Connect with us

Marknadsnyheter

Ett av tre nordiska företag är osäkra på om den cirkulära taxonomin berör dem

Published

on

En ny Ramboll-undersökning visar att många nordiska företag fortfarande kämpar för att förstå EU:s senaste regler för cirkulär ekonomi.

Den 1 januari i år skärpte Europeiska unionen sina krav på hållbarhetsrapportering för stora företag inom ramen för sin cirkulära ekonomiklassificering. Från och med nu måste företag rapportera om specifika mått på ett standardiserat sätt om de vill hävda att de bidrar till EU:s hållbarhetsmål när det gäller cirkuläritet och resursanvändning. Rambolls Nordic Circularity Survey 2024 visar att många av de undersökta företagen i Danmark, Norge, Sverige och Finland saknar tillräcklig kunskap om hur de nya reglerna påverkar dem.

– Medvetenheten om de nya reglerna är ganska hög hos företagen, men deras förståelse för var reglerna faktiskt innebär är låg, säger Peter Önnby, Rådgivare inom cirkulär ekonomi och hållbar affärsutveckling på Ramboll.  

– Ett ännu större problem är att många företag tycks ha låst sig vid att cirkuläritet är en fråga endast om avfallshantering och därför riskerar de att missa de potentiella ekonomiska fördelar som de nya reglerna kan driva fram, berättar han.

Rambolls studie Nordic Circularity Survey 2024 genomfördes bland 166 nordiska företag i Danmark, Sverige, Norge och Finland och fokuserade på stora företag som omfattas av rapporteringskraven utifrån sin storlek, sina intäkter eller antal anställda.
 

EU:s regler för hållbarhetrapportering har tre huvudkomponenter
CSRD – EU:s direktiv om företags hållbarhetsrapportering
Direktivet trädde i kraft i januari 2023 och beskriver vilka företag som ska rapportera och om vad. När CSRD är fullt implementerat förväntas den omfatta 50 000 företag.

ESRS – European Sustainability Reporting Standards, totalt 12 avsnitt
Dessa standarder är en del av CSRD och beskriver hur företag ska rapportera om olika dimensioner av hållbarhet för att säkerställa jämförbarhet. Den första uppsättningen av dessa standarder trädde i kraft 1 januari 2024, inklusive ESRS E5 som beskriver hur företag ska rapportera om resursanvändning och cirkulär ekonomi. Andra delar av ESRS fokuserar på exempelvis klimat, föroreningar och biologisk mångfald.

EU:s taxonomi för cirkulär ekonomi (CE-taxonomin)
Taxonomin beskriver under vilka omständigheter företag kan hävda att deras verksamhet bidrar till EU:s hållbarhetsmål.
När taxonomin först trädde i kraft 2022 omfattades endast klimatet, men från och med januari i år har regleringen utökats till att även omfatta cirkulär ekonomi.

Insikter från studien
Företag är medvetna om de nya reglerna, men många vet inte vad de innebär
De flesta företag i urvalet är medvetna om att de har aktiviteter som omfattas av CE-taxonomin och att de också kommer att behöva rapportera om CSRD-standarden för resursanvändning och cirkulär ekonomi (ESRS E5). Men en fjärdedel (24 %) av de företag som förväntar sig att använda ESRS E5 uppger trots det att de saknar kunskap om dess innehåll och omfattning.

En tredjedel vet inte ifall deras verksamhet omfattas av CE-taxonomin
Hälften (49 %) av företagen uppger att de har aktiviteter som omfattas av CE-taxonomin, medan 34 % uppger att de inte vet om de omfattas av den nya regleringen. Detta är anmärkningsvärt eftersom undersökningen endast omfattar företag från sektorer som CE-taxonomin riktar sig mot med anledning av dessa sektorers stora potential att bidra till den cirkulära omställningen. Med andra ord är det högst troligt att ännu fler undersökta företag har ekonomisk verksamhet som omfattas av taxonomin – oavsett om de vet det eller inte. Bland företag som säger sig ha en verksamhet som omfattas av CE-taxonomin, är kunskapen om kriterierna goda i närmare 60% av bolagen, medan runt 40% av dessa bolag uppger att de saknar kunskap eller endast har begränsad kunskap.

De flesta företagen upplever inte ekonomiska fördelar
Endast 40 % av de tillfrågade företagen har lyckats uppnå ekonomiska fördelar av att använda cirkulära affärsmodeller och cirkulär ekonomi. För de bolag som uppnått ekonomiska fördelar uppger hälften (48 %) att fördelarna ändå varit små.

Regelverk är den viktigaste drivkraften för förändring
De flesta företag (20 %) nämner regulatoriskt tryck som den faktor som tydligast påverkar deras fokus på cirkulära initiativ, tätt följt av interna strategiska prioriteringar (19 %) och kundefterfrågan (17 %).

Störst framsteg inom avfallshantering
På frågan om vilka områden inom cirkulär ekonomi som företag gjort mest framsteg inom var det främsta svaret avfallshantering (23 %) följt av minskade utsläpp av växthusgaser (18 %) och cirkulär materialanvändning (15 %). Även om dessa tre faktorer förväntas förbli de främsta prioriteringarna i framtiden, väntar sig företagen ett minskat fokus på avfallshantering, medan ansträngningar med att minska utsläpp av växthusgaser och öka användningen av cirkulära material förväntas öka.

Grafer som visar svaren finns i bifogat PDF-dokument. 
 

Den nya regleringen innebär att företag måste adressera möjligheterna med cirkulär ekonomi
Undersökningen visar att många nordiska företag saknar kunskap om ESRS E5 och de kriterier de behöver uppnå för att uppfylla dess mål.
– Det säger oss är att det fortfarande finns en enorm skillnad i förståelse och beredskap mellan företag på en marknad som är på väg att ställa om till cirkulär ekonomi. De nya reglerna innebär helt tydligt en stor utmaning för många företag som har varit vana vid att tänka på hållbarhet som en fråga om CO2-utsläpp och avfall. Och det skapar möjligheter för de mer framåtlutade företagen på marknaden, säger Peter Önnby.

ESRS E5 tvingar företag att tänka både holistiskt och strategiskt kring resursanvändning och cirkulär ekonomi, vilket ställer krav på att företagsledare behöver förstå och översätta principerna i cirkulär ekonomi till deras egen verksamhet. Efterfrågan på cirkulära metoder kommer öka, både från kunder och investerare, till följd av den nya regleringen. Det medför möjligheter att öka tillväxt och lönsamhet, men också risker för de som inte klarar av att ställa om.

– För bolag som saknar en strategi för cirkulär ekonomi kan CE-taxonomin och dess kriterier för cirkuläritet spela en betydande roll. Kriterierna i ESRS E5 beskriver vad som är relevant att uppnå via cirkulära affärsmodeller och kan därmed vägleda hur en verksamhet kan utforma sin strategi och plan kring cirkulär ekonomi, säger Önnby.

Om 2024 års Nordic Circularity Survey från Ramboll 
Undersökningen genomfördes bland 166 nordiska företag i Danmark (34), Sverige (49), Norge (63) och Finland (20) som omfattas av det nya EU-direktivet om hållbarhetsrapportering (CSRD), antingen för att de är börsnoterade, har årliga intäkter över 40 miljoner euro eller har fler än 500 anställda.

Ladda ner rapporten The state of circularity in the Nordics – Ramboll Group

Fakta: Den europeiska rapporteringsstandarden för hållbarhet, avsnittet om resursanvändning och cirkulär ekonomi (ESRS E5) 
ESRS E5 innehåller krav på upplysningar om kvalitativa och kvantitativa data inom tre områden:

Hur har företaget fastställt om de har effekter, risker och möjligheter relaterade till cirkulär ekonomi och om de är väsentliga?
Detta kräver en beskrivning av hur företaget arbetar med att identifiera och bedöma resursanvändning och effekter, risker och möjligheter relaterade till cirkulär ekonomi.

I vilken utsträckning kan företaget beskrivas som cirkulärt?
Här behövs en beskrivning av företagets nuläge vad gäller resursanvändning och cirkulär ekonomi, inklusive kvantifiering av företagens in- och utflöden av resurser.

Hur kommer företaget att hantera och förbättra sina effekter, risker och möjligheter kopplade till cirkulär ekonomi?
Detta inkluderar företagets policyer för att hantera cirkulär ekonomis effekter, risker och möjligheter samt dess mål, strategi och åtgärder och planer för att uppnå sina mål. Sammanfattningsvis standardiserar ESRS E5 hur cirkulär ekonomis effekter, risker och möjligheter identifieras, hanteras och rapporteras om.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Önnby, rådgivare inom cirkulär ekonomi 
076-767 10 82
peter.onnby@ramboll.com

Maria Tegin, Press- och PR-ansvarig
070-293 99 24
maria.tegin@ramboll.se

Om Ramboll
Ramboll är ett globalt arkitektur-, ingenjörs- och konsultföretag som grundades i Danmark 1945. Våra över 18 000 medarbetare skapar hållbara lösningar inom områdena Buildings, Transport, Vatten, Miljö & Hälsa, Arkitektur & Landskap, Energi och Management. Över hela världen kombinerar Ramboll lokal erfarenhet med en global kunskapsbas för att skapa hållbara städer och samhällen. Vi kombinerar insikter med kraften att driva positiv förändring hos våra kunder. Vi kallar det: Bright ideas. Sustainable change.

Continue Reading

Marknadsnyheter

WntResearch presenterar ad hoc-observationer från NeoFox-studien på ESMO GI

Published

on

By

WntResearch meddelar att en poster på de tidigare kommunicerade positiva ad hoc-observationerna från den pågående kliniska fas 2-studien NeoFox kommer att presenteras på ESMO Gastrointestinal Cancer Congress (ESMO GI), den ledande europeiska kongressen för gastrointestinal cancer som hålls mellan den 26-29 juni i München, Tyskland. 

Postern som presenteras på ESMO GI redogör för ad hoc-observationer från 110 patienter i den pågående NeoFox-studien, vilket indikerar att en tre veckors preoperativ behandling med Foxy-5 snabbt minskar lokal tumörspridning av tjocktarmscancer. Dessutom innehåller postern nya data avseende tumörstadieindelning. NeoFox är en öppen, randomiserad fas 2-studie i patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III som jämför preoperativ behandling med Foxy-5 med en obehandlad kontrollgrupp.  

Resultat i korthet: 

Preoperativ behandling med Foxy-5 uppvisade en gynnsam säkerhetsprofil. 

Histopatologisk undersökning av bortopererad vävnad indikerade att Foxy-5 minskade den lokala spridningen av primärtumörerna inom 3-4 veckors behandling: 

  • Färre patienter hade perineural invasion av cancerceller 

  • Färre patienter hade venös invasion av cancerceller 

  • Patienter i Foxy-5-kohorten associerades med minskad lokal tumörbörda, s.k. TN(M)-downstaging.  

Betydelsen av de histologiska fynden stöds av en indirekt jämförelse med effekten av neoadjuvant cytostatika (FOLFOX). 

Titeln på postern är: “Positive ad hoc results from neoadjuvant Foxy-5 treatment of colon cancer patients in the ongoing phase 2 NeoFox study.” 

WntResearch har justerat studien efter de positiva observationerna för att fokusera på de tidiga preoperativa effekterna i patienter med tjocktarmscancer i stadium III, och planerar att presentera initiala effektdata mot slutet av 2024. Slutliga resultat förväntas under 2H 2025. För vidare upplysningar: 

Per Norlen vd 
E-post: per.norlen@wntresearch.com  

Om WntResearch 

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium III. 

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Carbiotix AB meddelar utfall av inlösen av teckningsoptioner av serie TO 3

Published

on

By

Den 19 juni 2024 avslutades nyttjandeperioden för Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”). Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande cirka 39 procent av det totala antalet teckningsoptioner, innebärande att Bolaget tillförs cirka 0,83 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Under perioden 5-19 juni 2024 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 haft rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. En (1) teckningsoption av serie TO 3 gav innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en teckningskurs fastställd till 0,04 SEK. Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande teckning om 831 847,24 SEK. Nyttjandet medför en utspädning om cirka 10,3 procent. Konvertering från interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske omkring den 4 juli 2024 och ordinarie aktier förväntas vara synliga på varje tecknares depå cirka två bankdagar därefter.

Efter registrering på Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att ha ökat med 20 796 181 aktier och uppgå till totalt 201 022 976 aktier och aktiekapitalet kommer att ha ökat med 311 942,715 SEK och således uppgå till 3 015 344,64 SEK.

För mer information om TO 3, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Erik Deaner, VD
Telefon: +46 (0)73-867 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomvård genom upcyclad prebiotika. Carbiotix mission är att förbättra människors hälsa genom att öka konsumtionen av prebiotika. Carbiotix erbjuder idag en kärntjänst som heter NutraCycle, en upcycling- och berikningstjänst på plats som gör det möjligt för livsmedels- och dryckes-, ingrediensoch foderproducenter att förvandla växtbaserade produkter till funktionella produkter.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ellos Group Nordic AB (publ) emitterar nya seniora och superseniora säkerställda obligationer

Published

on

By

Pressmeddelande, Borås, 20 juni 2024

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Ellos Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att dess dotterbolag Ellos Group Nordic AB (publ) (”Emittenten”) har emitterat nya seniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 1 100 000 000 kronor (de ”Seniora Obligationerna”) och nya superseniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 400 000 000 kronor (de ”Superseniora Obligationerna” och tillsammans, ”Obligationerna”), båda med en löptid om tre år. De Seniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 900 baspunkter och de Superseniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 600 baspunkter. Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för refinansiering av Bolagets utestående seniora säkerställda inlösenbara obligationerna med löpande ränta och utestående volym om 1 500 000 000 kronor med ISIN SE0012827996 och Bolagets utestående superseniora säkerställda inlösenbara obligationerna med fast ränta och utestående volym om 250 000 000 kronor med ISIN SE0021486917.

Emittenten avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm, för vilket ändamål Emittenten kommer att upprätta, och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av, ett noteringsprospekt.

ABG Sundal Collier AB agerade som arrangör och bookrunner i samband med emissionen av Obligationerna. Roschier Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier AB och Advokatfirman Cederquist KB agerade legal rådgivare till Bolaget och Emittenten i samband med emissionen av Obligationerna.

För ytterligare information:
Johan Stigson, CFO, Tel. +46 (0)33 16 08 05

OM ELLOS GROUP 

Ellos Group är en ledande nordisk shoppingdestination för heminredning och mode med onlinebutikerna Ellos, Jotex och Homeroom samt betalvarumärket Elpy. I nära relation med våra miljontals kunder utvecklar vi attraktiva och hållbara erbjudanden för kvinnan mitt i livet, hennes familj och hem. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått, och alltid med kunden i fokus. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder och på utvalda marknader i Europa. Ellos Group har ca 550 medarbetare och omsätter runt 3,4 miljarder SEK.

www.ellosgroup.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.