Connect with us

Marknadsnyheter

Från vision till verklighet: 20 års spetsforskning vid Lunds Stamcellscentrum

Published

on

Under två decennier tid har forskarna vid Lunds universitets strategiska forskningsområde Stamcellscentrum spänt bågen för att utveckla och förfina stamcellsforskningen med människors förbättrade hälsa i sikte. Nu när 20-årsjubiléet närmar sig är det läge att reflektera över framsteg som gjorts och möjligheter som forskarna ser inom stamcellsforskningen framöver.

Stamceller kan göra vilken uppfinnare som helst gröna av avund. De ger upphov till alla de olika typer av celler som vår kropp består av och har två grundläggande egenskaper, de kan dela sig oändligt och specialisera sig till alla kroppens celltyper. Däri ligger förmågan att kunna reparera skadad vävnad, hämma cancerceller och ersätta celler eller organ som slutat fungera. Stamcellsforskningen kan revolutionera behandling, bot och lindring av svåra sjukdomar.
 
Under de senaste tjugo åren har detta varit den vägledande visionen för forskare knutna till Lunds Stamcellscentrum. Tillsammans har de nu över 300 forskarna knutna till centrumet undersökt bland annat hur stamceller kan användas för att förstå, behandla och lindra sjukdomar och förbättra livskvaliteten för tusentals patienter. Deras upptäckter genom åren har bidragit till en större förståelse för stamceller och deras potentiella tillämpningar I medicinska behandlingar. Ett aktuellt och uppmärksammat exempel på detta är den nyligen påbörjade kliniska studien för behandling av Parkinsons sjukdom genom stamcellstransplantation.
 
De senaste årens framsteg i forskningen ger förnyat hopp om att innovativa cellterapier snart kan användas både som behandling och bot av en rad andra kroniska sjukdomar. Sedan starten då man slog upp portarna har Stamcellscentret spelat en viktig roll i att etablera stamcellsforskning och cellterapier i Sverige och även haft en viktig roll när det kommer till att skapa samarbeten mellan forskare och kliniker från hela världen.

– Medicinsk forskning genomgår nu stora förändringar, inte minst inom det som kallas regenerativ medicin. På sikt kommer vi att se allt fler avancerade terapier, så kallade ATMPs, nå allmänheten. Men för att lyckas krävs samarbeten. Under de här tjugo åren har forskningsfältet gått från att vara verket av enskilda forskare till att nu bygga på nationella och internationella samarbeten, inte minst med sjukvården. Det är nödvändigt när vi nu flyttar fram positionerna inom detta kunskapsfält, säger Johan Jakobsson, professor i neurovetenskap och koordinator för Lunds stamcellscentrum.

Den nydanande forskning som sker vid Stamcellscentrum idag bygger vidare på tidigare arbete (se fakta ”Historiska ögonblick”), och har på sikt potential att förändra livet för många människor som idag lider av sjukdomar där det varken finns bot eller behandling.

– Det är spännande att tänka tillbaka på den forskning som bedrevs på 1980-talet och hur Lunds universitet har gått i bräschen för utvecklingen av stamcellsterapier, säger Anna Falk, professor i neurovetenskap vid Lunds universitet och en av forskarna vid Lunds stamcellscentrum.
 
Firar med symposium med internationella toppforskare

På samma sätt som Lunds Stamcellscentrum invigdes 2003, firar man de 20 gångna åren med ett internationellt symposium i april.

– Detta blir ett sätt att välkomna några av de stora forskarna inom fältet för att tillsammans beskriva och samtala om vad som sker inom stamcellsforskningens värld, säger Johan Jakobsson.
 
Länk till symposiet den 17-19 april

Kontakt: Johan Jakobsson, , professor i neurovetenskap och koordinator för Lunds stamcellscentrum, Lunds universitet, 046-222 42 25, 0709-286443, johan.jakobsson@med.lu.se

Historiska ögonblick längs vägen

 • Den 4 september 2003 invigdes Lunds stamcellscentrum. Inledningsvis satsade Stiftelsen för strategisk forskning 54 miljoner kronor under sex år på centret och både Lunds universitets Medicinska fakultet och dåvarande Lunds universitetssjukhus (idag Skånes universitetssjukhus) bidrog med ytterligare 30 miljoner kronor.
 • Lund Stamcellscentrum var då ett av sex nationella strategiska forskningscentra inom life science, och det enda inom sitt område i Sverige. Under de senaste 20 åren har centret vuxit från tio forskargrupper med nära 150 forskare och studenter till 44 forskargrupper med över 300 medlemmar som bildar dess vetenskapliga samfund.
 • Under 2009 fick Stamcellscentret ytterligare stöd genom den nationella satsningen i Sverige på att utveckla ”strategiska forskningsområden av excellens”, där området stamcells- och regenerativ medicin kallas StemTherapy. Detta fortsätter att ge ekonomiskt stöd till centret vid Lunds universitet och inkluderar samarbete med Uppsala universitet.
 • Anders Björklund och Olle Lindvall, seniorprofessorer vid Lunds universitet, koordinerade grundandet av Lunds Stamcellscentrum. I slutet av 1980- och 1990-talet var de pionjärer inom transplantation av nya nervceller i hjärnan hos patienter med Parkinsons sjukdom. Resultaten visade för första gången att transplanterade nervceller kan överleva och fungera i den sjuka mänskliga hjärnan. Idag fortsätter deras nuvarande forskning att undersöka hur stamceller kan användas kliniskt vid behandling av sjukdomar i centrala nervsystemet. Sten Eirik Jacobsen, idag professor i stamcellsbiologi och regenerativ medicin vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, var Lund Stamcellscentrums grundare och tillförordnade föreståndare fram till 2007. Han är en internationellt erkänd forskare inom hematopoetiska (blodbildande) stamceller.
 • Länk till artikel ”Tjugo år som revolutionerat stamcellsforskningen

—————–
Presskontakt Medicinska fakulteten vid Lunds universitet
: Katrin Ståhl, 046-222 01 31, 0725-27 97 97, katrin.stahl@med.lu.se

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Allvarlig arbetsplatsolycka på projekt i Hyllie, Malmö

Published

on

By

Under måndagseftermiddagen inträffade en allvarlig arbetsplatsolycka i Hyllie, Malmö. Räddningstjänsten och polis var snabbt på plats och konstaterade att en man som arbetade för en underentreprenör till Veidekke var bekräftad avliden.

Det är med stor sorg vi tagit emot beskedet om det tragiska som hänt, och vi tänker först och främst på hans anhöriga och på de drabbade på arbetsplatsen, säger Charlotta Nilsén, verksamhetsområdeschef Bygg.

Anhöriga är underrättade av polisen. Vi på Veidekke kommer att bistå arbetsmiljöverket och polisen med all information som behövs för att få klarhet i vad som har orsakat olyckan.

Vi uppdaterar med mer information så fort vi vet mer. Tillsvidare så hänvisar vi till räddningstjänst och polis.

För mer information kontakta:

Melissa Mahan, kommunikation- och marknadschef Veidekke Bygg, tfn 072-227 94 34

Veidekke är en av Skandinaviens ledande entreprenörer och utför alla sorters bygg- och anläggningsuppdrag. Involvering och lokalkunskap kännetecknar verksamheten. Koncernen omsätter ca 43 miljarder NOK och hälften av de ca 8000 medarbetarna äger aktier i verksamheten. Veidekke är noterat på Oslobörs och har sedan starten 1936 alltid gått med vinst.

Continue Reading

Marknadsnyheter

edyoutec publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

edyoutec AB (”edyoutec” eller ”Bolaget”) publicerar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2023. Årsredovisningen bifogas till detta pressmeddelande och finns nu tillgänglig att ladda ner på bolagets hemsida www.edyoutec.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eric de Basso, VD, edyoutec AB
E-post:
eric@edyoutec.com
Telefon: +46 70 780 52 00

Om edyoutec
edyoutec AB
är ett svenskt företag inom spel och digital utbildning som består av två vertikaler, EdTech och spel. Inom vertikalen EdTech fokuserar bolaget på att utveckla produkter inom genrer som spelbaserat lärande och Serious Games, det är inom dessa områden som edyoutec har identifierat de största synergierna mellan bolagets två vertikaler. Inom vertikalen Games bygger affärsidén på att utveckla och distribuera free-to-play-spel (”F2P”) inom mobilspel för Android och iOS.

För mer information, se edyotecs webbplats www.edyoutec.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WONDERBOO HOLDING AB (PUBL)

Published

on

By

Aktieägarna i Wonderboo Holding AB, org.nr 559397–1723 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 27 juni 2024 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 juni 2024,
 • dels anmäla sitt deltagande senast den 20 juni 2024 via e-post till anmalan@wonderboo.com eller per post till Wonderboo Holding AB, Färögatan 33, 24 tr, 164 51 Kista. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, aktieinnehav, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, förekommande fall, uppgift om biträde (högst två). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER           

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 18 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 20 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

FULLMAKTER

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.wonderboo.com) senast tre veckor innan stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid årsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om:
 1. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 1. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 2. Val av ledamöter till styrelsen och val av revisor
 3. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta vidta smärre justeringar av besluten
 5. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att periodens resultat överförs i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Det föreslås att inga styrelsearvoden ska utgå till de ordinarie styrelseledamöterna eller till styrelsens ordförande.

Som tidigare kommunicerats har Bolaget ansökt om upptagande till handel på NGM Nordic SME. Fram till att ansökan har godkänts är förslaget att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter.

Vidare föreslås att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt med godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av ledamöter till styrelsen och val av revisor

För perioden fram till slutet av nästa årsstämma föreslås att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4), utan suppleanter.

Det föreslås att Anders Blom, Björn Rosengren och Daniel Rudeklint omväljs till ordinarie styrelseledamöter. Angelica Stebrant har avböjt omval. En fjärde styrelseledamot kommer att presenteras genom pressmeddelande så snart som möjligt.

Styrelsen föreslår, för perioden fram till slutet av nästa årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget WeAudit Sweden AB som Bolagets revisor. WeAudit Sweden AB har meddelat att Mikael Köver kommer att fortsätta att vara huvudansvarig revisor om WeAudit Sweden AB omväljs.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen får styrelsen med stöd av detta bemyndigande inte besluta om emissioner till koncernens styrelseledamöter, anställda och andra.

Emissionen som beslutas med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för eventuell marknadsmässig emissionsrabatt. Emissionen som beslutas med stöd   av bemyndigandet ska genomföras för att förse Bolaget med rörelsekapital, öka Bolagets finansiella flexibilitet och möjliggöra förvärv genom betalning i aktier.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta vidta smärre justeringar av besluten

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet registrerade aktier i Bolaget till 5 756 612 aktier, vilket motsvarar 5 756 612 röster.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt ovan nämnda förhållanden beträffande dotterföretag.  Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till Bolaget om de ärenden och förslag som ska tas upp på årsstämman.

Handlingar

Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar hänförliga till föreslagna beslut till årsstämman kommer finnas tillgängliga på Bolagets kontor och webbplats www.wonderboo.com senast tre veckor innan årsstämman. Samtliga handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar, poströstningsformulär samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

______________________

Stockholm i maj 2024

Wonderboo Holding AB

Styrelsen

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.