FUNDEDBYME OFFENTLIGGÖR UPPDATERAD INDIKATIV TIDPLAN SAMT AKTIEVEDERLAG AVSEENDE DET REKOMMENDERADE OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I PEPINS

| 3 september, 2021 | 0 kommentarer

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) (”FundedByMe” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 23 juni 2021 ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Pepins Group AB (publ) (”Pepins”) (”Erbjudandet”). FundedByMe offentliggör härmed en uppdaterad indikativ tidplan samt uppdaterad beräkning av aktievederlaget i Erbjudandet.

Indikativ tidplan

5 oktober 2021                                           Godkännande av prospekt                         

6 oktober – 27 oktober 2021                       Acceptperiod

29 oktober 2021                                         Offentliggörande av utfall

5 november 2021                                       Utbetalning av aktievederlag

FundedByMe förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

Aktievederlag i Erbjudandet

Såsom tidigare har offentliggjorts ska aktieägarna i Pepins erhålla 50 procent av aktierna i FundedByMe vid full utspädning.[1] Vid fullteckning i den tidigare offentliggjorda fullt garanterade företrädesemissionen som beslutades av FundedByMe:s styrelse den 24 augusti, beräknas varje aktieägare i Pepins erhålla preliminärt cirka 2,42-2,46 A-aktier i FundedByMe i Erbjudandet.[2]

Rådgivare

Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget och Aktieinvest FK är emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

Denna information är sådan information som FundedByMe AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 september 2021 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Anders Danielsson, VD

Telefon: +46 (0)73 420 49 07

E-post: [email protected]

eller

Mats Jonsson, IR Ansvarig

Telefon: +46 (0)763 16 24 92

E-post: [email protected]

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. FundedByMe kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt.

FundedByMe kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

 

[1] Med ”50 procent av aktierna i FundedByMe vid full utspädning” avses ett antal aktier som motsvarar summan av (1) 20 074 578 (registrerat antal aktier), (2) 275 915 A-aktier och 572 521 B-aktier som beslutades av extra bolagsstämma i FundedByMe den 16 augusti 2021, men som ännu ej registrerats av Bolagsverket, (3) 1 950 000 teckningsoptioner som har tecknats vid tidpunkten för detta pressmeddelande, (4) 692 308 A-aktier, under antagande att samtliga garanter i företrädesemissionen får garantiprovision utbetald i A-aktier i FundedByMe med en preliminär kurs om 1,30 kronor per A-aktie, samt (5) alla 20 074 578 A-aktier som emitteras i företrädesemissionen samt alla andra aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitteras av FundedByMe från och med tidpunkten för detta budpressmeddelandet, vilket offentliggjordes den 23 juni 2021, till och med Erbjudandets fullföljande. Således räknas inte 400 000 befintliga teckningsoptioner, som har emitterats av FundedByMe, med i denna beräkning eftersom de inte förväntas utnyttjas.

[2] Kvoten av 42 947 592 / 17 742 690. Siffran 42 947 592 representerar det antal aktier som FundedByMe skulle ha efter full utspädning (se ovan) när acceptfristen inleds i Erbjudandet om Företrädesemissionen genomfördes med resultatet att samtliga 20 074 578 aktier tecknas. Det exakta vederlaget i Erbjudandet kommer att offentliggöras innan acceptperioden i Erbjudandet inleds.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *