Connect with us

Marknadsnyheter

Framgång i forskningsprojekt om återvinningsbara flexibla barriärförpackningar

Published

on

Forskningsprojektet Circ Pack är avslutat efter drygt två år. Projektets syfte var att samla värdekedjan för att undersöka hur flexibla barriärförpackningar, som ofta används för livsmedel, ska kunna återvinnas. Tack vare projektet finns nu en framkomlig väg mot återvinningsbarhet för förpackningarna.

Ungefär hälften av alla konsumentförpackningar av plast består av plastfilm, men bara en tredjedel av de som samlas in går i själva verket att materialåtervinna. Det beror på att de är gjorda med flera skikt av olika plasttyper (även kallad multilayer-film) som skyddar produkterna mot exempelvis syre och UV-ljus.

Detta gjorde att Svensk Plaståtervinning initierade forskningsprojektet Circ Pack, med bland andra RISE, IVL Svenska Miljöinstitutet och dåvarande FTI (idag Näringslivets Producentansvar, NPA). Projektet leddes av RISE.

Inom Circ pack skulle återvinningsmöjligheterna för flexibla barriärförpackningar undersökas och verifieras. Aktörer från hela värdekedjan har involverats, från materialleverantörer, materialkonverterare, förpackningstillverkare och varumärkesägare, till sorteringsaktörer, återvinnare och användare av återvunnen råvara.

— För att återvinning av dessa förpackningar ska bli verklighet behövde vi involvera och förstå förpackningsindustrin. Varför de använder det material de gör, vilka funktioner förpackningarna behöver uppfylla, vilka utmaningar som finns, och så vidare, säger Rickard Jansson, utvecklingsingenjör på Svensk Plaståtervinning och initiativtagare till Circ Pack.

Roadmap framme

Projektet har pågått i drygt två år och gett flera viktiga insikter. Nu finns en roadmap mot återvinningsbarhet framme.

— Vi har fått svar på många viktiga frågor och kan nu vägleda producenterna kring materialval, sammansättning och design på ett helt annat sätt, menar Rickard Jansson.

Han fortsätter:

— Samtidigt har nya frågeställningar kommit upp som vi vill titta närmare på, förhoppningsvis i ett fortsättningsprojekt. Bland annat vill vi studera tryckteknologier och design eftersom trycket är ett problem vid återvinningen, säger Rickard Jansson.

Näringslivets Producentansvar, NPA, har en nyckelroll i att vägleda och utbilda anslutna producenter i design för återvinning och understryker behovet av forskningsprojekt som detta:

— Sedan en tid tillbaka är både vi på NPA och Svensk Plaståtervinning supporting members av RecyClass. Vi har harmoniserat många av våra riktlinjer efter RecyClass Design for Recycling Guidelines, men det behövs mer kunskap om vad som kan anses vara materialåtervinningsbart i praktiken. Här är forsknings- och utvecklingsprojekt som Circ Pack viktiga för att kunna rådge våra anslutna producenter i dessa komplexa frågor, menar Malin Malmberg, materialspecialist på NPA, Näringslivets Producentansvar.

RISE har varit projektledare och forskningsutförare, och haft en nyckelroll för att koordinera projektpartners insatser och själva utföra oberoende tester när det gäller återvinningsbarheten i praktiken.

— Circ Pack har varit ett lyckat exempel på hur värdekedjan samarbetat för att driva utvecklingen av hållbara förpackningar framåt. Som en oberoende tredjepart har vi underlättat det arbetet och är glada att resultaten blir till verklig nytta i näringslivet, säger Karin Lindqvist på RISE, som har varit Circ Packs projektledare.

För mer information kontakta

Rickard Jansson, utvecklingsingenjör, Svensk Plaståtervinning
Tel: 0767-99 90 18
Mejl: rickard.jansson@svenskplastatervinning.se

Svensk Plaståtervinning arbetar med högkvalitativ sortering och återvinning av plastförpackningar från svenska hushåll, på uppdrag av producenterna. Företaget driver världens största och mest avancerade sorteringsanläggning Site Zero, vilken kan sortera ut tolv sorters plast. Svensk Plaståtervinning har ett 100-tal anställda och huvudkontor i Motala.

Mer på svenskplastatervinning.se

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Marknadsnyheter

Framgång i forskningsprojekt om återvinningsbara flexibla barriärförpackningar

Published

on

Forskningsprojektet Circ Pack är avslutat efter drygt två år. Projektets syfte var att samla värdekedjan för att undersöka hur flexibla barriärförpackningar, som ofta används för livsmedel, ska kunna återvinnas. Tack vare projektet finns nu en framkomlig väg mot återvinningsbarhet för förpackningarna.

Ungefär hälften av alla konsumentförpackningar av plast består av plastfilm, men bara en tredjedel av de som samlas in går i själva verket att materialåtervinna. Det beror på att de är gjorda med flera skikt av olika plasttyper (även kallad multilayer-film) som skyddar produkterna mot exempelvis syre och UV-ljus.

Detta gjorde att Svensk Plaståtervinning initierade forskningsprojektet Circ Pack, med bland andra RISE, IVL Svenska Miljöinstitutet och dåvarande FTI (idag Näringslivets Producentansvar, NPA). Projektet leddes av RISE.

Inom Circ pack skulle återvinningsmöjligheterna för flexibla barriärförpackningar undersökas och verifieras. Aktörer från hela värdekedjan har involverats, från materialleverantörer, materialkonverterare, förpackningstillverkare och varumärkesägare, till sorteringsaktörer, återvinnare och användare av återvunnen råvara.

— För att återvinning av dessa förpackningar ska bli verklighet behövde vi involvera och förstå förpackningsindustrin. Varför de använder det material de gör, vilka funktioner förpackningarna behöver uppfylla, vilka utmaningar som finns, och så vidare, säger Rickard Jansson, utvecklingsingenjör på Svensk Plaståtervinning och initiativtagare till Circ Pack.

Roadmap framme

Projektet har pågått i drygt två år och gett flera viktiga insikter. Nu finns en roadmap mot återvinningsbarhet framme.

— Vi har fått svar på många viktiga frågor och kan nu vägleda producenterna kring materialval, sammansättning och design på ett helt annat sätt, menar Rickard Jansson.

Han fortsätter:

— Samtidigt har nya frågeställningar kommit upp som vi vill titta närmare på, förhoppningsvis i ett fortsättningsprojekt. Bland annat vill vi studera tryckteknologier och design eftersom trycket är ett problem vid återvinningen, säger Rickard Jansson.

Näringslivets Producentansvar, NPA, har en nyckelroll i att vägleda och utbilda anslutna producenter i design för återvinning och understryker behovet av forskningsprojekt som detta:

— Sedan en tid tillbaka är både vi på NPA och Svensk Plaståtervinning supporting members av RecyClass. Vi har harmoniserat många av våra riktlinjer efter RecyClass Design for Recycling Guidelines, men det behövs mer kunskap om vad som kan anses vara materialåtervinningsbart i praktiken. Här är forsknings- och utvecklingsprojekt som Circ Pack viktiga för att kunna rådge våra anslutna producenter i dessa komplexa frågor, menar Malin Malmberg, materialspecialist på NPA, Näringslivets Producentansvar.

RISE har varit projektledare och forskningsutförare, och haft en nyckelroll för att koordinera projektpartners insatser och själva utföra oberoende tester när det gäller återvinningsbarheten i praktiken.

— Circ Pack har varit ett lyckat exempel på hur värdekedjan samarbetat för att driva utvecklingen av hållbara förpackningar framåt. Som en oberoende tredjepart har vi underlättat det arbetet och är glada att resultaten blir till verklig nytta i näringslivet, säger Karin Lindqvist på RISE, som har varit Circ Packs projektledare.

För mer information kontakta

Rickard Jansson, utvecklingsingenjör, Svensk Plaståtervinning
Tel: 0767-99 90 18
Mejl: rickard.jansson@svenskplastatervinning.se

Svensk Plaståtervinning arbetar med högkvalitativ sortering och återvinning av plastförpackningar från svenska hushåll, på uppdrag av producenterna. Företaget driver världens största och mest avancerade sorteringsanläggning Site Zero, vilken kan sortera ut tolv sorters plast. Svensk Plaståtervinning har ett 100-tal anställda och huvudkontor i Motala.

Mer på svenskplastatervinning.se

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) har säkrat lånelöfte om 12 MSEK

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB (publ) har idag undertecknat ett lånelöfte om 12 MSEK från de tre största aktieägarna: Need Invest AB, Ramab AB, och Akilakonsulting AB. Lånelöftet har en giltighetstid om 12 månader från utförandedatum med en ränta om Stibor+2,5% per år.  

Samtidigt har bolaget kommit överens med Norrlandsfonden om att förhandla fram nya villkor gällande förfallodatum på det konvertibla lån om 5,2 MSEK som förfaller till återbetalning 2024-12-31.

Idag är villkoren att konvertering kan ske till och med 2024-10-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2024-12-31. De nya överenskomna villkoren är att konvertering kan ske till och med 2027-12-31 och om inte konvertering skett förfaller lånebeloppet 2028-01-31. Inga övriga förändringar i villkoren kommer att ske. 

– Vi är inne i en väldigt intensiv uppstartsfas av vår guldgruva i Fäbodtjärn och då i detta läge kunna förstärka vårt kassaflöde med sammanlagt 17,2 MSEK känns väldigt tillfredsställande. Det finns normalt flertalet tekniska osäkerhetsfaktorer i samband med en gruvstart, men med detta lånelöfte bedömer vi möjligheterna som goda att vi säkerställt kapital fram tills att vi genererar eget positivt kassaflöde. Vi känner en styrka och trygghetskänsla i det förtroende våra största ägare har visat oss, säger Botnia Explorations VD Fredrik Bergsten.  

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 20:15 CET

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Botnia Exploration Holding AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

Botnia Exploration Holding AB publicerar idag sin årsredovisning för 2023. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningar

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergsten, VD  – Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 519 34 41
E-post: fredrik.bergsten@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (BOTX). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Corem Property Group AB (publ) emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Corem Property Group AB (publ) (”Corem” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 miljoner kronor (de ”Nya Gröna Obligationerna”). De Nya Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 2 miljarder kronor, har en löptid om 2,75 år och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter och slutligt förfall 19 januari 2027. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Transaktionslikviden kommer att användas i enlighet med det Gröna Ramverket, inklusive finansiering eller refinansiering av gröna byggnader och investeringar i energieffektivitet, samt inlösen och/eller återköp av Corem Kelly AB (publ)s utestående obligationer och Bolagets utestående obligationer.

Då emissionen sker under Bolagets tysta period har inga investerare mottagit eller haft tillgång till någon ännu ej offentliggjord information avseende Bolaget eller dess verksamhet.

Nordea och Swedbank har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon har agerat legal rådgivare åt Bolaget.

Corem Property Group AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som på ett hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden. Corem Property Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.