Connect with us

Marknadsnyheter

Finepart Sweden AB (publ) 556888–1063, Delårsrapport 1, den 31 maj 2024

Published

on

Januari-Mars 2024

 • Rörelsens intäkter uppgick till 6 512 tkr (8 019).
 • Rörelsens kostnader uppgick till -8 018 tkr (-9 025).
 • Resultatet uppgick till -1 840 tkr (-926) före skatt.
 • Vinst per aktie efter skatt uppgick till -0,82 kr (-0,41).

Orderingång och orderstock under kvartalet

Bolagets orderingång har bestått av uppdragsskärningar, reservdelar samt förbrukningsmaterial. Vid utgången av kvartalet uppgick bolagets orderstock till cirka 4 000 tkr.

Kommentarer till bolagets resultat och finansiella ställning

Intäkter

Bolagets intäkter för kvartalet minskar med 20% jämfört med 2023. Intäkterna består, som i kvartal 1 2023, av ett maskinsystem, eftermarknadsförsäljning och skäruppdrag. Minskning beror främst på att bolaget erhållit lägre antal skäruppdrag än i kvartal 1, 2023.

Kostnader

Kostnaden för råvaror och förnödenheter för första kvartalet är högre än samma period 2023, vilket främst beror på agentprovision kopplat till maskinförsäljning. Maskinen som levererades första kvartalet 2023 var egen försäljning. Bolaget redovisar agentprovision som en direkt kostnad på TB1 nivå i resultaträkningen.

Externa kostnader minskar med 32% och personalkostnader med 22% givet det besparingsprogram som initierades under hösten 2023. Besparingen ligger i linje med 6 MSEK på årsbasis som kommunicerats tidigare.

Resultat

För första kvartalet minskar resultatet jämfört med samma period 2023 beroende på lägre omsättning och högre finansiella kostnader.

Likviditet

Likvida medel uppgick till 775 tkr (3 032) per den 31:e mars. I maj genomförde bolaget en nyemission och tillfördes därmed cirka 13 mkr före kostnader på cirka 3,3 mkr.

Räntebärande skulder

Till kreditinstitut uppgår skulderna till 2 167 tkr, samt i juni 2023 utfärdades konvertibla skuldebrev på 9 500 tkr varav 0,3 mkr har konverterats. I samband genomförd nyemission har kvittning av konvertibler motsvarande 5,3 MSEK gjorts. Utestående konvertibler uppgår därmed till cirka 4 mkr efter genomförd kvittning i maj.

Lager

Bolagets lager minskar från 10 090 tkr vid utgången av 2023, till 8 386 tkr vid utgången av första kvartalet 2024, vilket främst beror på att en maskin från lager har levererats.
 

Eget kapital

Bolagets eget kapital uppgår till 4 410 tkr (5 974) vid periodens utgång.
 

Antalet utestående aktier

Per 31 mars 2024 uppgick antalet aktier till 22 400 734 (22 084 234).

Väsentliga händelser under januari-mars 2024

 • I januari erhåller bolaget en order 750 tkr på maskintillbehör till en befintlig svensk kund.
 • I januari konverteras del av konvertibellån.
 • I februari kallar bolaget till extra bolagstämma för att besluta om en företrädesemission på cirka 15 MSEK. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om nyemission.
 • I mars erhåller bolaget en skärorder på cirka 2,1 mkr.

På angivna datum ovan har pressmeddelanden publicerats som återfinns på bolagets och Spotlight Stockmarkets hemsida.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I april erhåller bolaget en order på reservdelar på cirka 850 tkr.
 • I april meddelar bolaget att nyemissionen inbringat 13 mkr före emissionskostnader.
 • Bolaget håller årsstämma den 16:e maj och meddelar en delvis ny styrelse. Alla beslut är enligt valberedningens förslag.

På angivna datum ovan har pressmeddelanden publicerats som återfinns på bolagets och Spotlight Stock Markets hemsida.

VD har ordet

Under detta kvartal har vi avslutat de sista pusselbitarna av vårt kostnadsrationaliseringsprogram som initierades i november. Detta är en viktig del för att stärka vår finansiella ställning.

Vårt lagervärde är fortsatt högt, vilket dock säkerställer att vi snabbt kan leverera vid slutförd affär. Detta har vi tydligt sett i fallet med maskinen som såldes till en kund i Frankrike i december. Systemet levererades och installationen samt utbildningen genomfördes under kvartalet, vilket resulterade i en nöjd kund.

Som jag nämnde i tidigare VD-brev är marknaden fortfarande osäker för investeringar i ny teknik, med projekt som tenderar att försenas. Vi ser dock att de justeringar vi har gjort i vår säljprocess börjar ge resultat. Våra säljrepresentanter är nu utbildade, vilket förbättrar vår förmåga att fokusera på de mest lovande affärsmöjligheterna.

Det är tydligt att konjunkturen återhämtar sig snabbare i USA än i Europa. Amerikanska företag är mer benägna att investera i ny teknik, vilket ger oss fördelar på den marknaden. Vi har också omstrukturerat vårt agentnätverk och avslutat samarbetet med agenter i Kina och Mellanöstern på grund av låg aktivitet. Samtidigt har vi rekryterat nya agenter i Florida, Georgia, Alabama och Tennessee i USA, samt i Ungern, Rumänien, Belgien och Nederländerna i Europa. Vi har dessutom ingått ett globalt finders fee-avtal med en stor aktör inom vattenskärningskomponenter.

Arbetet med att optimera vårt agentnätverk fortsätter och jag ser fram emot att dela fler uppdateringar om detta i kommande VD-brev.

Marknadsläget verkar förbättras jämfört med den senaste 12-månadersperioden, framförallt i USA. Flera projekt närmar sig kundbeslut, och provskärningar har levererats till kunder. Vi ser fram emot att kunna dela positiva nyheter om försäljningar av våra Finecut-system inom en snar framtid.

Med vänlig hälsning

Lars Darvall

VD, Finepart Sweden AB (publ)

Redovisningsprinciper

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Nästa rapport

Delårsrapport 2 2024, publiceras den 31:e augusti.

För frågor om delårsrapporten och bolaget, vänligen kontakta:

Lars Darvall
VD, Finepart Sweden AB

Telefon: 0707-767 768
E-post: lars.darvall@finepart.com

Om bolaget

Verksamheten grundades år 2012 och är ett Innovativt Tech-bolag med tillverkning av abrasiva mikrovattenskärningssystem under varumärket Finecut. Teknologin baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapar en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Tekniken är framför allt lämpade för tillverkning av komponenter med hög precision för i princip alla material. Sedan starten har flertalet varumärken adderats såsom Finesoft, Finespin, Finepart Academy, Finecam till det som idag utgör Finepart. Försäljning sker via egen personal samt ett återförsäljarnätverk. De största marknaderna är Norden, Europa och USA. Verksamheten bedrivs i Sverige, med huvudkontor i Bollebygd.

Finepart är noterat på Spotlight Stockmarket, Stockholm sedan hösten 2016. För mer information, www.Finepart.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

WntResearch presenterar ad hoc-observationer från NeoFox-studien på ESMO GI

Published

on

By

WntResearch meddelar att en poster på de tidigare kommunicerade positiva ad hoc-observationerna från den pågående kliniska fas 2-studien NeoFox kommer att presenteras på ESMO Gastrointestinal Cancer Congress (ESMO GI), den ledande europeiska kongressen för gastrointestinal cancer som hålls mellan den 26-29 juni i München, Tyskland. 

Postern som presenteras på ESMO GI redogör för ad hoc-observationer från 110 patienter i den pågående NeoFox-studien, vilket indikerar att en tre veckors preoperativ behandling med Foxy-5 snabbt minskar lokal tumörspridning av tjocktarmscancer. Dessutom innehåller postern nya data avseende tumörstadieindelning. NeoFox är en öppen, randomiserad fas 2-studie i patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III som jämför preoperativ behandling med Foxy-5 med en obehandlad kontrollgrupp.  

Resultat i korthet: 

Preoperativ behandling med Foxy-5 uppvisade en gynnsam säkerhetsprofil. 

Histopatologisk undersökning av bortopererad vävnad indikerade att Foxy-5 minskade den lokala spridningen av primärtumörerna inom 3-4 veckors behandling: 

 • Färre patienter hade perineural invasion av cancerceller 

 • Färre patienter hade venös invasion av cancerceller 

 • Patienter i Foxy-5-kohorten associerades med minskad lokal tumörbörda, s.k. TN(M)-downstaging.  

Betydelsen av de histologiska fynden stöds av en indirekt jämförelse med effekten av neoadjuvant cytostatika (FOLFOX). 

Titeln på postern är: “Positive ad hoc results from neoadjuvant Foxy-5 treatment of colon cancer patients in the ongoing phase 2 NeoFox study.” 

WntResearch har justerat studien efter de positiva observationerna för att fokusera på de tidiga preoperativa effekterna i patienter med tjocktarmscancer i stadium III, och planerar att presentera initiala effektdata mot slutet av 2024. Slutliga resultat förväntas under 2H 2025. För vidare upplysningar: 

Per Norlen vd 
E-post: per.norlen@wntresearch.com  

Om WntResearch 

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium III. 

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Carbiotix AB meddelar utfall av inlösen av teckningsoptioner av serie TO 3

Published

on

By

Den 19 juni 2024 avslutades nyttjandeperioden för Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”). Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande cirka 39 procent av det totala antalet teckningsoptioner, innebärande att Bolaget tillförs cirka 0,83 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Under perioden 5-19 juni 2024 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 haft rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. En (1) teckningsoption av serie TO 3 gav innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en teckningskurs fastställd till 0,04 SEK. Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande teckning om 831 847,24 SEK. Nyttjandet medför en utspädning om cirka 10,3 procent. Konvertering från interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske omkring den 4 juli 2024 och ordinarie aktier förväntas vara synliga på varje tecknares depå cirka två bankdagar därefter.

Efter registrering på Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att ha ökat med 20 796 181 aktier och uppgå till totalt 201 022 976 aktier och aktiekapitalet kommer att ha ökat med 311 942,715 SEK och således uppgå till 3 015 344,64 SEK.

För mer information om TO 3, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Erik Deaner, VD
Telefon: +46 (0)73-867 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomvård genom upcyclad prebiotika. Carbiotix mission är att förbättra människors hälsa genom att öka konsumtionen av prebiotika. Carbiotix erbjuder idag en kärntjänst som heter NutraCycle, en upcycling- och berikningstjänst på plats som gör det möjligt för livsmedels- och dryckes-, ingrediensoch foderproducenter att förvandla växtbaserade produkter till funktionella produkter.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ellos Group Nordic AB (publ) emitterar nya seniora och superseniora säkerställda obligationer

Published

on

By

Pressmeddelande, Borås, 20 juni 2024

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Ellos Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att dess dotterbolag Ellos Group Nordic AB (publ) (”Emittenten”) har emitterat nya seniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 1 100 000 000 kronor (de ”Seniora Obligationerna”) och nya superseniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 400 000 000 kronor (de ”Superseniora Obligationerna” och tillsammans, ”Obligationerna”), båda med en löptid om tre år. De Seniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 900 baspunkter och de Superseniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 600 baspunkter. Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för refinansiering av Bolagets utestående seniora säkerställda inlösenbara obligationerna med löpande ränta och utestående volym om 1 500 000 000 kronor med ISIN SE0012827996 och Bolagets utestående superseniora säkerställda inlösenbara obligationerna med fast ränta och utestående volym om 250 000 000 kronor med ISIN SE0021486917.

Emittenten avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm, för vilket ändamål Emittenten kommer att upprätta, och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av, ett noteringsprospekt.

ABG Sundal Collier AB agerade som arrangör och bookrunner i samband med emissionen av Obligationerna. Roschier Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier AB och Advokatfirman Cederquist KB agerade legal rådgivare till Bolaget och Emittenten i samband med emissionen av Obligationerna.

För ytterligare information:
Johan Stigson, CFO, Tel. +46 (0)33 16 08 05

OM ELLOS GROUP 

Ellos Group är en ledande nordisk shoppingdestination för heminredning och mode med onlinebutikerna Ellos, Jotex och Homeroom samt betalvarumärket Elpy. I nära relation med våra miljontals kunder utvecklar vi attraktiva och hållbara erbjudanden för kvinnan mitt i livet, hennes familj och hem. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått, och alltid med kunden i fokus. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder och på utvalda marknader i Europa. Ellos Group har ca 550 medarbetare och omsätter runt 3,4 miljarder SEK.

www.ellosgroup.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.