FÖRVALTNINGS AB WASATORNET OFFENTLIGGÖR SIN AVSIKT ATT AVYTTRA DELAR AV SITT INNEHAV I INVESTMENT AB LATOUR

| 3 december, 2020 | 0 kommentarer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Familjen Gustaf Douglas, genom holdingbolaget Förvaltnings AB Wasatornet, offentliggör idag, 3 december 2020, avsikten att erbjuda omkring 10 miljoner aktier i Investment AB Latour (”Bolaget”), motsvarande 1,6 procent av utestående aktier och 0,9 procent av rösterna i Bolaget till svenska och internationella investerare i ett accelererat bookbuilding-förfarande (”Aktieförsäljningen”). Familjen Gustaf Douglas äger för närvarande 498 miljoner aktier i Investment AB Latour, motsvarande 77,8 procent av det totala antalet utestående aktier och 80,2 procent av rösterna i Bolaget.

”Vi förblir dedikerade till Latour som dess långsiktiga majoritetsägare. Genom att realisera en mindre del av vårt ägande i Bolaget kan vi bidra till en ökad likviditet i Latour-aktien samtidigt som vi diversifierar en del av den finansiella exponeringen i Förvaltnings AB Wasatornet. Som majoritetsägare i Latour sedan 35 år är vi stolta över och tar ansvar för att stödja Bolaget och dess verksamheter för att skapa aktieägarvärde.” Carl Douglas och Eric Douglas

DNB Markets, en del av DNB Bank ASA (”DNB Markets”) och Citigroup Global Markets Europe AG (”Citi”, tillsammans med DNB Markets, ”Managers”) har utsetts till Joint Bookrunners i Aktieförsäljningen.

Förvaltnings AB Wasatornet och närstående parter har åtagit sig att ingå ett lock-up avtal om 180 dagar avseende återstående innehav i Investment AB Latour efter slutförandet av Aktieförsäljningen, med sedvanliga undantag eller avstående till följd av beslut från Managers.

Priset per aktie i Aktieförsäljningen och det slutgiltiga antalet aktier som kommer erbjudas till svenska och internationella institutionella investerare kommer att fastställas vid slutet av det accelererade bookbuilding-förfarandet. Bookbuilding-förfarandet kommer inledas direkt efter publiceringen av detta pressmeddelande och avslutas innan handel inleds på Nasdaq Stockholm den 4 december 2020. Bookbuilding-förfarandet kan avbrytas, förkortas eller avslutas närsomhelst med kort varsel efter beslut från Managers och Förvaltnings AB Wasatornet. Ytterligare pressmeddelanden kommer att offentliggöras efter att bookbuilding-förfarandet är genomfört.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri erbjuds endast utanför USA till icke amerikanska personer (non-U.S. persons) såsom definierat i och i enlighet med Regulation S i den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). I Storbritannien är en investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser endast tillgänglig för, och kommer endast genomföras med, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i de erbjudna aktierna. Ett investeringsbeslut med anledning av Aktieförsäljningen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Managers. En investerare bör således inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Aktieförsäljningen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Aktieförsäljningen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Information till distributörer

Enbart i syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har aktierna i Bolaget varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering; att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd; och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner avseende Aktieförsäljningen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Managers endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *