Connect with us

Marknadsnyheter

EMPIR GROUP INGÅR AVTAL OM FÖRVÄRV AV MINORITETSAKTIEÄGARNAS SAMTLIGA AKTIER I MYSAFETY OCH GENOMFÖR EN KVITTNINGSEMISSION AV KONVERTIBLER TILL SÄLJARNA OM CIRKA 21,2 MSEK

Published

on

15 september 2023

Empir Group AB (”Empir Group” eller ”Bolaget”) har idag, den 15 september 2023, ingått avtal med fem aktieägare i dotterbolaget mySafety Holding AB (”mySafety”) om förvärv av 735 aktier i mySafety. Efter genomförandet av förvärvet kommer mySafety att vara ett helägt dotterbolag till Empir Group. Köpeskillingen uppgår till 22 050 000 SEK och erläggs i form av säljarreverser, varav 21 175 000 SEK ska kvittas mot nyemitterade konvertibler av serie 2023:1 och 2023:2 i Empir Group och 875 000 SEK ska återbetalas kontant senast den 30 november 2023. Styrelsen i Empir Group har därför, villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om en riktad kvittningsemission av 1 750 000 konvertibler av serie 2023:1 med ett sammanlagt lånebelopp om 17 500 000 SEK och 367 500 konvertibler av serie 2023:2 med ett sammanlagt lånebelopp om 3 675 000 SEK som betalning av del av den avtalade köpeskillingen. Teckningskursen för konvertiblerna motsvarar konvertiblernas nominella belopp om 10 SEK per konvertibel. Vidare har styrelsen för Empir Group beslutat att föreslå att extra bolagsstämman beslutar att Empir Group AB ska byta företagsnamn till mySafety Group AB. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

 – Empir Group genomför nu nästa steg i sin resa mot att äga den digitala kundresan, där vi omvandlar stora kundflöden i både egna och våra partners kanaler till återkommande intäktsströmmar. Genom att förvärva de resterande aktierna i mySafety får vi tydliga, gemensamma mål och en organisation som är väl förberedd och bättre rustad för den vidare resan, säger Marcus Pettersson, VD och koncernchef för Empir Group AB.

Emissionslikviden från teckningsoptionerna av serie 2022/2023 som kan tillföras Bolaget under september kan genom ny struktur med minskat beroende av dyr rörelsefinansiering bidra till att öka driftsresultatet substantiellt i mySafety och konsolidera koncernen för att möjliggöra nya satsningar, både organiskt och genom tilläggsförvärv, fortsätter Marcus Pettersson.

I samband med förvärvet föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att Empir Group AB ska byta namn till mySafety Group AB, för att ytterligare skapa en gemensam profil och kommunikation, vilket kommer att bidra till att göra det lättare att fullt ut tydliggöra koncernens framtida resultat, avslutar Marcus Pettersson

Skälet till konvertibelemissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Empir Group har ingått avtal om att förvärva aktier i mySafety. I samband med förvärvet har Empir Group åtagit sig att erlägga del av köpeskillingen i form av nyemitterade konvertibler i Empir Group. Bolagets styrelse anser att villkoren för konvertiblerna har fastställts till marknadsmässiga villkor genom förhandlingar på armlängds avstånd och korrekt återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan.

Säljarna av aktierna i mySafety består av D1 Förvaltning AB, Säven Advisory AB, Daniel Ekström, Jesper Jacquet och Sarah Hoof.

Konverteringskursen för konvertiblerna är 10 SEK, vilket innebär att en konvertibel berättigar till en aktie av serie B i Empir Group. Vid fullt utnyttjande av konvertiblerna kommer antalet aktier i Empir Group att öka med 2 117 500, från 6 816 085 till 8 933 585, innebärande en utspädning om cirka 23,7 procent av antalet aktier i Bolaget. Antalet röster i Empir Group kommer vid fullt utnyttjande av konvertiblerna att öka med 211 750, från 754 940,5 till 966 690,5, innebärande en utspädning om cirka 21,9 procent av antalet röster i Bolaget.

Konvertiblerna löper med en årlig fast ränta om 10 procent. Räntan ska betalas kontant den sista bankdagen varje kalenderår under konvertiblernas löptid samt den 30 oktober 2026, såvida inte konvertering skett dessförinnan, då upplupen och ej betalad ränta istället regleras genom kontant betalning i samband med konverteringen.

Innehavare av konvertibler av serie 2023:1 äger rätt att, under 30 dagar efter offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2024, Bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2024, Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2024, Bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2024, Bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2025, Bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2025, Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2025, Bolaget bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2025, Bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2026 respektive Bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2026, samt under perioden från och med den 1 oktober 2026 till och med den 30 oktober 2026, påkalla konvertering av hela eller delar av lånebeloppet till nya aktier av serie B i Bolaget. Vidare kan konvertering av konvertibler av serie 2023:1 till nya aktier av serie B i Bolaget påkallas av Bolaget under perioden från och med den 1 oktober 2026 till och med den 30 oktober 2026, eller för det fall en innehavares anställning i Bolaget eller dess dotterbolag upphör, under de tidsperioder som innehavarna kan påkalla konvertering. Konvertibellånen förfaller till betalning den 30 oktober 2026 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum.

Innehavare av konvertibler av serie 2023:2 äger rätt att, under 30 dagar efter offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2025, Bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2025, Bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2026 respektive Bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2026, samt under perioden från och med den 1 oktober 2026 till och med den 30 oktober 2026, påkalla konvertering av hela eller delar av lånebeloppet till nya aktier av serie B i Bolaget. Vidare kan konvertering av konvertibler av serie 2023:2 till nya aktier av serie B i Bolaget påkallas av Bolaget under perioden från och med den 1 oktober 2026 till och med den 30 oktober 2026, eller för det fall en innehavares anställning i Bolaget eller dess dotterbolag upphör, under de tidsperioder som innehavarna kan påkalla konvertering. Konvertibellånen förfaller till betalning den 30 oktober 2026 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum.

Säljarna Daniel Elfvendahl (som kontrollerar D1 Förvaltning AB), Daniel Ekström, Jesper Jacquet och Sarah Hoof är anställda inom Empir Group-koncernen. Mot bakgrund därav omfattas transaktionen av de så kallade Leo-reglerna i aktiebolagslagen och ska underställas bolagsstämma för godkännande. Transaktionen har därför villkorats av extra bolagsstämmans godkännande. Kallelse till extra bolagsstämma, som beräknas hållas omkring den 18 oktober 2023, kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Förutsatt att aktieägarna i Empir Group godkänner transaktionen förväntas transaktionen genomföras omkring den 18 oktober 2023.

Empir Group AB

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Pettersson, verkställande direktör 0730 29 99 01, marcus.pettersson@empirgroup.se

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern som investerar i verksamhet med huvudinriktning på digital transformation inom såväl B2B och B2C. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För mer information – se www.empir.se.

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 den 15 september 2023.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Förvärvar välbelägen fastighetsportfölj om ca 85 200 kvm för 1,3 Mdr kr

Published

on

By

Pressmeddelande
Stockholm den 28 maj 2024

Svenska Handelsfastigheter har ingått avtal om förvärv av en portfölj med handelsfastigheter för 1,3 Mdr kronor. Säljare är Partners Group, en ledande global aktör inom den icke-noterade marknaden, som agerar på uppdrag av sina klienter. Portföljen består av sju välbelägna fastigheter i Kristianstad, Kalmar, Västerås, Österåker och Sundsvall med en sammanlagd yta om cirka 85 200 kvm. Bauhaus, Willys, XXL, Rusta och EKO hör till de största hyresgästerna och portföljens driftnetto uppgår till cirka 95 Mkr.

Portföljen håller god standard då samtliga fastigheter är uppförda 2008 – 2022. Uthyrningsgraden uppgår till 95 procent och genomsnittlig hyresduration till cirka 4,8 år. Fastigheterna är strategiskt belägna i handelsområden just utanför respektive stadskärna. Beståndet passar väl in i Svenska Handelsfastigheters förvaltningsorganisation då flertalet fastigheter är belägna i anslutning till existerande bestånd.

”Vi ser goda möjligheter att vidareutveckla beståndet och därmed potential för att skapa ytterligare värde för våra ägare, bland annat då portföljen även innehåller byggrätter. Förvärvet förbättrar våra möjligheter att erbjuda nya och existerande hyresgäster än fler attraktiva etableringsmöjligheter i Sverige”, säger Thomas Holm, vd för Svenska Handelsfastigheter.

Genom förvärven stärker Svenska Handelsfastigheter sin position vid handelsplatserna Härlöv i Kristianstad, Hansa City i Kalmar, Erikslund i Västerås samt i Sundsvall där Birsta är det tredje största externhandelsområdet i Sverige. Därtill tillkommer Åkersberga som ny etableringsort för bolaget.

Tillträde beräknas ske den 30 maj 2024.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Thomas Holm, vd, Svenska Handelsfastigheter
thomas.holm@handelsfastigheter.se      
070 – 943 68 00

Jöran Rydberg, transaktionschef, Svenska Handelsfastigheter
joran.rydberg@handelsfastigheter.se
0707-97 14 75

Denna information är sådan information som Svenska Handelsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2024 kl. 21.00 CEST.

Om Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Till bolagets största ägare hör Kåpan Pensioner, Fjärde AP-fonden samt Länsförsäkringar Liv. Läs mer på www.handelsfastigheter.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Partners Group avyttrar större handelsportfölj till Svenska Handelsfastigheter

Published

on

By

2024-05-28
Partners Group, en ledande global aktör inom den icke-noterade marknaden som agerar på uppdrag av sina klienter, har ingått avtal om att avyttra en större handelsportfölj till Svenska Handelsfastigheter för cirka 1,3 miljarder kronor. Portföljen, som varit ägd i strukturerna Sveafastigheter Fersen och Sveafastigheter Fersen II, har förvaltats av Brunswick Real Estate på uppdrag av Partners Group sedan 2015. Frånträde planeras äga rum den 30 maj 2024.

Portföljen omfattar sju fastigheter belägna i Västerås, Kalmar, Österåker och Kristianstad. Total uthyrbar yta uppgår till cirka 85 200 kvm, där ca 95 procent är uthyrd med en genomsnittlig återstående kontraktsperiod på 4,8 år. Bauhaus, Willys, XXL, Rusta och EKO är bland de största hyresgästerna.

“Vi är glada att ha genomfört denna försäljning på uppdrag av Partners Group. Under de senaste åren har vi genomfört betydande initiativ i portföljen, inklusive säkrat stora hyresgäster, byggt om 8 500 kvm till EKO i Västerås, och utvecklat tre snabbmatsrestauranger för att ytterligare stärka lokala serviceerbjudanden. Vi vill tacka vår lokala samarbetspartner P&E Fastighetspartner för det goda samarbetet under åren och önskar Svenska Handelsfastigheter framgång med den fortsatta förvaltningen av denna välpositionerade portfölj”, kommenterar Annika Fridolf, VD för Fersen och Partner på Brunswick Real Estate.

Jan Hannappel, del av ledningsgruppen för Private Real Estate Europe på Partners Group, tillägger: ”Efter försäljningen av vårt finska innehav till Nyfosa 2022 är vi glada att rapportera ytterligare en stor avyttring inom Fersen-strukturerna med denna försäljning av vår svenska handelsportfölj, där vi genomfört flera värdeskapande projekt under åren.”

Colliers och Kilpatrick har agerat rådgivare åt säljaren i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Annika Fridolf, VD Fersen och Partner på Brunswick Real Estate
p: +46 73 125 15 05
e:
annika.fridolf@brunswickrealestate.com

Om Brunswick Real Estate:
Brunswick är en nordisk fastighetsinvesterare som erbjuder förvaltningstjänster inom olika tillgångsslag. Brunswick bygger oberoende, hållbara investeringsplattformar inriktade på specifika investeringsstrategier, och arbetar nära tillsammans med nordiska och internationella investerare samt lokala fastighetspartners. Teamet består av cirka 65 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. För mer information, vänligen besök: www.brunswickrealestate.com

Om Partners Group
Partners Group är en av de största aktörerna inom den globala icke-noterade marknaden, med 1 900 medarbetare och cirka 150 miljarder USD i förvaltade tillgångar. Företaget har investeringsprogram och anpassade mandat inom private equity, private credit, infrastruktur, fastigheter och royalties. Med sitt arv i Schweiz och sin huvudsakliga närvaro i Amerika i Colorado är Partners Group byggt annorlunda än resten av branschen. Företaget nyttjar sin differentierade kultur och sin operativt inriktade strategi för att identifiera attraktiva investeringsteman och bygga upp företag och tillgångar till marknadsledare. För mer information, besök gärna www.partnersgroup.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Wyld Networks AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2023

Published

on

By

Wyld Networks AB offentliggör härmed årsredovisningen för 2023.

Årsredovisningen är bifogad till detta meddelande. Den finns också tillgänglig för nedladdning på företagets webbplats:
https://wyldnetworks.com/investor-relations

 

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende fortsatt drift

Revisorn lämnade följande upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentlig osäkerhetsfaktor om fortsatt drift.

”Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på redogörelsen i förvaltningsberättelsen under avsnittet Likviditet och finansiering där det framgår att styrelsen är medveten om att bolaget har ett fortsatt behov av långsiktig finansiering. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsmöjligheter. Vid varje finansieringsrunda föreligger det dock alltid en risk att kapital inte kan anskaffas varför det föreligger en osäkerhet om fortsatt drift till dess ytterligare kapital betalats in. Detta förhållande tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som skapar betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.”

 

Styrelsen och verkställande direktören i Wyld Networks AB är medvetna om att bolaget har ett fortsatt behov av långsiktig finansiering.

Styrelse och VD arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsmöjligheter. I alla finansieringsrundor föreligger det dock alltid en risk att kapital inte kan anskaffas, varför det föreligger en osäkerhet om fortsatt drift till dess ytterligare kapital betalats in.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com
Tel: +44 7 824 997 689

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel 08-5030 1550, e-post ca@mangold.se).

Läs mer www.wyldnetworks.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.