Connect with us

Marknadsnyheter

EMPIR GROUP INGÅR AVTAL OM FÖRVÄRV AV MINORITETSAKTIEÄGARNAS SAMTLIGA AKTIER I MYSAFETY OCH GENOMFÖR EN KVITTNINGSEMISSION AV KONVERTIBLER TILL SÄLJARNA OM CIRKA 21,2 MSEK

Published

on

15 september 2023

Empir Group AB (”Empir Group” eller ”Bolaget”) har idag, den 15 september 2023, ingått avtal med fem aktieägare i dotterbolaget mySafety Holding AB (”mySafety”) om förvärv av 735 aktier i mySafety. Efter genomförandet av förvärvet kommer mySafety att vara ett helägt dotterbolag till Empir Group. Köpeskillingen uppgår till 22 050 000 SEK och erläggs i form av säljarreverser, varav 21 175 000 SEK ska kvittas mot nyemitterade konvertibler av serie 2023:1 och 2023:2 i Empir Group och 875 000 SEK ska återbetalas kontant senast den 30 november 2023. Styrelsen i Empir Group har därför, villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om en riktad kvittningsemission av 1 750 000 konvertibler av serie 2023:1 med ett sammanlagt lånebelopp om 17 500 000 SEK och 367 500 konvertibler av serie 2023:2 med ett sammanlagt lånebelopp om 3 675 000 SEK som betalning av del av den avtalade köpeskillingen. Teckningskursen för konvertiblerna motsvarar konvertiblernas nominella belopp om 10 SEK per konvertibel. Vidare har styrelsen för Empir Group beslutat att föreslå att extra bolagsstämman beslutar att Empir Group AB ska byta företagsnamn till mySafety Group AB. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

 – Empir Group genomför nu nästa steg i sin resa mot att äga den digitala kundresan, där vi omvandlar stora kundflöden i både egna och våra partners kanaler till återkommande intäktsströmmar. Genom att förvärva de resterande aktierna i mySafety får vi tydliga, gemensamma mål och en organisation som är väl förberedd och bättre rustad för den vidare resan, säger Marcus Pettersson, VD och koncernchef för Empir Group AB.

Emissionslikviden från teckningsoptionerna av serie 2022/2023 som kan tillföras Bolaget under september kan genom ny struktur med minskat beroende av dyr rörelsefinansiering bidra till att öka driftsresultatet substantiellt i mySafety och konsolidera koncernen för att möjliggöra nya satsningar, både organiskt och genom tilläggsförvärv, fortsätter Marcus Pettersson.

I samband med förvärvet föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att Empir Group AB ska byta namn till mySafety Group AB, för att ytterligare skapa en gemensam profil och kommunikation, vilket kommer att bidra till att göra det lättare att fullt ut tydliggöra koncernens framtida resultat, avslutar Marcus Pettersson

Skälet till konvertibelemissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Empir Group har ingått avtal om att förvärva aktier i mySafety. I samband med förvärvet har Empir Group åtagit sig att erlägga del av köpeskillingen i form av nyemitterade konvertibler i Empir Group. Bolagets styrelse anser att villkoren för konvertiblerna har fastställts till marknadsmässiga villkor genom förhandlingar på armlängds avstånd och korrekt återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan.

Säljarna av aktierna i mySafety består av D1 Förvaltning AB, Säven Advisory AB, Daniel Ekström, Jesper Jacquet och Sarah Hoof.

Konverteringskursen för konvertiblerna är 10 SEK, vilket innebär att en konvertibel berättigar till en aktie av serie B i Empir Group. Vid fullt utnyttjande av konvertiblerna kommer antalet aktier i Empir Group att öka med 2 117 500, från 6 816 085 till 8 933 585, innebärande en utspädning om cirka 23,7 procent av antalet aktier i Bolaget. Antalet röster i Empir Group kommer vid fullt utnyttjande av konvertiblerna att öka med 211 750, från 754 940,5 till 966 690,5, innebärande en utspädning om cirka 21,9 procent av antalet röster i Bolaget.

Konvertiblerna löper med en årlig fast ränta om 10 procent. Räntan ska betalas kontant den sista bankdagen varje kalenderår under konvertiblernas löptid samt den 30 oktober 2026, såvida inte konvertering skett dessförinnan, då upplupen och ej betalad ränta istället regleras genom kontant betalning i samband med konverteringen.

Innehavare av konvertibler av serie 2023:1 äger rätt att, under 30 dagar efter offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2024, Bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2024, Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2024, Bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2024, Bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2025, Bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2025, Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2025, Bolaget bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2025, Bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2026 respektive Bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2026, samt under perioden från och med den 1 oktober 2026 till och med den 30 oktober 2026, påkalla konvertering av hela eller delar av lånebeloppet till nya aktier av serie B i Bolaget. Vidare kan konvertering av konvertibler av serie 2023:1 till nya aktier av serie B i Bolaget påkallas av Bolaget under perioden från och med den 1 oktober 2026 till och med den 30 oktober 2026, eller för det fall en innehavares anställning i Bolaget eller dess dotterbolag upphör, under de tidsperioder som innehavarna kan påkalla konvertering. Konvertibellånen förfaller till betalning den 30 oktober 2026 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum.

Innehavare av konvertibler av serie 2023:2 äger rätt att, under 30 dagar efter offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2025, Bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2025, Bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2026 respektive Bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2026, samt under perioden från och med den 1 oktober 2026 till och med den 30 oktober 2026, påkalla konvertering av hela eller delar av lånebeloppet till nya aktier av serie B i Bolaget. Vidare kan konvertering av konvertibler av serie 2023:2 till nya aktier av serie B i Bolaget påkallas av Bolaget under perioden från och med den 1 oktober 2026 till och med den 30 oktober 2026, eller för det fall en innehavares anställning i Bolaget eller dess dotterbolag upphör, under de tidsperioder som innehavarna kan påkalla konvertering. Konvertibellånen förfaller till betalning den 30 oktober 2026 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum.

Säljarna Daniel Elfvendahl (som kontrollerar D1 Förvaltning AB), Daniel Ekström, Jesper Jacquet och Sarah Hoof är anställda inom Empir Group-koncernen. Mot bakgrund därav omfattas transaktionen av de så kallade Leo-reglerna i aktiebolagslagen och ska underställas bolagsstämma för godkännande. Transaktionen har därför villkorats av extra bolagsstämmans godkännande. Kallelse till extra bolagsstämma, som beräknas hållas omkring den 18 oktober 2023, kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Förutsatt att aktieägarna i Empir Group godkänner transaktionen förväntas transaktionen genomföras omkring den 18 oktober 2023.

Empir Group AB

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Pettersson, verkställande direktör 0730 29 99 01, marcus.pettersson@empirgroup.se

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern som investerar i verksamhet med huvudinriktning på digital transformation inom såväl B2B och B2C. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För mer information – se www.empir.se.

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 den 15 september 2023.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

SBB stärker likviditeten med cirka 8 miljarder kronor och presenterar en decentraliserad koncernstruktur

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB” eller ”Bolaget”) säljer 1,16 procent av SBB EduCo AB (”EduCo”) till Brookfield Super-Core Infrastructure Partners (”Brookfield”) för cirka 242 miljoner kronor och blir en minoritetsägare. EduCo kommer återbetala delar av dess koncerninterna lån från SBB, vilket innebär att SBB erhåller en likvid om cirka 7,8 miljarder kronor. SBB har idag även beslutat om en decentraliserad koncernstruktur som förstärker transparens och finansieringsmöjligheter.

‘’Jag är mycket nöjd över att idag kunna presentera ett betydande likviditetstillskott och ett fortsatt starkt samarbete med Brookfield. Vidare skapar SBB en decentraliserad koncernstruktur som positionerar SBB för att ytterligare stärka bolagets balansräkning och för fortsatt tillväxt. Styrelsen avslutar härmed den strategiska översynen och SBB fokuserar nu på exekvering,” säger Lennart Schuss, styrelseordförande för SBB.

Sammanfattning av EduCo-transaktionen

EduCo samägs av SBB och Brookfield och är den huvudsakliga plattformen för SBB:s affär inom den offentliga utbildningssektorn.

Som en del av transaktionen genomför EduCo en delvis återbetalning av det koncerninterna lånet från SBB med ett belopp om cirka 9,1 miljarder kronor samt potentiellt även en refinansiering av befintlig säkerställd skuld med ett belopp om högst cirka 6,9 miljarder kronor. Transaktionen resulterar i en likvid om totalt cirka 8 miljarder kronor till SBB, efter erläggande av kompensation för förtidsåterbetalning och transaktionskostnader. SBB kommer att ha ett kvarstående lån till EduCo om cirka 5,5 miljarder kronor. SBB avser använda likviden för att hantera närliggande finansiella åtaganden, inklusive avtalade investeringar, beslutade utdelningar samt låneförfall.

Efter genomförd avyttring om 1,16 procent av aktierna i EduCo till Brookfield kommer SBB att äga cirka 49,84 procent av EduCo. Som en följd av avyttringen kommer EduCo att kontrolleras av Brookfield och upphöra att vara ett dotterbolag till SBB och EduCo kommer inte att konsolideras i SBB:s räkenskaper.

Vidare, efter genomförd avyttring kommer EduCo att drivas fristående av sin styrelse bestående av representanter från SBB och Brookfield.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor, inklusive konkurrensgodkännanden, och förväntas slutföras under oktober 2023.

Transaktionen understöds av EduCo:s sunda och stabila finansiella ställning och säkerställer att verksamheten fortsätter att vara en långsiktig leverantör av högkvalitativa utbildningsanläggningar i hela Norden. Brookfield är en mycket erfaren ägare av infrastrukturtillgångar globalt och investeringen i EduCo genom dess perpetual fund tillhandahåller långsiktigt, stabilt kapital för att stödja EduCo:s framtida tillväxt tillsammans med SBB för att EduCo ska kunna uppnå en investment grade-rating.

EduCo:s ambition är att på sikt enbart finansieras med långfristig kapitalmarknadsfinansiering med stark investment grade-rating.

Sammanfattning av EduCo

EduCo är en unik infrastrukturplattform inom offentlig utbildning med ett fokus på tillväxt inom den offentliga utbildningssektorn i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

EduCo:s portfölj om 43 miljarder kronor består av fastigheter inom den offentliga utbildningssektorn i Norden (23,6 miljarder kronor GAV i Sverige, 16,0 i Norge, 2,2 i Finland och 1,0 i Danmark). Portföljen gynnas av långsiktiga hyresavtal med väldigt lågt byte av hyresgäster: 13 års viktad genomsnittlig återstående löptid.

Decentraliserad koncernstruktur

Den 29 maj 2023 beslutade SBB:s styrelse att påbörja en strategisk översyn av alternativ för att maximera värdet för SBB:s aktieägare. SBB presenterar idag en ny koncernstruktur som decentraliserar Bolaget genom etablering av helägda och delägda affärsenheter och avslutar därmed den strategiska översynen.

Koncernen kommer att bestå av tre affärsenheter: Utbildning, Samhälle och Bostäder. Affärsenheterna kommer att verka med ett tydligt fokus. Från och med Q3-rapporten kommer rapportering att ske enligt den nya koncernstrukturen. Implementeringen har ingen planerad inverkan på antalet anställda inom SBB.

’’Idag presenterar vi en ny decentraliserad koncernstruktur. Den nya strukturen bygger på våra styrkor, adresserar våra utmaningar och grundar sig på ett antal viktiga slutsatser. SBB har i grunden en portfölj av högkvalitativa fastighetstillgångar med en stark underliggande utveckling och med attraktiva tillväxtutsikter. SBB gynnas av att skapa helägda eller delägda affärsenheter som på egna meriter kan anskaffa såväl eget som lånat kapital. Därför etablerar vi nu en ny decentraliserad koncernstruktur med syfte att öka SBB:s transparens och finansieringsmöjligheter, vilket i förlängningen maximerar aktieägarvärdet,’’ säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Den nya koncernstrukturen ska:

  • Öka tillgången till bankfinansiering. Etableringen av enskilda affärsenheter kommer att stärka SBB:s finansiella flexibilitet avseende finansiering.
  • Möjliggöra anskaffning av eget kapital. SBB kommer fortsätta utforska möjligheter att göra bostadsverksamheten till ett minoritetsägt bolag genom att ta in ytterligare ägare, med en målsättning att presentera en lösning under 2024, beroende på marknadsförhållandena.
  • Förbättra finansiell rapportering och transparens. Decentraliseringen möjliggör förbättrad finansiell rapportering, tydligare specialisering, snabbare beslut, närmare samarbete med hyresgästerna och synliggörande av värden.

En översikt av den nya koncernstrukturen biläggs detta pressmeddelande och finns tillgänglig på SBB:s hemsida.

Rådgivare

Advokatfirman Vinge är legal rådgivare och DNB Markets och J.P. Morgan Securities Plc. finansiella rådgivare till SBB i samband med transaktionen. Linklaters är legal rådgivare till Brookfield.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se, press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2023 kl. 18:20 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Boken som ställer nya skakande frågor om Palmemordet

Published

on

By

Den avlidne Stig Engström, Skandiamannen, kom att officiellt pekas ut som Palmemördare utan att ens få en försvarare.

Det avslutade en 34 år lång mordutredning. Poliserna i Palmegruppen hade sett tydliga tecken på en mordkomplott med möjliga trådar in i svenska staten och de hade arbetat hårt med att få fram sanningen. Men de fick dåligt med hjäp av andra myndigheter och personer som kunde vara inblandade ville inte prata. Till sist gav utredarna upp. Inget av detta dramatiska utredningsarbete redovisades på åklagarens avslutande presskonferens. Här kommer nu en ingående och delvis chockartad beskrivning av sådant åklagaren och Palmegruppen arbetat med innan de motvilligt släppte de känsliga frågorna.

Gunnar Wall är en av Sveriges främsta experter på mordet på Olof Palme och har arbetat med den här boken i tre år. Här berättar han om hur det egentligen gick till när utredningen av mordet på Sveriges statsminister fick sitt förbryllande slut. 

Läs mer på Gunnar Walls blogg.

Utgivning: 2023-09-26 Isbn: 9789155272630

Bokförlaget Semic
08-799 30 50
info@semic.se
Press- och marknadskontakt: Cilla Wikström, cilla.wikstrom@semic.se
 

Bokförlaget Semic startade sin verksamhet i juni 1950. Vi ger ut cirka 80 böcker per år om mat och dryck, handarbete, hobby och inredning, blommor och trädgård, djur och natur, sport och fakta samt böcker för barn och ungdomar, kalendrar och julklassiker. Vi trycker våra böcker i stora upplagor, säljer dem till bra priser och når många läsare. Merparten av vår utgivning är svenska originalböcker. Bokförlaget Semics redaktion, marknadsavdelning och produktionsavdelning är förlagda till Sundbyberg. Bokförlaget Semic är en del av Bonnierförlagen AB.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Uppdatering skred vid E6 Stenungsund

Published

on

By

Räddningstjänsten är fortsatt på plats vid skredet vid E6 Stenungsund.

Under gårdagen arbetade räddningstjänsten med eftersök av människor i de delar av området, där det varit möjligt, med hjälp av specialutbildad personal för ras och skred samt sökhundar. Ett antal personer hjälptes under gårdagen ur fordon på rasområdet med hjälp av räddningstjänstpersonal samt helikopter från Sjöfartsverket. Sökarbetet avslutades igår eftermiddag.

Räddningstjänsten har under natten och morgonen arbetat med att besikta den drabbade bensinstationen för att säkerställa om läckage kan ha skett och har för närvarande avfärdat att den skulle utgöra en miljöskada. Vi undersöker ett mindre dieselläckage från en lastbil. Tillsammans med Trafikverket och geotekniker pågår även en besiktning av ytterområden kring Norumsån för att se om det kan innebära ytterligare konsekvenser.  

Under dagen kommer räddningstjänsten att medverka på ett samverkansmöte med kommunen på plats i Stenungsund.

Allmänheten uppmanas fortsatt att inte vistas i området och respektera avspärrningar.

Räddningstjänsten bedömer att vi kommer att vara kvar till imorgon måndag, och ny bedömning görs då av ytterligare insatser.   

//Daniel Lyckelid, Vakthavande befäl

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.