Connect with us

Marknadsnyheter

Fermentering väcker nytt hopp om framtidens hållbara mat i nytt innovationsprojekt

Published

on

Bakterier som förvandlar svinn och rester till ätbara råvaror i helt nya produkter, låter det som magi? Inte nödvändigtvis. Nu har den svenska livsmedelsjätten Greenfood och bioteknikföretaget Tekinn krokat arm i ett foodtech-samarbete som ska ge sådant som annars skulle kasserats ett nytt värdefullt liv, med hjälp av fermentering. Innovationsprojektet är en del av Cirkulär utvecklingshubb, som finansieras av Europeiska utvecklingsfonden och Region Skåne. 

År 2021 tog Greenfood, en av Europas största aktörer inom hälsosam mat ett drastiskt beslut – svinnet ska halveras och alla råvaror ska stanna så högt upp i värdekedjan som det är möjligt. Sedan dess har man utvecklat flera unika processer och råvaruflöden med syftet att ta tillvara varje liten rest. Det högt uppsatta målet har fört med sig en positiv bieffekt: Utvecklingsteamet har haft alla incitament att leta på ovanliga ställen för att hitta nya innovativa lösningar. Som en del av innovationsprojektet Cirkulär utvecklingshubb, med finansiering av Europeiska Utvecklingsfonden och Region Skåne, undersöker man nu hur bakterier och fermentering kan bli livsviktiga hjältar i framtidens matsystem.

I foodtech-kollegan och bioteknik-startupen Tekinn har Greenfood hittat en likasinnad aktör, och tillsammans har man gett sig på en relativt outforskad del av livsmedelsindustrin – det som idag inte ses som mat, utan som restprodukter. Genom att låta bakterier bryta ner de ämnen vi människor inte kan tillgodogöra oss, exempelvis olösliga fibrer, är det möjligt att förädla sådant som vi idag betraktar som oätbart, till helt nya råvaror som kan bli värdefulla delar i vårt gemensamma matsystem. 

– Den unika fermenteringsprocessen omvandlar restströmmar från livsmedelsproduktion, som fibrösa stjälkar och skal, till helt nya råvaror. Dessa material blir vanligtvis avfall eller djurfoder, men efter vår fermenteringsprocess blir den nya råvaran inte bara ätlig utan också berikad med avseende på smak, textur och näring. De bidrar också med andra värdefulla egenskaper i olika slutprodukter. Vi är mycket glada över att vår teknik bidrar till den nödvändiga omställningen av vårt matsystem, både i Sverige och globalt, förklarar Fredrik Jonsson från Tekinn.

Eftersom Greenfood applicerar nollsvinns-principen på varje råvara som kommer in, ska inget lämna Greenfoods frukt- och gröntcentral i Helsingborg utan att ha ett större syfte. Det låter kanske som en omöjlig utmaning för en aktör som tillagar och levererar i snitt 127 ton frukt och grönt varje dag, men på Greenfood är tuffa utmaningar inget som avskräcker.  

– Fortfarande finns massor att göra när det gäller att förädla restflöden inom frukt och grönt! Samarbete med andra innovativa aktörer är nyckeln för att utveckla nya processer som ingen ännu tänkt på. De ska dessutom fungera att skala upp till stora volymer, och där bidrar vår storlek och erfarenhet som en av Europas största inom vår bransch. Skalbarhet är en förutsättning för att matsystemet ska bli hållbart på lång sikt, och vi är fast beslutade om att bidra med det vi kan där, säger Maria Mehlin, hållbarhetsutvecklare på Salico som ingår i Greenfood Group. 

Om Cirkulär utvecklingshubb
Projektet ska stödja utvecklingen av Skånes livsmedelssystem att genomföra omställning till ett cirkulärt hållbart livsmedelssystem, genom att forma nya samarbeten mellan aktörer i värdekedjan och i ekosystemet för livsmedel.

Om Greenfood
Greenfood är en ledande europeisk aktör som skapar hälsosam och hållbar mat som är god, prisvärd och lättillgänglig. Från Picadelis digitaliserade salladsbar och färdigrätter, till frukt och grönt direkt från odlingar spridda över en stor del av världen. Genom våra tre affärsområden tillhandahåller Greenfood färsk, hälsosam växtbaserad mat i olika stadier av förädling till kunder inom dagligvaruhandeln, samt hotell, restaurang och catering.

År 2023 uppgick Greenfoods omsättning till 5,7 miljarder SEK och koncernen har närmare 1000 anställda. Greenfood har verksamhet i åtta länder med huvudkontor i det historiska hjärtat av verksamheten: Helsingborg, Sverige. I Greenfoods portfölj finns flera starka varumärken, till exempel: Picadeli, Daily Greens, SallaCarte, Green Deli och Ahlgood. Läs mer på www.greenfood.se.

Greenfoods klimatmål har godkänts av initiativet Science Based Targets, med ett åtagande att avsevärt minska CO2-utsläppen.

Continue Reading

Marknadsnyheter

WntResearch presenterar ad hoc-observationer från NeoFox-studien på ESMO GI

Published

on

By

WntResearch meddelar att en poster på de tidigare kommunicerade positiva ad hoc-observationerna från den pågående kliniska fas 2-studien NeoFox kommer att presenteras på ESMO Gastrointestinal Cancer Congress (ESMO GI), den ledande europeiska kongressen för gastrointestinal cancer som hålls mellan den 26-29 juni i München, Tyskland. 

Postern som presenteras på ESMO GI redogör för ad hoc-observationer från 110 patienter i den pågående NeoFox-studien, vilket indikerar att en tre veckors preoperativ behandling med Foxy-5 snabbt minskar lokal tumörspridning av tjocktarmscancer. Dessutom innehåller postern nya data avseende tumörstadieindelning. NeoFox är en öppen, randomiserad fas 2-studie i patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III som jämför preoperativ behandling med Foxy-5 med en obehandlad kontrollgrupp.  

Resultat i korthet: 

Preoperativ behandling med Foxy-5 uppvisade en gynnsam säkerhetsprofil. 

Histopatologisk undersökning av bortopererad vävnad indikerade att Foxy-5 minskade den lokala spridningen av primärtumörerna inom 3-4 veckors behandling: 

  • Färre patienter hade perineural invasion av cancerceller 

  • Färre patienter hade venös invasion av cancerceller 

  • Patienter i Foxy-5-kohorten associerades med minskad lokal tumörbörda, s.k. TN(M)-downstaging.  

Betydelsen av de histologiska fynden stöds av en indirekt jämförelse med effekten av neoadjuvant cytostatika (FOLFOX). 

Titeln på postern är: “Positive ad hoc results from neoadjuvant Foxy-5 treatment of colon cancer patients in the ongoing phase 2 NeoFox study.” 

WntResearch har justerat studien efter de positiva observationerna för att fokusera på de tidiga preoperativa effekterna i patienter med tjocktarmscancer i stadium III, och planerar att presentera initiala effektdata mot slutet av 2024. Slutliga resultat förväntas under 2H 2025. För vidare upplysningar: 

Per Norlen vd 
E-post: per.norlen@wntresearch.com  

Om WntResearch 

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium III. 

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Carbiotix AB meddelar utfall av inlösen av teckningsoptioner av serie TO 3

Published

on

By

Den 19 juni 2024 avslutades nyttjandeperioden för Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”). Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande cirka 39 procent av det totala antalet teckningsoptioner, innebärande att Bolaget tillförs cirka 0,83 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Under perioden 5-19 juni 2024 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 haft rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. En (1) teckningsoption av serie TO 3 gav innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en teckningskurs fastställd till 0,04 SEK. Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande teckning om 831 847,24 SEK. Nyttjandet medför en utspädning om cirka 10,3 procent. Konvertering från interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske omkring den 4 juli 2024 och ordinarie aktier förväntas vara synliga på varje tecknares depå cirka två bankdagar därefter.

Efter registrering på Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att ha ökat med 20 796 181 aktier och uppgå till totalt 201 022 976 aktier och aktiekapitalet kommer att ha ökat med 311 942,715 SEK och således uppgå till 3 015 344,64 SEK.

För mer information om TO 3, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Erik Deaner, VD
Telefon: +46 (0)73-867 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomvård genom upcyclad prebiotika. Carbiotix mission är att förbättra människors hälsa genom att öka konsumtionen av prebiotika. Carbiotix erbjuder idag en kärntjänst som heter NutraCycle, en upcycling- och berikningstjänst på plats som gör det möjligt för livsmedels- och dryckes-, ingrediensoch foderproducenter att förvandla växtbaserade produkter till funktionella produkter.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ellos Group Nordic AB (publ) emitterar nya seniora och superseniora säkerställda obligationer

Published

on

By

Pressmeddelande, Borås, 20 juni 2024

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Ellos Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att dess dotterbolag Ellos Group Nordic AB (publ) (”Emittenten”) har emitterat nya seniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 1 100 000 000 kronor (de ”Seniora Obligationerna”) och nya superseniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 400 000 000 kronor (de ”Superseniora Obligationerna” och tillsammans, ”Obligationerna”), båda med en löptid om tre år. De Seniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 900 baspunkter och de Superseniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 600 baspunkter. Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för refinansiering av Bolagets utestående seniora säkerställda inlösenbara obligationerna med löpande ränta och utestående volym om 1 500 000 000 kronor med ISIN SE0012827996 och Bolagets utestående superseniora säkerställda inlösenbara obligationerna med fast ränta och utestående volym om 250 000 000 kronor med ISIN SE0021486917.

Emittenten avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm, för vilket ändamål Emittenten kommer att upprätta, och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av, ett noteringsprospekt.

ABG Sundal Collier AB agerade som arrangör och bookrunner i samband med emissionen av Obligationerna. Roschier Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier AB och Advokatfirman Cederquist KB agerade legal rådgivare till Bolaget och Emittenten i samband med emissionen av Obligationerna.

För ytterligare information:
Johan Stigson, CFO, Tel. +46 (0)33 16 08 05

OM ELLOS GROUP 

Ellos Group är en ledande nordisk shoppingdestination för heminredning och mode med onlinebutikerna Ellos, Jotex och Homeroom samt betalvarumärket Elpy. I nära relation med våra miljontals kunder utvecklar vi attraktiva och hållbara erbjudanden för kvinnan mitt i livet, hennes familj och hem. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått, och alltid med kunden i fokus. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder och på utvalda marknader i Europa. Ellos Group har ca 550 medarbetare och omsätter runt 3,4 miljarder SEK.

www.ellosgroup.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.