Connect with us

Marknadsnyheter

Fortsatt ökade marknadsandelar i en exceptionell tid

Published

on

Axfood rapporterar ett fjärde kvartal med fortsatt kundtillströmning och hög tillväxt, och summerar ett år där koncernen växte dubbelt så mycket som marknaden och stärkte positionen inom samtliga marknadssegment. Ett fortsatt högt tempo i framtidssatsningar bibehålls där positiva effekter kommer börja synas från innevarande år, inte minst inom logistiken.

Vd och koncernchef Klas Balkow kommenterar bokslutskommunikén 2023:

”Axfood avslutar året med en detaljhandelsomsättning som ökade med närmare 9 procent jämfört med 6 procent för marknaden, trots väsentligt högre jämförelsetal. Med tillväxten under det fjärde kvartalet, och den genomgående höga tillväxten under året som helhet, passerade vi som koncern för första gången 80 miljarder kronor i nettoomsättning.

Willys har ett unikt koncept på marknaden och fortsätter att attrahera kunder genom ambitionen att erbjuda Sveriges billigaste matkasse, moderna butiker samt ett brett och attraktivt sortiment. Under det fjärde kvartalet fortsatte kedjan att ta andelar genom god volymtillväxt och lojaliteten hos befintliga kunder är fortsatt stark.

Hemköp fortsätter stärka positionen inom segmentet traditionell livs och lyckas dessutom än en gång överträffa tillväxten på marknaden. Under flera år har Hemköp arbetat med att tydliggöra sin position med en hög moderniseringstakt i butiksled, satsningar på prisvärde och viktiga förflyttningar inom hållbarhetsområdet. Det har skapat rätt förutsättningar och bidrar nu till Hemköps fina utveckling.

Marknaden på vilken Snabbgross verkar har visat en gradvis försämrad utveckling under året och många caféer och restauranger har utmaningar. Snabbgross har dock visat en stabil utveckling genom flexibilitet och förmågan att anpassa erbjudandet.

Med ett stort inflöde av nya kunder och hög tillväxt kan Axfood summera en stabil resultatutveckling under året, trots högre kostnader i alla led som inte fullt ut tagits ut mot konsument.

Under de senaste åren har vi gjort stora investeringar för att stärka vår konkurrenskraft på marknaden. Under i stort sett hela 2023 har implementeringen och upprampningen av vårt nya högautomatiserade logistikcenter i Bålsta utanför Stockholm pågått, och i vårt nya frukt- och gröntlager i Landskrona togs nyligen automationen i drift. Sammantaget kommer de investeringar vi gör att ge stora effektivitetsförbättringar och kostnadsbesparingar med start under andra halvåret 2024.

Under året har vi bibehållit en hög ambitionsnivå i hållbarhetsarbetet och tagit ytterligare kliv inom många områden. Inte minst fortsätter vi att erbjuda våra kunder ett hållbart och hälsosamt sortiment i våra butiker, och guida till hållbara och hälsosamma val. Vi har dessutom inlett arbetet att under en tvåårsperiod ställa om till förnyelsebara drivmedel för våra transporter från lager till butik, såväl egna som inhyrda.

I en exceptionell tid med historiskt hög inflation och föränderliga konsumentbeteenden stänger vi ett framgångsrikt år då vi stärkt våra marknadspositioner och tagit stora steg i utvecklingen för att stärka konkurrenskraften även på längre sikt.”

Sammanfattning av fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 20 769 Mkr (19 740), en ökning med 5,2 procent.
 • Detaljhandelsomsättningen uppgick till 16 507 Mkr (15 180), en ökning med 8,7 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 744 Mkr (502) inklusive jämförelsestörande poster om -71 Mkr (-232). Rörelsemarginalen uppgick till 3,6 procent (2,5).
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 815 Mkr (734), en ökning med 11,0 procent. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 3,9 procent (3,7).
 • Periodens resultat uppgick till 533 Mkr (353) och resultatet per aktie före utspädning till 2,42 kr (1,62).

Sammanfattning av januari-december

 • Nettoomsättningen uppgick till 81 111 Mkr (73 474), en ökning med 10,4 procent.
 • Detaljhandelsomsättningen uppgick till 63 703 Mkr (55 721), en ökning med 14,3 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 3 353 Mkr (3 101) inklusive jämförelsestörande poster om -249 Mkr (-129). Rörelsemarginalen uppgick till 4,1 procent (4,2).
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 3 602 Mkr (3 229), en ökning med 11,5 procent. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 4,4 procent (4,4).
 • Periodens resultat uppgick till 2 373 Mkr (2 370) och resultatet per aktie före utspädning till 10,92 kr (11,04).

Väsentliga händelser efter balansdagen

 • Styrelsen föreslår en ökad utdelning om 8,50 kronor per aktie (8,15). Utdelningen fördelas på två utbetalningar, 4,25 kronor per aktie i mars 2024 och 4,25 kronor per aktie i september 2024.

Investeringar och butiksetableringar under 2024

 • Investeringarna under 2024 förväntas uppgå till 1 600-1 700 Mkr exklusive förvärv och nyttjanderättstillgångar.
 • Under 2024 planerar Axfood att etablera 10-15 nya butiker.

Axfood presenterar bokslutskommunikén 2023 i en webbsändning kl 9:30 idag, torsdagen den 1 februari 2024. Rapporten presenteras av vd och koncernchef Klas Balkow och ekonomi- och finansdirektör Anders Lexmon. Länk till webbsändningen finns tillgänglig på axfood.se. Länk till registrering för att delta via telefonkonferens finns också tillgänglig på axfood.se. Efter registrering ges telefonnummer och konferens-ID för att kunna delta i telefonkonferensen.

 
För ytterligare information, kontakta:
Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations, Axfood AB, tel +46 73 049 18 44
 
Denna information är sådan information som Axfood AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2024 kl 07:00.

Axfood ska vara ledande inom prisvärd, bra och hållbar mat. I vår bolagsfamilj ingår butikskedjorna Willys och Hemköp, liksom Tempo, Handlar ́n och Matöppet. Grossistförsäljning sker genom Snabbgross och vårt supportbolag Dagab ansvarar för koncernens produktutveckling, inköp och logistik. I Axfoodfamiljen ingår även Middagsfrid och Urban Deli samt delägda Apohem, Eurocash, City Gross och Mathem. Tillsammans har koncernen mer än 13 000 medarbetare och en omsättning om ungefär 80 miljarder kronor. Axfoods aktie är sedan år 1997 noterad på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på www.axfood.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Svefa stärker transaktionsrådgivning och utser Sissel Andersson till affärschef Stockholm

Published

on

By

Svefa fortsätter sin offensiva tillväxtsatsning och stärker sitt transaktionsrådgivningserbjudande genom att utse Sissel Andersson till affärschef Stockholm. Samtidigt får Erik Norrman, idag affärschef Väst, utökat ansvar och blir affärschef för både Syd och Väst.

Svefa har, med sin unika position i gränslandet mellan den offentliga och privata sektorn, utvecklat ett unikt erbjudande inom transaktionsrådgivning. Förändringarna är en del i Svefas strategiska tillväxtplan och en förutsättning för fortsatt expansion.

Sissel Andersson, idag projektledare inom Svefas transaktionsteam får utökat ansvarsområde som affärschef för Stockholm. Erik Norrman, idag affärschef i Väst ges utökat ansvar för såväl Syd som Väst

”Under 2023 har vi stärkt vår ställning som strategisk transaktionsrådgivare med god affärskraft och marknadskännedom. Genom att bredda Eriks och Sissels ansvar ser vi ökad förmåga att tillvarata nya möjligheter i marknaden samt för fler att få ta del av ett inspirerande ledarskap” säger Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning. 

För mer information och kommentarer

Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning,
tel: 010-603 87 38 stefan.timan@svefa.se

Johan Hopstadius, press och marknad, tel: 076-634 20 05
johan.hopstadius@svefa.se

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, strategiskt affärsstöd samt transaktionsrådgivning. Tillsammans är vi över 250 medarbetare fördelade på kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Svefa Partnergruppen som består av Svefa, Värderingsdata och Set Up omsätter årligen drygt 450 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake vilket tillför likvid till SBB om cirka 5,2 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB[1] (”SBB Infrastucture”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, med stöd från Atlas SP Partners (“Atlas”), om cirka 5,2 miljarder kronor[2]. SBB Infrastructure kommer använda en del av lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB samt en del för att refinansiera skulder till SBB (”Transaktionen”).

SBB Infrastructure förvärvar fastigheterna till marknadsvärdet per 31 december 2023 som uppgick till 5,7 miljarder kronor. SBB Infrastructure kommer att som ytterligare säkerhet för lånet erhålla säkerheter från SBB i form av fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor, vilket gör att den totala säkerhetsmassan för lånet uppgår till 9,4 miljarder kronor. Portföljen av samhällsfastigheter kommer drivas och förvaltas av SBB Infrastructure genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen till att stärka bolagets finansiella ställning och amortera skulder.

”Transaktionen bekräftar det starka värdet i SBB:s samhällsportfölj som utmärker sig genom en växande efterfrågan, inflationssäkrade kassaflöden och liten risk för hyresbortfall. Likviditeten ger möjlighet till att refinansiera skulder och att genomföra strategiska åtgärder för att maximera bolagets värde över tid. Vi ser fram emot samarbetet med Castlelake”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.

J.P. Morgan, Vinge, Wistrand och Waselius Wist rådgav SBB, DLA och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav Atlas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se eller press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2024 kl. 15:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] För närvarande SBB Elderly Care Properties AB, org. nr. 559448-7125, under namnändring till SBB Infrastructure AB.

[2] EURIBOR utgör basränta för EUR-delen av lånet, motsvarande 217 miljoner EUR, och STIBOR utgör basränta för SEK-delen av lånet, motsvarande 2 745 miljoner SEK. Räntesatsen för lånet uppgår till EURIBOR/STIBOR + 500bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stockholm Stadsteater erbjuder syntolkning

Published

on

By

I ett nytt samarbete kommer föreningen Syntolkning Nu i Sverige, tillsammans med Stockholm Stadsteater erbjuda livesyntolkning till några utvalda produktioner.

Den 11 maj kommer ”En midsommarnattsdröm” erbjudas med livesyntolkning. Det är en mörk komedi fylld av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland andra Leif Andrée i rollen som Puck, Angelika Prick som Titania och Bahador Foladi som Botten.

En månad senare, den 8 juni, får man som se en av de sista föreställningarna av ”Matilda-The musical” livesyntolkad. Ett musikaliskt och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. 

I oktober kommer den stora musikalen ”Company” att livesyntolkas. Det är en av världens mest älskade musikaler som kommer till Stockholm stadsteater. I Company följer vi Bobbies sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserande storstaden.

Platser till samtliga syntolkningar är placerade långt fram och ledsagare medföljer utan kostnad. Man bör boka platser nu, för att försäkra sig om att få ta del av syntolkningarna. Bokas via länkarna till vår hemsida eller via e-post, boka@syntolkning.nu

Kontakt:
Peter Lilliecrona, verksamhetsledare i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Livesyntolkning av evenemang sker lika bra både utomhus som inomhus. Ibland sker det i stora teatersalonger eller arenor liksom i små intima teaterlokaler. Någon gång kan det ske på en utomhusteater liksom utomhus på stora ytor i en park eller nöjesfält. Syntolkning sker alltid med respekt för scenen, evenemanget och för publiken, både de som tar del av syntolkningen liksom de som inte gör det. Syntolkningen finns där utan att märkas, då den sänds trådlöst, från digitala sändare till mottagare hos berörda. 
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.