Connect with us

Marknadsnyheter

Företrädesemissionen i Sweden Buyersclub AB övertecknad (134,82%) och bolaget nyttjar utökningsoptionen

Published

on

Sweden Buyersclub AB (”Buyersclub” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 6 MSEK (”Företrädesemissionen”) som offentliggjordes den 8 april 2024 och där teckningsperioden ägde rum mellan 14 – 28 maj 2024. Utfallet i Företrädesemissionen visar att 1 617 055 nya aktier, motsvarande cirka 68,21 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 1 579 121 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 66,61 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således övertecknad. Mot bakgrund av intresset i Företrädesemissionen avser Bolaget att nyttja den utökningsoption som Bolaget informerade om i samband med offentliggörandet av Företrädesemissionen genom att besluta om en riktad nyemission om 800 000 aktier. Bolaget tillförs cirka 8 MSEK efter båda emissionerna.

Utfallet i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 28 maj 2024. Utfallet visar att 1 617 055 aktier, motsvarande cirka 68,21 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 1 579 121 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 66,61 procent av de erbjudna aktierna. Personer som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter tilldelas totalt 753 651 aktier, motsvarande cirka 31,79 procent av de erbjudna aktierna. Tillsammans motsvarar teckningar med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 134,82 procent av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således övertecknad. Buyersclub kommer genom Företrädesemissionen att tillföras cirka 6 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

 

Utökningsoptionen

Mot bakgrund av utfallet i Företrädesemissionen och för att tillmötesgå överteckningen, har Bolagets styrelse beslutat att nyttja den utökningsoption som kommunicerades i samband med att Företrädesemissionen offentliggjordes. Bolagets styrelse nyttjar hela utrymmet i Utökningsoptionen, vilket innebär att totalt 800 000 aktier emitteras. Teckningskursen i utökningsoptionen är densamma som i Företrädesemissionen, dvs. 2,5 kronor. Utökningsoptionen motsvarar således en emissionslivkid om cirka 2 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till utökningsoptionen.

 

Utökningsoptionen sker i form av en riktad nyemission baserat på det bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman den 8 maj 2024.

 

Tilldelning och besked om tilldelning i Företrädesemissionen

Tilldelning i Företrädesemissionen har skett i enlighet med tidigare beslutade tilldelningsprinciper. Totalt kommer 1 617 055 aktier, motsvarande cirka 68,21 procent av Företrädesemissionen tilldelas investerare som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. Därutöver kommer 753 651 aktier tilldelas investerare som har tecknat utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 31,79 procent av Företrädesemissionen.

 

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter skickas till de som tilldelats aktier i form av avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Likviddag för betalning av aktier som tilldelats utan företrädesrätt är den 5 juni 2024. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med tilldelningsprinciperna.

 

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Efter att Företrädesemissionen och utökningsoptionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 3 170 706, från 9 482 824 aktier till 12 653 530 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 348 757,47 SEK, från 1 043 049,53 SEK till 1 391 807 SEK efter registreringen. För aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen och utökningsoptionen uppgår utspädningseffekten till cirka 25,06 procent.

 

Handel med BTA

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq First North Growth Market pågår fram till 19 juni 2024, vilket är sista dagen för handel. Därefter kommer Bolagsverket att registrera Företrädesemissionen och BTA omvandlas till aktier.

 

Användning av emissionslikviden

Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera Bolagets satsning på nya storefronts med nischade sortiment, fortsätta utveckla Bolagets e-handelsplattform samt stärka Bolagets rörelsekapital.

 

Vi är mycket glada över det stora intresset för vår emission och det starka stödet från både befintliga och nya aktieägare. Detta visar på förtroendet för vår affärsmodell och våra tillväxtplaner. Kapitalet kommer att möjliggöra viktiga investeringar för fortsatt expansion och förbättrad lönsamhet”, säger Emil Henriksson, VD för Sweden Buyersclub AB.

 

 

Certified Adviser
Sweden Buyersclubs Certified Adviser är Partner Fondkommission, info@partnerfk.se, 031-761 22 30.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Emil Henriksson, VD Sweden Buyersclub AB

emil.henriksson@buyersclub.se

(+46) 73 37 71 937

 

Denna information är sådan som Sweden Buyersclub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2024 kl. 14:00 CET.

 

 

Om Buyersclub:
Sweden Buyersclub AB är ett tech-drivet bolag med stor del återkommande prenumerationsintäkter, som via sin digitala handelsplats, buyersclub.se, erbjuder marknadens lägsta priser på hundratals välkända varumärken.

Buyersclub erbjuder kunden ett brett och konkurrenskraftigt sortiment samtidigt som de har kontroll över den viktiga leveransupplevelsen, vilket skapar lojala och återkommande kunder samt prenumeranter.

Bolagets innovativa plattform synkroniserar produktdata och lagerstatus direkt med leverantörer, vilket har potential att kraftigt reducera bolagets behov av eget lager och därmed stor kapitalbindning, vilket är en enorm risk och kostnad för traditionella e-handelsföretag.

Marknadsplatser undviker lagerrisk genom att agera som en mellanhand; olika säljare tillhandahåller produkter och paketering medan marknadsplatsen förmedlar affären. Detta sker ofta på bekostnad av högre pris till kund samt en försämrad leveransupplevelse då konsumenten kan få flera leveranser vid olika tidpunkter vid köp av flera produkter i en och samma order.

Buyersclubs metod reducerar leden i distributionskedjan samtidigt som produkter levereras till Buyersclubs crossdocking-lager för att sampaketeras i en enskild försändelse. Priset till kund blir på så sätt lägre utan bekostnad av försämrad marginal, samtidigt som varor skickas samlat, via kundens valda speditör.

För en månadsavgift på 89 kr kan kunder välja medlemskapet “Buyersclub Plus” som inkluderar fri frakt, generösa produktrabatter och unika medlemserbjudanden. Denna prenumeration är optimal för prismedvetna konsumenter som värderar både kvalitet och bekvämlighet, och som regelbundet handlar online.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte, och kommer inte, att upprätta ett prospekt med anledning av Företrädesemissionen baserat på tillgängliga undantag från kravet att upprätta ett prospekt i enlighet med Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget.

Continue Reading

Marknadsnyheter

WntResearch presenterar ad hoc-observationer från NeoFox-studien på ESMO GI

Published

on

By

WntResearch meddelar att en poster på de tidigare kommunicerade positiva ad hoc-observationerna från den pågående kliniska fas 2-studien NeoFox kommer att presenteras på ESMO Gastrointestinal Cancer Congress (ESMO GI), den ledande europeiska kongressen för gastrointestinal cancer som hålls mellan den 26-29 juni i München, Tyskland. 

Postern som presenteras på ESMO GI redogör för ad hoc-observationer från 110 patienter i den pågående NeoFox-studien, vilket indikerar att en tre veckors preoperativ behandling med Foxy-5 snabbt minskar lokal tumörspridning av tjocktarmscancer. Dessutom innehåller postern nya data avseende tumörstadieindelning. NeoFox är en öppen, randomiserad fas 2-studie i patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III som jämför preoperativ behandling med Foxy-5 med en obehandlad kontrollgrupp.  

Resultat i korthet: 

Preoperativ behandling med Foxy-5 uppvisade en gynnsam säkerhetsprofil. 

Histopatologisk undersökning av bortopererad vävnad indikerade att Foxy-5 minskade den lokala spridningen av primärtumörerna inom 3-4 veckors behandling: 

  • Färre patienter hade perineural invasion av cancerceller 

  • Färre patienter hade venös invasion av cancerceller 

  • Patienter i Foxy-5-kohorten associerades med minskad lokal tumörbörda, s.k. TN(M)-downstaging.  

Betydelsen av de histologiska fynden stöds av en indirekt jämförelse med effekten av neoadjuvant cytostatika (FOLFOX). 

Titeln på postern är: “Positive ad hoc results from neoadjuvant Foxy-5 treatment of colon cancer patients in the ongoing phase 2 NeoFox study.” 

WntResearch har justerat studien efter de positiva observationerna för att fokusera på de tidiga preoperativa effekterna i patienter med tjocktarmscancer i stadium III, och planerar att presentera initiala effektdata mot slutet av 2024. Slutliga resultat förväntas under 2H 2025. För vidare upplysningar: 

Per Norlen vd 
E-post: per.norlen@wntresearch.com  

Om WntResearch 

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium III. 

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Carbiotix AB meddelar utfall av inlösen av teckningsoptioner av serie TO 3

Published

on

By

Den 19 juni 2024 avslutades nyttjandeperioden för Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”). Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande cirka 39 procent av det totala antalet teckningsoptioner, innebärande att Bolaget tillförs cirka 0,83 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Under perioden 5-19 juni 2024 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 haft rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. En (1) teckningsoption av serie TO 3 gav innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en teckningskurs fastställd till 0,04 SEK. Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande teckning om 831 847,24 SEK. Nyttjandet medför en utspädning om cirka 10,3 procent. Konvertering från interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske omkring den 4 juli 2024 och ordinarie aktier förväntas vara synliga på varje tecknares depå cirka två bankdagar därefter.

Efter registrering på Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att ha ökat med 20 796 181 aktier och uppgå till totalt 201 022 976 aktier och aktiekapitalet kommer att ha ökat med 311 942,715 SEK och således uppgå till 3 015 344,64 SEK.

För mer information om TO 3, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Erik Deaner, VD
Telefon: +46 (0)73-867 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomvård genom upcyclad prebiotika. Carbiotix mission är att förbättra människors hälsa genom att öka konsumtionen av prebiotika. Carbiotix erbjuder idag en kärntjänst som heter NutraCycle, en upcycling- och berikningstjänst på plats som gör det möjligt för livsmedels- och dryckes-, ingrediensoch foderproducenter att förvandla växtbaserade produkter till funktionella produkter.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ellos Group Nordic AB (publ) emitterar nya seniora och superseniora säkerställda obligationer

Published

on

By

Pressmeddelande, Borås, 20 juni 2024

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Ellos Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att dess dotterbolag Ellos Group Nordic AB (publ) (”Emittenten”) har emitterat nya seniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 1 100 000 000 kronor (de ”Seniora Obligationerna”) och nya superseniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 400 000 000 kronor (de ”Superseniora Obligationerna” och tillsammans, ”Obligationerna”), båda med en löptid om tre år. De Seniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 900 baspunkter och de Superseniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 600 baspunkter. Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för refinansiering av Bolagets utestående seniora säkerställda inlösenbara obligationerna med löpande ränta och utestående volym om 1 500 000 000 kronor med ISIN SE0012827996 och Bolagets utestående superseniora säkerställda inlösenbara obligationerna med fast ränta och utestående volym om 250 000 000 kronor med ISIN SE0021486917.

Emittenten avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm, för vilket ändamål Emittenten kommer att upprätta, och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av, ett noteringsprospekt.

ABG Sundal Collier AB agerade som arrangör och bookrunner i samband med emissionen av Obligationerna. Roschier Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier AB och Advokatfirman Cederquist KB agerade legal rådgivare till Bolaget och Emittenten i samband med emissionen av Obligationerna.

För ytterligare information:
Johan Stigson, CFO, Tel. +46 (0)33 16 08 05

OM ELLOS GROUP 

Ellos Group är en ledande nordisk shoppingdestination för heminredning och mode med onlinebutikerna Ellos, Jotex och Homeroom samt betalvarumärket Elpy. I nära relation med våra miljontals kunder utvecklar vi attraktiva och hållbara erbjudanden för kvinnan mitt i livet, hennes familj och hem. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått, och alltid med kunden i fokus. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder och på utvalda marknader i Europa. Ellos Group har ca 550 medarbetare och omsätter runt 3,4 miljarder SEK.

www.ellosgroup.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.