Connect with us

Marknadsnyheter

FX International AB (publ) har beslutat om tidigare aviserad apportemission till cirka 99,5 % av aktieägarna i Villand Capital ApS

Published

on

Styrelsen för FX International AB (publ) (”FXI” eller ”Bolaget”) har beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 juni 2023, samt i enlighet med de principer som kommunicerades i pressmeddelanden den 22 augusti 2023, den 11 september 2023 och den 22 januari 2024, att genomföra en nyemission om högst 20 939 522 aktier, varvid cirka 99,5 % av aktieägarna i Villand Capital ApS (”VCAP”) betalar med apportegendom om högst 108 053 aktier i VCAP (”Apportemissionen”). Apportemissionen är nödvändig i syfte att kunna genomföra förvärvet av VCAP. Baserat på Villand Capital ApS substansvärde och framtida intjäningsförmåga uppgår värdet av de 108 053 aktierna i VCAP (”Apportegendomen”) till cirka 13,99 miljoner kronor.

Apportemissionen

Styrelsen för FXI har beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 juni 2023, om Apportemissionen till aktieägarna i VCAP (tillsammans ”Aktieägarna”). Apportemissionen omfattar högst 20 939 522 aktier (”Aktierna”), innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 046 976,10 kronor. Emissionslikviden erläggs genom att Aktieägarna överlåter högst 108 053 aktier i VCAP till Bolaget. Teckningskursen uppgår till 0,668 kronor per aktie. Aktierna är tecknade och tilldelade.

Apportemissionen är en förutsättning för att kunna trygga förvärvet av VCAP. Styrelsens bedömning är att Apportemissionen är fördelaktig för Bolagets aktieägare och skapar en långsiktig stabilitet för FXI. Emissionsbeloppet för Apportemissionen uppgår till cirka 13,99 miljoner kronor. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 200 000 kronor.

Bakgrund och motiv

Som tidigare kommunicerats är det Bolagets avsikt att VCAP ska bidra till utvecklingen av Bolagets fondverksamhet med fokus på nya nischade fondstrukturer med goda avkastningsmodeller och exponering mot olika inriktningar och marknader. VCAP ska leda arbetet med marknadsföring av både befintliga och nya fonder mot institutionella och professionella investerare. Det föreslagna förvärvet av VCAP syftar till att väsentligt stärka verksamheten och tillföra flertalet komponenter som i kombination skapar goda förutsättningar för fortsatt affärsutveckling samt intäktströmmar. Genom framförallt rådgivning till institutioner och marknadsföringskanaler bidrar förvärvet av VCAP till att stärka Bolagets verksamhet och den fortsatta utvecklingen av FXI:s Maltesiska fondbolag, AI2 SICAV plc.

Bolagets uppfattning är att ett förvärv av VCAP är gynnsamt för Bolagets medarbetare och aktieägare genom den kunskap och de kontakter som Bolaget knyter an. Förvärvet förstärker den organisatoriska kompetensen samt ger Bolaget möjligheten att accelerera sin utveckling och tillväxt genom internationell exponering och expansion. Finanstilsynet (Danska finansinspektionen) har godkänt FXI som ägare.

Antalet aktier, aktiekapital och utspädning

Apportemissionen till Aktieägarna medför att antalet aktier i Bolaget ökar med 20 939 522 aktier till 77 913 376 aktier, och att aktiekapitalet ökar med 1 046 976,10 kronor till 3 895 668,80 kronor. För befintliga aktieägare uppstår en utspädningseffekt, som vid full teckning uppgår till cirka 26,88 procent.

Flaggning

Bolaget meddelar att Leif Claesson, till följd av Apportemissionen, kommer passera flaggningsgränsen om 5 procent. Leif Claesson äger sedan tidigare 1 629 268 aktier i Bolaget, motsvarande cirka 2,86 %. Efter Apportemissionens genomförande kommer Leif Claessons innehav att uppgå till 5 594 218 aktier, motsvarande cirka 7,18 procent av aktierna i Bolaget.

Om VCAP

VCAP är ett danskt finansbolag som är registrerat hos den danska finansinspektionen. VCAP agerar rådgivare till finansiella institutioner, företag och bedriver marknadsföring. VCAP hade en vinst om 1,85 miljoner samt tillgångar om 10,1 miljoner kronor för bokslut 2022, vilket tillförs FXI.

Bolagsstämma

I enlighet med vad som offentliggjort den 11 september 2023 har förvärvet av VCAP delats upp i två delar, varav den andra delen av förvärvet av VCAP kräver beslut av bolagsstämma. Den 22 januari 2024 meddelades att Björn Wennerlund har sålt sitt indirekt ägda innehav i Villand Capital ApS innebärande att FXI förvärvar cirka 99,5 % i VCAP, istället för som tidigare kommunicerat cirka 66 %. Anledningen till uppdelningen av förvärvet är att den återstående aktieposten i VCAP ägs av Henrik Ibsen, styrelseledamot i FXI. Henrik Ibsen har inte varit beslutsfattande i förvärvet. Kallelse till bolagsstämma kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Preliminär tidsplan

Tidplanen är indikativ och kan komma att ändras.

Maj 2024

FXI för beslut på årsstämma om förvärv av resterande cirka 0,5 % av VCAP.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sofie Danielsson

CEO

+46 (0) 708 901097

sofie.danielsson@fxi.se

FX International AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på Spotlight Stock Market med kortnamn FXI. Bolaget är registrerat hos Finansinspektionen och utvecklar finansiella produkter till institutionella och professionella investerare. Bolagets affärsmodell är att erbjuda finansiella produkter.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Published

on

By

Med bättre så kallade neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor likt den som byggs utanför Lund, ESS, bli högre. Den förbättrade spegeln har forskare vid Linköpings universitet utvecklat genom att belägga en kiselplatta med extremt tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid. Studien är publicerad i tidskriften Science Advances.

Fredrik Eriksson och Anton Zubayer vid Institutionen fr fysik kemi och biologi vid Linkpings universitet

– I stället för att vrida upp effekten på neutronkällan, vilket är extremt dyrt, är det bättre att fokusera på att förbättra optiken, säger Fredrik Eriksson, forskare vid avdelningen för tunnfilmsfysik vid Linköpings universitet.

Tillsammans med protoner bildar neutroner atomkärnor. Beroende på hur många neutroner det är i en kärna kan egenskaperna hos grundämnet ändras. Men neutroner kan också användas för att analysera olika material på en väldigt detaljerad nivå. Metoden kallas neutronspridning.

Sådana mätningar utförs vid särskilda neutronforskningslaboratorier som kallas neutronkällor. Just nu byggs en sådan utanför Lund som fått namnet European Spallation Source, eller ESS. Det är en satsning på drygt 22 miljarder svenska kronor.

ESS och andra neutronkällor kan liknas vid avancerade mikroskop som låter forskare undersöka olika material och deras egenskaper ner till atomnivå. De används i allt från att studera atomstrukturer, materialdynamik och magnetism, till proteiners funktioner. 

För att neutronerna ska frigöras från atomkärnan krävs enorma mängder energi. När de väl är frigjorda i neutronkällan måste neutronerna fångas upp och riktas mot sitt mål, det vill säga det material som ska undersökas. För att rikta och polarisera neutronerna används särskilda speglar, även kallat neutronoptik.

Trots att ESS kommer att ha världens mest kraftfulla neutronkälla kommer antalet tillgängliga neutroner vid experimenten att vara begränsat. För att öka antalet neutroner som når instrumenten krävs en förbättrad optik. Det är något forskare från Linköpings universitet nu gjort genom att förbättra den polariserande neutronoptiken på flera viktiga punkter för att öka effektiviteten.

– Våra speglar har bättre reflektans vilket ökar antalet neutroner som når fram. Spegeln kan också polarisera neutronerna till samma spinn mycket bättre vilket är viktigt för polariserade experiment, säger Anton Zubayer, doktorand vid Institutionen för fysik, kemi och biologi och huvudförfattare till artikeln publicerad i Science Advances.

Han fortsätter: 

– Dessutom behövs inte längre någon stor magnet för polariseringen, vilket gör det möjligt att placera spegeln närmre proverna eller annan känslig utrustning utan att påverka proverna i sig. Det i sin tur möjliggör nya typer av experiment. Utöver det så har vi även minskat den diffusa spridningen vilket gör att vi kan få lägre bakgrundsbrus i mätningarna. 

Speglarna tillverkas på ett kiselsubstrat. Genom en process som kallas magnetron sputtering går det att belägga substratet med utvalda grundämnen. Processen gör det möjligt att belägga flera tunna filmer på varandra i ett så kallat multilager. I detta fall används järn- och kisellager som blandas med isotopanrikad borkarbid. Om lagertjocklekarna är av samma storleksordning som neutronernas våglängd, och gränsytan mellan lagren är väldigt slät, kan neutronerna hamna i fas med varandra vilket gör att spegeln reflekterar neutronerna bättre.

Fredrik Eriksson menar att varje neutron är dyrbar och varje liten förbättring i neutronoptikens effektivitet är värdefull för att förbättra experimenten. 

– Genom att öka antalet neutroner och även reflektera högre neutronenergier öppnas möjligheter för nya experiment och banbrytande upptäckter inom områden som fysik, kemi, biologi och medicin, säger Fredrik Eriksson.

Studien finansierades bland annat av Vetenskapsrådet, Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, Kungliga vetenskapsakademien, Hans Werthéns bidrag, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Stiftelsen för strategisk forskning, samt via den svenska regeringens strategiska satsning på nya funktionella material, AFM, vid Linköpings universitet.

Fakta: Vid neutronanalyser utnyttjas neutronernas förmåga att bete sig både som en våg och en partikel. Dessa neutroner kan i sin tur ha två olika spinn. Det är viktigt för främst magnetiska studier att kunna använda sig av polariserade neutroner, det vill säga neutroner med endast ett specifikt spinn.

Artikeln: Reflective, polarizing, and magnetically soft amorphous neutron optics with 11B-enriched B4C; Anton Zubayer, Naureen Ghafoor, Kristbjörg Anna Thórarinsdóttir, Sjoerd Stendahl, Artur Glavic, Jochen Stahn, Gyula Nagy, Grzegorz Greczynski, Matthias Schwartzkopf, Arnaud Le Febvrier, Per Eklund, Jens Birch, Fridrik Magnus, Fredrik Eriksson; Science Advances 2024 publicerad online 14 februari 2024. DOI: 10.1126/sciadv.adl0402

Kontakt

Fredrik Eriksson, universitetslektor, fredrik.eriksson@liu.se, 013-28 89 37
Anton Zubayer, doktorand, anton.zubayer@liu.se, 013-28 16 88

Pressmeddelandet skickat av: 
Anders Törneholm
Presskontakt, 
Linköpings universitet
013-28 68 39
anders.torneholm@liu.se

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Genom nyhetsbrevet ”Forskning och samhälle – nyheter från Linköpings universitet” får du ta del av det senaste inom forskning och samverkan vid Linköpings universitet. Prenumerera här

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kommuniké från Hoi Publishing AB:s extra bolagsstämma den 29 februari 2024

Published

on

By

Aktieägarna i Hoi Publishing AB höll extra bolagsstämma i bolagets lokaler i Gamla stan, Stockholm torsdagen den 29 februari 2024.

Följande beslut noterades:

Stämman godkände förvärvet av Ekström & Garay AB i enlighet med styrelsens förslag. De godkända villkoren innebär följande:

En fast köpeskilling ska utgå med 8 500 000 kronor som ska betalas genom utställande av 4 00 000 aktier av serie B i Bolaget som ska emitteras till säljaren CQA AB genom en riktad nyemission till en teckningskurs om 2 kronor per aktie och därtill en kontant köpeskilling om 500 000 kronor. Den fasta köpeskillingen ger därmed en utspädningseffekt med cirka 18%.

Till detta ska även utgå en tilläggsköpeskilling med 2 500 000 kronor som ska betalas genom utställande av 1 000 000 aktier av serie B i Bolaget som ska emitteras till säljarna genom en riktad nyemission till en teckningskurs om 2 kronor per aktie, samt en kontant köpeskilling om 500 000 kronor endast om och när överenskomna resultatmål har uppfyllts och tidigast med avseende på verksamhetsåret 2026, vilket innebär att tilläggsköpeskillingen utbetalas tidigast i mars 2027.  

Tilläggsköpeskillingen, om den blir aktuell, ger därmed en utspädningseffekt med cirka 4,3% beräknat utifrån nuvarande antal aktier.

Tillträdet fastställdes som föreslagits till 1 mars 2024.

Stämman beslutade vidare om emission av högst 4 000 000 aktier av serie B innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 400 000 kronor. För nyemissionen ska i övrigt följande villkor gälla. Teckningskursen uppgår till 2 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan bolaget och säljaren av Ekström & Garay AB och representerar en premie på cirka 317 procent i förhållande till stängningskursen för bolagets aktie på Nordic SME den 22 januari  2024.

Rätt att teckna aktier i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma säljaren av Ekström & Garay AB, CQA AB, som har en fordran på Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla villkoren i förvärvet av Ekström & Garay AB. Teckning och betalning av aktier ska ske inom 7 dagar från dagens datum. Överteckning kan inte ske. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket. 

Det noterades att samtliga beslut vid stämman var enhälliga.

Stockholm 29 februari 2024

Hoi Publishing AB

Styrelsen

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Lars Rambe, VD Hoi Publishing

+46 709 369080

Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare, författare eller aktieägare.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

BioStock: Aptahem kommenterar publiceringen i Cells

Published

on

By

Aptahems samarbete med forskargruppen vid University Health Network i Toronto, har nu resulterat i en publikation i den vetenskapliga tidskriften Cells. BioStock kontaktade Aptahems vd Mikael Lindstam för att få veta mer om vad detta innebär för bolaget.

Läs hela intervjun med Mikael Lindstam på biostock.se:

https://www.biostock.se/2024/02/aptahem-kommenterar-publiceringen-i-cells/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.