Connect with us

Marknadsnyheter

Front Ventures genomför riktad kontant- och kvittningsemission

Published

on

Styrelsen i Front Ventures AB Publ (“Front Ventures” eller “Bolaget“) har idag, med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 3 maj 2024, beslutat att genomföra en riktad kontantemission av aktier om 2,5 MSEK samt en kvittningsemission om 8,5 MSEK, motsvarande totalt 11 MSEK, till befintliga långivare och ett antal nya strategiska investerare. Teckningskursen i de båda emissionerna bestämdes till 0,10 SEK per aktie, vilket motsvarar aktiens volymviktade genomsnittskurs för en period om trettio (30) handelsdagar (perioden 19 april 2024 till 3 juni 2024). Syftet med den riktade emissionen är att stärka bolagets balansräkning genom kvittning av skulder samt knyta till sig nya strategiskt viktiga investerare.

Bakgrund och motiv  
Under de senaste tre åren har Front Ventures primära fokus varit att stödja portföljbolagen i deras verksamheter. Efter en period av intensivt arbete med många utmaningar men också många framgångar har nu samtliga portföljbolagen nått en vändning. Med nyligen genomförda, av portföljbolagen själva, kapitalanskaffningar och avtal som börjar generera intäkter är vi nu vid den punkt att Front Ventures kan börja blicka framåt och ta nästa steg. Genom den riktade emissionen tas ett första steg i den nya strategin vi kommer arbeta ifrån. I grunden bygger den nya strategin på att:

a) stärka Bolagets finansiella ställning

b) öppna upp för nya förvärv inom ett bredare segment

Ytterligare information om den nya strategin kommer kommuniceras framgent.

Emissionen som nu genomförs innebär att Bolaget kommer minska skuldsättning markant vilket medför lägre räntekostnader samt ett stärkt eget kapital. Därtill får Bolaget in rörelsekapital som syftar till att kunna fortsätta de pågående affärsdialoger som nu förs. Som tidigare nämnts planerar Bolaget att genomföra en företrädesemission för alla befintliga aktieägare och det är fortfarande Bolagets intention. Styrelsen bedömer dock att genomförandet av denna riktade emission, som stärker Bolagets finansiella ställning, är till fördel för samtliga aktieägare inför de kommande stegen i genomförandet av strategin.

Sammanfattning av riktad nyemission
Beslutet innebär riktad nyemission, om totalt 110 000 000 aktier av serie B till en emissionskurs om 0,10 SEK per aktie. Genom de riktade emissionerna tillförs Bolaget 11 MSEK före emissionskostnader. Kvittningen motsvarar 8,5 MSEK och nytt kapital motsvarar 2,5 MSEK. Teckningskursen överensstämmer med den volymviktade handelskursen (VWAP) för bolagets aktie av serie B under de senaste trettio (30) handelsdagarna till och med dagen innan styrelsens emissionsbeslut (19 april – 3 juni 2024) varför styrelsens anser att teckningskursen är marknadsmässig.

De totalt 110 000 000 nyemitterade B-aktierna motsvarar 64 % av röster och 70 % av kapitalet. Kvittningen medför en ökning av aktiekapitalet med 5 500 000 SEK. Antal aktier i bolaget uppgår efter genomförd emission till 155 186 191 och aktiekapitalet uppgår till 7 759 320 SEK. Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 70 procent av antalet aktier och 64% röster i Bolaget.

Syftet med den riktade emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka bolagets balansräkning, minska skuldbördan samt knyta till sig nya strategiskt viktiga investerare. Styrelsens bedömning är att den riktade emissionen genomförts på fördelaktiga villkor, på kortare tid samt till en betydligt lägre kostnad än om erbjudandet hade riktats mot samtliga befintliga ägare. Sammantaget gör styrelsen bedömningen att emissionen är till gagn för alla befintliga aktieägare.

“Den riktade emissionen medför att Front Ventures amorterar en betydande del av befintliga belåning och därmed stärker balansräkningen och det egna kapitalet samt minskar löpande finansieringskostnader radikalt, vilket stärker positionen framöver. Genom emissionen möjliggör vi även rörelsekapital för att öka, nyinvestera och växa. Våra befintliga portföljbolag har nyligen stängt sina egna finansieringsrundor och klarar sig själva kommande tid så jag vill förtydliga att inget kapital kommer att gå till dem – detta är avsett för framtiden. Vi tittar just nu på ett antal bolag och vår intention är att bredda vårt synfält till att innefatta mer än bara tillväxtbolag inom fintechbolag. Vi letar i första hand efter bolag som kommit lite längre i sin utveckling, kommit förbi den första kritiska fasen och har börjat generera eget kassaflöde. Vi har fortsatt för avsikt att genomföra en företrädesemission för alla befintliga aktieägare, i enlighet med tidigare kommunikation. Vi väljer dock att genomföra denna riktade emission först och därigenom stärka vår finansiella ställning inför den kommande företrädesemissionen, vilken kommer ske under 2024.” säger Johan Lund, VD Front Ventures AB (Publ).

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör

Front Ventures AB (publ)
070 – 55 653 54
johan.lund@frontventures.se
www.frontventures.se

Om Front Ventures AB (publ)
Front Ventures är ett nordiskt investmentbolag, specialiserat på att hjälpa innovativa bolag inom fintech att skala upp affären. Front Ventures agerar som finansiär och katalysator i fasen där tillväxtchanserna är störst. Målet är att våra investeringar ska uppnå satta mål inom 36 månader. Front Ventures B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic SME.

Denna information är sådan information som Front Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2024, kl 08.30.

Continue Reading

Marknadsnyheter

WntResearch presenterar ad hoc-observationer från NeoFox-studien på ESMO GI

Published

on

By

WntResearch meddelar att en poster på de tidigare kommunicerade positiva ad hoc-observationerna från den pågående kliniska fas 2-studien NeoFox kommer att presenteras på ESMO Gastrointestinal Cancer Congress (ESMO GI), den ledande europeiska kongressen för gastrointestinal cancer som hålls mellan den 26-29 juni i München, Tyskland. 

Postern som presenteras på ESMO GI redogör för ad hoc-observationer från 110 patienter i den pågående NeoFox-studien, vilket indikerar att en tre veckors preoperativ behandling med Foxy-5 snabbt minskar lokal tumörspridning av tjocktarmscancer. Dessutom innehåller postern nya data avseende tumörstadieindelning. NeoFox är en öppen, randomiserad fas 2-studie i patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III som jämför preoperativ behandling med Foxy-5 med en obehandlad kontrollgrupp.  

Resultat i korthet: 

Preoperativ behandling med Foxy-5 uppvisade en gynnsam säkerhetsprofil. 

Histopatologisk undersökning av bortopererad vävnad indikerade att Foxy-5 minskade den lokala spridningen av primärtumörerna inom 3-4 veckors behandling: 

  • Färre patienter hade perineural invasion av cancerceller 

  • Färre patienter hade venös invasion av cancerceller 

  • Patienter i Foxy-5-kohorten associerades med minskad lokal tumörbörda, s.k. TN(M)-downstaging.  

Betydelsen av de histologiska fynden stöds av en indirekt jämförelse med effekten av neoadjuvant cytostatika (FOLFOX). 

Titeln på postern är: “Positive ad hoc results from neoadjuvant Foxy-5 treatment of colon cancer patients in the ongoing phase 2 NeoFox study.” 

WntResearch har justerat studien efter de positiva observationerna för att fokusera på de tidiga preoperativa effekterna i patienter med tjocktarmscancer i stadium III, och planerar att presentera initiala effektdata mot slutet av 2024. Slutliga resultat förväntas under 2H 2025. För vidare upplysningar: 

Per Norlen vd 
E-post: per.norlen@wntresearch.com  

Om WntResearch 

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium III. 

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Carbiotix AB meddelar utfall av inlösen av teckningsoptioner av serie TO 3

Published

on

By

Den 19 juni 2024 avslutades nyttjandeperioden för Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”). Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande cirka 39 procent av det totala antalet teckningsoptioner, innebärande att Bolaget tillförs cirka 0,83 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Under perioden 5-19 juni 2024 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 haft rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. En (1) teckningsoption av serie TO 3 gav innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en teckningskurs fastställd till 0,04 SEK. Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande teckning om 831 847,24 SEK. Nyttjandet medför en utspädning om cirka 10,3 procent. Konvertering från interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske omkring den 4 juli 2024 och ordinarie aktier förväntas vara synliga på varje tecknares depå cirka två bankdagar därefter.

Efter registrering på Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att ha ökat med 20 796 181 aktier och uppgå till totalt 201 022 976 aktier och aktiekapitalet kommer att ha ökat med 311 942,715 SEK och således uppgå till 3 015 344,64 SEK.

För mer information om TO 3, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Erik Deaner, VD
Telefon: +46 (0)73-867 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomvård genom upcyclad prebiotika. Carbiotix mission är att förbättra människors hälsa genom att öka konsumtionen av prebiotika. Carbiotix erbjuder idag en kärntjänst som heter NutraCycle, en upcycling- och berikningstjänst på plats som gör det möjligt för livsmedels- och dryckes-, ingrediensoch foderproducenter att förvandla växtbaserade produkter till funktionella produkter.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ellos Group Nordic AB (publ) emitterar nya seniora och superseniora säkerställda obligationer

Published

on

By

Pressmeddelande, Borås, 20 juni 2024

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Ellos Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att dess dotterbolag Ellos Group Nordic AB (publ) (”Emittenten”) har emitterat nya seniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 1 100 000 000 kronor (de ”Seniora Obligationerna”) och nya superseniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 400 000 000 kronor (de ”Superseniora Obligationerna” och tillsammans, ”Obligationerna”), båda med en löptid om tre år. De Seniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 900 baspunkter och de Superseniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 600 baspunkter. Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för refinansiering av Bolagets utestående seniora säkerställda inlösenbara obligationerna med löpande ränta och utestående volym om 1 500 000 000 kronor med ISIN SE0012827996 och Bolagets utestående superseniora säkerställda inlösenbara obligationerna med fast ränta och utestående volym om 250 000 000 kronor med ISIN SE0021486917.

Emittenten avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm, för vilket ändamål Emittenten kommer att upprätta, och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av, ett noteringsprospekt.

ABG Sundal Collier AB agerade som arrangör och bookrunner i samband med emissionen av Obligationerna. Roschier Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier AB och Advokatfirman Cederquist KB agerade legal rådgivare till Bolaget och Emittenten i samband med emissionen av Obligationerna.

För ytterligare information:
Johan Stigson, CFO, Tel. +46 (0)33 16 08 05

OM ELLOS GROUP 

Ellos Group är en ledande nordisk shoppingdestination för heminredning och mode med onlinebutikerna Ellos, Jotex och Homeroom samt betalvarumärket Elpy. I nära relation med våra miljontals kunder utvecklar vi attraktiva och hållbara erbjudanden för kvinnan mitt i livet, hennes familj och hem. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått, och alltid med kunden i fokus. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder och på utvalda marknader i Europa. Ellos Group har ca 550 medarbetare och omsätter runt 3,4 miljarder SEK.

www.ellosgroup.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.