Connect with us

Marknadsnyheter

Ericsson gör avsättning i fjärde kvartalet 2022 relaterat till potentiell uppgörelse med United States Department of Justice angående DPA-överträdelser

Published

on

Ericsson (NASDAQ: ERIC) meddelar att bolaget är i en position där det är möjligt att besluta om en avsättning om SEK 2,3 miljarder (cirka USD 220 miljoner) i samband med en potentiell uppgörelse med United States Department of Justice (DOJ) angående tidigare tillkännagivna icke-kriminella påstådda överträdelser inom ramen för 2019 års avtal om uppskjuten åtalsprövning (Deferred Prosecution Agreement, DPA). Ericsson har ännu inte nått en uppgörelse med DOJ avseende de påstådda överträdelserna och diskussioner pågår.

Avsättningen som kommer att påverka bolagets finansiella resultat för det fjärde kvartalet 2022, kommer att uppgå till SEK 2,3 miljarder (cirka USD 220 miljoner). Bolaget anser att detta är en tillräckligt tillförlitlig uppskattning av den finansiella sanktionsavgiften kopplad till en potentiell uppgörelse kring DPA-överträdelserna och avsättningen inkluderar även den uppskattade kostnaden för den tidigare kommunicerade förlängningen av den oberoende observatören av bolagets regelefterlevnad. Avsättningen kommer att bokföras som Övriga rörelsekostnader i resultaträkningen för segmentet Other.

Bolagets interna utredning och samarbete med myndigheterna relaterat till påståendena i 2019 års internutredningsrapport relaterad till Irak är öppen och fortsatt pågående.

Sedan 2019 har Ericsson vidtagit betydande korrigerande åtgärder, granskad av styrelsen. Dessa inkluderar förbättrad riskhantering inom hela koncernen och stärkt program för regelefterlevnad och interna kontroller. Bolaget kom i december 2022 överens om att förlänga perioden för den oberoende observatören av bolagets regelefterlevnad till juni 2024 för att ytterligare förankra bästa möjliga ramverk för regelefterlevnad, riskhantering och interna kontroller i hela organisationen.

Bakgrund

Under 2019 ingick Ericsson ett DPA för att lösa tidigare (före 2017) överträdelser av Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) som avsåg beteenden i vissa länder. Avtalet från 2019 anger att överträdelse av förpliktelserna i avtalet kan leda till att bolaget åtalas för de tidigare FCPA-överträdelser som täcks av DPA:t.

Som kommunicerades i oktober 2021 och mars 2022 meddelade DOJ Ericsson att bolaget misslyckats med att lämna dokument och information till DOJ i tid och har inte på ett adekvat sätt rapporterat till DOJ viss information om en internutredning från 2019 med anknytning till Irak.

DOJ har inte påstått eller anklagat Ericsson för några nya brottsliga överträdelser sedan ingåendet av DPA:t.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN:

FÖLJ OSS:

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här.
Prenumerara på Ericssons bloggar här
https://twitter.com/ericsson
https://www.facebook.com/ericsson
https://www.linkedin.com/company/ericsson

YTTERLIGARE INFORMATION:
Ericsson Newsroom
[email protected]  (+46 10 719 69 92)
[email protected]  (+46 10 719 00 00)

Kontaktperson

Peter Nyquist, chef investerarrelationer
Telefon: +46 705 75 29 06
E-post: [email protected]

Ytterligare kontakter

Stella Medlicott, Senior Vice President, Marknads- och kommunikationsdirektör
Telefon: +46 730 95 65 39
E-post: [email protected]

Media

Kirsty Fitzgibbon, chef Externa Relations
Telefon: +46 730 95 81 57
E-post: [email protected]

Kristoffer Edshage, chef Financial & Regulatory Communication
Telefon: +46 722 20 44 46
E-post: [email protected]

Media Relations

Telefon: +46 10 719 69 92
E-mail: [email protected]

 

OM ERICSSON:
Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Cloud Software och Services, Enterprise Wireless Solutions, Global Communications Platform, samt Technologies och New Businesses. Dessa är utvecklade för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com

Framtidsriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsriktade uttalanden, inklusive uttalanden om ledningens aktuella syn på marknadens tillväxt, framtida marknadsförhållanden, framtida händelser, finansiell ställning samt förväntat operativt och finansiellt resultat, särskilt information om:

– Vår förmåga att nå en ömsesidigt godtagbar överenskommelse med DOJ om påstådda överträdelser av DPA.

– En potentiell överenskommelse kan innehålla en ekonomisk sanktion som kan skilja sig väsentligt från avsättningen.

– Vår förmåga att nå en fullständig och slutgiltig överenskommelse som omfattar allt tidigare beteende, inklusive anklagelser om tidigare beteende i Irak.

– Våra mål, strategier, planeringsantaganden och operationella och finansiella resultatförväntningar

– Branschtrender, framtida kännetecken för och utveckling av våra marknader

– Vår framtida likviditet, finansiella resurser, investeringar, kostnadsbesparingar och lönsamhet

– Förväntad efterfrågan på våra befintliga och kommande produkter och tjänster, liksom planer på att lansera nya produkter och tjänster inklusive forsknings- och utvecklingskostnader

– Förmågan att leva upp till framtida planer och realisera potential för framtida tillväxt

– Förväntade operativa och finansiella resultat av strategiska samarbetsprojekt och joint ventures

– Tiden det tar innan förvärvade enheter och verksamheter integreras och blir lönsamma

– Teknik- och branschtrender, inklusive lagstiftning, standardisering, konkurrens och kundstruktur.

Orden ”anse”, ”förvänta”, ”förutspå”, ”förutse”, ”förutsätta”, ”avse”, ”trolig”, ”beräknas”, ”kan”, ”skulle kunna”, ”planera”, ”uppskatta”, ”bedöma”, ”kommer att”, ”bör”, ”strävan”, ”ambition”, ”försöka”, ”potential”, ”målsättning”, ”fortsätta” eller deras negativa versioner eller variationer samt liknande ord eller uttryck används för att identifiera framtidsriktade uttalanden. Alla uttalanden som hänför sig till förväntningar, planer eller andra beskrivningar av framtida händelser eller omständigheter, tillsammans med underliggande antaganden, utgör framtidsriktad information.

Vi gör investerare uppmärksamma på att dessa uttalanden är förenade med risker och osäkerheter, varav många är svåra att förutse och generellt sett ligger utanför vår kontroll, vilket kan medföra att det faktiska resultatet kan skilja sig väsentligt från det uttalade, indikerade eller beräknade resultat som framgår av den framtidsriktade informationen och uttalandena.

Viktiga faktorer som kan påverka om och hur väl våra framtidsriktade uttalanden kommer att förverkligas innefattar, men är inte begränsade till, de faktorer som beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer” i senaste kvartalsrapporten, och i avsnittet ”Riskfaktorer” i årsredovisningen för 2021.

Dessa framtidsriktade uttalanden återspeglar endast våra uppskattningar och antaganden vid tidpunkten när de gjordes. Vi avsäger oss uttryckligen skyldighet att, efter datumet för detta meddelande, uppdatera dessa framtidsriktade uttalanden, liksom de uppskattningar och antaganden som ligger till grund för dem, för att återspegla händelser eller förändrade förhållanden eller ändringar av förväntningar eller inträffandet av förväntade händelser, antingen som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning eller börsregler.

Denna information är sådan som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 januari, 2023 kl. 14:00 CET.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Förändringar i Castellums styrelse

Published

on

By

Idag har Anna Kinberg Batra meddelat att hon lämnar sin plats i Castellums styrelse på grund av sitt nya uppdrag som landshövding i Stockholm.

Anna Kinberg Batra blev invald i Castellums styrelse vid årsstämman 2021 och lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan. 

”Vi önskar Anna lycka till i sitt nya uppdrag och tackar för hennes stora engagemang och bidrag till Castellum under sin tid i styrelsen”, säger Per Berggren, styrelseordförande, Castellum AB.

 

För mer information vänligen kontakta:

Per Berggren, styrelseordförande, Castellum AB, 070-553 80 48

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör, Castellum AB, 070-206 75 62
 

 

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 30 september 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 186 miljarder, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
 

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Heba bjuder in till presentation av bokslutskommunikén 2022

Published

on

By

Heba Fastighets AB (publ) presenterar bokslutskommunikén för 2022 via digital sändning onsdag 8 februari kl 14.00. Vd Patrik Emanuelsson och CFO Hanna Franzén kommenterar årets resultat.

Investerare, aktieanalytiker, media och andra intresserade är välkomna att klicka in till sändningen. Ingen föranmälan krävs. Presentationen hålls på svenska över länk.

Länk till sändningen onsdag 8 februari kl 14.00:
Heba presenterar bokslutskommunikén 2022

Bokslutskommunikén i sin helhet kommer att finnas tillgänglig på hebafast.se från onsdag 8 februari kl 12.

Vid frågor vänligen kontakta:

Hanna Franzén, CFO Heba Fastighets AB, 076-64 63 63, [email protected]

Om Heba

Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen och Mälardalen. Genom vårt kunnande erbjuder vi hållbara och trygga boenden att trivas i under livets olika faser. Vi skapar värde för ägare och samhälle genom nöjda hyresgäster, tryggare och attraktivare bostadsområden och förtroendefulla partnerskap. Heba grundades 1952 och är sedan 1994 noterade på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap. Läs mer på: hebafast.se

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

PowerCell utvecklar nästa generations bränsleceller till flyg som en del av EU-initiativet Clean Aviation Joint Undertaking

Published

on

By

PowerCell har gått med i Newborn-projektet, en del av EU-initiativet Clean Aviation Joint Undertaking som har som mål att utveckla miljömässigt hållbart flyg. Projektet kommer att utveckla ett flygcertifierat bränslecellssystem på flera megawatt som drivs med vätgas.

EU:s Clean Aviation Joint Undertaking omfattar totalt 20 projekt med en sammanlagd budget om mer än 700 MEUR och som syftar till att stödja EU:s Green Deal. Newborn-projektet leds av Honeywell, en ledare inom den globala flygindustrin, tillsammans med 18 partners från tio europeiska länder.

PowerCell kommer att bidra med sin tekniska kunskap och toppmoderna bränslecellsteknologi till Newborn-projektet för att utveckla en ny 300 kW produktplattform. PowerCell har en ledande position inom elektriska drivlinor med bränsleceller för flyg och tecknade nyligen ett kontrakt med ZeroAvia för branschens första serieleveranser av bränslecellstackar för flygplan.

”Jag är mycket glad över att PowerCell har gått med i Newborn-projektet”, säger Lisa Kylhammar, SVP Engineering på PowerCell. ”Jag är övertygad om att samarbetet inom projektet mellan våra ledande bränslecellsingenjörer och experter från flygindustrin kommer göra att vi kan utmana gränserna för hur lätta och energitäta stackar som går att producera.”

Många andra branscher har samma krav på hög effekttäthet för en bränslestack som flygindustrin. PowerCell förväntar sig därför att kunna applicera den framtida produktplattformen även på andra kundsegment som har höga krav på tålighet och slitstyrka.

”Vi är stolta över att ha blivit utvalda att vara en del av Newborn-projektet”, säger Richard Berkling, vd för PowerCell. ”Vi är fast beslutna att bidra till målen i Parisavtalet och en viktig del i detta åtagande är att vara en del av utvecklingen av utsläppsfritt flyg.”

För mer information kontakta gärna:

Richard Berkling                   
Vd                              
Tel: +46 31 720 36 20                
E-post: [email protected]         

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara och därmed lätta att anpassa till kundernas behov.

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: +46 8 503 000 50.

Om Clean Aviation

Clean Aviation Joint Undertaking är EU:s ledande forsknings- och innovationsprogram för att utveckla flyget mot en hållbar och klimatneutral framtid. Genom att sammanföra de bästa talangerna och kapaciteten från den privata och offentliga sektorn och utveckla banbrytande teknik, och göra dessa tillgängliga för en transformation av flygplansprestanda på 2030-talet, kommer Clean Aviation Joint Undertaking att bana väg mot EU:s ambition klimatneutralitet till 2050. Genom att agera i centrum för ett brett och mångsidigt ekosystem av aktörer över hela Europa, allt från flygindustrin, banbrytande små och medelstora företag, forskningsanläggningar och akademier, fungerar det som ett nav för nya idéer och djärva innovationer. Som ett europeiskt offentligt-privat partnerskap driver Clean Aviation vetenskapen inom flyg bortom fantasins gränser genom att skapa ny teknik som avsevärt kommer att minska flygets påverkan på planeten. Det gör att framtida generationer kan dra nytta av de sociala och ekonomiska fördelarna med flygresor långt in i framtiden. Läs mer på clean-aviation.eu

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.