Connect with us

Marknadsnyheter

Förlängning av utbyteserbjudanden och betalning av uppskjuten ränta på hybridvärdepapper

Published

on

EJ FÖR SPRIDNING, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA OCH NORDMARIANERNA), VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA (”USA”) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, ENLIGT DEFINITION NEDAN) ELLER I ELLER TILL NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SPRIDNING, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. (SE ”RESTRIKTIONER AVSEENDE ERBJUDANDE OCH DISTRIBUTION” NEDAN).

Den 13 juni 2024 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Erbjudaren”) en inbjudan till innehavare av vissa utestående värdepapper att erbjuda sig att byta ut sådana värdepapper (tillsammans benämnda de ”Befintliga Värdepapperna” och varje serie av de Befintliga Värdepapperna utgör en ”Serie”) mot (i) den relevanta serien av Nya Värdepapper som ska emitteras av Sveafastigheter AB (publ) (”Nya Emittenten”) och (ii) i förekommande fall, en Kontantkomponent, på de villkor som anges i Exchange Offer Memorandum daterat den 13 juni 2024 (”Exchange Offer Memorandum”) som upprättats av Erbjudaren och med förbehåll för Transaktionsvillkoren och de övriga villkor som beskrivs i Exchange Offer Memorandum (var och en ett ”Erbjudande” och tillsammans ”Erbjudandena”).

Erbjudandena är föremål för de erbjudande- och distributionsbegränsningar som anges nedan och som närmare beskrivs i Exchange Offer Memorandum. Termer med versaler som används i detta pressmeddelande men som inte definieras har den innebörd som anges i Exchange Offer Memorandum och i villkoren för de Befintliga Värdepapperna.

Betalning av Uppskjuten Ränta på Hybridvärdepapper

Idag offentliggör Erbjudaren sin avsikt att genomföra en obligatorisk betalning av samtlig Uppskjuten Ränta avseende de Hybridvärdepapper som omfattas av Erbjudandena (en kopia av det relevanta meddelandet till innehavarna av sådana Hybridvärdepapper finns tillgängligt på Erbjudarens webbplats). Betalningen av Uppskjuten Ränta kommer att ske den 3 juli 2024, vilket är före den förväntade avräkningen av Erbjudandena. Innehavare av Hybridvärdepapper som lämnar in, eller som redan har lämnat in, Utbytesinstruktioner kommer därför att ha rätt att erhålla den relevanta betalningen av Uppskjuten Ränta avseende sina Hybridvärdepapper. Erbjudaren avser också att skjuta upp betalning av upplupen ränta som hänför sig till nuvarande ränteperioder under Hybridvärdepapperna och det kommer därför inte att ske någon Upplupen Räntebetalning avseende Hybridvärdepapper som accepteras för utbyte i enlighet med Erbjudandena.

Utbytesinstruktioner som lämnats avseende Hybridvärdepapper före detta offentliggörande kan återkallas när som helst från och med dagen och tidpunkten för detta offentliggörande till och med kl. 16.00 (Londontid) den 21 juni 2024 (med förbehåll för eventuella tidigare tidsfrister som krävs av Clearingsystemen och eventuella mellanhänder genom vilka Innehavare innehar sina Befintliga Värdepapper).

Förlängning av Tidplanen för Erbjudanden

Erbjudaren har beslutat att senarelägga Utgångsdatumet för Erbjudandena till kl. 16.00 (Londontid) den 27 juni 2024 och den förväntade Likviddagen kommer därmed att vara den 5 juli 2024. Den reviderade tidplanen för händelserna anges nedan. Long Stop Date den 12 juli 2024 förblir oförändrat.

Utgångsdatumet

Sista tidpunkt för mottagande av giltiga Utbytesinstruktioner av Exchange Agent för att Innehavare ska kunna delta i Erbjudandena.

kl. 16.00 den 27 juni 2024

Fastställande av varje Tillämplig Valutakurs.

Offentliggörande av Resultat

Offentliggörande av Erbjudarens beslut om att acceptera (under förutsättning att Transaktionsvillkoren uppfylls eller (förutom vad gäller Sveafastigheters Genomförandesteg och Villkoret om Minsta Nya Emission) avstås av Erbjudaren på eller före Likviddagen) giltiga erbjudanden om utbyte av Befintliga Värdepapper i enlighet med Erbjudandena och, om så sker, (i) det sammanlagda nominella beloppet av Befintliga Värdepapper som kommer att accepteras för utbyte i enlighet med Erbjudandena och varje Serieacceptbelopp, (ii) detaljer om eventuell pro rata-skalning (iii) eventuell Tillämplig Valutakurs och (iv) det sammanlagda nominella beloppet av Nya Värdepapper i varje serie som ska emitteras. Så snart det är rimligen möjligt efter Förfallodagen (som förväntas vara den 28 juni 2024)

Överlåtelse av January 2025 Capital Securities till Exchange Agent

Överlåtelse av relevanta Innehavare av deras January 2025 Capital Securities till Exchange Agent. Senast kl. 16.00 den dag som infaller fyra arbetsdagar efter Resultatets Offentliggörande (vilket beräknas ske den 4 juli 2024)

Offentliggörande om uppfyllande av eller avstående från Transaktionsvillkoren

I den utsträckning som Transaktionsvillkoren har uppfyllts eller (förutom vad gäller Sveafastigheters Genomförandesteg och Villkoret om Minsta Nyemission) avståtts, offentliggörande av sådant uppfyllande eller frånfallande av Transaktionsvillkoren.

Så snart det rimligen kan ske före Likviddagen.

Förväntad Likviddag

Med förbehåll för: (i) slutförandet av Sveafastigheters Genomförandesteg, (ii) uppfyllandet av Villkoret om Minsta Nyemission och (iii) uppfyllandet (eller avståendet av Erbjudaren) av övriga Transaktionsvillkor, den förväntade Likviddagen för Erbjudandena.

5 juli 2024

Long Stop Date

Om Erbjudaren bedömer att Sveafastigheters Genomförandesteg inte har uppfyllts på Long Stop Date kommer Erbjudandena att avslutas och oaktat att samtliga Utbytesinstruktioner är oåterkalleliga kommer samtliga Utbytesinstruktioner avseende Erbjudandena att anses återkallade automatiskt.

12 juli 2024

Undantaget vad som uttryckligen anges häri, förblir alla övriga villkor i Erbjudandena oförändrade. 

Kopior av Exchange Offer Memorandum finns (med förbehåll för erbjudande- och distributionsbegränsningar) tillgängliga från Exchange Agent enligt nedan.

Dealer Managers:

Danske Bank A/S (Telefon: +45 33 64 88 51; Attention: Debt Capital Markets; E-post: liabilitymanagement@danskebank.dk)

DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige (Attention: Syndicate; E-post: bond.syndicate@dnb.no)

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (Telefon: +44 7 818 426 149; Attention: Liability Management; E-post: sebliabilitymanagement@seb.se)

Exchange Agent:

Kroll Issuer Services Limited (Telefon: +44 20 7704 0880; Attention: David Shilson / Alessandro Zorza; E-post: sbbnorden@is.kroll.com; Webbplats för utbyteserbjudandet: https://deals.is.kroll.com/sbbnorden)

Frågor och begäran om hjälp i samband med (i) Erbjudandena kan riktas till Dealer Manager; och (ii) leverans av Utbytesinstruktioner kan riktas till Exchange Agent, vars kontaktuppgifter anges ovan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se, press@sbbnorden.se

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande måste läsas tillsammans med Exchange Offer Memorandum. Detta pressmeddelande och Exchange Offer Memorandum innehåller viktig information som bör läsas noggrant innan något beslut fattas med avseende på Erbjudandena. Om en Innehavare är osäker på innehållet i detta offentliggörande/eller Exchange Offer Memorandum eller vilka åtgärder som bör vidtas eller är osäker på effekterna av Erbjudandena, rekommenderas denne att omedelbart söka egen finansiell och juridisk rådgivning, inklusive avseende eventuella skattekonsekvenser, från sin aktiemäklare, bankförvaltare, advokat, revisor eller annan oberoende finansiell, skattemässig, juridisk eller annan rådgivare. Varje person eller företag vars Befintliga Värdepapper innehas för dennes räkning av en mäklare, återförsäljare, bank, förvaringsinstitut, förvaltningsbolag, direkt medbestämmande eller annan förvaltare eller mellanhand måste kontakta sådan enhet om denne önskar erbjuda sådana Befintliga Värdepapper i enlighet med de relevanta Erbjudandena. Varken av Erbjudaren, Dealer Manager eller Tender Agent, eller någon person som kontrollerar, eller är styrelseledamot, ledande befattningshavare, anställd eller agent för dessa eller någon närstående till dessa, lämnar någon rekommendation om huruvida Innehavare bör erbjuda deras Befintliga Värdepapper för utbyte i enlighet med Erbjudandena.

Restriktioner avseende erbjudande och distribution

Distribution av detta pressmeddelande och Exchange Offer Memorandum kan strida mot lag i vissa jurisdiktioner. Personer som kommer i besittning av detta pressmeddelande och/eller Exchange Offer Memorandum åläggs av Erbjudaren, Dealer Manager och Exchange Agent att informera sig om, och iaktta, sådana restriktioner. Varken detta meddelande, Exchange Offer Memorandum eller den elektroniska överföringen därav utgör ett erbjudande att köpa eller sälja eller en begäran om ett erbjudande att sälja eller köpa Befintliga Värdepapper och/eller Nya Värdepapper (om tillämpligt) (och erbjudanden avseende Befintliga Värdepapper för utbyte enligt Erbjudandena kommer inte att accepteras från Innehavare) under några omständigheter där ett sådant erbjudande eller begäran är olagligt. I de jurisdiktioner där värdepappers-, blue sky- eller andra lagar kräver att Erbjudandena görs av en licensierad mäklare eller återförsäljare och Dealer Managers, eller något av deras dotterbolag är en sådan licensierad mäklare eller återförsäljare i någon sådan jurisdiktion, ska Erbjudandena anses vara gjorda av sådan Dealer Manager eller sådant dotterbolag, enligt vad som kan vara fallet, på uppdrag av Erbjudaren i sådan jurisdiktion.

Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas i någon jurisdiktion av Erbjudaren, den Nya Emittenten, Dealer Managers eller Exchange Agent som skulle utgöra eller tillåta ett erbjudande till allmänheten av de Nya Värdepapperna.

Innehavarnas berättigande och Erbjudandets tillgänglighet

Produktstyrning enligt MiFID II – Målmarknaden för de Nya Värdepapperna är endast godkända motparter och professionella kunder, var och en enligt definitionen i direktiv 2014/65/EU (i dess ändrade lydelse, ”MiFID II”).

Viktigt – icke-professionella investerare inom EES – De Nya Värdepapperna är inte avsedda att erbjudas, säljas eller på annat sätt göras tillgängliga för, och ska inte erbjudas, säljas eller på annat sätt göras tillgängliga för, icke-professionella investerare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). I detta sammanhang avses med en ”icke-professionell investerare” en person som är en (eller flera) av (i) en icke-professionell kund enligt definitionen i artikel 4.1.11 i MiFID II, eller (ii) en kund enligt direktiv (EU) 2016/97 (i dess ändrade lydelse, ”försäkringsdistributionsdirektivet”), om kunden inte är att anse som en professionell kund enligt definitionen i artikel 4.1.10 i MiFID II. Följaktligen har inget faktablad som krävs enligt förordning (EU) nr 1286/2014 (i dess ändrade lydelse, ”PRIIPs-förordningen”) för att erbjuda eller sälja de Nya Värdepapperna eller på annat sätt göra dem tillgängliga för icke-professionella investerare inom EES upprättats och därför kan det vara olagligt enligt PRIIPs-förordningen att erbjuda eller sälja de Nya Värdepapperna eller på annat sätt göra dem tillgängliga för icke-professionella investerare inom EES.

Följaktligen lämnas inte Erbjudandena och kommer inte att lämnas, direkt eller indirekt, till någon icke-professionell investerare inom EES.

Viktigt – icke-professionella investerare i Storbritannien – De Nya Värdepapperna är inte avsedda att erbjudas, säljas eller på annat sätt göras tillgängliga för och ska inte erbjudas, säljas eller på annat sätt göras tillgängliga för icke-professionella investerare i Storbritannien. I detta sammanhang avses med en ”icke-professionell investerare” en person som är en (eller flera) av: (i) en icke-professionell kund, enligt definitionen i artikel 2.8 i förordning (EU) nr 2017/565, såsom den utgör en del av den nationella lagstiftningen genom lagen om utträde ur Europeiska unionen 2018 (”EUWA”) eller (ii) en kund i den mening som avses i bestämmelserna i Financial Services and Markets Act 2000 (i dess ändrade lydelse, ”FSMA”) och eventuella regler eller förordningar som utfärdats enligt FSMA för att genomföra direktivet om försäkringsdistribution, där den kunden inte skulle kvalificera sig som en professionell kund, enligt definitionen i artikel 2.1.8 i förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, såsom den utgör en del av den nationella lagstiftningen genom EUWA. Följaktligen har inget faktablad som krävs enligt PRIIPs-förordningen, såsom den utgör en del av nationell rätt enligt EUWA (”Storbritanniens PRIIPs-förordning”) för att erbjuda eller sälja de Nya Värdepapperna eller på annat sätt göra dem tillgängliga för icke-professionella investerare i Storbritannien upprättats och därför kan det vara olagligt enligt Storbritanniens PRIIPs-förordning att erbjuda eller sälja de Nya Värdepapperna eller på annat sätt göra dem tillgängliga för icke-professionella investerare i Storbritannien.

Följaktligen lämnas inte Erbjudandena och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, till någon icke-professionell investerare i Storbritannien.

USA: Erbjudandena lämnas inte och kommer inte att lämnas, direkt eller indirekt, i eller till, eller genom användning av post i, eller genom något medel eller instrument för mellanstatlig eller utländsk handel i, eller av några faciliteter på en nationell värdepappersbörs i, USA eller till någon amerikansk person (U.S. Person, såsom definierats i Regulation S i United States Securities Act of 1933, i dess ändrade lydelse). Detta inkluderar, men är inte begränsat till, fax, elektronisk post, telex, telefon, internet och andra former av elektronisk kommunikation. Följaktligen kommer inte, och får inte, kopior av detta pressmeddelande, Exchange Offer Memorandum och andra dokument eller material hänförliga till Erbjudandena, direkt eller indirekt, postas eller på annat sätt överföras, distribueras eller vidarebefordras (inklusive, utan begränsning, av depåhållare, förvaltare eller trustees) i eller till USA eller till en amerikansk person och Befintliga Värdepapper kan inte erbjudas i Erbjudandena genom någon sådan användning, medel, instrument eller facilitet eller från eller inom, eller av personer belägna eller bosatta i, USA eller av någon amerikansk person. Varje påstått erbjudande av Befintliga Värdepapper i Erbjudandena som direkt eller indirekt härrör från en överträdelse av dessa restriktioner kommer att vara ogiltig och varje påstått erbjudande av Befintliga Värdepapper som görs av en person som befinner sig i USA, en amerikansk person, av någon som agerar för en amerikansk persons räkning eller förmån eller av en agent, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som ger instruktioner från USA kommer att vara ogiltigt och kommer inte att godtas.

De Nya Värdepapperna har inte och kommer inte att registreras enligt Securities Act eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas inom USA eller till, för eller till förmån för, en U.S. Person (enligt definitionen i Regulation S i United States Securities Act från 1933) (”Regulation S”). De Nya Värdepapperna erbjuds och säljs erbjuds och säljs utanför USA i enlighet med Regulation S.

Varje Innehavare som deltar i ett Erbjudande ska intyga att denne inte är en amerikansk person belägen i USA och inte deltar i sådant Erbjudande från USA, eller agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman belägen utanför USA som inte ger en order att delta i Erbjudandena från USA och som inte är en amerikansk person. I detta och de två föregående styckena avses med ”USA” Amerikas Förenta Stater, dess territorium och besittningar (inklusive Puerto Rico, de Amerikanska Jungfruöarna, Guam, Amerikanska Samoa, Wakeöarna och Nordmarianerna), varje delstat i USA och District of Columbia.

Italien: Varken Erbjudandena, detta pressmeddelande, Exchange Offer Memorandum eller några andra dokument eller material hänförliga till Erbjudandena har genomgått eller kommer att genomgå godkännandeförfarandet hos Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (”CONSOB”). Erbjudandena genomförs i Republiken Italien (”Italien”) som undantagna erbjudanden i enlighet med artikel 101-bis, paragraf 3-bis i Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998, i dess ändrade lydelse (”Financial Services Act”) och artikel 35-bis, paragraf 4 i CONSOB Regulation No. 11971 of 14 May 1999, i dess ändrade lydelse. Följaktligen kan Innehavare eller faktiska ägare av Befintliga Värdepapper som är belägna i Italien erbjuda vissa eller alla sina Befintliga Värdepapper för utbyte enligt Erbjudandena genom auktoriserade personer (såsom värdepappersföretag, banker eller finansiella mellanhänder som har tillstånd att bedriva sådan verksamhet i Italien i enlighet med Financial Services Act, CONSOB Regulation No. 20307 of 15 February 2018, i dess ändrade lydelse från tid till annan, och Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993, i dess ändrade lydelse) och i enlighet med tillämpliga lagar och regler eller krav som ställs av CONSOB eller någon annan italiensk myndighet.

Varje mellanhand måste följa tillämpliga lagar och förordningar avseende informationsskyldigheter gentemot sina klienter i samband med Befintliga Värdepapperna och/eller Erbjudandena.

Storbritannien: Kommunikationen av detta pressmeddelande, Exchange Offer Memorandum och andra dokument eller material som hänför sig till Erbjudandena görs inte och sådana dokument och/eller material har inte godkänts av en auktoriserad person i enlighet med paragraf 21 i Financial Services and Markets Act 2000 (i dess ändrade lydelse). Följaktligen kommer sådana dokument och/eller sådant material inte att distribueras till, och får inte vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien. Kommunikationen av sådana dokument och/eller material som en finansiell kampanj görs endast till, och får endast ageras på av, de personer i Storbritannien som faller inom definitionen av professionella investerare (investment professionals, såsom definierats i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”Financial Promotion Order”)) eller personer som faller inom artikel 43(2) i Financial Promotion Order eller andra personer till vilka det annars lagligen kan göras enligt Financial Promotion Order.

Frankrike: Erbjudandena lämnas inte, direkt eller indirekt, i Republiken Frankrike (”Frankrike”) annat än till kvalificerade investerare (investisseurs qualifiés) som avses i artikel L.411-2 1° i den franska lagen monétaire et financier och definieras i artikel 2(e) i förordning (EU) 2017/1129 (i dess ändrade lydelse). Varken detta pressmeddelande, Exchange Offer Memorandum eller något annat dokument eller material som hänför sig till Erbjudandena har distribuerats eller kommer att distribueras i Frankrike annat än till kvalificerade investerare (investisseurs qualifiés) och endast kvalificerade investerare (investisseurs qualifiés) är berättigade att delta i Erbjudandena. Detta pressmeddelande, Exchange Offer Memorandum och något annat dokument eller material som hänför sig till Erbjudandena har inte och kommer inte att lämnas in för godkännande till eller godkännas av Autorité des marchés financiers.

Continue Reading

Marknadsnyheter

RaySearch presenterar de senaste nyheterna i RayStation, RayCare och RayIntelligence på AAPM 2024

Published

on

By

RaySearch kommer visa upp sina senaste mjukvarunyheter på AAPM 2024 i Los Angeles, USA, den 21–25 juli i monter #1229. Besökare kommer kunna boka demonstrationer av dosplaneringssystemet RayStation®*, onkologiinformationssystemet RayCare®* samt det molnbaserade onkologianalyssystemet RayIntelligence®. Dessutom kommer flera vetenskapliga posters medförfattade av experter från RaySearch att presenteras.

Den senaste versionen av RayStation erbjuder förbättrad prestanda och har flera nya segmenteringsmodeller för deep learning-baserad bildsegmentering och snabb automatiserad plananpassning. Dessa nya funktioner gör det möjligt för användare att effektivt genomföra adaptiva strålbehandlingar i realtid. Arbetsflödet för utvärdering av kombinationer av behandlingsplaner har också förbättrats genom möjligheten att definiera kliniska planeringsmål för både den kombinerade planen och de ingående delplanerna.

Den senaste versionen av RayCare erbjuder interoperabilitet med Varians TrueBeam och ytterligare förbättringar av effektivitet och användbarhet i arbetsflödet för strålbehandling med nya och förbättrade funktioner för hantering av behandlingsförlopp.

RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi. Systemet gör det möjligt för användare att integrera alla kliniska data som samlats in över tid och omvandla denna information till underlag för beslut och åtgärder.

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch, säger: ”Som alltid på AAPM väntar jag mig givande diskussioner med både kliniska och industriella partner samt befintliga och potentiella kunder. I synnerhet ser jag fram emot att diskutera de upplevelser som våra kunder kommer att få när de använder RayCare med Varians linjäracceleratorer inom TrueBeam-familjen.”

Klicka här för mer information om RaySearchs program under AAPM.

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch har sålts till drygt 1 000 kliniker i 43 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

Om RayCare
RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår på moderna cancerkliniker. RayCare är nära integrerat med RayStation och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna inom strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som stödjer framtidens cancervård.

Om RayIntelligence
Datadriven onkologi representerar en ny era inom vården. RayIntelligence® är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som ger mening till data och stärker cancerklinikens möjligheter att nå nya nivåer av individbaserad vård genom insikter baserade på kliniska data.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ilija Batljan Invest AB (publ):s meddelande avseende återköp av egna obligationer i enlighet med obligationsvillkoren

Published

on

By

Ilija Batljan Invest AB (publ) (“Bolaget”) meddelade den 15 mars 2024 att Bolaget genom ett skriftligt förfarande (s.k. written procedure) (”Skriftliga Förfarandet”) fått godkännande från innehavare av dess obligationer (“Obligationsinnehavare”) med ISIN SE0016101810 (“Obligationerna”) för att bland annat förlänga löptiden och räntekonstruktionen för Obligationerna. I enlighet med de ändrade obligationsvillkoren (Amendment and Restatement Agreement relating to terms and conditions originally dated 9 June 2021) publicerade den 15 mars 2024 ska bolaget inom 6 månader ha återköpt egna Obligationer till ett sammanlagt nominellt belopp av minst 300 000 000 kr.

Bolaget har idag från Euroclear erhållit skuldbok som uppvisar att villkoren är uppfyllt och att bolaget äger egna Obligationer till ett sammanlagt nominellt belopp av 307 500 000 kr.

För ytterligare information kontakta: Ilija Batljan, VD, Ilija Batljan Invest AB (publ), ilija@sbbnorden.se.

Denna information är sådan information som Ilija Batljan Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2024, klockan 20:00 CET.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kallelse till extra bolagsstämma 2024 i SensoDetect Aktiebolag (publ)

Published

on

By

REGULATORISKT PRESSMEDDELANDE

Kallelse till extra bolagsstämma 2024 i SensoDetect Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i SensoDetect Aktiebolag (publ), org.nr 556682-7464, (”Bolaget”) kallas till extra bolagsstämma den 21 augusti 2024 kl. 13.00 på Hyllie Stationstorg 31, 215 32 Malmö.

Rätt att delta vid extra bolagsstämman

Den som önskar delta i stämman ska:

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen som är den 13 augusti 2024, och
 • anmäla sig till stämman senast den 15 augusti 2024. Anmälan görs per post till SensoDetect Aktiebolag, Hyllie Boulevard 34, 215 32 Malmö, per e-post: info@sensodetect.com eller per telefon: 046-15 79 04.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två (2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 13 augusti 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 13 augusti 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter m.m.

Om aktieägaren ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär kommer hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.sensodetect.com, och på Bolagets huvudkontor och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

1                    Stämman öppnas.

2                    Val av ordförande vid stämman.

3                    Upprättande och godkännande av röstlängd.

4                    Godkännande av dagordning.

5                    Val av en eller två justeringsmän.

6                    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7                    Beslut om styrelsens förslag om incitamentsprogram för verkställande direktör, personal i Bolaget och externa nyckelpersoner genom riktad emission av teckningsoptioner.

8                    Beslut om aktieägaren Thomas Holmgrens förslag om incitamentsprogram för styrelsen i Bolaget genom riktad emission av teckningsoptioner.

9                    Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Punkt 7 – Beslut om styrelsens förslag om incitamentsprogram för verkställande direktör, personal i Bolaget och externa nyckelpersoner genom riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram till den verkställande direktören och övrig personal i Bolaget, inklusive konsulter, samt en extern nyckelperson som Bolaget har strategiskt samarbete med avseende Menaregionen (”Deltagarna”) i enlighet med nedan föreskrivna villkor.

Bakgrund och motiv

Syftet med det föreslagna programmet och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att ett teckningsoptionsprogram som ger Deltagarna möjlighet att ta del av Bolagets långsiktiga värdeutveckling främjar delaktighet och ansvarstagande och medför en ökad motivation att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i Bolaget. Målet är vidare att Deltagarna, vilkas insatser har en direkt inverkan på Bolagets resultat, lönsamhet och värdetillväxt, ska stimuleras till ökade insatser genom att sammanlänka deras intressen och perspektiv med aktieägarnas. Ett incitamentsprogram förväntas också bidra till möjligheterna att behålla kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare och nyckelpersoner.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att stämman beslutar om ett incitamentsprogram till Deltagarna genom en riktad emission av teckningsoptioner (”Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1”), på följande villkor.

Styrelsens förslag till beslut om införande av Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av högst 17 000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 850 000 kronor.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

 1. Högst 17 000 000 teckningsoptioner ska ges ut.
 2. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Deltagarna som ska ha rätt att, personligen eller genom helägt bolag, teckna högst det antal teckningsoptioner som framgår av nedan tabell. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska erbjudas Deltagarna inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1.

Deltagarkategori

Maximalt antal teckningsoptioner per Deltagare

Maximalt antal teckningsoptioner per deltagarkategori

Verkställande direktör

5 000 000

5 000 000

Personal i Bolaget (maximalt 2)

1 000 000

2 000 000

Externa nyckelpersoner (maximalt 1)

10 000 000

10 000 000

Totalt:

17 000 000

 

 1. Teckning och betalning av teckningsoptionerna ska ske senast den 31 augusti 2024. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Överteckning kan inte ske.
 2. Respektive Deltagare ska erlägga ett kontant vederlag för respektive teckningsoption som ska motsvara marknadsvärdet för teckningsoptionen, vilket ska fastställas av Optionspartner AB, eller annat värderingsinstitut, i anslutning till bolagsstämman den 21 augusti 2024 och med användande av Black & Scholes värderingsmodell.
 3. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i bolaget under perioden från och med den 1 september 2027 till och med den 1 oktober 2027.
 4. Teckningskursen per aktie ska vara 0,50 kronor. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
 5. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
 6. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av ”Villkor för teckningsoptioner serie 2024/2027:1 avseende nyteckning av aktier i SensoDetect Aktiebolag (publ)”.
 7. Förutsättningar för rätt att tilldelas teckningsoptioner är att varje Deltagare och/eller, i förekommande fall, dennes bolag, har undertecknat ett särskilt avtal med Bolaget, enligt vilket Bolaget, eller den Bolaget anvisar, under vissa omständigheter har rätt att återköpa teckningsoptionerna från Deltagaren/bolaget om Deltagarens uppdrag upphör eller om Deltagaren/bolaget önskar överlåta teckningsoptionerna till annan innan de kan utnyttjas.
 8. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Kriterier för tilldelning

Det uppställs inga kriterier för tilldelning i incitamentsprogrammet utöver vad som framgår ovan. Styrelsen anser att detta program till Deltagarna ger bäst förutsättningar att uppnå styrelsens mål med att införa programmet.

Värdering

Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på antaganden om ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 0,14 kronor vid teckningen och en lösenkurs om 0,50 kronor per aktie, 0,013 kronor per option. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om 2,347 procent och volatilitetsantagande om 60,50 procent samt med hänsyn till förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare. Med hänsyn till förfogandeinskränkningar samt att teckningsoptionerna är en illikvid tillgång, har en s.k. illikviditetsrabatt tillämpats på teckningsoptionernas värde uppgående till 15,00 procent. Slutligt pris för teckningsoptionerna kommer att fastställas i anslutning till stämman den 21 augusti 2024.

Kostnader

Då teckningsoptionerna tecknas till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av emissionen. Kostnaderna kommer därför i huvudsak endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av teckningsoptionerna. Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1 förväntas inte medföra några kostnader av betydelse för Bolaget. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits.

Utspädning och effekter på nyckeltal

Per dagen för förslaget finns det 305 188 463 aktier i Bolaget. Vid antagande av att samtliga teckningsoptioner som kan ges ut inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1 utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier att öka med 17 000 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 5,28 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningen förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal.

I tillägg till Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1 har aktieägaren Thomas Holmgren föreslagit att stämman också beslutar att införa Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2 för Bolagets styrelse (se punkt 8 i den föreslagna dagordningen i kallelsen till stämman).

Om (i) stämman beslutar om införande av Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1 och Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2 i enlighet med förslag, samt (iii) samtliga teckningsoptioner som kan ges ut i eller i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1 och Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2 utnyttjas för teckning av aktier, kommer antalet aktier och antalet röster i Bolaget att öka med sammanlagt 22 000 000, vilket motsvarar en sammanlagd utspädning om cirka 6,72 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Ovanstående beräkningar avseende utspädning beaktar inte de aktier som kan tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner av serie TO2 som utgavs inom ramen för den företrädesemission som slutfördes i slutet av 2023. Ovanstående beräkningar avseende utspädning gäller vidare med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Ovanstående beräkningar gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren. Samtliga utspädningseffekter har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier.

Förslagets beredning

Förslaget till beslut om inrättande av Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 8 – Beslut om aktieägaren Thomas Holmgrens förslag om incitamentsprogram för styrelsen i Bolaget genom riktad emission av teckningsoptioner

Aktieägaren Thomas Holmgren (”Aktieägaren”) föreslår att stämman beslutar om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram till Bolagets befintliga styrelseledamöter (”Styrelseledamöterna”) i enlighet med nedan föreskrivna villkor.

Bakgrund och motiv

Syftet med det föreslagna programmet och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Aktieägaren anser att ett teckningsoptionsprogram som ger Styrelseledamöterna möjlighet att ta del av Bolagets långsiktiga värdeutveckling främjar delaktighet och ansvarstagande och medför en ökad motivation att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i Bolaget. Således anser Aktieägaren det vara till fördel för Bolaget och aktieägarna att Styrelseledamöterna på detta sätt erbjuds att teckna teckningsoptioner i Bolaget samt i förlängningen till uppfyllandet av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

Mot bakgrund av ovan föreslår Aktieägaren att stämman beslutar om ett incitamentsprogram till Styrelseledamöterna genom en riktad emission av teckningsoptioner (”Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2”), på följande villkor.

Aktieägarens förslag till beslut om införande av Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2

Aktieägaren föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av högst 5 000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 250 000 kronor.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

 1. Högst 5 000 000 teckningsoptioner ska ges ut.
 2. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Styrelseledamöterna som ska ha rätt att, personligen eller genom helägt bolag, teckna högst 1 000 000 teckningsoptioner vardera. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska erbjudas Styrelseledamöterna inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2.
 3. Teckning och betalning av teckningsoptionerna ska ske senast den 31 augusti 2024. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Överteckning kan inte ske.
 4. Respektive Styrelseledamot ska erlägga ett kontant vederlag för respektive teckningsoption som ska motsvara marknadsvärdet för teckningsoptionen, vilket ska fastställas av Optionspartner AB, eller annat värderingsinstitut, i anslutning till bolagsstämman den 21 augusti 2024 och med användande av Black & Scholes värderingsmodell.
 5. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i bolaget under perioden från och med den 1 september 2027 till och med den 1 oktober 2027.
 6. Teckningskursen per aktie ska vara 0,50 kronor. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
 7. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
 8. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av ”Villkor för teckningsoptioner serie 2024/2027:2 avseende nyteckning av aktier i SensoDetect Aktiebolag (publ)”.
 9. Förutsättningar för rätt att tilldelas teckningsoptioner är att varje Styrelseledamot och/eller, i förekommande fall, dennes bolag, har undertecknat ett särskilt avtal med Bolaget, enligt vilket Bolaget, eller den Bolaget anvisar, under vissa omständigheter har rätt att återköpa teckningsoptionerna från Styrelseledamoten/bolaget om Styrelseledamotens styrelseuppdrag upphör eller om Styrelseledamoten/bolaget önskar överlåta teckningsoptionerna till annan innan de kan utnyttjas.
 10. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Kriterier för tilldelning

Det uppställs inga kriterier för tilldelning i incitamentsprogrammet utöver vad som framgår ovan. Aktieägaren anser att det kan vara till fördel för Bolaget och aktieägarna att Styrelseledamöterna erbjuds att teckna teckningsoptioner i Bolaget samt att det i förlängningen kan leda till uppfyllandet av Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen.

Värdering

Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på antaganden om ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 0,14 kronor vid teckningen och en lösenkurs om 0,50 kronor per aktie, 0,013 kronor per option. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om 2,347 procent och volatilitetsantagande om 60,50 procent samt med hänsyn till förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare. Med hänsyn till förfogandeinskränkningar samt att teckningsoptionerna är en illikvid tillgång, har en s.k. illikviditetsrabatt tillämpats på teckningsoptionernas värde uppgående till 15,00 procent. Slutligt pris för teckningsoptionerna kommer att fastställas i anslutning till stämman den 21 augusti 2024.

Kostnader

Då teckningsoptionerna tecknas till marknadsvärde är det Aktieägarens bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av emissionen. Kostnaderna kommer därför i huvudsak endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av teckningsoptionerna. Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2 förväntas inte medföra några kostnader av betydelse för Bolaget. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits.

Utspädning och effekter på nyckeltal

Per dagen för förslaget finns det 305 188 463 aktier i Bolaget. Vid antagande av att samtliga teckningsoptioner som kan ges ut inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2 utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier att öka med 5 000 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,61 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningen förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal.

I tillägg till Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2 har styrelsen föreslagit att stämman också beslutar att införa Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1 för den verkställande direktören och övrig personal i Bolaget, inklusive konsulter, samt en extern nyckelperson som Bolaget har strategiska samarbeten med (se punkt 7 i den föreslagna dagordningen i kallelsen till stämman).

Om (i) stämman beslutar om införande av Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1 och Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2 i enlighet med förslag, samt (iii) samtliga teckningsoptioner som kan ges ut i eller i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2024/2027:1 och Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2 utnyttjas för teckning av aktier, kommer antalet aktier och antalet röster i Bolaget att öka med sammanlagt 22 000 000, vilket motsvarar en sammanlagd utspädning om cirka 6,72 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Ovanstående beräkningar avseende utspädning beaktar inte de aktier som kan tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner av serie TO2 som utgavs inom ramen för den företrädesemission som slutfördes i slutet av 2023. Ovanstående beräkningar avseende utspädning gäller vidare med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Ovanstående beräkningar gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren. Samtliga utspädningseffekter har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier.

Förslagets beredning

Förslaget till beslut om inrättande av Teckningsoptionsprogram 2024/2027:2 har beretts av Aktieägaren i samråd med externa rådgivare.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.sensodetect.com, åtminstone tre veckor före dagen för stämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag till beslut av kallelsen.

Upplysningar på stämman

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antalet aktier och röster i Bolaget

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 305 188 463. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf.

__________

Malmö i juli 2024

SensoDetect Aktiebolag (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

PA Hedin, VD Sensodetect Aktiebolag

+46 (0)73-068 64 20

pa.hedin@sensodetect.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.