Connect with us

Marknadsnyheter

Fler elever utvecklar handlingskompetens i frågor som rör hållbar utveckling när Generation F skalar upp

Published

on

I programmet Generation F får gymnasieelever identifiera lokala utmaningar kopplade till social hållbarhet – och sedan på egen hand utarbeta lösningar och genomföra dessa ute i lokalsamhället. Generation F etablerades under läsåret 2020/2021 av den ideella organisationen Förebildarna. Syftet var att genom entreprenöriella metoder stärka ungas delaktighet i lokalsamhället och ge dem förutsättningar och handlingskraft att själva driva igenom förändring. De senaste åren har behovet av programmet ökat stort och programmet finns nu etablerat i 13 skolor i 9 kommuner.

Generation F utgår från gymnasieskolans uppdrag i läroplanen och genomförs under ca 40 timmar som en del i ämnen med människa och samhälle i fokus, t ex samhällskunskap, pedagogik och ledarskap & organisation. Skolan ska arbeta för att utveckla aktiva, kreativa och ansvarskännande individer och samhällsmedborgare men saknar ofta förutsättningar för att möta omvärlden i den faktiska ämnesundervisningen. Dessutom finns det ofta begränsat med resurser och även kompetens och erfarenhet att arbeta med dessa frågor på ett sätt som möjliggör för elever att känna delaktighet, själva få bidra till samhället och att utveckla förmågor som handlingskompetens och medmänsklighet på djupet.

Generation F började i Göteborg men finns nu, med stöd av bl.a Västra Götalandsregionen, etablerat i nio kommuner runtom i regionen. Skolsamverkan möjliggör både att
elever kan genomföra Generation F, men även för skolorna att ge ett aktivt stöd till lärarna då Förebildarna väljer att finnas med under hela genomförandet. Under 2023 planerar organisationen dessutom att satsa extra på lärarna och ge dem möjlighet till mer fortbildning och erfarenhetsutbyte vilket gör att dessa frågor lyfts och prioriteras än mer och i längden också gynnar arbetet med likvärdig skola.

“Det står tydligt i våra programmål att skapa handlingsberedskap för elever ska vara fokus. Jag tycker att Generation F flyttade fokus från att bara prata och teoretisera, till att bli något verkligt. Och det är så svårt som lärare att lyckas med, så när Förebildarna kom in med energi, material, kunskap, ja då kunde vi flytta fokus från planering till genomförande. Det gjorde att vi kunde hjälpa eleverna över den tröskeln mycket fortare, säger Henning Setterberg, fd tvåämneslärare på Burgårdens Gymnasium, nu utvecklingsledare i utbildningssektorn i Stenungssunds kommun.

Generation F utgår ifrån entreprenöriellt lärande men har valt att ta ett nytt angreppssätt och istället för företagande och innovation som förväntade effekter istället väva in aspekter och värden som delaktighet, medmänsklighet och hållbar utveckling. När eleverna får utgå ifrån lokala samhällsutmaningar, som är viktiga för dem och dessutom själva vara en del av lösningen när de genomför värdeskapande projekt ute i samhället, skapas viktiga möten mellan elever och omvärld och en förståelse för olika perspektiv som många gånger annars är svårt att få till. Av de utmaningar som ungdomarna i regionen valde att arbeta med i sina projekt hade 41% fysisk och psykisk hälsa som inriktning och 17% fredliga och inkluderande samhällen, vilket är återkommande viktiga områden för unga att engagera sig i. Över 1500 barn och unga har berörts av elevernas projekt och närmare 100 äldre. Därtill har ämnen kring jämställdhet, jämlikhet och god utbildning berörts och behandlats.

“Vi utvecklade Generation F som en utbildning och process för elever men som vi nu ser ger effekter för hela samhället. Att därtill kunna ge våra ungdomar möjlighet att bli delaktiga, att känna sig behövda och vilja bidra till vårt samhälle är vårt bidrag till framtidstro och hållbar utveckling“ säger Julia Hult, verksamhetsledare och grundare på Förebildarna.

“Det kändes superbra att på riktigt skapa värde för någon annan! Jag trodde inte det var så lätt att skapa värde för någon annan. Man känner verkligen att man har gjort skillnad på riktigt, inte bara tänkt på vad man skulle kunna göra utan att man faktiskt gjorde det”.
Elev Vänersborg ht 2022.

Länk till reportage om Generation F på Skolverkets hemsida:
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-reportage/entreprenorskap-i-skolan—globala-mal-och-lokala-losningar

För mer info, v.v. kontakta:

Julia Hult
Verksamhetsledare, Förebildarna
Mobil: +46 736 40 00 66
julia@forebildarna.se

Om Förebildarna
Förebildarna är en icke vinstdrivande organisation som genom entreprenöriella metoder verkar för att stärka ungas delaktighet i samhället. Verksamheten samverkar med skolor och sommarjobbsaktörer och erbjuder utbildningsprogram för unga inom social hållbarhet. Verksamheten har sedan start delfinansierats av Stenastiftelsen och Västra Götalandsregionen med stöd från Kronprinsessparets Stiftelse, Stena Fastigheter, kommuner och statsbidrag från Skolverket.
www.forebildarna.se

Om Generation F
Generation F är ett utbildningsprogram som verkar för att stärka gymnasieelevers delaktighet i frågor som rör social hållbarhet. Programmet är förankrat i läroplanen och integreras i kurser som har människa och samhälle i fokus. Programmet pågår under 30-50 timmar. Eleverna får i mindre team utgå från för dem viktiga frågor inom social hållbarhet och utarbeta och genomföra lösningar i projektform ute i samhället. Målet med programmet är att eleverna utvecklar entreprenöriella kompetenser i syfte att bli demokratiska, aktiva och ansvarstagande samhällsmedborgare. Programmet finns idag etablerat i Göteborg, Vänersborg, Strömstad, Uddevalla, Åmål, Falköping, Lidköping, Tidaholm och Mölnlycke.

Bild 1: Deltagare i Generation F, SPRINT-programmet Angeredsgymnasiet, Göteborg
Bild 2: Globala målen Generation F
Bild 3: Deltagare med diplom, Hvitfeldtska Gymnasiet Göteborg

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Regeringen förstärker innovations- och forskningsprogram som ska bidra till framtidens digitala lösningar

Published

on

By

Vinnova får i uppdrag att öka insatserna i innovations- och forskningsprogrammet Avancerad digitalisering. Programmet bygger på en privat-offentlig samverkan där näringslivet matchar den statliga insatsen krona för krona. Genom samarbetet vill regeringen bidra till en mer offensiv nationell teknikagenda. Vinnova ska under 2023 lägga minst 300 miljoner kronor och under åren 2024–2027 minst 500 miljoner kronor per år.

Utvecklingen inom en lång rad framväxande teknikområden är mycket snabb samtidigt som den globala konkurrensen hårdnar. Forsknings-, handels- och säkerhetsfrågor har blivit alltmer tätt sammanflätade och det finns behov av målmedvetna och långsiktiga satsningar. 

– Sveriges förmåga att utveckla, använda och exportera avancerad teknik är central för utvecklingen av vår konkurrenskraft, vårt näringsliv och vår säkerhet. Sverige ska vara ett land där nästa generations avancerade och kraftfulla digitala lösningar utvecklas, inte minst för att klara den gröna omställningen, säger energi- och näringsminister Ebba Busch. 

Sverige har många världsledande företag och regeringen ser det svenska näringslivet som ett drivhus för välstånd och innovation. Företag, lärosäten och institut har betydelsefulla roller för att Sveriges position som en stark innovations- och forskningsnation och som högteknologiskt land i världsklass ska kunna vidareutvecklas. 

– Framtidens lösningar, utvecklade i Sverige, kommer att vara till nytta för hela samhället inklusive den offentliga förvaltningen. För att samhället ska kunna göra en digital omställning krävs god samverkan mellan det privata och det offentliga, stabil digital infrastruktur och innovativa tillämpningar inom till exempel artificiell intelligens. Myndigheter måste också möta upp med snabba och effektiva tillstånds- och tillsynsprocesser, säger civilminister Erik Slottner.

Vinnova genomför i dag insatser inom bland annat AI, kvant, elektroniska komponenter och system samt i programmet Avancerad digitalisering. Avancerad digitalisering initierades 2021 med visionen om att Sverige och det svenska näringslivet ska tillhöra de främsta i världen när det gäller såväl utveckling av digital teknik inom utvalda styrkeområden som att snabbt införa och se effekterna av ny teknik inom olika branscher och samhällssektorer.

Presskontakt:
Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Mobil 076-126 18 28
andia.gemsjo@regeringskansliet.se 

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Mobil 076-139 04 63
michaela.binning@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Dometic förnyar banklåneavtal och tecknar kreditfacilitet med Svensk Exportkredit

Published

on

By

Dometic har refinansierat en del av låneavtalet med sin bankgrupp. Det tidigare avtalet omfattar en första del som löper ut 2024 och en andra del som löper ut 2025. Refinansieringen omfattar:

  • Ett lån på 210 MUSD med rörlig ränta som tidigare löpte ut 2024 har ersatts med ett långfristigt lån på 220 MUSD med rörlig ränta med en löptid på 3+1+1 år (3 år med två 1-åriga förlängningsoptioner).
  • Den revolverande kreditfaciliteten på 200 MEUR som tidigare löpte ut 2024 har ersatts med en löptid på 3+1+1 år (3 år med två 1-åriga förlängningsoptioner).

Dometic har dessutom tecknat en 3,5-årig kreditfacilitet med rörlig ränta på 44 MUSD med Svensk Exportkredit. Detta är det första lånet med Svensk Exportkredit, vilket innebär en ytterligare breddning av Dometics finansieringskällor.

Dometic har beslutat att refinansiera den andra delen i låneavtalet som löper ut 2025 i ett senare skede för att sprida ut refinansieringen och bredda exponeringen.

”Vi har proaktivt förnyat låneavtalet med vår bankgrupp. Vi är nöjda med samarbetet med våra banker och har etablerat en solid och flexibel finansieringslösning för vår verksamhet. Det förnyade avtalets kovenant-nivåer ger Dometic fortsatt tillräckligt utrymme. Vi är också glada över att ha inlett en ny långsiktig relation med Svensk Exportkredit. Som kommunicerats i vår rapport för fjärde kvartalet 2022 är vi fortsatt fokuserade på att hantera vårt kassaflöde och är fast beslutna att uppnå vårt mål för nettoskuld i förhållande till EBITDA på omkring 2,5 gånger.” säger Stefan Fristedt, CFO för Dometic.

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 31 mars 2023 kl. 14:40 CEST.

FÖR YTTERLIGGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 

Rikard Tunedal, Head of Investor Relations
Phone: +46 73 056 97 35

Email: rikard.tunedal@dometic.com

OM DOMETIC
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet. Miljontals människor runt om i världen använder Dometics produkter i frilufts-, hem- och professionella applikationer. Vår drivkraft är att skapa smarta, hållbara, och tillförlitliga produkter med en enastående design för frilufts- och mobil livsstil inom områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning och Andra Applikationer. Dometic har omkring 8 500 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 29,8 Mdr för år 2022 och har sitt huvudkontor i Solna, Sverige

Continue Reading

Marknadsnyheter

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2022

Published

on

By

Årsredovisningen för 2022 för Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) finns nu publicerad på bolagets hemsida och bifogas till detta pressmeddelande.

Årsstämma hålls den 24 april 2023 kl. 15:00 på bolagets kontor, Varnhemsgatan 12, i Skövde.

För fullständig årsredovisning 2022 se följande länk på Modern Ekonomis hemsida:
https://www.modernekonomi.se/a.174/investerare/finansiella-rapporter

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta:
Jens-Oskar Göransson
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 70-332 84 31
Mail:
jens-oskar.goransson@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 120 medarbetare fördelade på 11 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.