säkrar 5 miljoner SEK i bidragsfinansiering från Vinnova för att utveckla en automatiserad tillverkningsprocess av CAR T-celler.

 • Elicera Therapeutics publicerar en vetenskaplig artikel i Nature Biomedical Engineering om iTANK-plattformens verkningsmekanism och data som indikerar dess universella kompatibilitet med andra CAR T-cellsterapier.
 • Elicera Therapeutics avslutar framgångsrikt prekliniska proof-of-concept-studier som bekräftar verkningsmekanismen för det onkolytiska viruset ELC-201.
 • Elicera Therapeutics tilldelas 2,5 miljoner Euro i EU-finansiering för att fullt ut finansiera en klinisk fas I/II-studie med sin CAR T-cellsterapi, ELC-301.
 • Elicera Therapeutics har med befintlig kassa och EU stöd full finansiering för olika studier fram till första halvan av 2024.

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Elicera Therapeutics medgrundare får ytterligare bidrag på totalt 7,65 MSEK från Cancerfonden för att stödja CAR T-forskning
 • Elicera medarbetare får priset årets bästa för Doktorsavhandling som beskriver iTANK-plattformen till i Sverige (inom forskningsfältet gen och cellterapi).
 • Elicera Therapeutics byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB från 10 jan
 • Elicera Therapeutics tecknar det första internationella samarbetsavtalet kring iTANK-plattformen med ett spanskt forskningsinstitut.
 • Elicera Therapeutics utser valberedning
 • Inga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning.

 

 

VD ord

Första av förhoppningsvis flera internationella samarbeten kring iTANK etablerat

I oktober nåddes en viktig milstolpe i Eliceras affärsutveckling genom att det första avtalet slöts med det spanska forskningsinstitutet Josep Carreras Leukemia Research Institute (JCLRI) som bygger på ett samarbete kring iTANKplattformen. Mer specifikt så har vi ingått ett så kallat ”Material Transfer Agreement” (MTA) för att öka förutsättningarna för en framgångsrik utveckling av JCLR:s CAR T-cellsbehandlingar för Ewings sarkom, en solid tumör som för närvarande har begränsade behandlingsalternativ. Denna svårbehandlade cancerindikation präglas av ”immunologiskt kalla” solida tumörer som dessutom innehåller ett överflöd av immunsuppressiva celler. Därför är vi glada att forskargrupper har uppmärksammat iTANK-plattformens potential att öka CAR T-cellernas effekt, även för svårbehandlade solida tumörer. Ett par fördelar med samarbetet är att Elicera även fortsättningsvis kommer att behålla rättigheterna till iTANK och att eventuella nya patent som kan resultera från projektet kommer att ägas gemensamt av Elicera och JCLRI. Det är en central del av vår strategi att ingå samarbets- och licensavtal för iTANK-plattformen. Samarbetet med JCLRI är därför betydelsefullt eftersom det representerar det första av förhoppningsvis flera avtal vi kommer att etablera.

 

Budskap når fram på internationella partneringkonferenser

Som vi informerade i den föregående delårsrapporten har Elicera deltagit på flera internationella konferenser under det här kvartalet i syfte att följa vår strategi att ingå flera samarbeten kring iTANK-plattformen. Dialogerna som vi har fört under konferenserna har indikerat ett stort intresse för plattformen och jag upplever att vårt budskap kring hur den löser T-cell-receptors och CAR T-cellers utmaningar vid behandling av solida tumörer verkligen når fram. I augusti deltog Elicera som sponsor och presenterande iTANK-plattformen på konferensen Cell Therapy Durability Response Summit (CTDR) i Boston, USA. I september deltog vi på Nordic Life Science Days i Malmö, i oktober på BIO Europe i Leipzig och i november på Onco Cell Therapy Summit Europe i Amsterdam. Dessa konferenser utgör värdefulla tillfällen att nätverka med potentiella partners över hela världen och berätta om Elicera och iTANK-plattformen för den publiken.

 

ELC-301-studien förberedd för studiestart och fokus på att rekrytera de sista patienterna i ELC-201-studien

Förberedelserna för fas I/IIa-studien med CAR-T-kandidaten ELC-301 i B-cellslymfom fortsätter. Mötet med Läkemedelsverket för att diskutera det finala studieupplägget blev försenat och hölls i november på grund av personalbrist. Efter dialogen med Läkemedelsverket kommer vi snabbt att skicka in ansökan om klinisk prövning. Beroende på hur lång tid myndigheterna tar på sig att godkänna ansökan så förväntar vi oss att kunna behandla den första patienten senast till tidig vår 2023.

Våra övriga program fortskrider också enligt plan. Tidigare meddelade vi att patientrekryteringen för den pågående kliniska fas I/II-studien med onkolytiska viruset ELC-100 i neuroendokrina tumörer tidigare gick långsamt till följd av pandemin och den relativt ovanliga cancerformen. Under det tredje kvartalet vidtog vi åtgärder för att skynda på patientrekryteringen vilket har redan har gett resultat då två nya patienter har rekryterats och behandlats. Nästa kommunikationstillfälle kring studien sker när vi har säkerhetsdata från den nionde behandlade patienten i den tredje patientkohorten. Planen är att vi därefter ska kommunicera när patienterna i varje cohort är färdigbehandlade.

 

Vad gäller Eliceras andra program som undersöker effekten av våra onkolytiska virus, ELC-201, så fortsätter den pågående analysen för att bestämma vilken cancerindikation som ska behandlas och utvärderas först. Analysen beräknas att vara slutförd vid årsskiftet och vår bedömning är att kliniska studier ska kunna inledas tidigast under 2024. För såväl ELC-201 som vår andra CAR-T-kandidat ELC-401 pågår fullt finansierad Good Manufacturing Practice (GMP)-produktion och väntas planenligt att avslutas under 2023.

 

Tre prioriteringar under närtiden

I och med att Elicera har finansieringen som krävs för att driva samtliga program i full fart till första halvan av 2024 känns det tryggt att kunna satsa all vår energi på att prioritera följande insatser under närtid: att ingå fler samarbetsavtal kring iTANK-plattformen, att påbörja behandlingar i 301-studien och att avsluta patientrekryteringen för 100-studien. Mina kollegor har gjort ett fantastiskt arbete under kvartalet för att komma vidare byggt på dessa tre prioriteringar och för det förtjänar de en stor eloge.

 

Jag vill också rikta ett stort tack till Eliceras aktieägare för fortsatt förtroende under kvartalet. Vårt nya samarbete med Erik Penser Bank inleds i januari 2023 och kommer att bidra till nya och spännande tillfällen att presentera och berätta om Eliceras verksamhet för befintliga och potentiellt nya aktieägare. Efter ett tungt år har den amerikanska biotechsektorn repat sig väl sedan maj. Min förhoppning är att även den svenska biotech-sektorn snart kommer att följa efter och då är Elicera väl positionerade för att dra nytta av den, byggt på vår starka pipeline och starka finansiella ställning.

 

 

Jamal El-Mosleh

VD och medgrundare

 

 

Detta delårsbokslut har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2022 kl. 08.07 CET.

 

Elicera Therapeutics AB:s delårsbokslut för januari till september 2022 finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.elicera.com/investors-2/financial-reports.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
[email protected]

 

Om iTANK-plattformen
iTANK (immunoTherapies Activated with NAP for efficient Killing) är Eliceras egen fullt utvecklade och kommersiellt tillgängliga teknologiplattform för att beväpna och förstärka CAR T-celler i syfte att möta två av de största utmaningarna som CAR T-cellsterapier står inför vid behandling av solida tumörer: tumör antigenheterogenicitet och en fientlig tumörmikromiljö. Teknologin används för att införliva en transgen i CAR T-celler som kodar för ett neutrofilaktiverande protein (NAP) från bakterien Helicobacter pylori. Vid aktivering har NAP, som utsöndras från CAR(NAP) T-cellerna, visat sig kunna förstärka CAR T-cellens funktion samt aktivera ett parallellt immunsvar mot cancer via CD8+ mördar T-celler. Detta förväntas leda till en bred attack mot de flesta antigenmål på cancerceller. iTANK-plattformen används för att förbättra företagets egna CAR T-cellsterapier men kan också tillämpas universellt på andra CAR T-cellsterapier under utveckling. Mer information om iTANK-plattformen finns här: https://www.elicera.com/technology

 

Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar baserat på förstärkta onkolytiska virus och CAR T-celler. Bolaget har fyra läkemedelskandidater i utveckling, två CAR T-celler och två onkolytiska virus, som baseras på forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet. Därtill har Elicera en färdigutvecklad teknologiplattform, iTANK, som kan användas för att optimera effekten av samtliga CAR T-celler under utveckling och aktivera mördar-T-celler mot cancer. Eliceras aktie (ELIC) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad rådgivare är G&W Fondkommission, e-post: [email protected], tel.: 08503 000 50.

För mer information, vänligen besök www.elicera.se

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 06.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
06.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 06.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

 0

 

  0,00

CEUX

259 481

 10,07

2 613 696,25

TQEX

57 980

 10,07

 584 072,10

XSTO

520 688

 10,07

5 244 763,83

XCSE

61 851

 10,10

 624 436,49

Summa

 900 000

 10,07

9 066 968,66

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4380
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 12 732 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

Zoomability har skrivit avtal med GoToMarketUSA

Published

on

By

Ett avtal har idag skrivits på mellan Zoomability och GoToMarketUSA gällande utvecklingen av den amerikanska marknaden. Arbetet kommer att starta omgående för att inte spilla någon tid.

Sedan 2015 har Zoomability haft ett dotterbolag i USA, Zoomability Inc, men omständigheter under slutet av 2016 har gjorde att vi inte kunde fortsätta satsningen med full kraft. När vi sedan skulle initiera en ny satsning i slutet av 2019, genom ett avtal med McCabe Outdoor Mobility, kom coronapandemin några månader senare och begränsade våra möjligheter. Trots en kraftig minskning av försäljningen sedan toppåren 2014-2015 är USA det land vi sålt flest Zoom Uphill genom åren, och även under 2022. Det är också världens största marknad för mobilitetsprodukter.

Genom avtalet med GoToMarketUSA kommer vi nu få en partner som kan hjälpa oss att återta det vi förlorar och växa starkt kommande år. Deras huvuduppgift är att rekrytera nya återförsäljare och stötta McCabe Outdoor Mobility.

Bara i Kalifornien, där GoToMarketUSA ska börja fokusera, finns uppåt 100 potentiella återförsäljare och i hela USA räknar vi med ett tusental. Till det kommer alla de välgörenhetsfonder, likt Independence Fund, som varit Zoomabilitys största kund tidigare, och köpt in flera hundra Zoom Uphill genom åren.               

Vårt dotterbolag Zoomability Inc kommer också under nästa år anställa en person till för att på plats koordinera verksamheten och utveckla den vidare. Idag har vi ett logistikcenter i Miami som också sköter service/support för Nordamerika.

GoToMarketUSA är en organisation som hjälper europeiska bolag att komma in på den amerikanska marknaden, och som sedan 2008 hjälpt över 50 företag. Deras expertis ligger i att få företag att växa genom strategiskt marknadsarbete, men också vara ”boots on the ground” tills deras kunder byggt upp sin egen verksamhet. Grundaren Torbjörn Tilläng har svenska rötter och har tidigare arbetat som managementkonsult för en rad större svenska bolag innan han flyttade över till Kalifornien, söder om Los Angeles.

”Vi är mycket motiverade av att se banbrytande och innovativa företag lyckas. Detta beror troligen på att vi är uppvuxna i Skandinavien där teknik och innovation är en stor del av samhället”, säger Torbjörn Tilläng och fortsätter, ”även om teknologin är viktig så är det än viktigare att tydligt kunna kommunicera den kundnytta produkten ger.”

Och Pehr-Johan Fager påpekar; ”För att snabbare kunna expandera på USA-marknaden är det viktigt att samarbeta med personer som förstår den kundnytta Zoomen bidrar med och aktivt kunna rekrytera nya återförsäljare. Det möjliggör i sin tur att potentiella kunder lättare kan få uppleva en Zoom, och därmed ta beslutet att skaffa en. Med det starka team som GoToMarketUSA satt ihop för att genomföra detta har vi stora möjligheter att lyckas.”  

GoToMarketUSA kommer att börja sin bearbetning i Kalifornien och samtidigt samarbeta med vår Ohio baserade distributör McCabe Outdoor Mobility och vårt logistikcentrum i Miami. Avtalet sträcker sig 10 månader framåt i tiden och kan sedan förlängas.

Läs mer om GoToMarketUSA här.

För mer information Kontakta
VD Pehr-Johan Fager
[email protected]
0709-203961

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en terränggående elrullstol Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC (såsom konkurrenterna Permobil, Otto Bock och Pride) och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen. 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Newton Nordic AB offentliggör Investment Memorandum med anledning av företrädesemission som tidigare inletts idag

Published

on

By

Idag den 6 december inleds teckningsperioden i Newton Nordic AB:s företrädesemission av aktier, vilket offentliggjordes den 12 oktober 2022. Teckningsperioden löper till och med den 20 december 2022.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Idag, den 6 december inleds teckningsperioden i Newton Nordic AB:s eller (”Bolaget”) företrädesemission av aktier, vilket offentliggjordes den 12 oktober 2022 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden löper till och med den 20 december 2022. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 20 december 2022.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 2 december 2022 är registrerad som aktieägare i Newton Nordic AB (”Newton” eller ”Bolaget”) äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Fem (5) innehavda aktier berättigar till teckning av fyra (4) nyemitterade aktier.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Teckning av aktier utan stöd av företräde skall ske under perioden 6 december till och med den 20 december 2022.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,18 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske från och med den 6 december till och med den 20 december 2022. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar för teckning med stöd av teckningsrätter

Direktregistrerade aktieägare (innehav på VP-konto)

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 2 december 2022 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. Informationsbroschyr kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida newtonnordic.com samt på Aqurats hemsida aqurat.se för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. Registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto sker utan särskild

avisering från Euroclear.

Förvaltarregistrerade aktieägare (innehav på depå)

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen

emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning skall ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare.

Teckning och betalning av aktier med primär företrädesrätt, direktregistrerade aktieägare

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter kan ske genom kontant betalning under perioden från och med den 6 december till och med den 20 december 2022. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ:

1. Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. 

Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Aqurat via telefon eller 

e-post. Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 20 december 2022. Eventuell

anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en

anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Aqurat Fondkommission AB

Ärende: Newton

Box 7461

103 92 Stockholm

Tfn: 08-684 05 800

Fax: 08-684 05 801

Email: [email protected] (inskannad anmälningssedel)

Newton Nordic AB

Styrelsen

För ytterligare information:

Jesper Starander
VD/Huvudägare
[email protected]

+46 735 126440

Om Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.